Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

De spagaat van de gemeenteraad en het basisonderwijs

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, juni 23, 2021 15:36

Hoofdredacteur Bart van Kerkhof van Dongen.nieuws.nl heeft afgelopen dagen verdiept in de problematiek van de nieuwbouw van de basisscholen in Dongen en ’s Gravenmoer en schreef daar tevens een artikel over . De redactie van deze krant vindt het belangwekkend genoeg om dit artikel ( onder dankzegging) over te nemen.

De spagaat van de gemeenteraad

Het rommelt in het Dongense basisonderwijs. Waar in de meest recente onderwijsmonitor nog plannen stonden om een groot deel van de Dongense basisscholen voor eind 2024 te vervangen door nieuwbouw van een aantal IKC’s (Integrale Kind Centra) krijgen  schoolbestuurders, ouders, leerlingen en andere betrokkenen nu te horen dat de coronacrisis en de schuldenpositie van de gemeente nu voor een nieuwe situatie hebben gezorgd.

Een lastige spagaat dient zich aan voor de gemeenteraad met aan de ene kant boze ouders en scholen die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen en aan de andere kant een uit de hand lopende schuldenpositie van de gemeente.

De situatie
In Dongen en ’s Gravenmoer zijn de schoolgebouwen nu zo’n beetje allemaal 40 jaar of ouder en hard toe aan vervanging c.q. nieuwbouw. De plannen hiervoor werden in 2017 door de gemeenteraad omarmd en een tijdlijn werd uitgezet Omdat de scholen weten dat nieuwbouw op het programma staat, heeft het groot onderhoud aan de gebouwen de afgelopen jaren minder aandacht gekregen. Tijdens een raadsinformatieavond over het onderwerp ‘onderwijshuisvesting’ begin juni werd het de gemeenteraad en andere toehoorders, waaronder vertegenwoordigers van de diverse schoolbesturen, echter duidelijk dat de oorspronkelijke tijdlijn van de nieuwbouwplannen niet gehaald gaat wordenPresidium
Terwijl het de bedoeling was dat de kredieten voor de zomervakantie door de raad vrijgegeven zouden worden, bepaalde het presidium, het overlegorgaan van de fractievoorzitters van de partijen uit de Dongense gemeenteraad, dat deze aanvragen pas na de vakantie besproken kunnen worden na bestudering van de kadernota (de begrotingscijfers voor 2022).

J.J. Anspachschool
Als voorbeeld nemen we de J.J. Anspachschool. Deze school heeft nu 280 leerlingen in een gebouw dat daar in het geheel niet op berekend is. Voor de komende jaren wordt er nog een verdere groei verwacht. In maart meldde Anspachdirecteur Herman Straver in een brief, op basis van gesprekken met de gemeente, nog enthousiast aan de ouders dat er van uitgegaan werd dat de nieuwbouw van de school ergens in het schooljaar 2022-2023 klaar zou zijn. Tijdens de sloop en nieuwbouw van de school zou het huidige MAVO gebouw aan de Bolkensteeg beschikbaar komen als uitwijklocatie.

Nu dreigt  echter uitstel van de plannen terwijl de school al haar leerlingen nu al niet meer in het eigen gebouw kan onderbrengen. Daarop is besloten om de bovenbouw(de groepen 6, 7 en 8) met ingang van komend schooljaar alvast te verhuizen naar de Bolkensteeg, waarna de rest van de school volgt als er het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld is en er concreet zicht is op een nieuw gebouw. ”Het opsplitsen van een school is natuurlijk een zeer onwenselijke situatie” aldus een verontruste ouder. “Verbinding tussen leerlingen van alle leeftijden is belangrijk op een school. Door een school te splitsen haal je dat helemaal weg. Daarnaast levert het in de praktijk grote problemen op. Als je een kind in de onderbouw en een kind in de bovenbouw hebt, moet je ineens naar 2 gebouwen die 2 kilometer uit elkaar liggen. Dat is toch onmogelijk? Bovendien is de verkeerssituatie in de Bolkensteeg ook niet echt veilig voor basisschoolleerlingen. En weten we niet hoe lang deze situatie gaat duren.. Dat is echt onacceptabel.”

