Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

ENERGIE DONGEN LEIDT ENERGIECOACHES OP

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on wo, januari 08, 2020 16:45:28

Wie wil er nu geen lagere energierekening. In Dongen is daar een begin mee te maken. Er is een kans voor vooral jongeren een cursus te volgen om er zelf beter van te worden en anderen te helpen om op de steeds hoger wordende energiekosten te besparen. Bovendien is het leuk om dat aan te pakken omdat de cursus die daar voor nodig is bovendien gratis is. Wel kost het je tijd. Gemiddeld 2-4 uur per week. Energie Dongen gaat een cursus geven waarin je wordt opgeleid als ‘energiecoach ‘ van Energie Dongen. Energie Dongen hoopt een flink aantal mensen te enthousiasmeren voor de leuke bezigheid. Na een korte cursus van 4 dagdelen wordt je gevraagd om binnen de grenzen van de gemeente gesprekken te voeren over energie en hoe er mee om te gaan. Na de cursus weet je echt al heel veel van de mogelijkheden om op energie te besparen en hoe dit over te brengen op buren ,vrienden en belangstellenden en andere inwoners in Dongen, ‘s Gravenmoer, Klein Dongen en Vaart. Overtuig anderen op welke manieren energie besparen gunstig kan zijn voor de portemonnee, een fijn huis en een geneutraliseerde toekomst.

Een keukentafelgesprek is een voorbeeld hoe je anderen kunt bewegen , te overtuigen van de vele voordelen die te behalen zijn op energiegebied.. Ook verenigingen kun je betrekken in je wervingsgesprekken. Dit doe je natuurlijk niet zonder hulp. Je wordt hiervoor klaargestoomd door de gratis energiecoachtraining van ‘Hoom’, zodat je er straks alles over weet en je jouw buurtbewoners nóg beter kunt helpen. De cursus duurt zoals gezegd 4 dagdelen en wordt gegeven in Dongen of in de directe omgeving van het dorp. Tijdens de cursus leer je meer over energie besparen in en om het huis en leer je een stappenplan op te stellen voor bewoners om hun huis verder te verduurzamen. De cursus wordt bij voldoende aanmeldingen eind januari 2020 georganiseerd.

Aanmelden.…….

Stuur een e-mail naar: karlijn@energiedongen.nl .Om deel te kunnen nemen aan de cursus Energiecoach moet je minimaal 18 jaar te zijn.

In Dongen doen we dingen samen. Sinds 2012 is de energiecoöperatie Energie Dongen actief in het informeren over, stimuleren (van) en activeren van de inwoners van Dongen,‘s Gravenmoer, Klein Dongen en Vaart hun energieverbruik te verduurzamen. Onder het motto duurzaam, eigen en betaalbaar.  Het uiteindelijke doel is dat de gemeente Dongen  in 2050 energieneutraal is. Meer informatie over Energie Dongen?

Zie: www.energiedongen.nl

Bericht zonder winstoogmerkWethouder René Jansen: ‘Zo snel mogelijk einde aan stankoverlast’ Extra controles en extra maatregelen

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on vr, december 20, 2019 16:32:59

Wethouder René Jansen heeft vandaag de OMWB gevraagd extra controles te houden in het kader van stankoverlast. Ook heeft hij aangedrongen op het nemen van extra bedrijfsmaatregelen. ,,Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de stankoverlast die onze inwoners ervaren. Het duurt allemaal veel te lang”, aldus de wethouder.


Sinds half november zijn er zo’n 145 klachten van inwoners uit meerdere wijken in Dongen binnengekomen. Deze hebben te maken met problemen bij Watertreatment aan de Vierbundersweg. Dit bedrijf verzorgt de waterzuivering voor twee ondernemingen op industrieterrein Tichelrijt. De geur komt vrij door het (gedeeltelijk) uitvallen van de biologische waterzuivering bij ECCO Leather BV.

Spoedoverleg
De wethouder dringt erop aan dat Watertreatment extra maatregelen in de bedrijfsvoering gaan nemen, zowel voor de korte als de langere termijn. Dat heeft hij vandaag besproken in een spoedoverleg met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De OMWB is namens de provincie de toezichthouder en onderhoudt de contacten met Watertreatment.

