Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Dongen blijft in beweging ; metamorfose en stuivertje wisselen van bekende winkelmerken.

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, mei 27, 2020 22:17:52

Dongen, 27 mei 2020. De raad en daarmee de lokale pers en de Dongenaar wordt in deze Coronatijd in een hogere frequentie op de hoogte gehouden over diverse ontwikkelingen in het dorp. De coronacrisis is hier indirect de oorzaak van. Dongen zit niet stil. De ontwikkelingen zijn door de ‘thuisblijven’- maatregel niet voor iedereen bij te houden. Vandaag, dankzij een raadsinformatiebrief een kleine inhaalslag.

Rond het centrum is Dongen volop in beweging. Het is al mooi en het wordt nog aantrekkelijker om er te vertoeven. Daar waar de supermarkt EM-TE, eens een grote concurrent van Albert Heijn was, komen drie ‘nieuwe’ winkels en op langere termijn nog een. Op dit moment worden de ‘zaken’ nog in de ‘oude panden ‘ gedaan , maar binnenkort verhuizen Expert, Kruidvat en Etos naar het voormalige EM-TE – pand. Er komen ingangen aan het Looiersplein en het Looiershof. De huidige winkels van deze drie ondernemers komen daarmee voorlopig leeg te staan. Maar men zit ook hier niet stil. Zo wordt er voor het huidige Expert-pand gezocht naar een horecaondernemer. Een tweede op het plein en met misschien ook een tweede terras. Eind mei of begin juni wordt de verbouwing van het EM-TE-pand afgerond.

Albert Heijn gaat een flink stuk groter worden. In de richting de Tramstraat, ter plaatse van de voormalige kledingwinkel Jola en de huidige Hans Anders. Jola heeft de deuren in Dongen enige tijd geleden al gesloten. Hans Anders gaat verhuizen naar het leegstaande pand aan de Tramstraat, naast Paul de Groenteman. Hiermee kan Albert Heijn de reeds lang gekoesterde uitbreidingswens realiseren. De winkel zal een volledige metamorfose ondergaan. Daarnaast wordt met de verhuizing van Hans Anders een nieuwe invulling gegeven aan het reeds lang leegstaande pand aan de Tramstraat. Veranderingen die welkom zij voor de aankleding van het gebied. De straten naast en het parkeerterrein voor de Albert Heijn worden opnieuw ingericht met nieuwe materialen. Door middel van de aanleg van infiltratiebuizen en een waterbergende fundering wordt het hemelwater ter plaatse in de bodem geïnfiltreerd.

POSTKANTOOR

En ja, er gaat ook iets met het oude pand van het postkantoor aan de Hoge Ham gebeuren . De gemeente zegt daarvan dat er een ‘ontwikkelingsplan’ in voorbereiding is. Op korte termijn zal het plan bekend worden gemaakt en zal de eigenaar naar buiten komen met de details. Het zal volgens een raadinformatiebrief aan de raad ‘een bedrijf worden met mogelijkheden van een combinatie van online en fysieke communicatie- en participatiemiddelen ‘ Verdere uitleg ontbreekt nog.

Het centrum van Dongen bruist van de voornemens en plannen. Sommige ontwikkelingen zijn nog onzeker maar vast staat dat het aantal woningen in het centrum toe zal nemen. Zo staat Rosariopark, fase 4 er op de rol : (19 woningen) en de voormalige Elro-locatie (7 woningen). Die zijn in de verkoop. Het betreft hier koopwoningen in de categorie duur. Het centrum van Dongen bruist van de voornemens en plannen.

Ook het plan ‘Achter de Banken’ waar 16 woningen tussen en achter de panden Hoge Ham 85-89, voormalige ABN-bank/locatie Rabobank zullen worden gerealiseerd. Daarnaast is voor het Biezenplein een plan in voorbereiding. Het college wil dat de aanloopstraten naar het centrum meer een woonkarakter gaan krijgen .Winkelpanden transformeren er naar woningen.

Zo zag het oude pissoir er uit. Nu is dat helemaal aangepast aan de eisen van deze tijd.

Wat al gebeurde

De werkzaamheden aan Park Vredeoord en het Wilhelminaplein zijn nagenoeg afgerond. Er zijn bomen gerooid, asfaltpaden aangelegd, nieuw straatmeubilair en verlichting geplaatst, parkeerplaatsen, een watertappunt en nieuwe beplanting aangelegd : een pláátje.

