Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Integrale veiligheidscontroles in Dongen succesvol verlopen

Uncategorised Posted on di, oktober 15, 2019 14:21:49

In totaal zijn 17 specifieke locaties en daarnaast 24 personen gecontroleerd.

De gemeente Dongen wil graag pal staan voor een veilig Dongen. De veiligheid van haar inwoners, ondernemers en bezoekers wordt als zeer belangrijk gezien. Constant wordt aan dit doel gewerkt en daar waar nodig en mogelijk verbetert. Om de leefbaarheid en veiligheid in Dongen te bewaken, vinden regelmatig controles plaats. Ondermijning wordt met alle mogelijke instrumenten bestreden.
Regelmatig worden controles met betrekking tot de veiligheid van het dorp gehouden. Zo ook op 27 september, 3 en 8 oktober 2019. Deze controles waren een gezamenlijke actie van gemeente Dongen, Politie, Enexis en in een geval de Belastingdienst. Tijdens de controles hebben de verschillende instanties gezamenlijk een aantal bedrijven gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Doel was met name het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de bedrijven. Daarnaast zijn Basisregistratie Personen- bijvoorbeeld woont iemand waar hij staat ingeschreven – brandveiligheid en constructie ook aspecten waarop gecontroleerd is. De gemeente Dongen wil hiermee de veiligheid en leefbaarheid in Dongen vergroten en mogelijke illegale activiteiten terugdringen. Op bovengenoemde dagen werden in totaal 17 specifieke locaties en daarnaast 24 personen gecontroleerd.


Samenwerkende overheid
In district Hart van Brabant werken gemeenten samen met andere overheden om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan dat wet- of regelgeving wordt overtreden, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen. Bij bestuurlijke controles heeft de gemeente de leiding van het controleteam. Gemeentelijke toezichthouders voeren hun taak uit. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft toezichthouders een standaardpakket met bevoegdheden, zoals het betreden van plaatsen, het vorderen van inlichtingen en het inzien van het identiteitsbewijs. Om ervoor te zorgen dat de toezichthouder zijn bevoegdheden daadwerkelijk kan effectueren is er een medewerkingsplicht in de wet opgenomen. De bezochte personen waren over het algemeen zeer tevreden met het controlebezoek, de reden ervan en een mogelijke continuïteit van de actie Naast de rol van de overheid is volgens de gemeente ook de rol van de inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk. De gemeente waardeert de inwoner als de ogen en oren van de wijk en een oplettende blik kan ondermijning nóg beter worden aangepakt. De gemeente Dongen zegt dat het aantal meldingen in de afgelopen periode enorm is toegenomen.

*Op een locatie werden diverse materialen aangetroffen die (kunnen) duiden op de constructie van een drugslab. De politie heeft dit verder in onderzoek.
*Op twee andere locaties hebben we diverse strijdigheden met het bestemmingsplan aangetroffen waaronder illegale bewoning van een bijgebouw.
*Op een locatie wordt door de omgevingsdienst een nadere controle gedaan i.v.m. milieuovertredingen.
*Enexis trof op 1 locatie fraude aan van elektriciteit / gas.


De rest van de bedrijven voldoet aan de regels waarop gecontroleerd is. De Basisregistratie Personen was hoofdzakelijk op orde.

Heeft u vermoedens van ondermijning of criminaliteit? Meld verdachte situaties altijd! Bel 112 bij spoed of heterdaad situaties. Geen spoed: Dan kan dit bijvoorbeeld bij uw wijkagent, de boa maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgt ook in Dongen voor aanpassingen. Uitspraak Raad van State : ‘Dongen in afwachting van meer duidelijkheid’

DONGEN OPTIMAAL, Uncategorised Posted on di, oktober 01, 2019 11:04:45

Dongen, 1 oktober 2019. In een raadsinformatiebrief informeert het college de raad hoe ‘het bevoegd gezag’ in Dongen omgaat met de uitspraak van de RvS van 29 mei dit jaar, dat de tot dan geldende PAS-systematiek in strijd is met de Europese richtlijnen. De uitspraak houdt in dat die niet langer als basis mag dienen voor het geven van toestemming voor activiteiten en plannen die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden.Het is nu noodzakelijk om op andere wijze ontwikkelingen te beoordelen op het onderdeel stikstof, ook in Dongen. Er moet volgens Dongen ook meer duidelijkheid komen op dit gebied. Uit de brief aan de raad blijkt dat ‘Dongen ontwikkelingen niet onnodig op slot zetten’. Dongen zegt wel degelijk oog te hebben voor de mogelijke toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. “Bij de invulling van dit uitgangspunt wordt onderscheid gemaakt tussen bestemmingsplannen (ruimtelijke ontwikkeling) en aanvragen voor omgevingsvergunningen”aldus een citaat uit de brief aan de raad. Binnen de gemeentelijke organisatie is gesproken over de gevolgen van de uitspraak en hoe om te gaan met ontwikkelingen zolang er nog geen nieuwe landelijke en provinciale regels en instrumenten beschikbaar zijn.

