Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgt ook in Dongen voor aanpassingen. Uitspraak Raad van State : ‘Dongen in afwachting van meer duidelijkheid’

DONGEN OPTIMAAL, Uncategorised Posted on di, oktober 01, 2019 11:04:45

Dongen, 1 oktober 2019. In een raadsinformatiebrief informeert het college de raad hoe ‘het bevoegd gezag’ in Dongen omgaat met de uitspraak van de RvS van 29 mei dit jaar, dat de tot dan geldende PAS-systematiek in strijd is met de Europese richtlijnen. De uitspraak houdt in dat die niet langer als basis mag dienen voor het geven van toestemming voor activiteiten en plannen die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden.Het is nu noodzakelijk om op andere wijze ontwikkelingen te beoordelen op het onderdeel stikstof, ook in Dongen. Er moet volgens Dongen ook meer duidelijkheid komen op dit gebied. Uit de brief aan de raad blijkt dat ‘Dongen ontwikkelingen niet onnodig op slot zetten’. Dongen zegt wel degelijk oog te hebben voor de mogelijke toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. “Bij de invulling van dit uitgangspunt wordt onderscheid gemaakt tussen bestemmingsplannen (ruimtelijke ontwikkeling) en aanvragen voor omgevingsvergunningen”aldus een citaat uit de brief aan de raad. Binnen de gemeentelijke organisatie is gesproken over de gevolgen van de uitspraak en hoe om te gaan met ontwikkelingen zolang er nog geen nieuwe landelijke en provinciale regels en instrumenten beschikbaar zijn.

Pukkemuk

Nieuwe bestemmingsplannen worden beoordeeld in het licht van de RvS-uitspraak. Initiatiefnemers dienen aan te tonen of er stikstofeffecten zijn op Natura 2000-gebieden. Hiermee wordt de uitvoerbaarheid van een plan aangetoond. Of voor de uitvoering van een bestemmingsplan toestemming op grond van de natuurbeschermingswet-vergunning nodig is en, zo ja, of deze kan worden verleend, komt aan de orde bij de omgevingsvergunning. De provincie krijgt als wettelijk adviseur het plan voorgelegd. Voor lopende bestemmingsplanprocedures wordt naast mogelijke stikstofeffecten ook gekeken of er een procedureel risico is. Zijn er tijdens de zienswijzeperiode reacties binnengekomen over stikstof? Zo ja, dan kan dit leiden tot een extra berekening dan wel toelichting op of aanpassing van het plan. Voorbeelden hiervan zijn het recent vastgestelde bestemmingsplan Geer/Hoge Ham; berekening wijst uit dat de ontwikkeling daar niet leidt tot stikstofeffecten. Bij bestemmingsplan Pukkemuk, waarvan vaststelling heeft plaatsgevonden voor de uitspraak van de RvS, is gekeken naar het procedurele risico. Deze is niet aanwezig.

Lopende aanvragen

Bij (lopende) aanvragen en besluiten voor omgevingsvergunningen betrekt Dongen de RvS-uitspraak. De aanvrager/initiatiefnemer dient in beeld te brengen of er stikstofeffecten in verband met de voorgenomen activiteit zijn op Natura 2000-gebieden en/of een natuurbeschermingswet-vergunning is vereist. Indien dit het geval is dan zal de provincie beoordelen of deze toestemming verleend kan worden. Indien dit niet kan of nog niet kan, vanwege het ontbreken van nieuwe wettelijke instrumenten, kan een aanvraag aangehouden worden.
Een voorbeeld hiervan is de vergunningsprocedure bij Protix. Daarnaast is het mogelijk om het onderdeel natuur los te koppelen van de aanvraag omgevingsvergunning. De aanvrager kan dan een omgevingsvergunning krijgen, maar die mag niet gebruikt worden zolang nog niet beschikt over een nog apart bij de provincie aan te vragen natuurbeschermingswet-vergunning. Het risico ligt hierdoor bij de initiatiefnemer.

