Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Financiële steun en duidelijkheid voor Dongense sportclubs

DONGEN OPTIMAAL Posted on vr, september 11, 2020 13:04:01

Besluit van B&W: Drie maanden kwijtschelding van huur

Sportverenigingen in Dongen die in maart, april en mei van dit jaar vanwege de landelijke corona-maatregelen géén gebruik konden maken van de gemeentelijke sportaccommodaties, hoeven over deze periode geen huur te betalen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten.

Met dit besluit loop het college vooruit op de uitvoering van de landelijke compensatieregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Vanaf volgende week is het voor alle gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders in Nederland mogelijk om TVS-aanvragen in te dienen bij het ministerie van VWS. Totaal is € 89.500.000,- beschikbaar voor tegemoetkomingen in gederfde huurinkomsten als gevolg van de landelijke corona-maatregelen. Dit wordt naar ratio verdeeld. Het ministerie streeft er naar de beslissing per gemeente voor compensatie uiterlijk half december 2020 kenbaar te maken.

Reactie wethouder
,,We hebben besloten hier niet op te wachten’’, aldus René Jansen, wethouder sport. ,,Als college vinden we het belangrijk dat onze sportverenigingen nu al duidelijkheid krijgen en niet aan het eind van dit jaar. Met dit besluit willen we onze sportclubs als belangrijke bouwstenen van onze lokale samenleving, financieel ondersteunen en zekerheid geven in deze moeilijke tijden’’.

Brief
De Dongense sportclubs die voldoen aan de voorwaarden voor de TVS-regeling, hebben deze week een brief ontvangen van de gemeente Dongen. In de brief staat dat de huur van maart t/m mei voor 100% wordt kwijtgescholden. Verenigingen die de factuur voor de huur in deze periode reeds hebben betaald, krijgen het bedrag teruggestort op hun rekening. In juli besloot het college al tot opschorting van de betalingsverplichting voor sportverenigingen in Dongen.

Overige huurders
Verenigingen die een sportaccommodatie huren van een andere (particuliere) verhuurder, wordt geadviseerd te informeren bij hun verhuurder of deze een TVS-aanvraag indient. In dat geval zal aan het einde van dit jaar duidelijkheid komen over de compensatie.

Tarieven 2021
Inmiddels zijn ook de tarieven voor de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties in 2021 vastgesteld. Voor de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 geldt een tariefsverhoging van 1.8%. Daarmee is de stijging beperkt gebleven tot de prijsindexering.



Junior Orkest Dongen houdt op te bestaan : Geen nieuwe aanwas

DONGENS ALLERLEI Posted on vr, september 11, 2020 09:20:50

Twee jaar na de start van het Junior Orkest Dongen (JOD) heeft het bestuur deze zomer, met pijn in het hart, moeten besluiten dat dit orkest niet langer levensvatbaar is en met onmiddellijke ingang wordt opgeheven.

Het JOD wilde jongeren die een instrument wilden bespelen de mogelijkheid bieden al heel snel samen te musiceren onder leiding van een professionele dirigent. Om vervolgens een paar jaar op hun eigen niveau te spelen bij het JOD en de benodigde diploma’s te behalen bij het Kunstpodium. Met een aanmelding naar eigen keuze bij één van de Dongense- of ‘s Gravenmoerse muziekverenigingen als vervolg. Het bijzondere van dit initiatief was dat het een samenwerking was van alle muziekverenigingen. Twee jaar lang zijn door vertegenwoordigers van de verenigingen – samen met het Kunstpodium- plannen gemaakt hoe een en ander in het vat te gieten, hoe het benodigde geld bijeen gebracht kon worden, hoe jongeren enthousiast gemaakt konden worden voor de muziek etc. Dit alles in de wetenschap dat de individuele verenigingen dit niet in hun eentje meer voor elkaar zouden krijgen, maar juist in gezamenlijkheid dit van de grond zouden kunnen tillen.