Pukkemuk

Nieuwe bestemmingsplannen worden beoordeeld in het licht van de RvS-uitspraak. Initiatiefnemers dienen aan te tonen of er stikstofeffecten zijn op Natura 2000-gebieden. Hiermee wordt de uitvoerbaarheid van een plan aangetoond. Of voor de uitvoering van een bestemmingsplan toestemming op grond van de natuurbeschermingswet-vergunning nodig is en, zo ja, of deze kan worden verleend, komt aan de orde bij de omgevingsvergunning. De provincie krijgt als wettelijk adviseur het plan voorgelegd. Voor lopende bestemmingsplanprocedures wordt naast mogelijke stikstofeffecten ook gekeken of er een procedureel risico is. Zijn er tijdens de zienswijzeperiode reacties binnengekomen over stikstof? Zo ja, dan kan dit leiden tot een extra berekening dan wel toelichting op of aanpassing van het plan. Voorbeelden hiervan zijn het recent vastgestelde bestemmingsplan Geer/Hoge Ham; berekening wijst uit dat de ontwikkeling daar niet leidt tot stikstofeffecten. Bij bestemmingsplan Pukkemuk, waarvan vaststelling heeft plaatsgevonden voor de uitspraak van de RvS, is gekeken naar het procedurele risico. Deze is niet aanwezig.

Lopende aanvragen

Bij (lopende) aanvragen en besluiten voor omgevingsvergunningen betrekt Dongen de RvS-uitspraak. De aanvrager/initiatiefnemer dient in beeld te brengen of er stikstofeffecten in verband met de voorgenomen activiteit zijn op Natura 2000-gebieden en/of een natuurbeschermingswet-vergunning is vereist. Indien dit het geval is dan zal de provincie beoordelen of deze toestemming verleend kan worden. Indien dit niet kan of nog niet kan, vanwege het ontbreken van nieuwe wettelijke instrumenten, kan een aanvraag aangehouden worden.
Een voorbeeld hiervan is de vergunningsprocedure bij Protix. Daarnaast is het mogelijk om het onderdeel natuur los te koppelen van de aanvraag omgevingsvergunning. De aanvrager kan dan een omgevingsvergunning krijgen, maar die mag niet gebruikt worden zolang nog niet beschikt over een nog apart bij de provincie aan te vragen natuurbeschermingswet-vergunning. Het risico ligt hierdoor bij de initiatiefnemer.

De stikstofeffecten hoeven niet in beeld gebracht te worden voor aanvragen van kleine bouwwerken, zoals de verbouw van een woning, aanbouwen, dakkapellen, garages, schuurtjes en of voor tijdelijke situaties. Dergelijke plannen leiden normaliter niet tot een toename van gasverbruik en verkeer. Bovendien liggen op korte afstand geen Natura 2000-gebieden.

Maatwerk

Dongen heeft nu globaal bekeken op welke projecten de RvS-uitspraak van invloed is of kan zijn. Invloed is er, maar in welke mate is nog niet te overzien. Voor ieder project geldt maatwerk. De handelswijze is dus afhankelijk van het soort project en de fase waarin het project zich bevindt. Binnen de regio heeft overleg en afstemming plaats over de aanpak van de verschillende gemeenten ten aanzien van de RvS-uitspraak. Met de provincie is er overleg over de N629 en met initiatiefnemers over hun plannen. “We volgen de ontwikkelingen op de voet en sturen bij waar nodig “ luidt het in de raadsinformatiebrief .