De looproutes van De Cammeleur naar de parkeerplaatsen zijn gemarkeerd met spotjes in de paden die werken op zonne-energie. Onder diverse bomen is een zogeheten kleine kringloop gerealiseerd. Het pissoir, een identiteitsbepalend element, is weer in oude luister teruggebracht. Waarbij het overigens wachten en lastig blijft voor de dames. Door de aanleg van een speciale (Netlon) constructie en automatische beregening, kan het grasveld op het Wilhelminaplein beter de evenementen, zoals kermis en DongenIce doorstaan. Op dit moment wordt er gewerkt aan houten figuren en speeltoestellen die uit de stammen van de gerooide bomen uit het park worden gemaakt. Dongen blijft daarbij toch bekend als het gewoonste dorp in Nederland.Financieel plaatje van Stichting DonckHuys is het allerbelabberdst

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, mei 25, 2020 21:41:58

Dongen wil een financieel gezonde en toekomstbestendige Cammeleur en treedt op als opdrachtgever van de vier partners

Dongen, 25 mei 2020. ‘De gemeente moet de regie pakken en de Cammeleur-partners zouden hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en ondernemerschap tonen’. Het college moet die wens nog verder uitwerken maar staat prominent op de to do list. Deze conclusie komt voort en is voor rekening van het college nadat de raad na de hier en daar felle discussie in de besluitvormende raadsvergadering van 17 april over de voorgestelde nieuwe koers van ‘Dongens trots’ de Cammeleur. Een deel van de raad wil zelfs een toevoeging van een nieuwe partner, maar het gehele voorgestelde tijdspad voor de vernieuwing viel niet in goede aarde bij de oppositiepartijen. Vandaag kwam middels een raadinformatiebrief beweging in de zaak.

Het college meldt daarin dat de Cammeleur-partners in samenwerking met de gemeente op basis van de inhoudelijke koers een plan opgesteld hebben voor de inrichting en sturing van de projectorganisatie. Het college is nu opdrachtgever ten aanzien van de partners, verenigd in een stuurgroep waarin bestuurders van de vier Cammeleur-partners zitting hebben. De stuurgroep is dus opdrachtnemer en verantwoordelijk voor het resultaat. Als het nodig is of wenselijk, sluit de gemeente inhoudelijk aan. De vingen is stevig aan de pols. Daarnaast wordt met project- en werkgroepen gewerkt voor het uitwerken van deelopgaven. De procesbegeleiding is in handen van de gemeente die dus overkoepelend en ‘de baas ‘ is. Volgens het college moet deze handelswijze leiden tot een plan van aanpak om op lange termijn te zorgen voor een financieel gezonde en toekomstbestendige Cammeleur’ .Ook de (deel)opgaven voor de korte termijn (zoals opdracht horeca en visie kunstonderwijs) worden in samenwerking met de Cammeleur-partners uitgevoerd” aldus het college aan de raad.

Het financieel plaatje van ‘de vier ‘

Theek 5

Het financiële plaatje van de Cammeleur -partners is niet echt rooskleurig te noemen. Theek 5 Dongen heeft 2019 afgesloten met klein positief resultaat van € 1.156, maar heeft in combinatie met andere vestingen een tekort laten zien van ruim € 4.500. De financiële impact van de coronacrisis lijkt beperkt voor Theek 5. De inkomsten van Theek 5 komen slechts voor een klein deel uit contributies en activiteiten. Voor het overgrote deel bestaan de inkomsten uit de gemeentelijke subsidie. Daardoor blijft de financiële impact beperkt

s Gravenmoer-De Geubel : Kind van de rekening ?

Het KunstPodium

De door Het KunstPodium getroffen maatregelen beginnen voorzichtig hun vruchten af te werpen. Het KunstPodium heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 27.302. Daarbij moet worden opgemerkt dat op de reguliere gemeentesubsidie al een voorschot is verleend dat moet worden ingelopen. Het coronavirus speelt deze partner ook flink parten. Dat wordt gevoeld in de geldkist. Er is gemiste omzet voor groepslessen, gemiste omzet van instromers , het geven van proeflessen en voorkomende restitutie van groepslessen en individuele cursussen. Het college gaat er overigens nu nog vanuit dat dit geen consequenties heeft voor de lopende subsidieafspraken. Maar helemaal zeker is men daar niet van, getuige de zinsnede in de brief waarin het college zegt dat het nog te vroeg is ‘om op dit moment met zekerheid te kunnen aangeven in welke omvang eventuele aanvullende steunmaatregelen nodig zullen zijn’.

ContourdeTwern

Met ContourdeTwern heeft de gemeente Dongen geen subsidierelatie, maar een inkooprelatie. Het door ContourdeTwern behaalde financiële resultaat is daarbij niet zozeer van belang, er is immers vooraf een prijs met elkaar afgesproken, als wel dat ContourdeTwern de gevraagde prestaties heeft geleverd. De financiële impact op de coronacrisis lijkt beperkt voor ContourdeTwern zegt het college. ContourdeTwern heeft de dienstverlening in dit kader immers anders vormgegeven, waardoor het wel in staat is om prestaties te leveren op de afgesproken thema’s. Wel wordt het werk bemoeilijkt, doordat veel partners vanuit huis werken en daardoor minder zichtbaar zijn. Daarnaast is de inzet achter de voordeur minder of in ieder geval minder zichtbaar.

