Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Broederhuis Glorieux in Dongen weer volop in discussie

BUURTNIEUWS Posted on wo, november 14, 2018 16:29:09

Journalist geweerd bij gesprek

Invulling Broederhuis Glorieux in Dongen weer volop in discussie

Er doen op dit moment geruchten de ronde met betrekking van de bestemming van het het nu leegstaande Broederhuis in West1. Het college heeft daar vandaag middels een raadinformatiebrief wat meer duidelijkheid in willen brengen Broederhuis Glorieux is sinds 2009 in eigendom van woningcorporatie Leystromen en blijft dat voorlopig ook. Het bedrijf Bouwvast Beheer BV huurt sinds 1 november de gebouwen aan de Triangellaan 2, in Dongen. Dit bedrijf nu, heeft de wens geuit om in het complex arbeidsmigranten te huisvesten op, zo wordt gezegd, tijdelijke basis. Daarbij gaat het specifiek om medewerkers van het uitzendbureau E&A. Op 5 november zou het verzoek door de initiatiefnemers inhoudelijk worden toegelicht aan de gemeente Dongen. Volgens het college kreeg dit gesprek – wat genoemd wordt – ‘een ander karakter’. De plannen zijn inhoudelijk niet aan de orde gekomen. Alle aandacht ging uit naar signalen van verontruste buurtbewoners en het adequaat reageren op vragen die ontvangen waren.

Een week vóór de bijeenkomst en mede naar aanleiding van werkzaamheden, die eigenaar Leystromen uitvoert aan het gebouw en het bijbehorende park, kwamen er reacties van verontruste buurbewoners. Uit navraag bleek dat Leystromen samen met huurder Bouwvast Beheer BV werkzaamheden uitvoert om 10 nieuwe anti-kraakbewoners te kunnen huisvesten. Het leegstandsbeheer werd tot 1 november verzorgd door Interveste en is met ingang van die datum uitbesteed aan een nieuwe partij: uitzendbureau E&A. “Op verzoek van de gemeente heeft Leystromen omwonenden schriftelijk geïnformeerd over de reden van de werkzaamheden en over de wens om op deze locatie tijdelijk arbeidsmigranten te huisvesten“ zo schrijft het college aan de raad.

Participatie

In het gesprek met de initiatiefnemers op 5 november heeft de gemeente aangegeven grote waarde te hechten aan een goede communicatie en participatie met de buurt in dezen. Volgens de gemeente Dongen zijn in het verleden goede contacten opgebouwd in het kader van de mogelijke huisvesting van statushouders op de locatie Broederhuis Glorieux. Dat verwacht het college nu ook van de initiatiefnemers. “Aan hen is meegegeven dat zij goed moeten communiceren over de tijdelijke situatie, de plannen voor de toekomst en dat wij eerst willen horen wat inwoners van het plan vinden, alvorens het college het verzoek in behandeling neemt“ verzekert het college aan de raad. Het college zegt in de raadsbrief dit ook te hebben overgebracht naar de buurtbewoners die vragen hebben gesteld.“

Zorgen over mogelijke overlast

Op 13 november heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder van Beers en leden van de ‘oude’ meedenkgroep statushouders. Ook wijkraad West 1 was vertegenwoordigd. Er waren 12 inwoners aanwezig. In dit gesprek hebben met name buurtbewoners hun zorgen en gevoelens geuit over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Broederhuis Glorieux. Zorgen zijn er met name over mogelijke overlast, de druk op de wijk in relatie tot de huisvesting van andere bijzondere doelgroepen Ook de veiligheid/beheersbaarheid en de tijdelijkheid van de situatie, waardoor er geen zicht is op een definitieve toekomstige invulling van de locatie, kwamen aan de orde. Volgens het college hebben de bewoners in het gesprek hun onvrede uitgesproken over de communicatie en hun verwachting over communicatie in de toekomst. In het gesprek werd duidelijk dat zij willen dat bewoners van de wijk breed worden geïnformeerd over de plannen, de participatiemogelijkheden en het proces waarin dat gebeurt. Er kwam een dag later daadwerkelijk een gesprek Hierbij waren de initiatiefnemers Leystromen, Bouwvast Beheer BV en uitzendbureau E&A aanwezig. Tijdens dit overleg zijn de uitkomsten van het gesprek met de ‘oude’ meedenkgroep gedeeld en zijn afspraken gemaakt over communicatie en participatie.

