Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Snelrecht is logisch maar niet altijd toepasbaar

DONGENSE COLUMN Posted on do, januari 28, 2021 17:00

Nasleep van de rellen

Relschoppers, geteisem, tuig, onderkruipsel en meer van dit soort superlatieven. Deze terminologie die hoe begrijpelijk ook wordt gebezigd de dagen na de rellen in steden in een groot deel van Nederland. De rechter is degene die daar invulling aan moet geven en een naam. De daden vragen om vergelding. Ook terecht volgens velen. Hier en daar wordt in ons land al snelrecht toegepast. In de kraag grijpen en snel is daarbij het motto. Volgens bekende en gerenommeerde advocaten in ons land is het zaak om goed om te gaan met snel oordelen en vooral veroordelen van potentiële verdachten en zelfs met feitenbewezen daders. Men is daarom ook voorzichtig met het houden van zittingen die vallen onder het (super)snelrecht. De bekende advocaat Gerard Spong zegt kort na de rellen en enkele snelrechtzaken daarin in het NRC dat snelrecht vaak nadelen heeft. Volgens Spong ‘is psychologische rapportage vanwege het korte tijdsbestek niet of nauwelijks mogelijk’. Juist hieraan bestaat volgens Spong in dit soort situaties behoefte. ”Want hoe onbegrijpelijker de misdaad a prima vista is, des te groter de noodzaak meer kennis te verwerven omtrent de persoon van de verdachte“. volgens Spong in de NRC . “ Iedere verdachte – ook een relschopper – heeft recht op een eerlijk proces “ zegt hij.

Snelrecht of niet ?

Daaronder valt psychologisch inzicht in zijn persoon. Heel Nederland vraagt zich namelijk af wat hen heeft bewogen. Ook uit preventief oogpunt is het dienstig te weten te komen hoe relschoppers – vaak aangeduid als tuig, schorem en geteisem – tot hun misdaden zijn gekomen.

De rechtspraak in Nederland is ook niet zo gebrand om veel of ‘snel’ snelrecht toe te passen en is terughoudend. Dit blijkt ook uit de informatie die deze krant ontving via het publiek toegankelijke Rechtspraak Servicecentrum waarin duidelijk de verschillen van diverse rechtspraken worden toegelicht

Het verschil tussen een normale zitting en een (super)snelrechtzitting blijkt volgens het servicecentrum al uit de benaming , maar het grootste verschil is de tijdsduur van de procedure. In het (super)snelrecht wordt meer vaart gemaakt met de procedure, terwijl een reguliere strafzaak langer kan duren. De reden dat het sneller gaat, is omdat zaken in het (super)snelrecht eenvoudiger zijn. Bij snelrecht staat een verdachte binnen zeventien dagen voor de rechter, bij supersnelrecht binnen drie tot zes dagen. Alleen eenvoudige zaken, waarbij geen verder onderzoek nodig lijkt, kunnen op een supersnelrechtzitting behandeld worden. Hoe sneller je een zaak voor de rechter brengt, hoe korter de politie de tijd heeft om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Daarom zijn alleen zaken die bewijstechnisch relatief eenvoudig zijn geschikt voor supersnelrecht. Zaken die niet geschikt zijn kunnen voor de reguliere rechter worden gebracht. Een zaak wordt alleen behandeld in het (super)snelrecht als de verdediging akkoord is. Wordt deze vorm daarom alleen toegepast na actuele gebeurtenissen die veroordeling eisen ,zoals de rellen van de afgelopen dagen ? Nee, zegt het servicecentrum van de rechtspraak. De meeste rechtbanken, vooral in de randstad, houden het hele jaar door supersnelrechtzittingen. Ook zaken rondom bijvoorbeeld winkeldiefstal worden op deze manier behandeld. Snelrecht is, zolang de zaken er geschikt voor zijn, een effectief middel om zaken snel af te handelen. Supersnelrecht is een samenwerking tussen Openbaar Ministerie en de Rechtspraak waarbij verdachten snel voor de rechter komen. Het gaat om (bewijstechnisch) eenvoudige zaken, waarbij geen verder onderzoek nodig lijkt. (Super) snelrechtzaken worden behandeld bij de politierechter. De verdediging moet akkoord gaan met een behandeling volgens het supersnelrecht. De dader kan zijn eventuele straf direct uitzitten. Zo worden strafzaken zo snel mogelijk afgehandeld. Het heet ‘snelrecht’ als een verdachte binnen 17 dagen voor de rechter komt voor een vergrijp. Daarnaast bestaat nog het ‘supersnelrecht’, waarbij dat al binnen 3 tot 6 dagen gebeurt. Het idee achter het (super)snelrecht is dat eventuele slachtoffers en verdachte meteen weten waar ze aan toe zijn en een eventuele gevangenisstraf direct kan worden uitgezeten. Niet alle zaken lenen zich trouwens voor het snel- of supersnelrecht. Het moet in ieder geval gaan om ‘bewijstechnisch’ eenvoudige zaken, bijvoorbeeld waarbij een verdachte op heterdaad is betrapt of het strafbare feit bekent.