Voorschot subsidieboorschot Stichting DonckHuys niet eerder bekend

De grootste partner Stichting DonckHuys kreeg in 2019 een substantieel bedrag van € 268.270 aan subsidie. Nu zit DonckHuys dik in de rode cijfers. De raad kreeg een cijfer van € 130.193 verlies over 2019 te zien. Het bestuur wijdt dit verlies voornamelijk aan hogere beheers-, huisvestings- en servicekosten. In het eerste jaar is gebleken dat kosten voor beheer en service, ten behoeve van De Cammeleur en al haar partners, hoger uitpakken en dat deze meerkosten op rekening van DonckHuys terecht zijn gekomen waardoor er een onbalans ontstond . Daarbij komt nog een slordige € 80.000 huurschuld en onverwachte energiekosten aan de gemeente uit 2019 die alsnog betaald zal moeten worden. Bovendien is er dit jaar al een achterstand ontstaan op diezelfde huurbetalingen en energie. Daarbovenop heeft de Stichting al flink van de vervroegd uitbetaalde subsidie gesnoept. Iets dat tot nu toe enkel bij de raadsleden bekend was overigens. De uitgaande Dongenaar merkte het al : geen vervangings- reserveringen, prijsverhoging huur en horeca, aanpassingen in beheer en dienstverlening. Voor de Dongenaar die gebruik maakt van de accommodatie geen leuke ervaring .

Ook hier een waarschuwing van het college aan de raad. “Het bestuur van DonckHuys heeft de maatregelen genomen om nog in 2020 tot een sluitende exploitatie te komen. Daarbij dient in ogenschouw genomen te worden dat ‘een deel van de effecten pas op langere termijn zal optreden ‘. Volgens ingewijden een mooie formulering voor het feit dat het erg moeilijk gaat worden dat doel te bereiken.

De Geubel

De Geubel in Dongens mooiste dorp s Gravenmoer is volgens insiders die deze krant informeerden waarschijnlijk het kind van de rekening. In hoeverre dat bewaarheidt wordt is niet helemaal duidelijk. Toch heeft het college meermalen kenbaar gemaakt de Geubel te willen behouden. De zogenoemde ‘Geubelcommissie ‘ moet daar handvatten voor aangeven.Over 1 jaar géén bergen kunstgras meer in Dongen

DONGEN OPTIMAAL Posted on do, mei 14, 2020 15:07:13

Doorbraak in dossier TUF Recycling BV

UPDATE : 18 MEI : FOTO’S JAN STADS | PIX4PROFS
Dongen, 18 mei 2020. Daar was ie dan, de eerst shuffle die als het ware de tanden zette in een berg kunststofgrasmatten in en nabij de half afgebrande fabriek van het ( nu voormalige) TUF – pand. Burgemeester Marina Starmans, enkele direct betrokkenen, de lokale en regionale pers en directeur Jurgen Kemps van Dongen Pallets, tevens opdrachtgever en financier voor de opruiming van de gewraakte opslag van de TUF – resten, inspecteerden vandaag de eerste stappen tot het realiseren van de oplevering van een volledig schoon stuk bouwgrond op het Dongense industrietrein Tichelrijt . Als het schone stuk grond is opgeleverd zal ( buurman) ECCO er een begin maken met de bouw van een uitbreiding van haar panden.In het nieuwe pand zal geen productie plaatsvinden. Afgelopen week kwam er een begin van het einde van de TUF activiteiten in Dongen na ruim vijf jaar bijna gestructureerde overlast.

DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF Een kijkje op het terrein zelf nu het einde nabij is van alle kunststof matten problemen
DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF Een kijkje op het terrein zelf nu het einde nabij is van alle kunststof matten problemen
DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF Een kijkje op het terrein zelf nu het einde nabij is van alle kunststof matten problemen
DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF Een kijkje op het terrein zelf nu het einde nabij is van alle kunststof matten problemen