exit …

Met financiële hulp van de gemeente Dongen en bijdrages uit de nalatenschap van de opgeheven fanfare St. Hubertus uit Dongen-Vaart ging op 3 september 2018 de eerste repetitie van start. Het plan werkte. Jongeren vonden het leuk om samen te gaan spelen en onder leiding van dirigent Rolf Rombouts zijn ook diverse uitvoeringen gegeven in Dongen. Nu 2 jaar later werkt het nog steeds, maar is er geen nieuwe aanwas meer. Een aantal leden van het JOD wil zich aan gaan melden bij een vereniging en voor de resterende leden worden de bedragen, die gemoeid zijn met het in stand houden van het orkest, simpelweg te hoog. Het was een mooi initiatief waarbij intensief is samengewerkt door alle muziekverenigingen, maar waarbij we helaas moeten besluiten dat het misschien wel te mooi was om waar te zijn.



Gemeenteraad stemt voor herbenoeming burgemeester Marina Starmans

DONGEN OPTIMAAL Posted on vr, september 11, 2020 08:43:18

De gemeenteraad van Dongen draagt burgemeester Marina Starmans voor om te worden herbenoemd. Dat is bekend gemaakt bij de openbare raadsvergadering van donderdag 10 september 2020. Een klein zinnetje van de duidelijk blije Marina Starmans tegenover deze krant maakte alles duidelijk : “Ja, ik wil”. Het betekend dat ook de burgemeester zelf er op nieuw voor wilt gaan. Ook dat is in deze procedure een belangrijk item. Er volgde bloemen, applaus en gelukwensen in coronastijl ook vanaf de publieke tribune. Nestor gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Dongense VVD las de geloofsbrief namens de raad voor. Mevrouw Marina Starmans zei in haar dankwoord blij te zijn met het vertrouwen dat de raad in haar stelt.Ook hier weer een veelzeggend zinnetje: “Ik heb er zin in “

De eerste termijn van de burgemeester loopt af op 2 februari 2021. De aanbeveling is de afgelopen maanden op zorgvuldige wijze voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle zes partijen uit de raad vertegenwoordigd waren. De commissie heeft een interactief proces doorlopen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Daarbij is gesproken met zowel de Dongense samenleving als (regionale) partners.

Procedure

De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning in Brabant. Deze adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Een burgemeester wordt herbenoemd voor zes jaar. De aanbeveling moet volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht.

Gemeentewet
De raad stemde in met de aanbeveling tot herbenoeming tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 10 september 2020 die besloten was. Deze beslotenheid was geen keuze van de Dongense raad, maar een wettelijke verplichting. Conform artikel 23 van de Gemeentewet heeft de raad zichzelf geheimhouding opgelegd voor de duur van 75 jaar. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen alsmede de beraadslagingen van de gemeenteraad dienen volgens wettelijke voorschriften geheim te blijven.

Benoeming
In december 2014 maakte de Commissaris van de Koning prof. dr. Wim van de Donk bekend dat drs. Marina Starmans – Gelijns per 2 februari 2015 zou worden benoemd als burgemeester van Dongen. Op woensdag 4 februari 2015 had de installatie plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. Commissaris van de Koning Van de Donk hield een toespraak en loco-burgemeester Piet Panis hing haar de ambtsketen om.

Eerste kennismaking
De Dongense politiek en samenleving had al eerder kennis gemaakt met Marina Starmans. In 2011 ging ze in Dongen gedurende drie jaar aan de slag als wethouder van sociale zaken na het plotseling wegvallen van de SP uit de coalitie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 werd ze wethouder in Waalre. Deze functie bekleedde ze tot in januari 2015. Marina Starmans begon haar politieke loopbaan in Son en Breugel, waar ze na de verkiezingen van 2006 wethouder werd.

Heden

Als burgemeester van Dongen heeft Marina Starmans onder meer in portefeuille: openbare orde en veiligheid, handhaving, communicatie, representatie, beleidscoördinatie, personeel en organisatie, juridische zaken, bestuurlijke vernieuwing, regionale en intergemeentelijke samenwerking. Ze is onder andere voorzitter van de burgemeesterskring Midden-Brabant, lid van het dagelijks bestuur Hart van Brabant en de toezichtraad Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs besloten haar voor te dragen als lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal (portefeuille regionale samenwerking).



