Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Directeur Jurgen Jansen : Toekomst De Cammeleur in gevaar

Uncategorised Posted on wo, juli 07, 2021 18:30

Dongen, 7 juli 2021. In een persbericht voor de lokale en regionale pers heeft de stichting DonckHuys vandaag een kritisch geluid laten horen aangaande de voorstellen van de gemeente Dongen om de Cammeleur en / of gedeelten daarvan weer financieel gezond te maken. Deze krant publiceert het persbericht integraal zonder bijkomende extra duiding. Wij willen op deze manier en met toevoeging van deze redactionele voetnoot zo goed als mogelijk is een objectieve houding aan nemen .

Dit is een ingezonden bericht

Afstoten horeca en theater niet acceptabel voor Stichting DonckHuys

Stichting DonckHuys heeft het college van B&W laten weten geen medewerking te kunnen verlenen aan het onvoorwaardelijke uitwerken van uitgangspunten voor een andere opzet van De Cammeleur. Volgens Stichting DonckHuys maakt de gemeente een verkeerde analyse, verkeerde keuzes en zijn de inhoudelijke en financiële consequenties onvoldoende doordacht. Hogere kosten exploitatie Met de opening van De Cammeleur in augustus 2018 krijgt Dongen een prachtige en moderne voorziening voor tal van maatschappelijke en culturele functies. In opdracht van de gemeente Dongen zorgt Stichting DonckHuys voor de gebouwexploitatie. Daarnaast zorgt Stichting DonckHuys voor de centrale dienstverlening en inkoop voor alle Cammeleurpartners.

In het eerste jaar na opening blijkt dat de kosten voor gebouw en beheer uit de pas lopen. Hoogwaardige en complexe voorzieningen, het groot aantal bezoekers en activiteiten, maar ook het energieverbruik en hoe er met beheer moet worden omgegaan, het zijn kostenaspecten die pas in de praktijk duidelijk worden. Begin 2019 trekt stichting DonckHuys hierover aan de bel bij gemeente en de Cammeleurpartners, maar een oplossing komt er niet. Omdat de meerkosten oplopen en alle financiële risico’s bij Stichting DonckHuys liggen, zit er niks anders op dan zelf stevig in te grijpen om kosten te beperken. Het zet de onderlinge relaties onder flinke druk. Uitgangspunten en bouwstenen

Eind 2020 doen de Cammeleurpartners, samen met de gemeente, een nieuwe poging om tot afspraken te komen over de onderlinge verhoudingen, de samenwerking en, bovenal, een gezondere exploitatie te realiseren. Belangen blijken echter moeilijk te verenigen en visies lopen uiteen. Het ontbreekt aan instrumenten om een besluit af te dwingen en Stichting DonckHuys blijft opnieuw met de financiële consequenties zitten. De gemeente neemt het op zich om een plan te formuleren. Na zes maanden van stilte komt het college plots met een tweetal notities met uitgangspunten en bouwstenen voor de toekomst en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Stichting DonckHuys en de andere partners zijn niet gekend in de totstandkoming van de notities. Jammer, omdat er onjuiste aannames worden gedaan, keuzes worden gebaseerd op meningen in plaats van analyses en feiten en er wordt niet of nauwelijks beschreven wat (mogelijke) consequenties zullen zijn. Was de gemeenteraad zich daarvan bewust toen ze enkele weken later in meerderheid instemde met het collegevoorstel? Is er echt gekeken naar de zienswijze die door Stichting DonckHuys werd aangeleverd?

Afstoten horeca en theater

Het plan van de gemeente biedt zeker ook goede aanknopingspunten om het tekort op de exploitatie – de kern van het probleem – op te lossen en er worden bruikbare voorstellen gedaan om de samenwerking tussen de partners te verbeteren. Stichting DonckHuys zou graag haar bijdrage leveren aan de uitwerking daarvan. Het is echter onbegrijpelijk dat de gemeente nu bepaalt dat Stichting DonckHuys enkel nog die taken mag uitvoeren waarvoor het een opdracht van de gemeente heeft: gebouwbeheer en zaalverhuur. Daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat Stichting DonckHuys een zelfstandige stichting is met een eigen bestuur, eigen statuten en eigen verantwoordelijkheden.