GEEN CENT MEER …

Het kost de Dongenaar geen cent meer en burgemeester Marina Starmans zegt dat dit een totaaloplossing is. Dankzij en met veel hulp van eigenaar Jurgen Kemps die zelf de bestuurder en eigenaar is van Dongen Pallets, een bedrijf dat al bijna 60 jaar in Dongen is gevestigd, is er oplossing gevonden voor het probleem TUF. Sterker: de bedrijvigheid in het Dongense cumuleert in dit geval naar een voort te zetten schone industrie in het dorp. Het terrein wordt volgens burgemeester Strarmans in het voorjaar van 2021 ‘riekschoon’ opgeleverd en verkocht aan ‘buurman’ ECCO. ECCO heeft plannen voor een kantoor met warehouse of de bouw van een innovatiecentrum. Géén productie dus. Vrijdag 8 mei was de dag dat het Dongense college een verrassend plan van aanpak ontving van de grondeigenaar waarop TUF haar kunstje vertoonde : een recyclingbedrijf dat nu juist niets recyclede. De Vlaamse schone Anneleen van Trimpont die meer verstand bleek te hebben van een goede Belgische entrecote met frieten , nam het niet zo nauw en liet niet enkel haar personeel in de kou staan, ook de Dongenaren liet ze de schillen en de dozen na het onaangenaam verpozen.

Twee locaties op Tichlerijt veranderde in puinhopen en onzienlijk onbesneeuwd verwaarloosd Alpenlandschap. Ook werd het spul dat er lag gevaarlijk geacht en zeker toen het in de fik vloog op 11 oktober 2018. Onze burgemeester die aanvankelijk de schijn van niet goed genoeg de zaak aan te pakken tegen haar kreeg, kreeg toch gelijk. Dat laat ze via een persbericht en in en raadinformatiebrief over de TUF -deal ook weten aan de in deze kwestie soms kritische raad. “Onze aanpak wordt beloond en er komt géén rekening voor onze inwoners. De markt heeft het probleem veroorzaakt en de markt ruimt het ook weer op’’, aldus de burgemeester. Voor wat de gemeente betreft is het handhavingsproject naar TUF toe ook exit. Betalen gaat TUF wel ; dat wordt verrekend met Dongen Pallets en andere partijen. Of dat lukt is afhankelijk van de grillen van eigenaresse van TUF. Naar verluidt bleef betaling van de huur van het complex door TUF al een tijdje uit.

TUF was al lang een doorn in het oog voor velen en een beginnende politieke pijl op de boog van toen nog Democratische Podium fractievoorzitter Martin Montens. In september 2016 vond dit nu voor de PvdA opererend raadslid het al een rotzooitje aan de Vierbundersweg . Hij zette daarmee de eerste kanttekeningen bij dit bepaald niet nette bedrijf. Het ging toen nog niet om de zaken die zich later in de tijd afspeelden. Brommers en fietsen zouden vallen en uitglijden over de op straat liggende rubber korrels. Er werden toen niet zoveel woorden aan ‘vuilgemaakt’ en de burgemeester zou het laten uitzoeken. De vergunningen waren in ieder geval in orde.

Brand

Al een lange tijd werd handhavend opgetreden door de gemeente Dongen tegenover TUF. Die stapelden zich ook. Er werd mondjesmaat betaald maar echt opschieten bleef uit.Er is plotseling een grote brand op Tichelrijt. De brandweer rukt met groot materieel uit terwijl de raadsvergadering over voornamelijk TUF staat te beginnen aan de Hoge Ham. Een kleine maand later wordt aan TUF een last onder bestuursdwang opgelegd voor het opruimen van de brandresten. We lezen verder uit de vandaag verschenen raadinformatiebrief : “Nog een maand later wordt aan TUF Recycling BV een definitieve last onder bestuursdwang opgelegd voor de eerder geconstateerde overtredingen waarvoor een last onder dwangsom was opgelegd en een last op het niet meer opnieuw aanvoeren van nieuwe materialen. In afwachting van de quickscan van het ministerie wordt er geen bestuursdwang opgelegd voor de afvoer van het teveel aan (stukken) kunstgrasmatten. De quickscan bevestigt in februari 2019 dat er in Nederland geen mogelijkheden voor kunstgrasrecycling zijn “

Het nieuwe jaar is amper gaande als er een teken van hoop zich voordoet. Het internationale bedrijf ASIE gaat een poging doen om de ellendige situatie in Dongen te verminderen. ‘ASIE wil een poging wagen’ heet het inderdaad en later blijkt het niet veel meer dan een poging te zijn. Het wordt dus niets ,terwijl zeker in het gemeentehuis daar hard aan gewerkt is. Hoe dan ook ; er werd tussentijds wel afgedekt en er is een flinke hoeveelheid infill afgevoerd.

Nu is de tijd rijp en de actie die komen gaat goed doorgesproken. Het hier niet thuishorende alpengebied wordt weer zo plat als een oud-Hollandse weide, met over een paar jaar zicht op een modern schoon gebouw van ECCO.