Leerlingen van het Cambreur College kijken over hun grenzen

DONGENS ALLERLEI Posted on do, september 10, 2020 10:34:41

De (t)havo en (t)vwo klassen van Cambreur College te Dongen nemen op 23, 24 en 25 september deel aan het Cross Your Borders-project. Tijdens dit driedaagse project staat mondiale onrechtvaardigheid centraal. Een team van enthousiaste jongeren voert het project uit.

Het project start met een filmquiz waarin de leerlingen kennismaken met thema’s als kindslavernij en landroof. Vervolgens onderzoeken de leerlingen in groepjes de ontwikkelingsproblemen van een bepaald land. Ze gaan met elkaar in discussie over welk probleem zij het meest onrechtvaardig vinden. Uiteindelijk verwerken ze hun bevindingen in een creatieve presentatie. Dat resulteert bijvoorbeeld in een poppenkast over de schuldenproblematiek van Peru of in een rap over kinderarbeid in Burkina Faso. Tussendoor nemen de leerlingen deel aan interculturele workshops. Op dag drie volgen leerlingen een interactief klassikaal programma over de oplossingen voor ontwikkelingsproblemen. Dit programma schenkt ruim aandacht aan mogelijkheden die jongeren hebben om zelf iets te doen voor een betere wereld. De leerlingen verdienen punten met de verschillende onderdelen en gaan dus een spannende strijd om de hoogste score met elkaar aan. Het project wordt feestelijk afgesloten in de aula met een prijsuitreiking voor de beste groepen.

Cross Your Borders stelt zich ten doel scholieren van 3, 4 havo en 3, 4, 5 vwo bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Belangrijk hiervoor zijn de jongeren van Cross Your Borders die hun eigen enthousiasme voor het thema overbrengen op de scholieren. Cross Your Borders daagt leerlingen uit om zelf op onderzoek te gaan, een eigen mening te vormen en deze op een overtuigende manier te communiceren. Zo ontstaat er betrokkenheid bij de problematiek.

Het project brengt vernieuwend, innovatief onderwijs. Tijdens de drie projectdagen oefenen de leerlingen vaardigheden die in het reguliere onderwijs beperkt aandacht krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het analyseren van complexe problemen, het samenwerken in groepen en het presenteren voor de klas. Cross Your Borders is een vakoverstijgend project waarin veel verschillende onderwerpen aan bod komen: van ontbossing tot corruptie en van vrouwenrechten tot internationale handel.

Het Cross Your Borders-project is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelt bij mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 10.000 scholieren van 3, 4 havo en 3, 4, 5 vwo deel aan het project. Naast het Cross Your Borders-project organiseert deze stichting diverse andere onderwijsprojecten met betrekking op mondiale problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl.

Het is ook daadwerkelijk mogelijk om met Stichting Cross Your Borders op reis te gaan naar een ontwikkelingsland om op bezoek te gaan bij microkredietprojecten. Deze reizen worden georganiseerd onder de naam Fairaway. Meer informatie hierover is te vinden op www.fairaway.nl.



Stijging WOZ waarde in Dongen op gemiddeld prijspeil

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on do, september 10, 2020 10:20:29

CBS : ‘WOZ-waarde in Nederland gemiddeld 8,9 procent hoger’