( P.E. Met veel dank aan het Rechtspraak Servicecentrum)Stronk creëert waarde voor Dongense jongeren

DONGENSE COLUMN Posted on di, oktober 15, 2019 14:51

Af en toe komen er mensen op je pad waardoor je geraakt wordt. Ik had zo’n moment toen ik op de koffie ging bij Stronk in de st. Josephstraat, een Dongense sociale onderneming waar impact wordt gecreëerd door jongeren weer zingeving en een gevoel van eigenwaarde te laten ervaren. Dit gevoel zijn zij in hun leven, maar ook regelmatig door het hulpverleningstraject, kwijtgeraakt. Mark Jonkers en Jorus Rompa zijn twee mannen die werken vanuit visie en bevlogenheid. Zij zijn in staat om op een grensverleggende manier jongeren te helpen hun weg terug te vinden naar de maatschappij. Tijdens het gesprek maakte ik kennis met een jongen die verstrikt was geraakt in het web van zorg waar hij niet de hulp kreeg die hij nodig had. Deze instantie wordt betaald voor de zorg, maar leverde hem niet. De jongen kwam thuis te zitten. Door Stronk ging de jongen weer stralen.

Vol trots liet hij mij zijn portfolio zien. Zijn angsten zaten hem in de weg, maar zeker niet zijn talenten. Mark en Jorus zijn in staat om deze jongen, en andere jongeren, weer op de rit te krijgen. Zij hebben al hun geld geïnvesteerd in een prachtige werkplaats waardoor mensen niet meer zo in hun hoofd zitten, maar vanuit het hart mooie dingen kunnen maken. Ik voelde tijdens dat gesprek meer moedeloosheid ontstaan over het zorgsysteem dat we met zijn allen gecreëerd hebben. De bureaucratie en de regels die zijn gerealiseerd zorgen ervoor dat Stronk erg veel moeite moet doen om het hoofd boven water te houden. Er is geen eerlijk tarief voor deze jonge ondernemers terwijl zij wel de effecten realiseren. De verschillen tussen de vergoedingen zijn groot. De persoon die de impact realiseert, moet hier ook passend voor worden beloond. Mannen zoals Mark en Jorus werken vanuit het hart en volgens een bedoeling. Dat moeten we meer en beter waarderen. Bij dit soort kleine organisaties kunnen we de effecten realiseren die we beogen, maar wel door bureaucratievrij te denken en te handelen. Bij de grote zorginstelling is dit voor de betreffende jongen niet gelukt, terwijl zij wel het geld krijgen (en niet zo weinig ook…). Wat mij betreft is het de vraag of grote instellingen nog wel kunnen werken vanuit de bedoeling. Daarmee wil ik niet alle instellingen over één kam scheren. Maar schaalgrootte kent wel het gevaar van het verliezen van overzicht en zeker het verlies van continuïteit door het enorme verloop aan mensen. Ik gun onze gemeente initiatieven zoals Stronk die dichtbij mensen staat. Kleinschalig en vanuit waarde gedreven. En met zo min mogelijk administratieve last. Kortom, deze kleine initiatieven moeten we grootser waarderen en we moeten mogelijkheden creëren om bureaucratievrij te denken en te werken om het geld vooral naar de cliënt te laten gaan waarbij tijd en aandacht voorop staan. Daar gaan mensen opnieuw van stralen. Dat is duidelijk geworden tijdens mijn bezoek aan Stronk. Daar had ik geen zorgdossier voor nodig, maar een gesprek met de betreffende jongere.