Het college is duidelijk opgelucht : “De inzet van de eigenaar van de Vierbundersweg 15 heeft uiteindelijk geresulteerd in een plan van aanpak dat wij op 8 mei 2020 in ontvangst hebben genomen. Dit plan omvat het opruimen en afvoeren van alle aanwezige (stukken) kunstgrasmatten en infill, zowel op de locatie Vierbundersweg 15 als De Schacht 3, het slopen van de opstal en het afvoeren daarvan, het afvoeren van de verbrande resten en het als schone grond verkopen van het perceel Vierbundersweg 15. De eigenaar zal de kosten voor zijn rekening nemen. “


TUF Recycling BV verdwijnt uit Dongen. Er is een doorbraak in het slepende dossier. Komende maandag, 18 mei 2020, wordt begonnen met een grote opruimactie die zo’n 40 weken gaat duren. ,,Over 1 jaar zijn er geen bergen met kunstgras of zand en rubber meer in Dongen’’, aldus burgemeester Marina Starmans. ,,Onze aanpak wordt beloond en er komt géén rekening voor onze inwoners. De markt heeft het probleem veroorzaakt en de markt ruimt het ook weer op’’, aldus de burgemeester. 

Deze week hebben B&W ingestemd met een plan van aanpak. Dat is gemaakt door Gubbels Infra en Milieu BV.  Opdrachtgever en financier is directeur Jurgen Kemps van Dongen Pallets, de eigenaar van het bedrijfsterrein waarop TUF sinds januari 2015 is gevestigd.

Einde huur TUF
,,Wegens het lange tijd niet na kunnen komen van verplichtingen, heeft TUF op 29 april 2020 per direct de huur opgezegd’’, aldus Kemps. De ondernemer heeft de regie in eigen handen genomen en twee bedrijven de opdracht gegeven om alle rollen kunstgras en de grote hopen met zand en rubber (infill) van het terrein te verwijderen.

Samenwerking
Gubbels voert de opdracht uit samen met het bedrijf TopGrass. Matten kunstgras worden uitgeklopt (zand/rubber) en kleiner gemaakt. De vezels die overblijven dienen als grondstof voor de kunststofmarkt. Alle reststromen (infill, snijafval matten) worden afgevoerd naar erkende verwerkers. De gemeente Dongen en de omgevingsdienst Midden-West Brabant hebben het plan van aanpak beoordeeld en zullen de uitvoering ervan monitoren.

DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF persconferentie met de algemeen directeur van Dongen Pallets en Burgemeester Marina Starmans


Koopovereenkomst met ECCO
Het door brand deels zwaar beschadigde bedrijfsgebouw wordt gesloopt en brandresten worden afgevoerd. ,,Volgens planning is het terrein in het voorjaar van 2021 helemaal leeg en riekschoon’’, aldus Kemps. Met ‘buurman’ ECCO heeft hij een koper gevonden. ECCO heeft plannen voor een kantoorruimte met warehouse of de bouw van een innovatiecentrum.


Einde vergunning TUF
,,De vergunning van TUF komt dan te vervallen. Dat betekent het einde van kunstgras recycling in Dongen’’, aldus burgemeester Starmans. 


Vierbundersweg, de Schacht
Behalve de hoofdvestiging van TUF aan de Vierbundersweg 15, zal ook de bij-locatie aan De Schacht 3 worden geruimd. In totaal ligt er op locatie ruim 16.000 ton aan kunstgras en ruim 5000 ton aan infill. De kosten van de opruimoperatie betreffen bedrijfsinformatie en worden niet bekend gemaakt.

DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. TUF persconferentie met de algemeen directeur van Dongen Pallets en Burgemeester Marina Starmans

ASIE/ASIR
Plannen van ASIE/ASIR om de vergunning en bedrijfsvoering van TUF over te nemen, zijn in de afgelopen maanden blijven steken. TUF en ASIE/ASIR zijn akkoord met deze uitkomst.Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, mei 06, 2020 21:44:00

nieuwsbericht van de rijksoverheid| 06-05-2020 | 21:50

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Daarom blijft voor iedereen gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis 

Bent u ziek?

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

 • Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

 • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Vanaf 11 mei geldt:

School

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
 • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Over mondkapjes

In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check vooraf veel risico’s weg. Het dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken.

Hoe verder

De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.
 

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: 
  • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen.

Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.BELANGRIJKE UPDATE VOOR INWONERS VAN DE GEMEENTE DONGEN IN VERBAND MET DE CORONA-CRISIS

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, april 22, 2020 16:07:00

UPDATE EN GELDEND VANAF 19 MEI 2020

Dongense samenleving : UPDATE 19 mei 2020

Lokaal heeft overleg plaats met partijen over de invulling van de landelijke maatregelen.

Horeca

Met horecaondernemers zijn we in gesprek over de versoepeling van de maatregelen per 1 juni en de wijze waarop zij open gaan. Bespreekpunten zijn het waarborgen van de veiligheid, het verruimen van terrassen op eigen terrein en het gebruik van de openbare ruimte. Uitgangspunt is dat we er alles aan doen om dingen mogelijk te maken, maar binnen de veiligheidskaders. De horeca en de gemeente zullen in de communicatie over de spelregels samen optrekken richting inwoners/bezoekers.