De gemeenteraad
Om de gemeenteraad van de noodzaak van nieuwbouw te doordringen werden de leden van de raad dinsdagavond uitgenodigd om een kijkje te nemen op de J.J. Anspachschool. Daar werden zij toegesproken door PCPO bestuurder Arnoud de Wever en enkele verontruste ouders “Er wordt ons al jaren van alles beloofd en nu het uiteindelijk zover is dat we zouden kunnen starten met de definitieve voorbereidingen voor de nieuwbouw wordt weer op de rem getrapt. Hoe betrouwbaar ben je dan als gemeenteraad? “ zo vraagt de Wever zich af. “ Ons kabinet investeert in deze tijd miljarden om ervoor te zorgen dat Nederland blijft draaien en u houdt de hand zelfs extra op de knip. Dat klopt gewoon niet.”

“Op een zomerdag is het vaak meer dan 30 graden in klaslokalen terwijl het in de winter juist vaak bibberen is in de klassen omdat ramen open moeten voor ventilatie” zegt Sandra de Groot van de medezeggenschapsraad. “Andere klassen hebben weer last van een vochtprobleem. Dit gaat ten koste van de leerprestaties van onze kinderen.” Tijdens een rondleiding worden de aanwezige gemeenteraadsleden meegenomen door de school waar ze door onder meer beslagen ramen en schimmel op de muren nog eens duidelijk geconfronteerd worden met de genoemde problemen.

Boze ouders
De ouders hebben er grote moeite mee dat de nieuwbouwplannen nu weer uitgesteld lijken te worden. “Ik vraag de gemeente om snel budget vrij te maken voor gezonde schoolgebouwen in Dongen. Dat mag niet langer wachten” aldus Sanne Rombouts- de Laat. ”Onze kinderen hebben last van het warme , ongezonde schoolgebouw. Daarbij komt dat kinderen beter leren op moderne manieren, binnen en buiten een klaslokaal, met de hele klas, in groepjes en alleen. Daar is het huidige schoolgebouw niet op ingericht en dat beperkt leerkrachten en dus leerlingen in hun mogelijkheden. Ik wil een gezonde schoolomgeving voor mijn kinderen en voor alle kinderen in Dongen. Maak budget vrij en stel nieuwbouw niet uit. Een moderne en gezonde school is noodzaak en is investeren in de toekomst!”

De ouderraad van de J.J. Anspachschool startte deze week een petitie: ‘Stel de nieuwbouw van de basisscholen niet uit’. De eerste dag werd deze petitie al meer dan 600 keer ondertekend.

De gemeenteraadsleden werden tijdens de bijeenkomst ook fijntjes gewezen op de diverse partijprogramma’s bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2018, waarin het belang van goede en gezonde schoolgebouwen onderstreept werd.

Ook Basisschool De Springplank in ’s Gravenmoer is ook zo’n school die hard toe is aan nieuwbouw. Dat werd nog eens extra pijnlijk duidelijk toen het Jeugdjournaal er in december 2020 aandacht aan besteedde vanwege het ontbreken van voldoende ventilatie op de school. De leerlingen moesten extra dik gekleed in de klas zitten omdat het openzetten van de ramen , zelfs in de winterperiode, de enige manier was om de klas te ventileren. Zie video elders in dit artikelPlanning
De oorspronkelijke planning lijkt overboord gegooid en de coronacrisis deed daarbij volgens de gemeente een stevige duit in het zakje. In een brief van directeur bestuurder Angela Horsten van Initia, de overkoepelende stichting voor het Katholiek Primair Onderwijs voor Dongen en omgeving, aan de ouders/verzorgers, meldt zij dat uit doorrekeningen blijkt dat er boven de begrote kosten zo’n 10 miljoen euro bovenop komt om de nieuwbouw plannen van alle scholen te realiseren. “De kans is groot dat we terug naar de raad moeten voor een aanvullend budget. Voor de Noorderpoort en de Vlinderboom dreigt een vertraging voor langere tijd” aldus Horsten in haar brief, waarin ze tegelijkertijd de noodzaak van nieuwbouw onderstreept: “de nieuwbouwplannen zijn ontstaan vanuit noodzaak en niet vanuit luxe. De gebouwen zijn echt aan vervanging toe.”

Horsten zit daarmee in een extra lastige positie omdat zij naast directeur bestuurder van Initia ook lid is van de gemeenteraad voor de Dongense VVD. Als het thema onderwijs in de raad aan de orde komt participeert zij niet als raadslid maar neemt zij plaats op de publieke tribune. Dat betekent dan echter wel in theorie dat haar eigen partij in kan stemmen met besluiten die niet zo gunstig uitpakken voor Initia. Een spagaat in een spagaat dus.