Toenemende vraag naar huisvesting

Het college zegt in haar brief aan de raad dat de vraag naar huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten ook landelijk weer toe neemt. “Het beleid van de gemeente Dongen was hiervoor niet toereikend. Met inwoners, dorps- en wijkraden, werkgevers, verhuurders, politie, ondernemers, de ZLTO en ContourdeTwern zijn in 2017 uitgangspunten voor nieuw beleid ontwikkeld. Dat heeft geresulteerd in de vaststelling van de UitgangspuntennotitieTijdelijke Huisvesting Arbeidsmigrant.” Over de vastgestelde uitgangspunten heeft vervolgens in juli van dit jaar een participatieavond plaatsgehad. De beleidsregel vormt een toetsingskader voor nieuwe aanvragen voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in de bebouwde kom en het buitengebied.


Journalist geweerd

In de raadsnformatiebrief aan de raad wijst het college er op dat de bijeenkomst van 13 november was bedoeld voor de ‘oude’ meedenkgroep statushouders. Het doel was met elkaar te praten over de gevoelens en zorgen die zijn geuit over de toekomst van Broederhuis Glorieux. “Daar wilden we de bewoners alle ruimte voor geven, in een vertrouwde samenstelling.“ “Het gesprek had daarom niet het karakter van een inloopavond of een plenaire bijeenkomst, waarbij het gebruikelijk is om ook raadsleden en media uit te nodigen.” Hiermee wordt ook verklaart dat een aantal zogenoemde steunleden van politieke partijen en een journalist niet aan het gesprek mochten deelnemen. “Het bleek dat de uitnodiging aan de ‘oude’ meedenkgroep door een van de leden was doorgestuurd. We hebben besloten de raadsleden en de journalist niet te laten deelnemen aan het gesprek, omdat de andere bewoners niet op de hoogte waren van hun komst ” aldus de verklaring van dit incident aan de raad.Informatieavond Zorg en Mantelzorg door Wijkraad Centrum

BUURTNIEUWS Posted on ma, augustus 06, 2018 11:54:54

2 oktober in de Cammeleur

Informatieavond Zorg en Mantelzorg door Wijkraad Centrum

De Wijkraad Centrum organiseert op dinsdag 2 oktober een informatieavond in De Cammeleur. Het onderwerp is de Zorg in het algemeen en in het bijzonder Mantelzorg. Het bestuur van de Wijkraad heeft de ervaring dat er veel problemen zijn op dit gebied en hoopt op deze avond antwoord te kunnen geven op prangende vragen.

Een van de meest gehoorde problemen is dat het niet duidelijk is waar je terecht kunt als je vragen hebt. Zorg nodig hebben is geen vrije keuze van mensen. Het overkomt je en het is niet gemakkelijk om er goed mee om te gaan. Het is extra lastig als je niet weet waar en vooral bij wie je terecht kunt met je vragen. Want je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn legio mogelijkheden om hulp te vragen.

De avond gaat ook over Mantelzorg. Want, als iemand zorg nodig heeft wordt vrijwel altijd in eerste instantie een beroep gedaan op partners, kinderen of andere naasten. Logisch natuurlijk dat je graag de zorg voor je partner, ouders of kinderen op je neemt, maar het is ook heel logisch dat het een zware taak is en wel eens moeilijk vol te houden. Overbelasting ligt altijd op de loer. Dan is het goed te weten dat ondersteuning mogelijk is. Maar waar vind je die is de vraag die niemand bezighoudt als alles op rolletjes loopt, maar waarop het antwoord niet zo gemakkelijk te vinden is.