Angela Horsten,
Dongense VVD.INGEZONDEN :Demagogisch Podium?

DONGENSE COLUMN Posted on di, januari 08, 2013 22:21

INGEZONDEN

Demagogisch Podium?

Stel je voor: Je bent uitgenodigd bij de persconferentie van de bondscoach, net na uitschakeling uit een groot toernooi. Laten we Bert van Marwijk eens nemen, na het Europees Kampioenschap. Je verwacht een eerlijk verhaal te krijgen: waar ging het fout, wat kunnen we beter. Maar niks van dat alles: Bert van Marwijk vertelt dat het eten in het hotel geweldig was, dat ze toch zo goed hebben samengewerkt. Kortom: het was een ge-wel-di-ge tijd! Hoe zou u zich dan voelen?

Nou, zo’n gevoel had ik tijdens de laatste raadsvergadering van 2012, donderdag 20 december. Op de agenda de behandeling van onderwijsnota en sportnota, beiden in de portefeuille van DP-wethouder Evegaars. Van tevoren nog even gekeken op de website van het Democratisch Podium.

Op hun website somt het DP een aantal “Vertrekpunten” op, met helemaal bovenaan “Inwonerparticipatie” en als eerste doelstelling “Ontwikkelen en verbeteren van burgerparticipatie”. Nou dat belooft wat. Vol verwachting bezocht ik dan ook de raadsvergadering.

Echter, ik word zwaar teleurgesteld. In de discussie die tijdens het debat ontstaat, blijkt dat bij de onderwijsnota met slechts enkele betrokkenen is opgesteld. Niet eens met de ouders, medezeggenschapsraden, enzovoorts! Waar blijft die inwonerparticipatie dan?

Bij de sportnota van hetzelfde laken een pak.Weer dus een onvoldoende op inwonerparticipatie.

In de raadsvergadering wordt de wethouder hierop aangesproken door de oppositie partijen. Maar Evegaars heeft twee bondgenoten die de kastanjes uit het vuur halen: allereerst fractievoorzitter Rien van Iersel van DP, voor wie het partijbelang boven inbreng van de Dongense inwoners gaat. En vanaf de andere kant van de zaal komt hulp van Lou Huysmans, fractievoorzitter van de VVD. Met zichtbare moeite kiest hij voor steun aan de coalitiepartner. Het CDA maakt zich er helemaal kort van af: er worden maar weinig woorden aan vuil gemaakt. Ook voor hen komen de belangen van de coalitie op de eerste plaats.

Het enige wat wethouder Evegaars zelf te zeggen had, was; “Het is jammer, we waren zo goed bezig”. Hoezo goed bezig? Achterkamertjespolitiek vind ik geen democratie maar demagogie.

Al met al een leerzame avond.