Concreet stelt de gemeente dat er geen enkele relatie meer kan zijn met de horeca-activiteiten in De Cammeleur. Stichting DonckHuys heeft die activiteiten al jaren geleden zorgvuldig ondergebracht in een aparte horeca BV met een eigen administratie, verantwoording en personeel, maar heeft de bestuurlijke zeggenschap behouden omdat een te commerciële horeca zou botsen met het maatschappelijk belang van De Cammeleur. Volledig afstoten van het horecabedrijf leidt tot verlies van efficiency, kapitaal en dienstverlening. Een huurder zal met stichting DonckHuys als ook met een nieuwe horeca-exploitant afspraken moeten maken. Verder mag Stichting DonckHuys ook geen eigen activiteiten meer programmeren. Dus geen theatervoorstellingen, geen lokale artiesten, activiteiten die ontmoeting stimuleren of die verbinding leggen met bijvoorbeeld de kerstmarkt of Koningsdag. Een ernstige verschraling van het aanbod en vernietiging van kapitaal. De gedachte van de gemeente dat een nieuwe horeca-exploitant het theater wel kan overnemen is naïef te noemen.

En welk doel dient deze ontmanteling? De gemeente stelt dat het onwenselijk is dat Stichting DonckHuys meerdere rollen vervult. Opmerkelijk aangezien de stichting hetzelfde takenpakket al decennia uitvoert en daar nooit op aangesproken is. Sterker: het is juist vanuit deze integrale aanpak dat stichting DonckHuys meerwaarde weet te realiseren. Als het de gemeente gaat om meer inzicht in de financieringsstromen, dan is dat veel eenvoudiger en goedkoper te realiseren. Als het gaat om meer gelijkheid tussen de partners, waarom treedt de gemeente dan niet op als verhuurder zodat Stichting DonckHuys weer een gelijke huurder wordt? Kortom, het gedwongen afstoten van eigen activiteiten, theater en horeca levert nauwelijks iets op, integendeel, het creëert nieuwe risico’s en problemen.

Teleurgesteld

Wie gaat de horecafunctie overnemen onder dezelfde beperkingen? Wie gaat tijd en geld steken in een nietgesubsidieerd theaterprogramma? Wat zijn de consequenties voor de huurders die naast een zaal ook catering willen? Wie draagt de personele en financiële consequenties? En heeft de gemeente eigenlijk wel iets zeggen over bedrijfsonderdelen en het takenpakket van de zelfstandige Stichting DonckHuys? Voor Stichting DonckHuys is het teleurstellend dat een inhoudelijk gesprek niet mogelijk is gebleken. Het is een voldongen feit en de enige ‘keuze’ die geboden is: “zeg ‘ja’ tegen alle punten zonder enig voorbehoud”. Met een dergelijk dictaat kán de stichting vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheden niet uit de voeten. Stichting Donckhuys werkt samen vanuit overleg en wederzijds respect. Er is door Stichting DonckHuys in de afgelopen jaren heel veel energie, geloof, kennis en middelen gestoken in de realisatie van De Cammeleur en het gezamenlijk Cammeleurconcept. Zo een partner verdient een ander gesprek.Arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest maar onder strengere voorwaarden

Uncategorised Posted on za, juni 12, 2021 10:35

Dongen ‘verliest’ weer rechtszaak over opvang migranten.