Korte termijn
Eerder vandaag was de OMWB op locatie bij Watertreatment. Het bedrijf gaf daarbij aan deze week begonnen te zijn met het toevoegen van chemicaliën aan de twee grote tanks met afvalwater. Dat moet zorgen voor een hogere pH-waarde. Daarmee kan worden voorkomen dat er vorming plaats heeft van H2S. Deze stof ruikt naar rotte eieren en zorgt voor de stankoverlast. ,,Ik heb de OMWB gevraagd om twee keer per week de pH-waarden ter plaatse met Waterstromen te controleren. In elk geval tot het moment dat het probleem is opgelost. We hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk zo snel mogelijk een einde maken aan de overlast”, aldus de wethouder.

Langere termijn
Voor de oplossing voor de langere termijn heeft Watertreatment bij de OMWB aangekondigd vanaf januari 2020 over te gaan tot het plaatsen van actieve koolfilters die zorgen voor reiniging van de lucht. ,,We zullen dat met speciale aandacht volgen. We hopen dat daarmee een volgende, structurele stap wordt gezet”, aldus de wethouder.

Volksgezondheid
De OMWB staat ook in contact met de GGD. Dit in het kader van het monitoren van mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.Voormalig Broederhuis Glorieux blijft gevoelige zaak voor direct betrokkenen

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on do, november 28, 2019 14:48:42

Wethouder Maarten Pieters vast besloten patstelling door overleg te doorbreken.

Dongen,28 november 2019. Wethouder Maarten Pieters heeft het er niet gemakkelijk mee. De tijdelijk aangestelde Dongense wethouder die gelijk bij zijn aantreden het zware dossier inzake de huisvesting van ongeveer 100 Poolse arbeidsmigranten in voormalig broederhuis Glorieux moet zien op te lossen, loopt aan tegen diverse belangen en emoties. De ook duidelijk geëmotioneerde Pieters liet er overigens geen twijfel over bestaan dat er moet worden blijven gepraat met alle betrokkenen. De wethouder zei op dit moment te maken te hebben met het verschijnsel ‘onmacht van ons allemaal’. Meningen blijven verdeelt en zitten ‘in het hoofd’. Uit het gesprek deze morgen met de pers en gisteravond met omwonenden blijkt een nu nog onoverkomelijke patstelling. Volgens vertegenwoordigers van de buurt is de kwestie duidelijk. Die willen geen tijdelijke huisvesting meer in het broederhuis. Woordvoerster Germaine Portier tegenover deze krant : “ We hebben als buurtbewoners al 10 jaar tijdelijke huisvesting achter de rug en we willen nu praten over definitieve invulling. Er is zelfs een landelijke subsidiepot waar gebruik van kan worden gemaakt. Het gaat ons dus helemaal NIET om arbeidsmigranten: het gaat om de tijdelijke huisvesting. Hier praten we al een jaar over met wethouder Bea van Beers maar telkens worden we als buurtbewoners weer naar het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten gebracht en daar gaat het ons helemaal niet om. Daar willen we van weg blijven “.

DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. Broederhuis Glorieux exterieur in zijn huidige vorm.

Geconstateerd is overigens ook dat er andere gevoelens leven bij diverse betrokkenen. Dat blijkt uit verslagen die zijn gemaakt van eerdere gesprekken en overleg. Mevrouw Portier zei eerder dat er ‘ 5 jaar geleden een plan is gepresenteerd aan de gemeente voor de definitieve invulling van het broederhuis maar dat werd van tafel geveegd ‘. Wethouder Pieters noemde het plan uniek en goed onderbouwd maar ook dat hij bestuurlijk alleen iets kan bereiken samen met de raad. De raad heeft overigens een tijd geleden ingestemd met een ‘tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in deze buurt ‘ gepaard met voorwaarden en het opstellen van regels . Wethouder Maarten Pieters die overigens de voorbije nacht heeft doorgebracht in het gebouw ‘Glorieux’ wijst op andere belangen die spelen. Eigenaar woningcoöperatie Leystromen wil bijvoorbeeld het gebouw te gelden maken om te voorkomen dat haar huurders het gemis aan inkomsten moeten opbrengen door een mogelijk huurverhoging. Behalve door de wethouder eerder uitgesproken gevoelens van onmacht werd ook gewezen op emoties die de gehele gang van zaken bij de arbeidsmigranten zelf teweeg brengen. Die zijn volgens Pieters niet mis “die voelen zich op z’n minst niet welkom “ . Het wachten is nu op de raad en eventuele verdere stappen door de betrokken partijen. Een daarvan is een gang naar de rechter door partijen. “We gaan door naar het zoeken van een oplossing waar Dongen blij mee is “ aldus wethouder Maarten PietersOmwonenden diep teleur gesteld: ‘ Geplande huisvesting van arbeidsmigranten in Glorieux blijven de gemoederen bezig houden’