Wegwijzer

De Wijkraad wil de taak van wegwijzer op zich nemen en heeft voor deze avond vier sprekers uitgenodigd. Dat zijn: een vertegenwoordiger van De Entree, aan de Hoge Ham. Het is een voorziening van de gemeente en iedereen kan daar binnen lopen met een vraag over zorg, werk en inkomen. Ingrid van de Pol is de mantelzorgconsulent van de gemeente. De Mantelzorgmakelaar neemt regeltaken over van de mantelzorger en UWassistent is een organisatie die persoonlijke dienstverlening op maat regelt voor alles in en om het huis.

De avond begint 19.30 uur met een ontvangst met koffie of thee en duurt tot 21.00 uur. Er is volop gelegenheid vragen te stellen. De wijkraad zorgt voor folders. Aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie: wijkraadcentrumdongen@gmail.comBuurbewoners erg bezorgd over mogelijke gevolgen komst van Action aan de Windmolenweg

BUURTNIEUWS Posted on vr, september 29, 2017 12:59:56

Buurbewoners erg bezorgd over mogelijke gevolgen komst van Action aan de Windmolenweg

Dongen, 29 september 2017 . Twee buurtbewoners , Paul Roks Nick Lapidaire wonende aan de Lage Ham en in de buurt van de toekomstige nieuwe vestiging van de Action, hebben een comité opgericht dat buurtbewoners wijst op , volgens het comité , de gevolgen op vooral verkeerstechnisch gebied in de omgeving van de nieuwe Action . Er is door het comité een brief geschreven aan zowel de raadsleden als het college. Daarin wordt richting college verbaast en ‘geschrokken ‘ gereageerd op het feit dat Dongen ‘toch de omgevingsvergunning gaat verlenen zonder inspraak en betrokkenheid van omwonenden ‘ . Het comité hekelt het besluit van het college ondank het feit ‘dat er al meer dan dertig omwonenden zijn die zich ernstig zorgen maken over de komst van de Action ‘. “ Het aantal aanmeldingen bij ons groeit met de dag.” zegt het comité in de brief aan het college en “U lijkt zich daar echter niets van aan te trekken. Omwonenden zijn en worden niet door u betrokken. Wij ervaren dit als ondemocratisch en onbehoorlijk bestuur “

Ook zegt het comité dat ‘het er op lijkt ‘dat de gemeenteraad buiten spel wordt gezet omdat het zou gaan om ‘kleine aanpassingen ‘ Het comité noemt dit ‘kruimelgevallen regeling’ . “ Deze regeling is gemaakt voor kleine wijzigingen waarbij het niet nodig is om de gemeenteraad daarmee lastig te vallen “aldus het comité in de brief aan het college. Paul Roks en Nick Lapidaire verwachten ‘dat de toename van een paar duizend klanten per week een onevenredige parkeer- en milieu impact met zich mee gaat brengen. ‘ “De gebruikte normering gaat niet uit van de overweldigende aantrekkingskracht die een dergelijke winkel op de regio heeft. Met louter verwijzing naar bruto vloeroppervlak wordt een papieren werkelijkheid gecreëerd waarmee een democratische besluitvorming wordt vermeden “

Zorgen niet weggenomen

Volgens het comité worden de zorgen van omwonenden niet weggenomen door de gemeente . De in stevige bewoordingen opgestelde brief gaat verder met het verwijt dat de gemeente ‘ zonder eigen gedegen onderzoek [naar de gevolgen] ‘ de omwonenden uitlevert aan de verhuurder Dhr. Kerkhof en diens huurders. Volgens het comité is ‘ nergens aangetoond in hoeverre een gebruik van Action überhaupt binnen norm valt van een gemeente als Dongen en de invloed van de smalle in/uitritten van de Windmolenweg op de doorstroming van het verkeer op de Noorderlaan en de Lage Ham ‘