Dongen, 11 juni 2021. Er mogen zo’n 100 voornamelijk Poolse arbeidsmigranten worden gehuisvest in het voormalig broederhuis Glorieux, maar wel onder de voorwaarde die de rechter bepaald. Dat is -samenvattend -de uitkomst van de uitspraak van de rechter mr. drs. E.J. Govaers. De bezwaarmakers, voornamelijk buurtbewoners, zijn desondanks blij met de uitspraak. Zij worden vertegenwoordigd door Germaine Portier die hiermee voor de derde maal de voorzieningenrechter aan haar zijde vond. De kwestie loopt inmiddels al jaren en werd door minstens drie wethouders als een lastig dossier beschouwd. De huidige wethouder Eline van Boxtel zei ooit de kwestie ‘als een van de lastigste onderdelen’ te ervaren van haar portefeuille. De betreffende locatie in West 2 ligt precies in een woonwijk en vraagt daarom de meeste aandacht op het gebied van cohesie ,begrip ,maar ook beleid. Het gaat hier om het huisvesten van 70 personen in het voormalige Broederhuis Glorieux. Tijdens wat wordt gezegd ‘pieken’ zullen dat er ten hoogste 98 zijn. Tel daar de twee beheerders bij en het getal reikt het maximum van 100 personen. Er is al jaren een oplopend conflict tussen met name de gemeente en de buurbewonersvertegenwoordigers.

Het gaat hier om voornamelijk arbeidsmigranten die werken op bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg die vanuit het regionale principe hier gaan wonen en in dienst zijn bij uitzendbureau E&A. De raad heeft meermalen aandacht gevraagd voor het aantal te huisvesten arbeidsmigranten, de duur van de huisvesting, monitoring , evaluatie en de toekomstige permanente invulling in bewoning van deze locatie. Dat deed de raad voor en na de soms emotionele inspreekrondes tijdens een raadsvergadering en een meer dan 500 maal ondertekende petitie. Bewoners hameren steeds op de mogelijkheid en wens van permanente invulling qua bewoning van het pand. In de toekomst gezien wordt daar volgens vage beloften zeker rekening mee gehouden.

De kwestie van arbeidsmigranten heeft, niet enkel in Dongen, maar in heel west Europa ook diep menselijke consequenties, die dikwijls een bedenkelijk en onmenselijke niveau bereiken. Sommigen spreken over ‘nieuwe slaven’ met veel verplichtingen en weinig rechten. Ronduit asociaal zijn dikwijls de huurprijzen voor deze mensen; te veel betalen voor te weinig privacy. Saillant detail is ook dat arbeidsmigranten die niet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen als niet-ingezetenen, die wel verblijf houden binnen de gemeente, worden aangeslagen voor de gemeentelijke toeristenbelasting. In Dongen gaat dat ook gebeuren en is de raad – op het CDA na- en overigens om andere moverende redenen , het daar mee eens.

Ontkent kan ook niet worden dat een zekere angst voor het vreemde een rol speelt. Enerzijds is er behoefte aan deze mensen om onze economie op peil te houden en anderzijds is men ze liever kwijt dan rijk, zo lijkt het. Huisvesting is nodig, maar dan liever niet in de buurt van woonbuurten, zo is de algemene tendens. In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa. Veel arbeidsmigranten zoeken een (tijdelijke) woonruimte in Nederland. Maar tegelijk zijn er te weinig woningen. De Rijksoverheid stimuleert gemeenten, verhuurders en werkgevers om voor goede en betaalbare woonruimte voor EU-arbeidsmigranten te zorgen. Het rijk legt overigens geen verplichting op aan gemeenten om deze mensen te huisvesten. Den Haag doet de kwestie voornamelijk met volzinnen af, schermt met Europese wetten ,doet een moreel beroep op werkgevers en gemeenten maar stelt dan weer wel wel beperkte financiële middelen ter beschikking.