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on wo, november 20, 2019 09:47:59

Dongen, 19 november 2019. Omwonenden van het voormalige broederhuis Glorieux aan de Triangellaan willen een permanente invulling van de status van het gebouw. Ze zijn vanaf het begin van deze in Dongen intussen bestempelt als ‘kwestie’ rond de bestemming van dit Dongense gebouw tegen de plannen van de gemeente en de eigenaar van de panden. Omwonenden willen duidelijk geen tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op deze plaats. Er zijn duidelijke wensen die waarschijnlijk binnenkort worden omgezet naar eisen. Bewoners maakten deze week nogmaals bezwaar tegen de nu bekend geworden gemeentelijke plannen de nodige vergunningen voor de huisvesting van migranten toch te verlenen. De bezwaren werden geuit in een tweetal vergaderingen met buurtvertegenwoordigers van de bewonersgroep en de Wijkraad West 1. Deze belanghebbenden vrezen een slechtere vorm van de leefbaarheid van wijk West 1. De gemeente concludeerde na deze gesprekken dat de communicatie tussen de betrokken partijen stroef verloopt. Er was vóór de gesprekken begonnen nog even hoop bij de gesprekspartners van de gemeente dat de nieuwe( tijdelijke ) wethouder Maarten Pieters,verantwoordelijk voor deze zaak als nieuwe portefeuillehouder en vervanger van wethouder Bea van Beers, ook tot ander beleid zou sorteren.

Wanneer er vergunning wordt verleend, volgt een publicatie in de gemeentelijke infokrant en het Weekblad voor Dongen en zijn stukken in te zien . Op dat moment is het ook pas mogelijk bezwaar te maken. Of de bewoners werkelijk van plan zijn een bezwaarprocedure te beginnen is nog niet helemaal niet duidelijk. Wel blijkt uit verslagen van de gesprekken dat die een vergaande emotionele lading hadden die leidde tot boosheid en onbegrip bij partijen. In een raadinformatiebrief verklaart het college het van groot belang te vinden dat met bewoners een goede dialoog plaats heeft. Zowel over de aanvraag om tijdelijk arbeidsmigranten te huisvesten als over de leefbaarheid en de ontwikkeling van de wijk. Voor wat betreft het pand ligt hier een rol voor gemeente en initiatiefnemer. “Als het gaat om de leefbaarheid van de wijk, willen wij binnenkort een eerste gesprek met de wijkbewoners voeren, zoveel mogelijk  samen met belanghebbenden in de wijk “Bijzonder straatnaambord John Cousins

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on ma, oktober 28, 2019 19:01:49

Dongen,28 oktober 2019 Pas 21 jaar oud was luitenant John Cousins toen hij omkwam bij de bevrijding van Dongen. Vandaag, precies 75 jaar later, werd ter nagedachtenis aan hem een bijzonder straatnaambord onthuld in de Cousinsstraat in de Hoge Akker. John Albany Mackay Cousins werd in november 1922 geboren in Bristol, Engeland. Zijn officiersopleiding kreeg hij op de Engels Militaire Academie Sandhurst. Op 11 december 1942 voltooide hij deze opleiding en daarna werd hij als luitenant ingedeeld bij het regiment 11th Hussars. Na vele oefeningen maakte Cousins in juni 1944 de oversteek van Engeland naar Normandië. Later kreeg hij het commando van de 4th Troop van het D-Squadron van de 11the Hussars. vandaag is als nagedachtenis aan Cousins een straatnaambord onthuld naar ontwerp van illustrator Jules Calis. Borgemeester Marina Starmans hield een toespraak . Jeugdspelers van MHC Liberty brachetn een bloemengroet. Er waren veel belangstellenden .