Lastig parket
Het dossier brengt de gemeenteraad in een lastig parket: stelt men de benodigde kredieten beschikbaar voor de broodnodige nieuwbouw van de basisscholen en neemt men daarmee een oplopende schuldpositie van de gemeente Dongen voor lief of past men het schema aan met als gevolg uitstel van de broodnodige nieuwbouwplannen en boze ouders, maar een meer beheersbare schuldpositie? Een duivels dilemma, dat er door de bijeenkomst van dinsdagavond zeker niet makkelijker op is geworden.

Wethouder van Boxtel
Volgens wethouder Eline van Boxtel is de raad nu aan zet. “Inmiddels is IKC Agnes al gerealiseerd en zijn de plannen voor IKC Beljaart in vergevorderde fase. Daarnaast is er al hard gewerkt aan het programma van eisen voor zowel het nieuwe IKC in ’s Gravenmoer als het nieuwe IKC Anspach. Om de kosten te reguleren werd bij de bezuinigingsronde in 2019 besproken dat er in de jaren daarna ieder jaar een nieuw IKC zou verrijzen. Op het programma stond om na de komende zomervakantie het programma van eisen voor de gecombineerde IKC Noorderpoort/Biezenkring samen te stellen.”

“Nu het presidium heeft besloten de kredietaanvragen pas te beoordelen na het bestuderen van de kadernota in het najaar, is de situatie ineens anders” aldus van Boxtel. “De gemeenteraad heeft het voor het zeggen. De raad besluit om een krediet al dan niet ter beschikking te stellen. Maar zelfs dan is het niet zo dat er meteen met de sloop kan worden begonnen. Het zou het startsein zijn voor een architect om, in overleg met alle betrokkenen, een nieuwe school te gaan ontwerpen. Er gaat dan dus nog wel wat tijd overheen alvorens er daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden.”

Nood
Ondertussen zitten schoolbesturen, ouders en leerlingen met de handen in het haar. “De nood is hoog. Verder uitstel is onverantwoord. Wij hopen echt van harte dat de gemeenteraad dit inziet en actie onderneemt” aldus een verontruste ouder. “Dongen is van oudsher een onderwijsdorp maar zou zich moeten schamen voor de situatie waarin veel basisschoolkinderen nu verkeren.”

Bart van KerkhofLandelijke ontwikkelingen :Flinke daling corona besmettingen

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, juni 23, 2021 12:33

Het RIVM heeft dinsdag 22 juni 2021 de nieuwe coronacijfers naar buiten gebracht. Hieruit blijkt dat er in Dongen wederom sprake is van een flinke daling van het aantal COVID-19 besmettingen. In de periode van 9 juni tot en met 22 juni werden in onze gemeente nog maar 5 besmettingen geregistreerd, het laagste aantal sinds begin augustus van vorig jaar. Veertien dagen geleden stond de tweewekelijkse teller in Dongen op 51. In de twee weken daarvoor waren er 99 besmettingen in onze gemeente. Dongen volgt met deze nieuwe cijfers de dalende trend zoals die landelijk ook te zien is. Er werden de afgelopen twee weken volgens de cijfers van het RIVM geen personen uit Dongen opgenomen in het ziekenhuis met corona. In deze periode overleden er volgens het RIVM ook geen Dongenaren aan corona.

Het vaccineren tegen corona gaat hard. Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn ruim veertien miljoen prikken gezet. Dat maakte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) begin deze week bekend. In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 291 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld ruim 209.000 doses per dag.

Medio juli heeft iedereen vanaf 18 jaar die gevaccineerd wil worden een eerste en vaak ook een tweede vaccinatie gehad. Dit is terug te zien in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis is opgenomen. Deze cijfers dalen nu structureel snel.

Stap 4
De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Vanaf zaterdag 26 juni aanstaande zetten we in Nederland stap 4 van het openingsplan en gaat alles open, zo heeft het kabinet besloten. 1,5 meter afstand houden is de alles bepalende norm. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs, of bij evenementen en festivals (die per 30 juni zijn toegestaan), geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs.

Alles open per 26 juni

1,5 meter afstand verplicht

 • Reguliere openingstijden voor onder andere horeca, winkels en locaties voor kunst en cultuur, recreatie en sport.
 • Maximaal aantal bezoekers afhankelijk van de grootte van de ruimte.
 • Thuis geen maximaal aantal bezoekers.
 • Binnen en buiten geen maximale groepsgrootte. Werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor Met coronatoegangsbewijzen

1,5 meter afstand niet verplicht

 • 100% van de bezoekers – capaciteit toegestaan.
 • Nachtclubs en discotheken open.
 • Per 30 juni evenementen toegestaan.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de CoronaCheckapp of coronacheck.nl aanmaken met:

 • een negatieve testuitslag van maximaal 40 uur oud
 • een vaccinatiebewijs
 • een herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud

Het dragen van een mondkapje is verplicht:

 • in het openbaar vervoer en bij personenvervoer
 • op stations en vliegvelden
 • in het voortgezet onderwijs

Janssen-vaccin
Vanaf woensdag 23 juni 2021, kan een afspraak worden gemaakt voor het Janssen-vaccin via telefoonnummer 0800-1295. Het kabinet schrapte dat vaccin grotendeels uit het prikprogramma, maar wie de (éénmalige) inenting wil, mag daarvoor kiezen.