F.A. DijckPolitiek en zorgvuldigheid

DONGENSE COLUMN Posted on do, oktober 04, 2012 22:38

Politiek en zorgvuldigheid

Iemand zei eens dat politiek vies is en dat zonder vieze spelletje de politiek niet eens bestaansrecht heeft. Een uitspraak die ik in grote trekken wel kan begrijpen maar niet helemaal onderschrijven al moet ik daarbij enige reserve bij aantekenen. Persoonlijke ervaring is daarvoor niet nodig. Wel gebeurde er in Dongen onlangs iets dat sommigen maar al te graag onder de hierboven omschreven noemer willen plaatsen. Dat kan vanuit een bepaalde overtuiging, politiek of moraal , geoorloofd zijn en meer dan een symbool van vrijheid van woord vertegenwoordigen. En ook die vrijheid is goed. Om dan maar meteen de integriteit van een ( lees de ) burgemeester of een wethouder in twijfel te trekken gaat mij iets te ver. De zaak is deze : Enkele stukjes grond waarbij het de vraag is cq was of het betreffende perceel gehuurd dan wel gekocht diende te worden om er legaal gebruik van te maken is opeens een dorpsrel geworden omdat een lid van het college partij is is in deze.

Sommige belanghebbenden zeggen dat de plaatselijke en regionale media worden geacht daarbij onpartijdig te blijven door roeren in de pot achterwege te laten, ondanks het nu wel duidelijk is dat rond die pot gedraaid wordt. Dat laatste is een ongemakkelijke gedachten als je zelf deel uit maakt van die media. Ik onderschrijf de mening van die ‘sommigen’ niet helemaal. Media in de tegenwoordige maatschappij is open, zegt dingen bij hun naam en helpt daarmee onrecht en onregelmatigheden te bestrijden. Een goed zaak. Voorzichtigheid is hier overigens wel geboden als de zaak in casu de ‘toestand rond de stukjes grond’ nog niet is afgerond. Er is nota bene nog een beroepsmogelijkheid voor elk der partijen die erbij betrokken zijn. De verklaring van de burgemeester , als zou hier geen sprake zijn van enigerlei belangenverstrengeling moet daarom ook als zodanig gezien en geïnterpreteerd worden als in ieder geval waar, totdat het tegendeel is bewezen.

De burgemeester kan zich daarbij terecht beroepen op de bescherming van privacy en het mogelijk schenden daarvan van welke betrokkenheid en van wie dan ook bij meer transparantie in de commentaren en uitspraken. Uit informatie die deze krant te horen kreeg is het allerminst zeker dat deze zaak geen vervolg krijgt bij de ombudsman of anderszins. Ook dán is het nog nieuws en kan de krant daar vrijelijk , open en totaal over berichten , maar dan met alle feiten op een rijtje. Niemand hoeft dan onnodig beschadigd te worden en ieder krijgt zijn of haar waarheid , namelijk dé waarheid. Dat de houding en de verklaring van de burgemeester geen echte schoonheidsprijs verdiend is evident ,maar weinig woorden verbergen niet altijd iets wat onoorbaar is.

Piet Eelants

hoofdredacteur Dongenhomespot.nl2012 wordt zeker ook een positief jaar

DONGENSE COLUMN Posted on za, december 24, 2011 13:30

KOFFIEDIK

Hoezo negatief…?

Als we de paragnosten , waarzeggers , theeblad en koffiedikkijkers mogen geloven staat er weer heel wat aan ellende te gebeuren in het nieuwe jaar dat het 2012 de alweer is volgens onze jaartelling . Ik ga die onheilsvoorspellingen hier niet allemaal herhalen ,dat kun je zeker en vast op dit medium -internet – terugvinden . Wat je over het algemeen niet leest zijn positieve voorspellingen . Bij deze neem ik wat positieve voorspellingen voor mijn rekening. In januari en februari zullen er in Breda en waarschijnlijk ook in s Gravenmoer schatten van kinderen worden geboren . Het zullen meisjes zijn maar ook jongens.