Reactie

De gemeente heeft ambtelijk al geantwoord op de brief . Behalve de cijfers van de gemeten etmaalwaarden van de verkeersontwikkeling in de omgeving van de Windmolenweg , waarvan de gemeente zegt dat de ruimtelijke motivering cijfers zijn meegenomen in het beoordelen van het verlenen van de omgevingsvergunning , zegt de gemeente dat “In deze motivering onder meer [ is] in gegaan op het benodigde aantal parkeerplaatsen, mogelijke milieuaspecten en de bevoorrading van de winkel “. “Tijdens de bewonersavond afgelopen juni is deze informatie mondeling aan de aanwezigen verstrekt “ zo zegt de gemeente in haar eerste reactie op de brief . Ook heeft de gemeente de ‘ initiatiefnemer verzocht met omwonenden in gesprek te gaan over aspecten welke niet in een ruimtelijke motivering onderbouwd zijn maar meer voortkomen uit de dagelijkse omgang tussen buren ‘ aldus verwoord de ambtelijke brief aan het comité . “ Dit overleg schort het verlenen van de omgevingsvergunning niet op, deze zal eind deze week / begin volgende week worden verleend “ Gisteren maakten twee partijen in de raad gebruik van het vragenuurtje om wethouder Driek van Griensven te bevragen over de zaak.( ZIE HIER ) De partijen kregen van het comité een uitgebreide uitleg over de volgens hen te verwachten problemen in de buurt van de Action- vestiging.Burendag goed geslaagd in Dongen

BUURTNIEUWS Posted on ma, september 25, 2017 11:16:14

Heerlijk wandelweer tijdens Burendag in de Biezen

Afgelopen zaterdag zorgde het heerlijke weer ervoor dat zo’n 40 wandelaars in alle leeftijden een wandeling door wijk De Biezen maakten. Deze wandeling was door Wijkraad De Biezen uitgezet en liet wijkbewoners langs elf mooie en bijzondere plekken in de wijk lopen. Bij ieder bijzonder punt was een A4-tje te vinden waarop meer informatie te lezen was over de locatie of het onderwerp. Wist u namelijk dat wij in de wijk een heus klimwandje hebben in een speeltuintje? Of waar de AED van de wijk hangt? De deelnemers van de Burendagwandeling weten het in ieder geval nu wel. Bij ieder bijzonder punt kregen de deelnemers een stukje van een rebus. Door deze rebus op te lossen maakten zij kans op een DVD-pakket dat beschikbaar was gesteld door Expert Dongen. Alle deelnemers hadden de rebus goed opgelost, maar Carla Hiramans naam kwam uit de digitale hoge hoed als winnaar. Zij heeft inmiddels haar prijs ontvangen.

Ook online

Wandelen maakt hongerig en daarom hadden de nieuwe eigenaars van Cafetaria De Biezen voor iedere wandelaar een heerlijke frikadel beschikbaar gesteld. Dat dit een goed idee was bleek wel, want elke wandelaar had zijn tegoedbon voor deze snack bij de cafetaria ingeleverd. Om nog meer mensen te laten genieten van al het moois in onze wijk, heeft Wijkraad De Biezen de wandeling, inclusief de informatie bij de bijzondere punten, online gezet op de website. De wandeling is ongeveer 3,5 km lang en is geschikt voor jong en oud met onderweg voldoende rust- en/of speelplaatsen. U vindt hem op www.wijkraaddebiezen.nl.

Dongen

Burendag is een jaarlijks terugkerend feestje dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Dankzij de hulp van het Oranjefonds en koffiegigant Douwe Egberts was er geld voor. Ook hier in Dongen werd op minstens 7 plaatsen een feestje gebrouwen waarbij buren goede buren werden en goede buren nieuwe vrienden maakten .Uit diverse wijken van ons dorp kwamen leuke reacties binnen bij deze krant .De herinnering aan vorig jaar was een goed en veel besproken onderwerp en er werden nieuwtje uitgewisseld. Er werd zelfs een burenruzie(tje) bijgelegd zo vernamen we. Tijdens het feestje blijkt dat mensen graag iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Zo kwamen enkele bewoners van de Vennen, Hans, Rutger, Marije en Tonny ( en hun gezinsleden) bij elkaar om een leuke dag te organiseren voor de bewoners van deze mooie straat tussen de 2 rotondes. De voorbereidingen waren al erg leuk en vooral gezellig. De foto’s van Tonny Nooijens spreken voor zich