Openbare ruimte

Met verschillende partijen zijn we in gesprek over het veilig en aantrekkelijk inrichten van de openbare ruimte, bijvoorbeeld in het centrumgebied.

Mobiliteit

In het komende ambtelijke overleg mobiliteit en het portefeuillehoudersoverleg (3 juni) staan we stil bij de rol van mobiliteit bij het versoepelen van de coronamaatregelen, wat op een veilige manier en met 1,5 meter afstand moeten gebeuren. In het protocol stedelijke mobiliteit van het ministerie van IenW staan uitgangspunten, handvatten en maatregelen voor gemeenten om de verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk te voorkomen.

Pukkemuk
Ook de veiligheidsregio heeft deze week het protocol goedgekeurd van recreatiepark Pukkemuk. Eerder hadden we dat als gemeente al gedaan. Het protocol is maatwerk, maar bevat dezelfde kernpunten op het gebied van veiligheid zoals die door de veiligheidsregio ook zijn afgesproken met Efteling en Beekse Bergen. Hiermee heeft Pukkemuk toestemming om vanaf heden weer open te gaan, onder de voorwaarden van het protocol, zoals digitaal reserveren.

Coolhof is op Hemelvaartsdag gesloten

Landelijke maatregelen

19 mei 2020 maakte premier Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie bekend dat we vanaf 1 juni in Nederland opnieuw enkele maatregelen kunnen versoepelen. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. ‘Alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca – vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • Een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel).
 • Bezoekers moeten reserveren.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.

Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen – vanaf 12.00 uur

Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:

 • Een maximum van 30 mensen in het publiek;
 • Bezoekers moeten vooraf reserveren.
 • Een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen. Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Stap voor stap

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

Dashboard

Het kabinet komt in juni met een systeem om de verspreiding van het coronavirus in Nederland sneller tegen te gaan. Gegevens over bijvoorbeeld het aantal bezette IC-bedden, het aantal besmettingen en meldingen bij huisartsen worden in een computersysteem gezet. Die verzamelde informatie, het ‘dashboard’ genoemd, wordt dan in samenhang en per regio bekeken, zodat bij een nieuwe opleving van het virus sneller maatregelen genomen kunnen worden. Eventueel kan het kabinet dan tijdelijk strengere maatregelen nemen in alleen de regio waar het virus is opgelaaid.

Nieuw noodpakket

Op 1 juni gaat het noodpakket 2.0 in voor de duur van drie maanden. Het kabinet trekt nog eens 13 miljard euro uit voor verlenging van het noodpakket om banen te behouden. Voor bedrijven tot 250 werknemers komt er een nieuwe regeling met daarin tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro om de vaste lasten te kunnen betalen. Alleen ondernemingen met minimaal 30 procent omzetverlies komen daarvoor in aanmerking.

Het kabinet blijft voor bedrijven die omzetverlies hebben een groot deel (tot 90 procent) van de loonkosten op zich nemen. Wel worden aan deze NOW-regeling nieuwe voorwaarden gesteld. Zo mogen bedrijven die geld krijgen geen bonussen of dividend uitkeren. Ook worden zij verplicht om hun personeel te helpen met om- of bijscholing, zodat werknemers zich kunnen voorbereiden op een ‘veranderde toekomst’. 

In het nieuwe noodpakket keert de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 van 4.000 euro (TOGS) niet terug. Wel kunnen zelfstandigen die inkomen hebben verloren een beroep blijven doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zelfstandigen die minder dan 1.500 euro (paren) of 1.050 euro (alleenstaanden) aan inkomen hebben, krijgen een aanvulling. Nieuw is wel dat er ook naar het inkomen van de partner wordt gekeken. Is dat hoger dan het sociaal minimum, dan is er geen recht op een uitkering.

Dongense samenleving

Eerdere info voor de Dongense samenleving

Dongen , 13 mei 2020. Het Dongens college heeft in een raadinformatiebrief de raad op de hoogte gebracht van de nieuwe situatie na de persconferentie van Minister President Rutte in verband met maatregelen in verband met de coronacris. Samen buiten sporten mag weer en ook culturele jeugdactiviteiten mogen buiten worden georganiseerd, zo besloot het kabinet. Ook heeft het kabinet een eerste perspectief tot september geschetst. Aangekomen in deze nieuwe (overgangs-) fase wil het college onder andere graag van verenigingen die subsidie ontvangen, weten hoe het met hen gaat. Het college zegt te begrijpen dat nog niet alle effecten van de coronacrisis inzichtelijk zijn, dat geldt ook voor het gemeentelijk apparaat. Toch wil het college een beeld over de impact van deze coronacrisis op de organisaties. Daartoe heeft Dongen ruim 60 verenigingen op 12 mei een vragenlijst toegestuurd , met het verzoek deze uiterlijk 31 mei 2020 in te vullen en te retourneren.