De stikstofeffecten hoeven niet in beeld gebracht te worden voor aanvragen van kleine bouwwerken, zoals de verbouw van een woning, aanbouwen, dakkapellen, garages, schuurtjes en of voor tijdelijke situaties. Dergelijke plannen leiden normaliter niet tot een toename van gasverbruik en verkeer. Bovendien liggen op korte afstand geen Natura 2000-gebieden.

Maatwerk

Dongen heeft nu globaal bekeken op welke projecten de RvS-uitspraak van invloed is of kan zijn. Invloed is er, maar in welke mate is nog niet te overzien. Voor ieder project geldt maatwerk. De handelswijze is dus afhankelijk van het soort project en de fase waarin het project zich bevindt. Binnen de regio heeft overleg en afstemming plaats over de aanpak van de verschillende gemeenten ten aanzien van de RvS-uitspraak. Met de provincie is er overleg over de N629 en met initiatiefnemers over hun plannen. “We volgen de ontwikkelingen op de voet en sturen bij waar nodig “ luidt het in de raadsinformatiebrief .

Laatste stand van zaken
Sinds 16 september is de gewijzigde zogeheten AERIUS-Calculator weer beschikbaar. Met behulp van deze calculator kan voor activiteiten die de natuur niet raken weer een vergunning worden aangevraagd. Dit betekent dat de vergunningverlening voor Natura 2000 weer (deels) op gang komt. Daarnaast heeft de voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, de heer Remkes, op 25 september zijn eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (‘Niet alles kan’) aangeboden. Wij wachten de kabinetsreactie op dit advies af. Op 10 oktober aanstaande houdt de provincie opnieuw een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen, waaronder gemeenten.WILD DE FILM ‘ken en geniet’

Uncategorised Posted on zo, september 29, 2019 22:12:04
Luc Enting

Dongen gaat de bronst van het edelhert beleven, het burlen gaat door het theater klinken, een sensatie om mee te maken. Mensen die dit live ondergaan hebben, stonden met kippenvel te luisteren, het is dan ook machtig mooi, om te zien, maar vooral ook om te horen, het galmt door je oren. Iets dat Natuurvereniging Ken en Geniet aan u door wil geven en mee wil laten beleven, zomaar in de theaterzaal van de Cammeleur, op woensdag 23 oktober, om 20.00 uur.

Dan komt de filmer van deze schitterende film naar ons eigen Dongen, waarbij hij de inleiding zal verzorgen en enkele geheimen prijs zal geven, over het tot stand laten komen van een dergelijk natuurspektakel op het doek. Luc Enting heeft al vele natuurfilms geproduceerd en vorig jaar ging zijn grootste wens in vervulling, de presentatie van zijn filmproductie in de bioscoop en op TV.

vos

Enkele jaren van voorbereiding gingen daaraan vooraf, want een vossenfamilie, een zwijnengezin en een roedel edelherten zijn geen acteurs, die je zomaar inhuurt. Nee die moet je opsporen, hun gewoontes leren kennen, hun trekroutes weten, kortom haast deel van de familie worden. Camera’s moeten met de grootste zorgvuldigheid geplaatst worden, immers het dierenwelzijn staat voorop, bij het schieten van de beelden.

Maar alleen aan beelden heb je niets, er moet een verhaal omheen gebouwd worden, een hoofdpersoon gezocht, welke als een rode draad ons meeneemt in zijn leven. Dan komt de sfeermaker, spannende en stemmige muziek, welke blije en dramatische momenten versterkt. Alles moet bij elkaar passen, dus ook de verhalenverteller, die op zijn eigen wijze een draai geeft aan de film, niemand minder als André van Duin, iemand waarvan je het eigenlijk niet verwacht, sprak de film geheel in.

edelhert

We volgen de vossen in hun hol en bij de jacht, zien jonge wilde zwijntjes opgroeien, het doen en laten van een roedel edelherten, met als hoogtepunt natuurlijk de bronst. We gaan natuur ondergaan, zoals deze in werkelijkheid is, vaak met een lach, soms met een traan, want natuur is niet alleen mooi, maar kan ook bikkelhard zijn