Burgemeester Simone Dirven blijft vanaf april 2012 nóg 6 jaar in Dongen. Op de hoek van de St.Josepstraat en de Hoge Ham zal ook 10 2012 het torentje staan met als hoogste punt : de haan. In Amsterdam en Hengelo zie je in de diverse plantsoenen half januari weer de krokusjes bloeien en rond Pasen zullen de meeste bomen weer in knop staan. In Groningen en Diemen is het dit jaar op de gebruikelijke dagen weer kermis en in Oss zal dit jaar ook een circus de stad aan doen. Vanaf ongeveer half maart lopen de temperaturen weer op , dan zal het overal boven de tien graden zijn. Het hele jaar door , maar in het bijzonder in augustus zal in Dongen een jongen van 18 verliefd worden op een meisje van 17. Dat gaat gepaard met de bekende vlinders in de buik. In een dorpje vlak bij Rotterdam zullen verschillende mensen jarig zijn in 2012. De winkels zullen ook in Oosterhout en Zundert op de gebruikelijke tijden open zijn.

De zomerspelen zullen weer eindigen met een kampvuur.In Didam woont in de Zuivelstraat nog steeds een gelukkig paar. Al 34 jaar nu. Na de zomervakantie gaan er weer een heleboel kinderen naar de Basisschool en vele moeders krijgen met Moederdag een bos bloemen. In oktober en november zal er een prijs van de Postcodeloterij worden uitgedeeld in het zuiden van het land , alhoewel dat nog niet helemaal zeker is. Ach, weet je ,..wat hierboven allemaal staat is zo gewoontjes , zo alledaags en in ieder geval niet sensationeel. Maar ik had gewoon behoefte zo op het eind van het jaar eens super optimistisch te zijn en positief, alles wat er komen gaat bij voorbaat te relativeren waarbij ik het óók positief vind dat in 2012 Piet Panis nog steeds in de gemeenteraad zit.

Ik weet net zo goed als jij dat er volgend jaar weer veel ellende zal zijn en verdriet . Wat dat betreft zullen de voorspellers van allerlei onheil wel gelijk hebben zonder precies aan te geven wat en waar dat allemaal staat te gebeuren. Lekker makkelijk is dat wel. Net zo makkelijk als wat ik hier neerschreef.. Maar bedenk dan wel dat wie wat ook voorspeld : ALLES IS EINDIG. Dat gledt óók weer voor dit,..euh dat jaar ….

Piet Eelants

Heb jij nog een positieve voorspelling te doen?

Je kunt ze hieronder bij ‘reacties’gewoon vermeldenKERSTMIS. Een vrolijk feest

DONGENSE COLUMN Posted on wo, november 30, 2011 10:14

En voor je het weet ben je terug bij de oorsprong van kerstmis. Oorspronkelijk was dat een feest van het licht of zo je wil ‘het vuur ‘ .Paus Liberius vond het tijd worden dat de beminde gelovigen nu onderhand wel mochten weten dat de Here Jezus 354 jaar tevoren was geboren. Bijbellezen was er nog lang niet in de mode. Sterker : het was verboden. Van ook déze paus mochten de katholieke niet eens een blik werpen in het heilige boek. Traditiegetrouw hield deze paus er niet van de gehele waarheid te spreken.Omwille van het feit dat een grote groep reeds bekeerde christenen in een deel van Portugal op 25 december het feest van het licht vierden en heidense gebruiken zo veel als mogelijk moesten worden afgewend maakte deze paus een nieuw dogma. Jézus was geboren ! De herders op ‘den velde’zij wisten het niet.Wij wel, want feiten zijn feiten. Alleen : de dautum was nog een probleem.De toen nog goedgelovige gelovigen die voornamelijk uit herders en schapen bestond namen deze verklaring op straffe van excommunicatie voetstoots aan . De conceptie vond plaats door de Heilige Geest en de geboorte op 25 december .Heb je een vuurtje voor me ?Jezus ‘geboorte mag de eetlust niet bederven , maar 99 cent voor een klein potje oma’s appelmoes ( mét kaneel!) ; mag dát dan wel? Kijk, van mij mag álles. Je mag voor mijn part met kerst een paashaas inhuren of volgend jaar het traditionele pakjesavondgebeuren tot tweede kerstdag uitstellen. Kom nou.Voor een kilo bij de boer gekochte goudrenetten , twee eetlepels suiker en een snufje kaneel desnoods mét kers maak je minstens een liter oma’s appelmoes voor dezelfde prijs