Sport

Het college zegt in goed contact te wille blijven in goed contact met alle buiten- en binnensportverenigingen in de gemeente. Via een brief zijn sportbestuurders en sportaanbieders geïnformeerd over het veilig en verantwoord opstarten van de buitensport in de gemeente Dongen voor alle leeftijdscategorieën. Ook zijn er de protocollen van NOC*NSF meegestuurd. Negen buitensportverenigingen geven gehoor aan de oproep van het kabinet om sport voor niet-leden aan te bieden voor jongeren tot en met 18 jaar. Ook de jongerenwerkers van ContourdeTwern bieden buiten bij de Poort sportactiviteiten aan. In de Informatiekrant van 14 mei wordt het complete aanbod gepresenteerd. De Dongenaar ontvangt die huis aan huis.

Het binnenzwembad van zwembad de Vennen gaat maandag 18 mei weer open met inachtneming van de landelijke coronamaatregelen. Er is goed overleg geweest over de uitvoering van het landelijke protocol en het hygiëneplan op locatie. Wethouder Jansen van sport, beleidsadviseur sport en een communicatieadviseur hebben de afgelopen weken een aantal keren een digitaal overleg gevoerd met bestuurders van de buitensportverenigingen.

Onderwijs en opvang

Op 11 mei mochten deuren van de basisscholen en de kinderdagverblijven na acht weken weer open. Dus ook in ’s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart en Dongen ging iedereen weer naar school en de opvang. Het opstarten van het onderwijs en de opvang is in alle kernen goed verlopen. Organisaties hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen zodat docenten, opvangmedewerkers, kinderen en ouders de mogelijkheid op besmetting van het coronavirus zo laag mogelijk houden. Zo worden de handen goed gewassen, mogen ouders een schoolgebouw niet binnen en wordt er 1,5 meter afstand gehouden tussen de kinderen en docenten.

Culturele jeugdactiviteiten

Op 8 mei is er een brief verstuurd naar de (muziek)verenigingen met daarin informatie over de mogelijkheden om activiteiten voor de jeugd tot en met 18 jaar te hervatten. In de brief wordt aangegeven binnen welke richtlijnen dat dient te gebeuren, en welke aandachtspunten er zijn. De richtlijnen zijn conform de richtlijnen voor sport en spel.

Tozo

Momenteel zijn er voor Dongen 342 Tozo-aanvragen binnen. Op 27 april waren dat er nog 318. Het lijkt erop dat een klein deel van die aanvragen dubbel is gedaan (schatting: ca. 20): ondernemers hebben per ongeluk twee keer een formulier ingevuld omdat het systeem even uitviel, meerdere personen in het huishouden hebben de aanvraag ingediend. Ruim 150 klanten hebben een of twee keer een voorschot van de gemeente ontvangen. In navolging van Kamervragen, is de reikwijdte van de Tozo vanaf deze week iets verruimd. De verruiming geldt voor ondernemers in grenssituaties en AOW-gerechtigde zelfstandigen. Voor Dongen lijken vooral de grenssituaties te spelen. Hiervoor gelden regels.

Dagbesteding

Verschillende vormen van dagbesteding/dagopvang voor kwetsbare groepen zijn weer opgestart, waaronder Thebe, Maria-oord, Ora et Labora en Eagle Shelter. Er wordt gewerkt conform de richtlijnen van het ministerie van VWS, die akkoord bevonden zijn door het RIVM. Omdat het gaat om een kwetsbare doelgroepen is men extra voorzichtig. Bij de dagbestedingslocaties zijndan ook niet meer dan vier cliënten tegelijkertijd aanwezig.

Recreatie en horeca

Het protocol Veilig Thuis van de landelijke groep grote pretparken en dierentuinen ziet Dongen als een goede basis voor het lokaal vertalen van landelijke maatregelen in diverse sectoren, waaronder horeca en recreatie en toerisme. Ook Dongen leeft het protocol dat Koninklijke Horeca Nederland op 11 mei jl. heeft verspreid na.. Deze week heeft de verdere inventarisatie/belronde plaats bij Dongense horecaondernemers in relatie tot de openstelling vanaf 1 juni.

Centrum Dongen

Winkeliersvereniging Dongen Promotion (DP) heeft een centrummanager (Hans van Aalst) aangesteld. Vanuit DP wordt ingezet op ‘Koop lokaal’, een initiatief dat wij van harte ondersteunen. Wethouder Eline van Boxtel (centrum) maakt deze week een ronde langs diverse winkeliers in het centrumgebied, samen met de centrummanager.