De mooiste beelden zullen verschijnen op het grote scherm, u zult zich buiten wanen, daar op de uitgestrekte Veluwe, kippenvel zal het u bezorgen, alsof u er zelf bij bent.
Leden van Natuurvereniging Ken en Geniet kunnen zich aanmelden tot zondag 6 oktober 19.00 uur, daarvoor kunnen zij bellen naar Christ Grootzwagers tel. 0162-312116 of naar Fia Grootzwagers tel. 0162-517996, of via mailadres: kenengeniet@home.nl

Let op aanmelden is verplicht, want voor de niet-leden, start vanaf 7 oktober de kaartenverkoop, via www.decammeleur.nl

Al meer dan 60 jaar presenteert Natuurvereniging Ken en Geniet al haar avonden in het winterseizoen, altijd heeft de bevolking van Dongen en omgeving deze voorstellingen gratis kunnen bezoeken, een geweldige prestatie. Nu echter hebben we moeten besluiten, om bezoekers, die geen lid zijn van Ken en Geniet, een kleine bijdrage in de kosten te vragen. Daarvoor krijgt u echt iets bijzonders te zien, wij hopen dan ook op een volle zaal.

Bronstroedel

Waar de Tuinwerkgroep erg blij met zou zijn, dat is uw stem, de Rabobank ClubSupport is in volle gang, de stemronde is al geopend. Natuurvereniging Ken en Geniet gaat het geld, dat met deze actie binnen komt besteden aan een sproei installatie voor haar Natuurtuin Kandoel, waar bij ook een put geboord moet worden, een prachtig doel, mogen wij op uw stem rekenen. Allen alvast bedankt.

Christ Grootzwagers Natuurvereniging Ken en GenietGemeente Dongen geeft ‘geheim’ prijs

DONGEN OPTIMAAL Posted on do, september 26, 2019 20:00:45

Eindafrekening met betrekking van de bouw Cammeleur spoedig te verwachten

Dongense Turkse gemeenschap nu officieel eigenaar van voormalige ’t Schouw

Een analyse van Piet Eelants

Dongen, 26 september 2019. Deze krant kreeg vandaag van de gemeente Dongen en onder een kort embargo tot het moment dat de raad was ingelicht over de feiten van vandaag het bericht, dat vandaag, 26 september 2019 , er een bedrag van € 450.000,- ontvangen is van de Islamitische Stichting Nederland. Daarmee is de afspraak nagekomen om voor 1 oktober 2019 de volledige koopsom te betalen voor de overname van ’t Schouw door de Dongense Turkse gemeenschap. De  opbrengst uit de verkoop van ’t Schouw was onderdeel van de financiële ondersteuning voor de bouw van de nieuwe Cammeleur. De officieuze overdracht onder voorwaarden vond al plaatst in december 2017. Het college hield elke vraag over de lange tijd dat het duurde wanneer de uiteindelijke afrekening van het bouwen van de nieuwe Cammeleur zou verschijnen af. Op tal van vragen van de raad en van vertegenwoordigers van de lokale en regionale pers kwamen geen noemenswaardige of steekhoudende antwoorden. Vermoedt wordt wel dat vertrouwelijk info naar de raad is gegaan. De pers en dus ook Dongenaar had het nakijken. Enkel de argumenten rondom het niet- of niet voldoende nakomen van afspraken en bouwkundige verbeteringen aan het gebouw van de Cammeleur werden als argument voor het wegblijven van afrekening met de aannemer van de bouw gebruikt. De andere reden voor het uitblijven van de afrekening rond de nieuwe Cammeleur werd vandaag bekend gemaakt en eerder nooit bevestigd. Het was te lang een soort van publiek geheim. Deze krant had overigens al voldoende informatie verzameld om het nieuws van vandaag eerder wereldkundig te maken. Afspraken met tipgevers , vertrouwelijk verkregen informatie en – doorslaggevende – principiële redenen weerhield de redactie hier van. Saillant detail is wel dat de gemeente Dongen de voorwaarden voor transactie inzake de verkoop van ’t Schouw in het kader van ‘Project Herhuisvesten gebruikers en herontwikkelen locaties ‘ in de raadsinformatiebrief 56 van 17 december 2018 al bekend maakte. Doel van het gehele project was het afstoten van gemeentelijke mono-locaties en de gebruikers in deze panden ergens anders onder te brengen. De netto opbrengsten van de diverse locaties waren bestemd voor de medefinanciering van De Cammeleur. Enige transparantie over bepaalde zaken rond de Cammeleur en de ‘financieel poot ‘ ’t Schouw’ werd nooit betracht. Het werd het geheim van Dongen wat niet echt een geheim was.