Klik of tik voor een grotere foto

Tonny maakte er een leuk verslag van dat je HIERONDER kan lezen

Vele bewoners gaven gehoor aan onze oproep zich op te geven voor de burendag. Het Oranjefonds steunt deze dag financieel en we kregen ook een mooi cadeaupakket toegezonden, waarvoor onze hartelijke dank.We waren te gast bij Kees en An van Dongen. Kees en An hebben een prachtige locatie waar we zo wel binnen en buiten konden zijn. Zij hebben een mooi museum waar je allerlei oude spullen uit grootmoeders tijd kan bewonderen. Kees is altijd druk bezig met zijn hobby en kan altijd nog oude spullen uit grootmoeders tijd gebruiken. Als mensen nog oude spullen op de zolder hebben staan en deze weg willen doen, hij houdt zich aanbevolen.Maar de weergoden waren ons gelukkig goed gezind. De eerste Vennennaren verschenen rond 13.30 uur. De koffie en thee met iets lekkers stonden al klaar.


Voor de kinderen was er een mooi springkussen geplaatst en daar waren ze al gauw te vinden. Ook tekenen, kleuren en gewoon lekker spelen met zijn allen want ze hadden hier volop ruimte. Om 14.30 uur kregen we een percussie workshop, gegeven door Ruud. Ruud had er veel plezier in om het Vennenvolk de kunst van het drummen bij te brengen. Jong en oud trommelden er lustig op los en op het laatst ging iedereen uit zijn dak bij het nummer van Queen, we will, we will, rock you .Het was in een woord geweldig. Onze complimenten aan Ruud maar ook aan Hans, die dit zo geweldig georganiseerd hadden.De barbecue begon rond de klok van half 6 maar alvorens werd ons Vennenlied gezongen, op de wijze: alles ziet er anders uit als de zon schijnt van André van Duin, maar nu met tekst van Hans, een prachtig lied met de titel, ja, het leven dat is goed in de Vennen. Alle Vennennaren zongen enthousiast mee en volgens mij waren we een prachtig koor met zijn allen. Een Vennenkoor, als het ware. Misschien iets voor de toekomst!! Emy had bij dit lied een dansje ingestudeerd en en al gauw volgden de overige kinderen haar voorbeeld.Rutger verzorgde de barbecue en Marije en Tonny hadden bar dienst.Gelukkig hielpen Kees, An, Nadia en Mark ook mee, want de opkomst was enorm.Na de barbecue volgde een gezellig samen zijn tot in de laatste uurtjes waar bij volop gezongen en gedanst werd. De nieuwe bewoners in de straat hebben meteen een goede indruk gekregen van ons, Vennenaren. Het is een geweldige straat om in te wonen.Ongeveer iedereen kent elkaar en helpt elkaar in noodgevallen. Zo ’n buurtfeest draagt hier ook zeker aan bij.


Rutger, Hans, Marije en Tonny bedanken An en Kees van Dongen voor het beschikbaar stellen van hun Museum en tuin en natuurlijk ook voor hun hulp en spontane medewerking En hopelijk volgend jaar weer!!!!!! Als het aan ons ligt, wel!! Wij hebben er erg van genoten met zijn allen.Europlus bruist al 25 jaar van de energie