Noodvliegveld
Op vrijdag 27 oktober 1944 begaf een grote Engelse legermacht zich vanaf Tilburg langs het Wilhelminakanaal naar de Korte Dreef in de richting van Dongen. Vanwege mijnen en tankversperringen, die Dongense boeren onder Duitse dwang moesten aanleggen, was de normale weg niet meer te gebruiken. De 11th Hussars waren als verkenningseenheid ingedeeld. Op zaterdag 28 oktober, kort na het aanbreken van de dag, kreeg de Cousins opdracht tot een verkenning van de vijand. Zijn doel was het inderhaast aangelegde Duitse noodvliegveld ‘Heidebloem’, waar nu hotelrestaurant ‘Auberge de Moerse Hoeve’ ligt. Vlak voor het bereiken van het doel werd de stilte verbroken door het afvuren van een pantservuist. Deze schakelde de eerste wagen uit; de chauffeur was op slag dood. Cousins, in de tweede wagen, gaf zijn chauffeur opdracht om te keren. De wagen raakte daarbij met een wiel in de sloot. De chauffeur, die onder de wagen terecht kwam, was meteen dood. Cousins vluchtte met zijn schutter uit het wrak, maar vrijwel tegelijkertijd openden vanuit het struikgewas een pantserafweerkanon en een aantal geweren en machinegeweren het vuur.

Cousins en zijn schutter waren kansloos en vonden de dood. Herbegraven De lichamen van Cousins en zijn drie bemanningsleden werden tijdelijk ter plaatse begraven. Door de zorg van de pastoor van de Sint Joseph-parochie in Dongen en mensen van het verzet zijn de lichamen later overgebracht naar het Sint Joseph-kerkhof. Bij de ontruiming van dit kerkhof enkele jaren geleden heeft de Militaire Gravenstichting de stoffelijke resten herbegraven op het Britse Militaire Kerkhof in Bergen Op Zoom. Brief vader De vader van Cousins bedankte later in een brief aan de burgemeester voor de zorg aan de gesneuvelden. Deze brief werd geplaatst in het Weekblad voor Dongen. Ter herinnering aan de bevrijding van Dongen is in de woonwijk de Hoge Akker een straat vernoemd naar Cousins. Alle legeronderdelen behoorden tot de 7the Armoured Division, bijgenaamd de Desert Rats. Na de bevrijding koos de Dongense hockeyclub MHC Liberty daarom de woestijnrat als logo en de kleuren rood en wit voor het tenue. In de Dongense bevrijdingskapel is de naam van Cousins vermeld op de lijst van gesneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in Moreton, zijn woonplaats in Engeland, is een plaquette aangebracht met zijn naam. vandaag is als nagedachtenis aan Cousins een straatnaambord onthuld naar ontwerp van illustrator Jules Calis. Borgemeester Marina Starmans hield een toespraak . Jeugdspelers van MHC Liberty brachetn een bloemengroet. Er waren veel belangstellenden .De verkoop van ’t Schouw is op een haartje na rond

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on di, september 18, 2018 22:14:17

Informatieavond over nieuwe bestemming ’t Schouw druk bezocht
De verkoop van ’t Schouw is op een haartje na rond

Dongen, 18 september 2018. De verkoop van cultureel centrum ’t Schouw aan de Turkse gemeenschap in Dongen is nu bijna rond. Dat is tenminste de stellige indruk die de bezoekers aan de voorlichtingsavond in ’t Schouw kregen na uitspraken van een vertegenwoordiger van de ISRA moskee en van een vertegenwoordiger van de gemeente. Het was druk in het nu door DonckHuys afgestoten en door de gemeente Dongen te verkopen gebouw pal naast de ISRA- moskee. De reden waarom de onderhandelingen zo lang hebben geduurd zijn nu wat duidelijker geworden. Er moest, zo blijkt onder andere uit antwoorden op vragen van een aantal vertegenwoordigers van verenigingen die tot voor kort hun domicilie hadden gekozen in ’t Schouw, nog wel het een en ander geregeld moeten worden tussen de oude ( gemeente) en de toekomstige eigenaars. Vooral op het terrein van het concurrentiebeding moesten veel plooien worden gladgestreken.