Terug naar Dongen: Met name de 70 tot hoogstens 100 voornamelijk vrouwelijke Poolse werknemers die gehuisvest zullen worden in het oude broederhuis Glorieux is en blijft voorlopig omstreden bij een aantal buurtgenoten. Er zijn in Dongen overigens in totaal 11 locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten die in aanmerking komen voor bewoning of waar zelfs al daadwerkelijk arbeidsmigranten wonen.Online innovatiecongres Thebe, De Wever, Mijzo groot succes

Uncategorised Posted on vr, juni 11, 2021 10:54

Op donderdag 10 juni organiseerden de drie Brabantse ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo het online innovatiecongres Watsnjoe. Via de website www.watsnjoe.nl was het event toegankelijk voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten en voor overige geïnteresseerden. Belangrijk onderdeel binnen de 14-uur durende radio-uitzending was de uitreiking van de innovatieprijs. De innovatie Ant Helpt van organisatie Thebe heeft de prijs van € 20.000,- gewonnen. Hiermee wordt de innovatie verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

foto : Pol Rijnders

Unieke samenwerking

Het innovatiecongres is opgericht door Thebe en in 2018 organiseerde Thebe het innovatiecongres samen met De Wever. Bij deze editie is ook Mijzo aangesloten. Een unieke samenwerking van drie ouderenzorgorganisaties. ‘De organisaties werken op steeds meer thema’s samen ook in regionale samenwerkingen met andere zorgorganisaties. Zo bundelen we de krachten om niet apart van elkaar het wiel uit te vinden, proberen we samen antwoorden te vinden op de uitdagingen die op ons af komen en gaan we efficiënt om met het geld voor de zorg, aldus Chantal Beks, raad van bestuur De Wever.’

Een geslaagde eerste editie

Een evenement waar medewerkers en vrijwilligers bij elkaar konden komen zoals bij de eerdere edities, was vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom werd een online event bedacht. Bijkomend voordeel is dat iedereen die interesse heeft in dit onderwerp mee kon luisteren, zowel op het werk als thuis. Mireille de Wee, raad van bestuur Mijzo: ‘We hebben gedurende de uitzending veel leuke berichten van onze medewerkers, vrijwilligers en vele andere luisteraars en kijkers ontvangen. Het gevarieerde en interactieve programma zorgde voor een fijne energie. Het was mooi om het samen op een laagdrempelige manier over innovaties te hebben. Innovaties die zo belangrijk zijn voor de grote transformatie die noodzakelijk is in de ouderenzorg.’

De winnaars

In de weken voorafgaand aan het evenement, konden medewerkers en vrijwilligers vernieuwende ideeën insturen. Een jury heeft 3 inzendingen genomineerd en tijdens het online event konden de luisteraars hun stem via de website uitbrengen. Naast deze hoofdprijs die werd gewonnen door Thebe met ‘Ant helpt’ en € 5.000,- voor de andere twee organisaties om het winnende idee ook in hun organisatie te kunnen implementeren, reikte Thebe Extra respectievelijk € 1.500,- en € 1.000,- uit aan de nummer twee, Imagery en VR van Mijzo, en nummer drie, Wachttijdindicator voor cliënt van De Wever, om hun innovatie verder uit te kunnen werken. Luc Kenter, voorzitter raad van bestuur Thebe: ‘Een ongelooflijk succes en wat een mooie ideeën! Samen met mijn collega’s van Mijzo, De Wever en de ledenvereniging Thebe Extra hebben we dankzij Watsnjoe ontdekt hoe leuk en zinvol het is om samen op te trekken om de zorg te vernieuwen! En daarmee het werk voor de zorgmedewerkers fijner te maken en het leven van de Brabanders die zorg en ondersteuning van ons ontvangen, te veraangenamen. Dit gaan we echt elk jaar doen!’

Het innovatiecongres is terug te bekijken en te beluisteren via: www.watsnjoe.nlPompoenenzaadjes kunnen zich ontwikkelen tot ware reuzen