BUURTNIEUWS Posted on ma, juli 10, 2017 11:19:03

West 1 boft met zo’n ruimte

Europlus al 25 jaar gezellig en nuttig voor veel wijkbewoners

25 JAAR EUROPLUS WEST 1 DONGEN

Dongen, 20 juli 2017 .Vandaag werd in Europlus aan de Dunatstraat gevierd dat precies 25 jaar geleden deze buurtontspanningsrumte voor wijkbewoners van West 1 geopend werd. Een teken dat deze ruimte goed gebruikt wordt is wel een volle zaal op deze warme julidag. Op tafel ; koekjes, koffie en nootjes en rondom gezellige mensen die dit heugelijke zilveren jubileum graag wilden meevieren. Voorzitter en beheerder Wim Ernest was in zijn nopjes vandaag. Zoveel belangstelling en bovendien een bezoek van wethouder Piet Panis als teken van belangstelling van het college. Wethouder Panis prees vooral de 18 vrijwilligers die Europlus draaiende houden. Hij overhandigde namens de gemeente een enveloppe met inhoud en een drietal cadeautjes die de sfeer in de ruime ruimte nog meer zullen verhogen. Europlus is in de 25 jaar van haar bestaan een soort van ouderwets buurthuis gebleven met ups en downs, maar altijd gedragen en gerund door vrijwilligers die er het beste van wilden maken. De wijkraad die verantwoordelijk is voor de ruimte hoeft enkel over de schouders mee te kijken en is erg tevreden over de manier waarop de gezellige ruimte wordt beheert en gebruikt.

Europlus bruist al 25 jaar van de energie

Door :Bernadette Klerx

Op donderdag 20 juli is het precies 25 jaar geleden dat ontmoetingsruimte Europlus van start ging. Nu, 25 jaar later, bruist Europlus nog steeds van de energie en barst de ruimte bijna uit zijn voegen. Ruim 200 vooral oudere inwoners van met name de wijk West 1 vinden wekelijks hun weg naar de ontmoetingsruimte aan de Dunantstraat. Zij komen er om een kaartje te leggen, een potje te biljarten, te handwerken, sjoelen, een boek te lenen van de bibliotheek of gewoon om gezellig bij te kletsen met een kopje koffie. Kortom: alles mag, niets moet. En op die manier gaat Europlus het zilveren jubileum ook vieren, samen met de vele vrijwilligers, bezoekers en genodigden: lekker ongedwongen en ontspannen met een hapje en een drankje. Natuurlijk zullen de hoogtepunten en opmerkelijke momenten van die 25 jaar wel in woord en beeld voorbij komen.

Europlus is in de loop der jaren voor veel mensen een vaste waarde, een veilige thuishaven geworden. De ontmoetingruimte vervult dan ook een belangrijke maatschappelijke functie. ‘Iedereen is hier altijd welkom, je bent niet verplicht ergens aan mee te doen. Ik zie wel dat de belangstelling voor elkaar groot is; iedereen let een beetje op elkaar, in de goede zin van het woord’, constateert Mari Groenendaal, die als voorzitter van de wijkraad West 1 jarenlang betrokken was bij Europlus en er overigens nog steeds regelmatig te vinden is.

De wijkraad West 1 speelt sowieso een belangrijke rol bij de taakuitvoering van Europlus. Ze ondersteunt en begeleidt Europlus waar nodig en treedt onder meer op als contactpersoon tussen gemeente, woningbouwcorporatie Casade en wijkbewoners. Het verleden heeft al bewezen dat deze gezamenlijke aanpak de nodige successen heeft opgeleverd. Casade vervult meer een functie op de achtergrond. Zij maakt het mogelijk dat Europlus de ontmoetingsruimte kan blijven gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.

Van onschatbare waarde voor het succes van Europlus zijn de vrijwilligers, zij zijn de kurk waarop Europlus drijft. Een knappe prestatie, want ook de hechte groep vrijwilligers zijn niet meer de jongsten. Beheerder Wim Ernest, zelf ook vrijwilliger, is dan ook superblij met zijn vaste groep van zo’n 18 vrijwilligers.’Zij doen alles voor mij. Dankzij hen hebben veel mensen hier een fijne tijd’.

Donderdag 20 juli is het dus feest in Europlus. Misschien een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met deze ontmoetingsruimte, want hoewel het oorspronkelijk voor de bewoners van West 1 bedoeld was, staat Europlus open voor alle inwoners van Dongen. U bent dus welkom. Donderdag 20 juli vanaf 14.00 uur in de Dunantstraat 28.Wijkraad De Beljaart heeft grote bezwaren tegen eventuele verhuizing van vvDongen naar randje woonwijk.