Weekmarkt

Na het besluit van de veiligheidsregio van 8 mei jl. over de weekmarkten, heeft de weekmarkt in Dongen sinds deze week weer non-foodkramen staan. Met de ondernemers zijn afspraken gemaakt over hoe zij uitvoering moeten geven aan de coronamaatregelen.

Bibliotheek

Bibliotheek 5 in De Cammeleur gaat vanaf 18 mei weer open voor publiek. Ook met Theek 5 zijn wij in gesprek over de uitvoering van de maatregelen.

Inzet vrijwilligers

Vanaf zaterdag 23 mei wordt de oud-papierinzameling weer opgepakt met vrijwilligers van verenigingen met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. Eerder werd dit stopgezet vanwege de coronamaatregelen en verzorgden medewerkers van de buitendienst de dienstverlening.Maatregelen corona verlengd

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, april 21, 2020 20:12:17

Nieuwsbericht | 21-04-2020 | 19:15

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden – alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren – worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
 • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Impact op de samenleving en sociaaleconomische gevolgen

Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Daarbij gebruiken we de kansrijke plannen die bedrijven en organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving.

De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. De overheid kan dankzij haar goede financiële positie eerste hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in meer of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in de samenleving mensen, bedrijven en organisaties opstaan om elkaar te helpen. Gemeente Dongen en Energiefonds van de Brabantse Ontwikkelings- Maatschappij ( BOM )tekenen binnenkort een opstalovereenkomst als definitieve volgende stap aanleg zonnepark

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, april 21, 2020 11:06:05

Zonnepark Tichelrijt III

Dongen, 24 april 2020.Na de info op 11 december 2019 informeert het college vandaag opnieuw de raad over de voortgang van het voorstel een zonneperk in te richten op Tichelrijt III Samen met de BOM Renewable Energy (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), Energiecoöperatie Dongen en de Rebel Group (tevens betrokken bij de Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant) heeft Dongen de afgelopen maanden een verkenning uitgevoerd naar inwonersparticipatie.

Het college laat de raad weten te hebben gekeken hoe inwoners van de gemeente Dongen zo goed mogelijk kunnen participeren in het zonnepark en kunnen profiteren van de opbrengsten. Dit ter voorbereiding op de te sluiten participatieovereenkomst tussen de projectentiteit Zonnepark Tichelrijt III (entiteit opgericht voor zonnepark) en Energiecoöperatie Dongen.

afbeelding gemeente Dongen

‘De BOM ‘ heeft diverse financiële scenario’s uitgewerkt zegt het college. Uit de doorberekening en verwerking van de mogelijkheden is één scenario naar voren gekomen dat op draagvlak kan rekenen bij alle betrokken partijen. Namelijk participatie door middel van obligaties. De uitvoerbaarheid van dit scenario is goed, de looptijd is met 15 jaar te overzien en het risico is beperkt. Dit concept wordt reeds breed toegepast in de markt bij zonneparken en heeft zich meermaals bewezen.Deze optie gaat de basis vormen voor participatie in het zonnepark Tichelrijt, waarbij inwoners van de gemeente Dongen in staat worden gesteld om mee te doen. De partijen gaan nu verder met het proces om te komen tot een participatieovereenkomst waarin bovenstaande uitgangspunten een plaats moeten krijgen.

De verwachting is dat de financiële afrekening, de financial close, eind 2020 kan worden vastgesteld. Dan zal er ook duidelijkheid zijn over de ontwikkelwaarde (de kosten van de investering van de ontwikkeling) en hoe binnen de samenwerkingsovereenkomst de mogelijke overwaarde kan worden ingezet.

Binnenkort tekenen de gemeente en de BOM (Energiefonds Brabant) een opstalovereenkomst. Daarna wordt de locatie op Tichelrijt III verpacht aan de BOM voor de realisatie van het zonnepark. De gesprekken hierover hebben nu plaats. Ook heeft de BOM de aanbesteding voor de realisatie en onderhoud van het zonnepark opgestart. De planning is dat aan het einde van het derde kwartaal in 2020 alle projectcontracten en de financiering rond zijn. Ook moet dan de financiële inbreng door inwonersparticipatie zijn opgehaald. Daarna kan de bouw van het zonnepark beginnen. Oplevering heeft dan plaats ongeveer gelijktijdig met of net voor de geplande oplevering van de netaansluiting in het eerste kwartaal 2021.

Het college zegt in de raadinformatiebrief uitdrukkelijk dat er mogelijk effecten van de coronacrisis op de planning kunnen voorkomen. Door Permanent contact en overleg met de partners hierover loopt dit item als een rode draad mee in het proces.Volgende »