Dongen-Buurthuis ’t Schouw. foto: Adriaan Raesen

De afrekening van de totale kosten en baten van de Cammeleur zal binnenkort aan de raad worden overhandigd. Deze krant is maanden bezig geweest om er achter te komen waarom de pers steeds op afstand werd gehouden. Nu blijkt inderdaad dat het voornamelijk draaide rond de verkoop en de penningen van cultureel centrum ’t Schouw. Uit informatie die bij deze krant al maanden bekend was blijk nu , dat De Turkse gemeenschap in oktober 2019 met een eenmalige aflossing zou moeten voldoen om voormalig buurthuis ’t Schouw in eigendom voort te kunnen zetten. Het gaat om een bedrag van in totaal € 450.000, het bedrag dat ook de gemeente Dongen zegt te hebben ontvangen op donderdag 26 september 2019. Van de zijde van het bestuur van de Moskee werd aan deze krant al eerder bevestigd dat het moskeebestuur zijn verplichtingen gewoon zou nakomen. Een vertegenwoordiger van het bestuur van de ISRA moskee verklaarde onlangs: “ (…) Zowel de stichting als de gemeente hebben er geen baat bij dat de afhandeling van de verkoop op losse schroeven komt te staan. Dan zou de gemeente in een worst case scenario nog zitten met een pand welke zij niet verkocht krijgen. Al met al zal de stichting aan haar verplichtingen voldoen en is daarmee deze kostendrager voor de Nieuwe Cammeleur voor de gemeente geborgd“. Het gebouw ’t Schouw dat nu officieel ISRA Cultureel Centrum mag heten, mag die naam met alle daaraan verbonden rechten behouden

hypothecaire lening

Moslims mogen geen hypothecaire lening aangaan. Een flink deel van het benodigde geld om ’t Schouw te kopen werd dan ook voorgeschoten door ISRA Nederland. Een ander gedeelte van de koopsom moest worden opgebracht door de Dongense Turkse gemeenschap. Ook deze bijdragen bestonden uit giften zonder last. Geheel volgens de Islamitische traditie en geloofsregels. De consequenties van het niet betalen van de volledige koopsom aan de gemeente Dongen zou zijn dat de reeds betaalde waarborgsom aan de verkoper ( gemeente Dongen) niet gestorneerd hoefde te worden. De Dongense Turkse gemeenschap zou in dat uiterste geval zelfs het pas opgeknapte gebouw weer moeten verlaten en de gemeente Dongen zou dan noodgedwongen weer eigenaar worden van het pand. Alleen het tot dan toe betaalde geld ( waarborgsom) kon in dat geval dan daadwerkelijk gebruikt worden als financiële ondersteuning bij de aankoopbedrag van de Cammeleur. Een tegenvaller van € 450.000. De mogelijkheid tot executoriaal verkopen door het verkregen hypotheekrecht op ’t Schouw zou dan nog soelaas bieden .