Uncategorised Posted on za, mei 15, 2021 12:14

Wijkraad Beljaart actief als vanouds

Alhoewel de zogenoemde ‘Groene Long’ in de Beljaart pas een officieel gezicht krijgt in het voorjaar van 2022,wordt er al volop aan gesleuteld en als er dan toch zwarte grond wordt afgegraven om de laatste fase ( 8) van de wijk te realiseren, dan gebruiken we die goede aarde maar meteen om er een ‘pompoenenberg’ van te maken. Dat is in ieder geval de filosofie van voorzitter van de wijkraad Sjoerd Giese. Niet dat de pompoenen op een verhoog beter groeien, maar het geeft in de loop van opbloeiperiode wel een leuk gezicht als de halloween in aantocht is en de pompoenen aan de zijkant van het verhoog zich laten bewonderen en bruikbaar zijn voor een feestje. De gratis uitgedeelde zaadjes worden in een pot aan de groei gebracht en de actieve bewoner kan ze zelf planten. Zo’n 50 meter lang en zeker 2 meter hoog ligt de pompoenentuin er nu groeiklaar vlak bij de natuurspeeltuin. Wethouder Eline van Boxtel was als kersverse inwoner van de wijk natuurlijk bereid om een bestaand bord met meer informatie van de groene long te onthullen. De wijkraad heeft gezorgd voor een informatievideo hoe de tuin zich met de hulp van de buurt tot ongekende schoonheid kan ontwikkelen en een aanwinst kan worden voor bewoners.Coronaproof stemmen in gemeente Dongen

Uncategorised Posted on ma, maart 15, 2021 13:18

Check de druktemeter en doe de gezondheidscheck

Vandaag en morgen kan er bij twee stembureaus in de gemeente Dongen vervroegd gestemd worden. Dit kan in het gemeentehuis en bij V.V. Dongen. Deze vervroegde openstelling van de stembureaus is vooral bedoeld voor risicogroepen van het coronavirus. Op woensdag 17 maart zijn alle stembureaus in gemeente Dongen geopend. Kijk op www.dongen.nl/verkiezingen om te zien welke dit zijn.

Druktemeter en gezondheidscheck
Gaat u in een stemlokaal stemmen dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. Doe dit op de dag dat u gaat stemmen. De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.Voordat u een stemlokaal bezoekt is het verstandig online te bekijken hoe druk het is via de druktemeter. Is het te druk op het moment dat u wilt gaan stemmen? Kies dan een ander moment of bekijk de drukte bij een ander stemlokaal. Ga naar www.dongen.nl/verkiezingen en klik op ‘Check de druktemeter’.

Overige maatregelen
In de stembureaus worden maatregelen getroffen zodat kiezers hun stem veilig kunnen uitbrengen. Zo is in ieder stembureau een extra stembureaulid aanwezig die kijkt of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de maatregelen houdt. Ook de basisregels zoals 1,5 meter afstand, het dragen van een mondneuskapje en het desinfecteren van de handen worden in het stembureau nageleefd. Potloden en tafels worden ook voldoende gedesinfecteerd en tussen de stembureauleden en de kiezers hangen schermen.

Briefstem en volmacht
Kiezers die 70 jaar of ouder zijn kunnen hun stem per brief uitbrengen. Volg het stappenplan nauwkeurig. Vergeet niet alles in te vullen en uw stempas én briefstembiljet in de envelop te doen. De envelop kan tot en met woensdag 21.00 uur nog afgegeven worden bij het afgiftepunt in het gemeentehuis in Dongen of in De Geubel in ’s Gravenmoer.U kunt ook iemand anders de stem voor u laten uitbrengen. Dit heet een volmacht. Om te weten hoe dit werkt leest u op uw stempas.Plastic drankflesjes al per 1 juli 2021 statiegeldsysteem

Uncategorised Posted on wo, februari 03, 2021 14:07

Statiegeld op blikjes binnenkort óók een feit

Per 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. ‘De gemeentereiniging’ zoals dat soms nog wordt genoemd, is er blij mee zo wordt algemeen gehoord. Ook burgers, Dongenaren niet uitgesloten, ergeren zich aan lege meestal platgetrapte frisdrankblikjes die her en der in hoeken en gaten worden waargenomen. Ook bepaalde hangplekken zijn niet vrij van die afval. Van Veldhoven hakt nu de knoop vervroegd door omdat het aantal blikjes in het milieu niet afneemt maar eerder toeneemt. Conform de wens van ook de Tweede Kamer zal het eerder genomen besluit voor statiegeld op blik eind 2022 van kracht worden. Dit geeft de sector ook de benodigde voorbereidingstijd. Per blikje wordt straks 15 eurocent statiegeld gerekend en wordt hiermee gelijk getrokken met kleine plastic flesjes. Het doel van de maatregel is de circa 2 miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan in te zamelen en te recyclen in plaats van dat deze in ons milieu belanden.