Stijging WOZ waarde in Dongen op gemiddelde prijspeil

Volgens berekeningen van het CBS was de gemiddelde WOZ-waarde van woningen per 1 januari 2020 voor het vijfde jaar op rij hoger. Op 1 januari 2020 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 270 duizend euro per woning, 8,9 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de hoogste waarde ooit en de grootste stijging sinds jaren. Dongen zit bij de ‘gemiddelde’ stijging die neerkomt op een gemiddelde stijging van 6,5% in vergelijking met 2019. Concreet steeg de waarde in Dongen per 1 januari dit jaar naar € 261.000.In 23019 was dat nog € 245.000.Als je Dongen weer vergelijkt met omliggende gemeenten valt de verhoging voor onze burgers nog tamelijk mee. Tilburg en Oosterhout scoren respectievelijk 8,7 en 8,1 %. Gilze -Rijen dat ook qua inwonertal met Dongen te vergelijken is scoort een verhoging van 7,2%. Ver van ons bed – in Weesp – scoort is de verhoging het hoogt en het opvallends : 22%. De waarde van de huizen bepaalt ook het bedrag wat de burger kwijt is aan de jaarlijkse huizenbelasting.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2020 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2019. De huizenprijzen stijgen vanaf 2014, in lijn daarmee laat de WOZ-waarde na 2015 een stijging zien. Naast het effect van taxatie van een jaar eerder, worden bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde door het CBS alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een verhogend effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde,



Gemeente Dongen ondertekent Direct Duidelijk-deal

DONGENS ALLERLEI Posted on di, september 08, 2020 17:37:53

Gemeente Dongen ondertekent Direct Duidelijk-deal

Gemeente Dongen vindt het belangrijk om duidelijk en klantvriendelijk te communiceren, zodat ook inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven alles zo goed mogelijk begrijpen. In Nederland is namelijk 1 op de 9 mensen laaggeletterd. Laaggeletterdheid betekent dat iemand moeite heeft met taal, rekenen en werken met de computer. Het is belangrijk dat de communicatie van de gemeente ook door laaggeletterden gelezen en begrepen kan worden. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen vandaag – op de dag van de alfabetisering – de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend.

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs. CONTRACT

Waarom ‘direct duidelijk’ communiceren?

Om goed mee te kunnen doen in onze samenleving, moet iedereen kunnen begrijpen wat de overheid schrijft of zegt. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Ook zorgt een duidelijke communicatie voor meer vertrouwen in de gemeente. Als de communicatie voor iedereen duidelijk is, hoeven inwoners en bedrijven misschien minder vaak om verduidelijking of hulp te vragen. Burgemeester Starmans: “Klantvriendelijkheid en begrijpelijkheid zijn altijd al uitgangspunten in onze communicatie. Maar een deel van onze inwoners bereiken we nu nog niet met onze communicatie. In Nederland wonen 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Doordat er veel schaamte rondom laaggeletterdheid heerst, is niet altijd zichtbaar om welke mensen het gaat. Door hier in onze communicatie nog meer rekening mee te houden zorgen we ervoor dat we meer mensen bereiken met onze informatie. Dat doen we met makkelijker taalgebruik, maar ook door nog meer gebruik te maken van foto’s, pictogrammen en video’s. “

het contract

Eenvoudige taal, video’s en afbeeldingen

Om ervoor te zorgen dat de communicatie van de gemeente ook begrijpelijk is voor mensen die moeite hebben met lezen worden brieven en websiteteksten onder de loep genomen. Taalniveau B1, video’s en afbeeldingen zijn hierbij het uitgangspunt. Ook bij het schrijven van beleidsstukken, adviesnota’s en informatie voor de gemeenteraad wordt gelet op gemakkelijker taalgebruik.

Laaggeletterdheid herkennen

Laaggeletterden schamen zich voor het feit dat ze moeite hebben met, of niet kunnen lezen en schrijven. Daarom gebruiken ze vaak allerlei smoesjes en trucs om het te verbergen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers van de gemeente dit kunnen herkennen. Om dat te realiseren wordt een deel van de medewerkers van de gemeente hierin getraind.

Landelijke campagne

De landelijke campagne ‘direct duidelijk’ ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. Op de campagnewebsite staan tips en voorbeelden en er worden netwerk- bijeenkomsten georganiseerd om ideeën uit te wisselen en samenwerking tussen organisaties te stimuleren. De Direct Duidelijk-deal is een extra stimulans om als organisatie met duidelijke communicatie aan de slag te gaan.