Het is dus onder andere daarom dat de gemeente nog geen finale berekening kon maken over de werkelijke stichtingskosten van de Cammeleur en ook niet bekend maken of het beschikbare budget is overschreden of niet. Bekend is dat aan het begin van de bouw het afgesproken bedrag met aannemer BMV uit Velthoven € 5.125 miljoen was. Dat was de limit. Daar moest de nieuwe Cammeleur voor verijzen in het centrum van het dorp. Lang was er een dispuut met de aannemer over afwerkkwesties volgens wethouder Jansen de officiële de voornaamste beweegreden van het niet bekend kunnen maken van de financiële afrekening van de Cammeleur. Die verklaring is meermalen langsgekomen in raadsvergaderingen en óók meermalen aangekaart door met name de oppositiepartijen. Onlangs nog vroeg de raad er nog naar. Jansen zei nu tevreden te zijn over de vorderingen die het bouwbedrijf maakt bij de gewenste klussen aan de Cammeleur. De totale kosten voor de bouw van de Cammeleur worden op 25 juni 2015 genoemd en gevoteerd door de raad .De raad voteert een bouw- en investeringskrediet van € 9.000.000,-. Dit is inclusief BTW en het eerder door de raad gevoteerde voorbereidingskrediet van € 800.000,-.

‘Dezelfde functie’

Bekend was al dat de gemeente Dongen het gebouw ’t Schouw voor uiteindelijk €450.000 heeft ‘verkocht ‘ aan de Turkse gemeenschap. Het blijkt nu dat bij de transactie echter een aantal clausules zaten waarvan bovenstaande meest vergaande inhoudt. Er werd in september vorig jaar georganiseerde omwonende – inloopavond zowel door vertegenwoordigers van gemeente als van het Moskeebestuur nog geopperd dat het gebouw ‘dezelfde functie ‘ blijft behouden ook voor wat onder de noemer valt ‘Nederlandse activiteiten’.Wethouder René Jansen bevestigde dat onlangs ‘onder voorbehoud van andere berichten’ nog nog op vragen vanuit de Volkspartij Dongen. Die suggestie kan in de praktijk niet worden waargemaakt zo blijkt uit degelijk onderzoek van deze krant.GEEN ‘KNIK’IN 380KV. VERBINDING BIJ S GRAVENMOER

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, september 25, 2019 19:12:16

Standpunt minister over nieuw tracé 380kV

Dongen, s Gravenmoer ,woensdag 25 september 2019. Er komt geen variant met een zogenoemde ‘knik’ in het tracé voor de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Uit een eerste reactie van wethouder Bea van Beers ,tevens voorzitter bestuurlijk overleg 380kV ZWO, blijkt dat deze op zijn minst not amused is met de beslissing van minister Wiebes . “We hebben kennis genomen van het standpunt van de minister. Het was een lang proces om hier te komen en het gaat nog lang duren. Een eerste stap is nu met de bewonersgroep ’s Gravenmoer in gesprek over wat de voortgangsbrief betekent. Dat gesprek staat binnenkort gepland. De meest prangende vraag voor nu is: Waarom vindt de minister het niet nodig om extra in te zetten op het meten van de effecten op de gezondheid. Dat is een vraag die ons en onze inwoners bezig houdt” aldus de wethouder.

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Eric Wiebes heeft in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer zijn standpunt bekend gemaakt over het voorgenomen tracé voor de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Minister Wiebes zegt in een brief aan de leden van de tweede kamer : “ ( …)de bewoners ( van s Gravenmoer red. ) stellen deze knik voor omdat het tracé daarmee op gerede afstand verwijderd zou zijn van zowel het dorp ’s Gravenmoer als het dorp Waspik. Deze knik leidt echter niet tot minder gevoelige bestemmingen en leidt ook op landschap, natuur, nettechniek niet tot een betere score. Deze knik levert € 20 miljoen meerkosten op. Ik acht deze knik daarom niet proportioneel. “ aldus minister Wiebes.

Wethouder Bea van Beers beantwoorde op verzoek van de krant nog enkele vragen

*Betekend dat de beslissing van de minister nu definitief is ?

De minister heeft een keuze gemaakt. Formeel is dat geen besluit. Hierna volgt nog een proces om te komen tot een zogeheten rijksinpassingsplan. Hier is een inspraakprocedure aan gekoppeld. Als het inpassingsplan onherroepelijk is, is er sprake van een definitieve situatie. De procedure is vergelijkbaar met een bestemmingsplanprocedure, maar dan op rijksniveau.