Een gek die er in trapt !.De reclames van AH en andere grootgrutters zijn op zichzélf al duur. Hele gospelkoren worden afgehuurd om de grootste kalkoen of de heetste hazenpeper op de kersttafel te krijgen .Als je ziet hoeveel geld er in folders , televisie- en radioreclames wordt gestoken om ons met kerst een heerlijk kerstdiner voor te schotelen schrik je je een hoedje. Bedenk dan nog eens een keer dat wíj ( jij en ik ) die reclames allemaal moeten betalen dan krijgt dat hoedje nóg een veer erbij. Kijk, het zou té populair en populistisch zijn om hier een goedkope slogan als ‘vreten op aarde ‘op los te laten , maar een heel klein beetje warmte of de gedachten daaraan kunnen we toch allemaal wel gebruiken. Toch ? kerstmis valt in een koude periode. Warmte kunnen we dus wél gebruiken in deze tijd. Terug naar de oorsprong en denk aan Sonja !

Piet EelantsKAPOENTJE

DONGENSE COLUMN Posted on vr, november 18, 2011 22:49

KAPOENTJE

Kinderen tot gemiddeld zeven jaar waarvan sommigen bedplassend tijdelijk heel lief en gehoorzaam in het leven staan zijn geen uitzondering in de periode van pakweg half november tot (en met ) 5 december . Desperaat zijn ze als de haalbaarheid van hun met zorg samengestelde verlanglijstje door hun ouders of verzorgers namens sinterklaas én zijn pieten in twijfel worden getrokken door de bij het kind in kwestie kond te doen van de hard aankomende mededeling dat sinterklaas dat allemaal wel eens niet zou kunnen betalen.‘Hoezo niet kan betalen ? ‘ Kinderen zijn niet gek. Ze merken en zien al láng vóór de verjaardag van de goed- heilig- man, dat Jantje ( what’s in a name ) en vele andere kinderen uit hun klas niet alleen snoep en ander tandbedervend suikergoed in hun schoentjes en / of al dan niet ebbenhouten klompjes bij het ontwaken aantreffen, maar pronkend , hier en daar latent plagend ten opzichte van andere kinderen , hun ( te ) dure videospelletjes en lego c.q. duplo cadeautjes aan de schooljuf laten zien. Arme, of de minder bedeelde, soms kinderrijke ouders hebben vanaf reeds genoemde datum het nakijken , het schaamrood op hun konen en te vroeg in de maand al een té lege portemonnee. Dat je dat de kinderen die verwekt zijn door een vader die een beter inkomen en een ruimer uitgavenpatroon hebben dat niet euvel of kwalijk kan nemen is een kwestie van eenvoudig berekenbare wiskundige overwegingen. Soms gaat de hebberigheid van de ouders vooraf aan die van de kinderen en soms ook worden de opvoedkundige vaardigheden van de ouders op de proef gesteld .Er zijn ouders die de rem op de elektrische trein zetten door de kinderen alleen een gedeelte van rails te (laten) geven en bij een volgende gelegenheid een locomotief of desnoods een locomotief én een wagon en over enkele jaren hun kind het hele stationstelsel met daaraan gekoppeld een complete infrastructuur van het Europese treinennetwerk zelf te laten kopen als die lang en breed zelf vader en of moeder zijn. Het blijft moeilijk om – als ouder of verzorger – (niet) aan de verleidingen van de afgunst, redelijkheid of hebzucht toe te geven . Kinderen daar in tegen zijn gewoon eerlijk en zijn van naturen gewoon sociaal voor zichzélf.

Piet EelantsVolgende »