De campagne ‘direct duidelijk’ is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.



Het Cambreur: bouwen én tegenhouwen

DONGENS ALLERLEI Posted on di, september 08, 2020 12:24:24

 

Ik geef je het te doen: in een schoolgebouw dat langzaam maar zeker stukje bij beetje verdwijnt, in coronatijd tóch de kwaliteit leveren die je gewend bent. Toch is dat de opdracht waarvoor de gehele Cambreurpopulatie zich geplaatst ziet. 

Zou je, hypothetisch, een jaartje onder een steen hebben geleefd en vervolgens terugkeren naar het Cambreur, dan zouden je ogen uit hun kassen puilen. 

Lieve deugd, wat heeft zich daar inmiddels afgespeeld? Boven gebouw A zie je enorme kranen als dreigende draglinosaurussen zoekend draaien. Voor de school is het grasveld omgeturnd in een door hekken begrensde fietsenstalling. En als je dan aarzelend het gebouw binnentreedt, zie je overal houten schotten die de toegang versperren tot de ruimtes die zich een half jaar geleden nog zo uitnodigend voor je uitstrekten. Maar eerst versperren enkele tafeltjes je de weg; erop staan flesjes met gel en papierrollen, vergezeld van de boodschap dat je daar bij binnenkomst gebruik van dient te maken. Aldus gereinigd, mag je doorlopen. Je ziet dat er een looprichting staat aangegeven en dat het personeel druk bezig is om leerlingen hierop te wijzen: Ja, dit is veel korter, maar nee, je zult toch even  moeten omlopen. Niet alleen leerlingen proberen toch op sneaky wijze de regels te omzeilen…..   

Opvallend: nogal wat docenten dragen mondkapjes in de gangen. Loop je langs de lokalen, dan zie je dat overal de deuren en ramen openstaan. De leerlingen zijn inmiddels rustig aan het werk. In ieder lokaal staan de reeds bekende gels en papierrollen. In de klas worden geen mondkapjes gesignaleerd en waar mogelijk zijn de leerlingen zo verdeeld over het lokaal dat er maximale afstand is. Voor de afstand tussen de leerlingen en de docent geldt hetzelfde. 

Bouwen en tegenhouwen …

In de benedengang heb je een prachtig uitzicht op de bouw, omdat de aula ertussenuit is gesloopt. Mannen met helmen op begeleiden een stuk muur dat door een kraan wordt verplaatst. Het verloopt rustig en gedisciplineerd. Je ziet nu al dat er een prachtige nieuwe school verrijst. Volgend  schooljaar mogen we erin! 

In een vaklokaal zie je wél een docent met een gelaatsmasker op. Kennelijk is dat verplicht bij practicumlessen. Ook zie je regelmatig spatschermen bevestigd aan bureaus, met de leraar daarachter. Wat zou hij hierbij voelen? In de docentenkamer zijn de stoelen en tafels uit elkaar geplaatst; wie er niet meer bij kan, moet een ander plaatsje zoeken. That’s life in coronatime! De leerlingen vinden hun overblijfruimte ook te klein; de schoolleiding laat nu de kluisjes verplaatsen om dat op te lossen. 

Er zijn kleine en grotere ongemakken. Soms hoor je geluiden uit het aangrenzende lokaal, vanwege de open deuren. Leerlingen houden onvoldoende afstand, want het is -zeker in de pauzes- druk. En ook het handen en tafels schoonmaken kan nog een stuk beter. Maar, zoals gezegd:  ik geef het je te doen! 

Aan het eind van de dag worden alle ruimtes extra schoongemaakt. Morgen gaan we weer verder met de nieuwbouw en met het lesgeven in coronatijd. We zijn trots op onze leerlingen die zo goed en kwaad als het gaat proberen hun steentje bij te dragen. En we kijken graag vooruit: volgend schooljaar in een prachtig, gloednieuw gebouw en hopelijk zonder coronazorgen.  



« VorigeVolgende »