*Zijn er nog wegen te bewandelen door de gemeente – in casu de wethouder – of , anderszins door de tweede kamer om de huidige beslissing ten gunste van de inwoners van s Gavenmoer te keren ?

De Samenwerkende Overheden bereiden een gezamenlijke reactie voor.

Gemeente Dongen gaat met de bewonersgroep ’s Gravenmoer in gesprek om te kijken wat de keuze betekent, te luisteren naar onze inwoners om vervolgens te bepalen wat er moet gebeuren.

Verder is er de procedure rondom het rijksinpassingsplan (zie hierboven red.). Gemeenten kunnen tijdens zo’n periode een zienswijze indienen.

*Wat zijn de kansen voor de gemeente Dongen om de situatie gunstig te beïnvloeden ?

Dat weten we nog niet. De eerste stap is in gesprek met de bewonersgroep. Daarna kijken we verder.

*De argumenten die de minister noemt in de brief aan de tweede kamer zijn, gezien de ingebrachte argumenten van belanghebbende die eerder in beeld kwamen erg willekeurig en broos te noemen. Wat is de mening hier over van de wethouder.

Wij gaan een reactie aan de minister geven nadat we de bewonersgroep hebben gesproken. Maar het mag duidelijk zijn dat we teleurgesteld zijn dat de minister niet voor de knik-variant heeft gekozen.

Veel informatie wordt gedeeld op de projectwebsite over de hoogspanningsverbinding (https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuws/keuze-trac-door-minister).315 volle vrachtwagens reden af om 10.210 ton infill af te voeren

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, september 18, 2019 21:22:03

315 volle vrachtwagens reden af om 10.210 ton infill af te voeren
Europese aanbesteding voor afvoer infill bij TUF per direct beeindigd

Het college heeft op 17 september 2019 besloten de Europese aanbesteding voor afvoer van 7.557 ton infill van de locatie Vierbundersweg 15 (TUF Recycling BV) naar een vergunde inrichting, te beëindigen. Op 15 mei 2019 is de Europese aanbesteding op TenderNed gepubliceerd voor de opdracht om 7.557 ton infill van de locatie af te voeren naar een vergunde inrichting. Dit in het kader van de procedure last onder bestuursdwang die loopt tegen TUF Recycling BV. Vanwege actuele ontwikkelingen in de markt is recentelijk besloten tot opschorting en verlenging van de aanbestedingsprocedure. De raad is van dit feit op de hoogte gesteld middels een raadinformatiebrief Op 3 september 2019 is begonnen met het afvoeren van infill. Het bedrijf GRZN heeft via geijkte weegresultaten bevestigd dat op 13 september 2019 iets meer dan 10.210 ton infill is afgevoerd naar Grond en Reststoffenbank Zuid NL B.V. in Helvoirt. Nu meer dan in de aanbesteding opgenomen hoeveelheid is afgevoerd naar een vergunde inrichting, wordt de lopende aanbesteding beëindigd. De inschrijvers zijn via TenderNed op de hoogte gebracht.

Er is ook bevestigd dat in totaal 315 vrachtwagens met infill hebben gereden van Dongen naar Helvoirt. Dat is gebeurd verspreid over 9 werkdagen, van 3 september tot en met 13 september 2019. In het kader van veiligheid is een verkeersregelaar ingezet. Met een rupskraan zijn kunstgrasmatten verplaatst, reststukken uit het infill gehaald en zijn de vrachtwagens geladen. Vanuit de buurtbedrijven zijn geen klachten ontvangen en het buitenterrein is veegschoon achtergelaten en de overige opslagen zijn weer afgedekt. Met het wegrijden van de infill vindt er op het buitenterrein geen opslag van infill meer plaats en zijn de gebouwen weer bereikbaar. Binnen in de gebouwen is nog wel een hoeveelheid aan infill aanwezig De gemeente heeft gezorgd voor een veegwagen die is ingezet voor extra schoonmaakwerkzaamheden in de directe omgeving van de bedrijfslocatie van TUF

Hercontroles OMWB
Zoals aangegeven is op 3 september 2019 gestart met de afvoer van het infill. Op 3, 5, 11 en 17 september 2019 is door toezichthouders van de OMWB een controle uitgevoerd op de afvoer van infill. Uit een administratieve controle op 13 september 2019 bleek dat er totaal 10.210,980 ton aan infill is afgevoerd. Op 17 september 2019 is tijdens een controle ter plaatse vastgesteld dat de depots met infill op het buitenterrein in het geheel verwijderd zijn.