BUURTNIEUWS Posted on ma, juli 03, 2017 11:41:36

Wijkraad De Beljaart heeft grote bezwaren tegen eventuele verhuizing van vvDongen naar randje woonwijk.

Dongen, 3 juli 2017. Namens wijkraad De Beljaart zal Mireille de Korte aanstaande donderdag 6 juli bij aanvang van de opiniërende raadsvergadering het woord voeren over de voorgenomen en eventuele verhuizing van vvDongen naar een locatie aan de rand van de woonwijk De Beljaart. De Wijkraad heeft een aantal bezwaren ten aanzien van de verhuizing en staat hier zeer kritisch tegenover. Bob van der Meer , voorzitter van de wijkraad zegt in een memo dat gericht is aan de gemeenteraadsleden dat ‘ de wijkraad De Beljaart niet kan instemmen met het voorstel om Sportpark De Biezen VV Dongen te verplaatsen naar de Beljaartlaan,’ Volgens van der Meer is een groot deel van de bewoners van De Beljaart tegen dit plan. Het standpunt van de wijkraad wordt uitgebreid toegelicht in de vijf minuten spreektijd voorafgaan de raadsvergadering van donderdag aanstaande.

De wijkraad zet onder andere vraagtekens bij de gang van zaken bij de stemming van de leden van vvDongen voor de verplaatsing tijdens de onlangs belegde Algemene Ledenvergadering. Het overgrote deel van de aanwezige leden en ouders van minderjarige stemde voor het plan van verhuizing. Voorzitter van der Meer : “Gerelateerd aan het totaal aantal leden van VV Dongen is dit echter een grote minderheid. Daarbij moet worden opgemerkt dat tijdens deze vergadering de leden niet hebben gekozen voor de locatie aan de Beljaartlaan; deze locatie was tenslotte al bepaald door het bestuur van VV Dongen “zo zegt van der Meer. Ook de toekomstige exploitatiekosten van het sportcomplex zullen volgens de wijkraad niet gelijk blijven ,zoals het bestuur van de voetbalclub zegt. “ De omvang van het nieuwe sportpark en de opstallen is veel groter dan het huidige sportpark; dan zullen de exploitatiekosten logischerwijs ook hoger zijn. Dit moeten de leden uiteindelijk gaan betalen, hetgeen strijdig is met het door VV Dongen opgestelde plan van eisen “volgens Bob van der Mee

Veiligheid

De wijkraad maakt zich zorgen om de veiligheid van met name kinderen in de wijk. Ook de zogenoemde ‘sociale ‘ veiligheid komt in het geding door de toekomstige en aangegeven infrastructuur .Volgens de wijkraad zijn veel bewoners juist in De Beljaart gaan wonen ‘vanwege het uitzicht op- en de openheid van het omliggend agrarisch landschap ‘ Binnen de woonwijk is veel dynamiek, direct daarbuiten kunnen de bewoners genieten van de rust en natuur. “Dit ‘unique selling point van de wijk gaat grotendeels verloren als hier een nieuw sportpark wordt ontwikkeld “ zo zegt van der Meer.

Nieuw debacle voorkomen

De wijkraad zegt met zoveel woorden dat ‘de beoogde projectontwikkelaar waar het bestuur van VV Dongen haar voorkeur voor heeft uitgesproken, nauw betrokken is bij de bedrijfsvoering van VV Dongen. De heer Van Heteren ( de beoogde projectontwikkelaar red.) maakt actief onderdeel uit van de Business Club Commissie van VV Dongen. “ Hierdoor kan op zijn minst worden betwist of de keuze voor de voorkeursvariant door het bestuur van VV Dongen wel integer te noemen is “aldus de memo van de wijkraad. Volgens de wijkraad is gebleken dat de beoogde projectontwikkelaar PvH Vastgoed zelf geen voldoende financiële draagkracht heeft om een dergelijk project te kunnen ontwikkelen ‘. “Hierdoor zal PvH Vastgoed naar verwachting zelf geen bank- of concerngarantie verkrijgen en is ze afhankelijk van externe investeerders “. “Dit betekent een groot –maatschappelijk risico voor de gemeente Dongen en voor VV Dongen. Gezien het debacle van het collectieve warmtemoppensysteem in de Beljaart, hetgeen de gemeenschap van Dongen veel geld gekost heeft, willen we u met klem verzoeken een dergelijk nieuw debacle voor de gemeenschap van Dongen te voorkomen“ zo krijgt de raad te horen .