DonckHuys

De nieuwe eigenaar van ’t Schouw heeft geen onoverkomelijke bezwaren tegen voortzetting van de activiteiten die tot voor kort onder de vlag van DonckHuys plaatsvonden. Maar er zijn wel andere regels straks. Zo is bijvoorbeeld vanwege religieuze redenen voor kaartclubs geen plaats meer en alcoholhoudende dranken worden niet meer verkocht. In principe kunnen clubs en verenigingen terug naar ’t Schouw. Wel moet het bestuur van de moskee nog gesprekken voeren met gemeente en DonckHuys over de voorwaarden en prijsbepalingen en moeten de gebruikers nieuwe voorwaarden aanvaarden. De woordvoerder van de moskee opperde dat het nieuwe ”t Schouw’ geen subsidie krijgt, terwijl DonckHuys daar wel van ‘profiteerde’. Dat zal op een of ander manier in de verhuurprijzen verrekend moeten worden.

folklore en ontspanning

De ruimte die de Turkse gemeenschap binnenkort tot hun beschikking krijgen, wordt in principe alleen gebruikt voor sociaal culturele activiteiten. Het huidige gebedshuis behoeft geen uitbreiding. Wel komt er een kapper, een kleine winkel, een sportgelegenheid voor met name ouderen, een kleine filmzaal en een bibliotheek. Ook wordt er straks bijles gegeven en worden er taalcursussen gereorganiseerd. Er is straks ook ruimte voor folklore en ontspanning.

Onder de aanwezigen bleek ook zorg over huidige en te verwachten toenemende (geluids)overlast. Vooral het parkeren bij bepaalde gelegenheden en het niet houden aan algemeen geldende verkeersregels werd bekritiseerd. De vertegenwoordiger van het moskeebestuur begreep de ongerustheid en beloofde op dat gebied maatregelen te zullen treffen. Als grap voegde hij er aan toe dat ‘wij in ieder geval geen carnaval vieren’. Het college werd deze avond luisterend waargenomen door wethouder René Jansen25 september tot en met 9 november 2018: Werkzaamheden fietspaden Klein Dongenseweg en Procureurweg

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on di, september 18, 2018 19:35:56

25 september tot en met 9 november 2018:

Werkzaamheden fietspaden Klein Dongenseweg en Procureurweg

Van dinsdag 25 september tot en met vrijdag 9 november 2018 worden de fietspaden langs de Klein Dongenseweg (tussen de Brouwersdijk en de Bolkensteeg) en de Procureurweg (tussen de Gaasjesweg en het Hof) voorzien van asfalt. In deze periode zijn de fietspaden afgesloten en worden er deels omleidingsroutes ingesteld.

Tijdens de werkzaamheden wordt op de Klein Dongenseweg van ’s Gravenmoer richting Dongen één helft van de rijweg afgesloten. Op dit deel kunnen fietsers in twee richtingen rijden. De Klein Dongenseweg is dan tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer een eenrichtingsstraat naar ’s Gravenmoer toe. Gemotoriseerd verkeer van ’s Gravenmoer naar Dongen wordt tijdelijk omgeleid via de Wilhelminalaan, Lage Ham, Beljaartlaan en Bolkensteeg. Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad langs de Procureurweg worden fietsers omgeleid via de Fazantenweg, de Klein Dongenseweg, de Bolkensteeg, de Gaarde en het Hof (en vice versa). Op www.dongen.nl (Nieuws) zijn kaarten met omleidingsroutes beschikbaar.

Werkzaamheden

Beide fietspaden krijgen een stevige fundering en worden naar drie meter verbreed. De hagen tussen beide fietspaden en de rijweg worden vervangen door een grasberm, zodat het groen veiliger onderhouden kan worden. Op plekken waar de berm tussen het fietspad en de rijweg kleiner is dan een meter wordt een verhoogde scheidingsband aangebracht. Langs de watergang tussen Klein Dongenseweg 18 en 36 komt een nieuwe oeverbescherming. De 5 bomen voor Klein Dongenseweg 60 en 62 worden verwijderd omdat hier in de nieuwe situatie te weinig leefruimte voor over blijft.

Planning

Op dinsdag 25 september begint aannemer Schapers uit Raamsdonksveer met de werkzaamheden aan beide fietspaden. Uiterlijk vrijdag 9 november rondt de aannemer de werkzaamheden af. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijven de aanliggende percelen met tijdelijke voorzieningen bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over de projecten? Neem dan tijdens kantoortijden contact op met de projectuitvoerder van de gemeente Dongen: Arnoud voor de Poorte, telefoon: 06 – 29 50 18 00, e-mail: arnoud.voor.de.poorte@dongen.nl.

Heeft u vragen over en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan tijdens kantoortijden contact op met de uitvoerder van aannemer Schapers: Ben van Merrienboer, telefoon: 06 – 22 65 52 34, e-mail b.van.merrienboer@Schapers.nl.Volgende »