Het aantal weggeworpen blikjes komt neer op ongeveer 25 olympische zwembaden vol per jaar. Dieren verwonden zich er ook nog eens aan. Met statiegeld op blikjes is dat straks verleden tijd.

Kleine bedrijven en horeca vrijgesteld

Waar je straks je blikje kan inleveren, wordt nog nader uitgewerkt. Net als bij flesjes is het aan producenten en supermarkten die blikjes op de markt zetten dit systeem vorm te geven. De overheid stelt wel een aantal randvoorwaarden. Zo heeft Van Veldhoven bepaald dat net als bij statiegeld op kleine plastic flesjes de horeca en kleinere verkopers worden ontzien. Dat betekent dat zij vrijgesteld zijn van de inname van blikjes, en de producenten van blikjes de kosten dragen van het statiegeldsysteem.

In april 2020 besloot Van Veldhoven al statiegeld op plastic flesjes in te voeren voor minder zwerfafval. Vanaf deze zomer, 1 juli 2021, kan je de kleine plastic flesjes inleveren tegen 15 eurocent statiegeld. Van Veldhoven beslecht met deze besluiten een 20 jaar lange politieke discussie tussen de voor – en tegenstanders van statiegeld. “Ik heb altijd gezegd: ik vind dat linksom of rechtsom het aantal blikjes en flesjes in het zwerfafval drastisch moet verminderen. De meest effectieve manier om zwerfafval tegen te gaan is überhaupt voorkomen dat mensen hun afval in het milieu gooien. Statiegeld blijkt daarvoor het juiste middel,” aldus Van Veldhoven. Nederland sluit zich met statiegeld op blik aan bij onder andere Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken.NRC- Media in artikel : Spookhuizen in (ook) Dongen huisvesten arbeidsmigranten

Uncategorised Posted on vr, november 20, 2020 16:53

Wethouder Eline van Boxtel wil spookwoningen tegengaan.

Onder andere een internationale fruitteler in Dongen werkt veelal met Poolse arbeidsmigranten. Het bedrijf wordt in NRC met naam genoemd. Net als een aantal gemeenten waar veel arbeidsmigranten werken zijn die soms gehuisvest in wat NRC Media ‘spookwoningen’ noemt. Alhoewel dat door wethouder van Boxtel (PvdA /wonen ) op vragen van deze krant in deze zaak niet met zoveel woorden wordt gezegd , ligt de oplossing van problemen bij de huisvesting van deze mensen bij locaties zoals het voormalige broederhuis Glorieux of in andere behuizingen. Bekend is,dat in het voormalige broederhuis tot 100 Poolse werknemers een tijdelijk thuis zouden kunnen vinden. Bekend is ook dat pogingen bij deze voorgenomen huisvesting niet zonder meer goed verloopt. Een aantal buurtbewoners is het mordicus oneens met de plannen van onder meer de gemeente Dongen. Om huisvesten te voorkomen werden ze na rechtszaken al een twee maal gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Intussen werken de arbeidsmigranten al lang in Dongen en zijn ze uiteindelijk toch gehuisvest. Ze blijken (ook) te wonen wonen in zogenoemde ‘spookhuizen’- zo genoemd in het artikel dat NRC – media ,dat er deze week een artikel aan wijdde. NRC maakte een rondgang langs 24 gemeenten in Nederland waar veel arbeidsmigranten werken. Dongen is een van die gemeenten.