Tevens is geconstateerd dat de depots binnen in de bedrijfshallen niet gewijzigd zijn. Op basis van de door de gemeente uitgevoerde meting op 25 oktober 2018 blijkt dat deze depots gezamenlijk circa 5.300 ton infill bevatten (inclusief 15% marge). Er ligt daarmee dus op dit moment nog circa 300 ton meer dan vergund. Het verschil tussen de in oktober 2018 ingemeten hoeveelheden en de daadwerkelijk op het buitenterrein afgevoerde hoeveelheid is te verklaren door een hoger vochtgehalte van infill en de aanwezigheid van meer zuiver zand midden in de depots en minder rubber, waardoor het infill ten tijden van afvoer een hoger soortelijk gewicht (meer kg/m3) had dan tijdens de uitgevoerde inmeting op 25 oktober 2018. Er wordt dan ook (nog) niet aan de last onder bestuursdwang voldaan. TUF is hier inmiddels van op de hoogte gebracht door de gemeente Dongen. De bestuursdwangbeschikking blijft dan ook onverminderd van kracht. ASIR is voornemens om over een paar weken in opdracht van TUF over te gaan tot de volgende tranche van afvoer van infill. Ook hierin wordt samengewerkt met Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland (GRZN). Hiermee is er zicht op het volledig gaan voldoen aan de eerdere opgelegde last.

Tweede fase

De gemeente zegt in de raadinformatiebrief aan de raad aangegeven dat in de tweede fase van het proces uitvoering zal worden gegeven aan de tweede last onder bestuursdwang die door het college op 8 november 2018 aan TUF Recycling BV is opgelegd inzake de brand op het bedrijfsterrein De eigenaar van het perceel heeft aangegeven daar namens TUF Recycling BV uitvoering aan te willen geven. Daarbij is aangegeven dat dit praktisch gezien pas kan nadat de berg met infill is afgevoerd.
Nu er nog infill in de gebouwen aanwezig is, is het vooralsnog niet mogelijk te starten met het afvoeren van de brandresten en het herbouwen van het bedrijfspand. De verwachting is dat de resterende afvoer van infill over een paar weken gaat plaatsvinden, waardoor alsnog overgegaan kan worden tot de tweede fase.Zwemfeest voor honden in Dongepark

DONGENS ALLERLEI Posted on wo, september 11, 2019 11:40:43

Zwemfeest voor honden in Dongepark

Voor veel (buiten)zwembaden is het inmiddels een goede traditie om het zomerseizoen af te sluiten met een Dog Plons. Honden en baasjes mogen samen het zwembad induiken om plezier te maken en flink nat te worden. Volckaert organiseerde vorige week donderdag, 5 september, een eerste editie voor alle medewerkers en hun viervoeters. In het zwembad op Dongepark plonsden in totaal bijna 20 medewerkers met hun honden. Ook deden de contacthonden mee van Stichting Blijf. Deze speciaal opgeleide honden voor mensen met dementie vormen samen met een zorgmedewerker van Volckaert een duo op het gebied van zorg en ondersteuning van cliënten.

Het initiatief voor dit hondenplonsfeest kwam van een aantal collega’s binnen Volckaert. Anouk Blijlevens die werkzaam is als fysiotherapeut bij Volckaert en daarnaast ook een praktijk heeft voor dierenfysiotherapie, hoorde dat er onderhoudswerkzaamheden zouden plaatsvinden aan het zwembad op Dongepark. Hierdoor zou de chloorinstallatie ook een aantal dagen van tevoren kunnen worden uitgeschakeld.