Laatste stand van zaken
Sinds 16 september is de gewijzigde zogeheten AERIUS-Calculator weer beschikbaar. Met behulp van deze calculator kan voor activiteiten die de natuur niet raken weer een vergunning worden aangevraagd. Dit betekent dat de vergunningverlening voor Natura 2000 weer (deels) op gang komt. Daarnaast heeft de voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, de heer Remkes, op 25 september zijn eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (‘Niet alles kan’) aangeboden. Wij wachten de kabinetsreactie op dit advies af. Op 10 oktober aanstaande houdt de provincie opnieuw een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen, waaronder gemeenten.WILD DE FILM ‘ken en geniet’

Uncategorised Posted on zo, september 29, 2019 22:12:04
Luc Enting

Dongen gaat de bronst van het edelhert beleven, het burlen gaat door het theater klinken, een sensatie om mee te maken. Mensen die dit live ondergaan hebben, stonden met kippenvel te luisteren, het is dan ook machtig mooi, om te zien, maar vooral ook om te horen, het galmt door je oren. Iets dat Natuurvereniging Ken en Geniet aan u door wil geven en mee wil laten beleven, zomaar in de theaterzaal van de Cammeleur, op woensdag 23 oktober, om 20.00 uur.

Dan komt de filmer van deze schitterende film naar ons eigen Dongen, waarbij hij de inleiding zal verzorgen en enkele geheimen prijs zal geven, over het tot stand laten komen van een dergelijk natuurspektakel op het doek. Luc Enting heeft al vele natuurfilms geproduceerd en vorig jaar ging zijn grootste wens in vervulling, de presentatie van zijn filmproductie in de bioscoop en op TV.

vos

Enkele jaren van voorbereiding gingen daaraan vooraf, want een vossenfamilie, een zwijnengezin en een roedel edelherten zijn geen acteurs, die je zomaar inhuurt. Nee die moet je opsporen, hun gewoontes leren kennen, hun trekroutes weten, kortom haast deel van de familie worden. Camera’s moeten met de grootste zorgvuldigheid geplaatst worden, immers het dierenwelzijn staat voorop, bij het schieten van de beelden.

Maar alleen aan beelden heb je niets, er moet een verhaal omheen gebouwd worden, een hoofdpersoon gezocht, welke als een rode draad ons meeneemt in zijn leven. Dan komt de sfeermaker, spannende en stemmige muziek, welke blije en dramatische momenten versterkt. Alles moet bij elkaar passen, dus ook de verhalenverteller, die op zijn eigen wijze een draai geeft aan de film, niemand minder als André van Duin, iemand waarvan je het eigenlijk niet verwacht, sprak de film geheel in.

edelhert

We volgen de vossen in hun hol en bij de jacht, zien jonge wilde zwijntjes opgroeien, het doen en laten van een roedel edelherten, met als hoogtepunt natuurlijk de bronst. We gaan natuur ondergaan, zoals deze in werkelijkheid is, vaak met een lach, soms met een traan, want natuur is niet alleen mooi, maar kan ook bikkelhard zijn

De mooiste beelden zullen verschijnen op het grote scherm, u zult zich buiten wanen, daar op de uitgestrekte Veluwe, kippenvel zal het u bezorgen, alsof u er zelf bij bent.
Leden van Natuurvereniging Ken en Geniet kunnen zich aanmelden tot zondag 6 oktober 19.00 uur, daarvoor kunnen zij bellen naar Christ Grootzwagers tel. 0162-312116 of naar Fia Grootzwagers tel. 0162-517996, of via mailadres: kenengeniet@home.nl

Let op aanmelden is verplicht, want voor de niet-leden, start vanaf 7 oktober de kaartenverkoop, via www.decammeleur.nl

Al meer dan 60 jaar presenteert Natuurvereniging Ken en Geniet al haar avonden in het winterseizoen, altijd heeft de bevolking van Dongen en omgeving deze voorstellingen gratis kunnen bezoeken, een geweldige prestatie. Nu echter hebben we moeten besluiten, om bezoekers, die geen lid zijn van Ken en Geniet, een kleine bijdrage in de kosten te vragen. Daarvoor krijgt u echt iets bijzonders te zien, wij hopen dan ook op een volle zaal.

Bronstroedel

Waar de Tuinwerkgroep erg blij met zou zijn, dat is uw stem, de Rabobank ClubSupport is in volle gang, de stemronde is al geopend. Natuurvereniging Ken en Geniet gaat het geld, dat met deze actie binnen komt besteden aan een sproei installatie voor haar Natuurtuin Kandoel, waar bij ook een put geboord moet worden, een prachtig doel, mogen wij op uw stem rekenen. Allen alvast bedankt.

Christ Grootzwagers Natuurvereniging Ken en Geniet