‘Het huisvesten van arbeidsmigranten in ‘spookhuizen’ is feitelijk een vorm van ongeregistreerde woningverhuur en wordt in het hele land gebruikt om arbeidsmigranten te huisvesten ‘ aldus NRC. NRC media sprak met wethouder Eline van Boxtel (PvdA) over deze situatie. Ze verklaart in de NRC- krant dat ‘ (…) in de gemeente 395 personen staan ingeschreven met als nationaliteit een Midden- of Oost-Europees land. Maar ze heeft een vermoeden dat er twee keer zoveel arbeidsmigranten verblijven, van wie een gedeelte leeft in een huis waar officieel niemand woont. Ze is hierover erg bezorgd : „Het brengt hun veiligheid in gevaar. Als wij niet weten waar arbeidsmigranten wonen, kunnen we hun omstandigheden ook niet controleren.” aldus de wethouder.

TWAALF

NRC beschrijft een situatie waarin in een niet nader genoemd huis twaalf Poolse arbeidsmigranten wonen ‘voor 87 euro per week per persoon ‘. Volgens de landelijke krant komen sommigen hier al jaren. “Maar in de computers van de gemeente Dongen staat dat het huis onbewoond is “ aldus NRC. De gemeente weet volgens de krant niet dat ze er wonen, “laat staan dat deze twaalf arbeidsmigranten samen bijna 4.200 euro per maand betalen voor de woning”.

Een eigenaar van een verhuurd huis zegt in NRC naar eigen zeggen niets aan de verhuur van zijn huis te verdienen. Volgens hem weet de gemeente dat er hier mensen wonen. Sterker nog, de gemeente wilde tot voor kort niet dat hij zijn huurders inschreef, zegt hij, „omdat het administratief werk voor niks was”.Wethouder Van Boxtel ontkent dat. Van Boxtel : „Misschien alleen in een uitzonderingssituatie, als iemand maar een paar weken in Dongen blijft “. Van Boxtel zegt in het NRC- artikel wel dat er plannen zijn voor een verblijfsbelasting voor mensen die in Dongen verblijven, maar niet ingeschreven staan: „Zo willen we spookwoningen tegengaan.” De hoogte van de belasting is volgens NRC nog onbekend. Wethouder van Boxtel zegt in het interview meer controles te willen uitvoeren bij leegstaande woningen waar de gemeente vermoedt dat er wel degelijk iemand lijkt te wonen. Als ze daar bewoners aantreffen en het is legaal, krijgen die de keus: of zich inschrijven, of verblijfsbelasting betalen.

Internetkrant Dongenhomespot vroeg wethouder van Boxtel of het bij de gemeente bekend is waar die zogenoemde ‘spookhuizen’ in Dongen staan. Het volledige antwoord luidt : “Nee. Sinds september 2018 is het huisvesten van arbeidsmigranten in woningen toegestaan, mits een omgevings-vergunning is verleend voor het betreffende pand. In 2021 wordt extra capaciteit vrijgemaakt om bedoelde woningen nader in beeld te brengen, te controleren en waar mogelijk met een omgevingsvergunning te legaliseren “. Dat de wethouder niet weet waar de huizen staan is vreemd. Bij het artikel in NRC zijn een deel van deze huizen in beeld gebracht. Op de vraag van deze krant of de wethouder weet welk bedrijf wordt bedoeld in deze zaak antwoordt ze ‘ dat er geen naam in het artikel wordt vermeldt ( in NRC red.) “maar we kunnen ons er een voorstelling bij maken “ aldus de wethouder. Ook dit is vreemd; in het artikel staat wel degelijk de naam van een fruitteeltbedrijf in Dongen vermeldt en de namen van de eigenaren. Ook heeft deze zaak volgens van Boxtel niet te maken met het voorlopig niet huisvesten van arbeidsmigranten in voormalig broederhuis Glorieux “Het artikel bevestigt wel nog maar eens dat de oplossing ligt in locaties zoals Glorieux ” voegt de wethouder hier aan toe.

Bron : NRC-media en eigen nieuwsgaringVolgende »