‘Voordat het water uit het zwembad zou verdwijnen, wilden we graag een Dog Plons organiseren voor alle medewerkers met hun hond en voor de honden van stichting Blijf. We hadden geen idee hoeveel collega’s zich zouden aanmelden. We hebben veel leuke reacties ontvangen van medewerkers die een hond hebben maar ook van medewerkers zonder hond. Het was een geslaagde middag met enthousiaste medewerkers, honden die meteen het water in plonsden, maar ook honden die een klein ‘zetje’ nodig hadden en de juiste begeleiding. Ook was er veel publiek want de cliënten die wonen op Dongepark vonden het geweldig om te zien wat er allemaal gebeurde in het zwembad.’

Na afloop van het zwemfeest kregen alle deelnemers nog een heus diploma in ontvangst en gingen ze met een gevulde goodiebag naar huis.NIEUWE THEATERDOCENTE bij Het KunstPodium FEMKE DE JAGER: “Spelenderwijs werken aan basisvaardigheden van toneelspelen”

DONGENS ALLERLEI Posted on wo, september 11, 2019 10:26:12

NIEUWE THEATERDOCENTE bij Het KunstPodium FEMKE DE JAGER:

“Spelenderwijs werken aan basisvaardigheden van toneelspelen”

Dongen, 9 september 2019 – Veel Dongenaren kennen Het KunstPodium al van kleins af aan (toen het nog muziekschool of muziekinstituut heette – red.). En dat is niet zo gek want dit schooljaar bestaat dit centrum voor kunsten al 50 jaar. Elk jaar komen er weer nieuwe cursussen en waar nodig ook andere docenten bij. Dit jubileumjaar start theaterdocente en regisseur Femke de Jager met diverse nieuwe theatercursussen bij Het KunstPodium. En daar kijkt ze enorm naar uit!

Schitteren op het podium

Femke volgde haar opleiding tot theaterdocente bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Tijdens haar studie gaf ze les op verschillende basis- en middelbare scholen. Daarnaast regisseerde ze onder andere bij Theaterwerkplaats Tiuri, de Torenspelers en de Telekids Musicalschool. Dit seizoen start Femke ook met twee groepen bij Jongerencentrum Oase in Son. Een echte duizendpoot dus!

Femke: “Theater is echt mijn passie. In mijn lessen vind ik het belangrijk dat er een wisselwerking ontstaat tussen mijn ideeën, scènes en opdrachten en de creativiteit van de spelers. Daarom vind ik het goed om iedereen, van jong tot oud, ook uit te dagen om zelf scènes te maken. Met de kleinste acteurs in de dop ga ik bijvoorbeeld aan de slag met pratende dieren, kabouters of magische wezens. Jeugd en volwassenen kunnen spelenderwijs werken aan de basisvaardigheden van toneelspelen: een personage vormgeven, samenspelen en improviseren.

Ik kijk nu al uit naar het maken van de voorstelling aan het eind van de cursussen. Een voorstelling maken, is echt een groepsproces: wanneer er iemand ontbreekt in een repetitie, merk je dat meteen. Iedereen heeft zijn eigen aandeel in de voorstelling en is daarmee belangrijk voor het geheel. Een voorstelling is superspannend, elke keer weer, maar op het moment dat ‘mijn’ spelers op het podium staan te stralen, ben ik alleen maar trots. En dat gun ik ook mijn spelers: hard werken en dan heel trots zijn!”

Van jong tot oud

Femke vindt het vooral leuk dat ze in Dongen les gaat geven aan diverse leeftijdsgroepen. Voor de allerkleinsten van 4 tot 6 jaar, is er de cursus theatermakers. Kinderen van 8-12 jaar kunnen terecht bij de cursus Acteerklas 1. Vervolgens is er Acteerklas 2 voor de jeugd van 12-16 jaar én er is een Theatergroep 18+. Femke is klaar voor deze cursussen die begin oktober starten!« VorigeVolgende »