Aanbesteding

De wijkraad trekt ook de wijze van ‘aanbesteding ‘ van het eventuele project zeer in twijfel. “ De wijkraad is van mening dat de gemeente verplicht is zich te houden aan de aanbestedingswet. De gemeente heeft namelijk in haar woningbeleid eisen gesteld betreffende het woningprogramma. Hierdoor kan worden gesteld dat de gemeente een project aanbesteed en zal ze simpelweg moeten handelen conform de aanbestedingsregels “ zo zegt van der Meer


Twijfel

Volgens de wijkraad is VV Dongen ‘voorbijgegaan aan het feit dat in een woonwijk mensen wonen die overlast kunnen ondervinden van een nieuw sportpark ‘ Van der Meer besluit de memo met de opmerking dat ‘ de enige aanvulling die PvH de vereniging geeft is een toezegging van € 400.000 als men voor zijn plan kiest ‘ “ Derhalve stellen wij dat de vereniging haar besluitvorming op deze laatste aanvulling heeft gedaan en derhalve trekken wij de besluitvorming in dit proces zeer in twijfel”

Hieronder het memo van de Wijkraad aan de gemeenteraad30 km stickers op containers in De Biezen

BUURTNIEUWS Posted on do, juni 22, 2017 10:47:46

30 km stickers op containers in De Biezen

Wijken in Dongen zijn aangewezen als 30 km-gebied. Desondanks wordt er op vele plaatsen harder dan deze snelheid gereden. Een aantal jaar geleden heeft Wijkraad De Biezen de actie “Dertig Dus” gehouden: Op groencontainers werden 30 kilometer-stickers geplakt zodat automobilisten iedere week er weer even aan werden herinnerd hoe hard er gereden mocht worden.

Met het vervangen van de containers begin vorig jaar zijn de stickers die destijds zijn geplakt weer uit het straatbeeld verdwenen. In overleg met de gemeente is er door de wijkraad een plan opgesteld om de nieuwe containers op de doorgaande wegen in de wijk weer van een sticker te voorzien. Dit betreft dus alleen de clusterplaatsen aan Donk, Gaarde, Hof, Tuin, Veld en Weide. In de overige straten zullen er geen stickers worden geplakt.

Omdat er slechts een beperkt aantal stickers beschikbaar zijn voor deze actie heeft de wijkraad besloten om niet alle containers per clusterplaats worden aangeboden van stickers voorzien. Slechts enkele zullen beplakt worden.

Een team van wijkraadvrijwilligers gaat op woensdagavond 28 juni, woensdagavond 5 juli en zaterdagmorgen 8 juli op pad. Hoewel de grijze en groene containers pas op donderdag worden leeggemaakt, staan er normaal gesproken op woensdagavond al voldoende containers op de clusterplaatsen om de stickers op aan te kunnen brengen.

Wijkbewoners hoeven zelf niets te doen behalve uw container op het gewone tijdstip aan straat te zetten. Voor zaterdag 5 juli vragen we u om niet meteen de container in de ochtend binnen te halen wanneer het papier is opgehaald.

Heeft u vragen over deze of andere acties van Wijkraad De Biezen? Neem dan contact met ons op of bezoek onze vergadering op dinsdag 11 juli om 20:00u in basisschool De Noorderpoort. Contactinformatie vindt u op onze website: www.wijkraaddebiezen.nlVolgende »