Regionale ontwikkelingen

Het aantal nieuwe corona-positieve inwoners in de Veiligheidsregio Midden- West-Brabant is afgelopen week wederom sterk gedaald: van 58 naar 37 personen per 100.000 inwoners; een daling van 36%. In week 24 is in onze veiligheidsregio op basis van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners landelijk gedaald van de 7e naar de 12e plaats.

Dongense samenleving

Lokaal heeft structureel overleg plaats met partijen over de invulling van de landelijke maatregelen in onze lokale samenleving.Wethouder René Jansen stapt uit bestuur OCD

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, juni 16, 2021 10:19

‘De restzetel’ gaf aanzet tot besluit

Door Piet Eelants

Dongen, 16 juni 2021. Wethouder René Jansen stapt op als bestuurder van de OCD. Tegelijk is hierover een collegebesluit genomen. Jansen en het college nemen dit besluit in het kader van een wetswijziging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wethouder, die deze maandag terug kwam van een korte vakantie heeft inmiddels al de eerste stappen genomen in het kader van zijn afscheid als bestuurslid van de stichting. De raad is gisteren van het besluit op de hoogte gebracht en vandaag gaf de gemeente Dongen een persbericht uit. Ook de fractie van de Volkspartij Dongen heeft vandaag een verklaring uitgegeven. Het besluit komt niet echt onverwacht. Onlangs bracht de Dongense podcast -website ‘De Restzetel’ een opvallend artikel uit over met name de bestuursconstructie van de stichting OCD

Er is rumoer ontstaan rond ‘een oude zaak ‘uit 2013 met betrekking tot de Stichting Ontwikkeling Centrum Dongen, kortaf OCD. Velen kennen de stichting niet en zeker niet de opzet. Toch vond de oprichting al in 1966 plaats. Primair en oorspronkelijk doel ervan was het in stand houden van de in het gebouw aan de Schaepmanlaan, maar ook de daar toen gevestigde nutsvoorzieningen. In het gebouw zetelde het Wit Gele Kruis, de thuiszorgorganisatie die later via diverse fusies nu in het huidige Thebe samenwerken. Ook de Katholieke Bibliotheek kreeg zijn bestemming in het gebouw. De Bieb ( Theek5) is inmiddels gehuisvest in de Cammeleur en is daar partner in een samenwerkingsverband met ContourdeTwern , DonckHuys en het kunstpodium. Het zo ter bestemming zijnde gebouw herbergde bovendien een aantal woonunits.

‘De Restzetel’: ‘De dubbele pet van wethouder Jansen’

Het geheel viel onder het beheer van de stichting OCD, die de betekenis van haar naam en streven daar in terugvond. Uiteraard heeft de Stichting een bestuur. Hekel punt in de samenstelling van het bestuur is volgens de Dongense Podcastwebsite ‘De Restzetel’ de deelname van een lid van het college. Tot op heden was dat ook zo en in de persoon van wethouder René Jansen. In aflevering 34 van 5 juni 2021 wijdde ‘De Restzetel’ die wordt gerund door voormalig Weekblad van Dongen politiek correspondent Sietse Broeders, Stefan van den Bosch en Harrie Broeders in een ‘extra aflevering’ alle tijd aan de OCD en haar bestuurs- samenstelling

De Restzetel

De Restzetel noemt zichzelf een onpartijdige en onafhankelijke podcast over de Dongense politiek. De website startte in september 2020 om ,volgens hun disclaimer,’ de ongehoorde stem te vertolken’. Het doel is volgens de eigenaren ook ‘om de inwoners van Dongen zelf te laten participeren, een mening te vormen en politieke beslissingen nemen

Podcast

In hun bewuste podcast vragen de presentatoren zich af of wethouder Jansen de toets van geldende integriteit wel kan doorstaan. Men doelt hier op de situatie van maart 2013 waarin Jansen – toen nog als fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen- tamelijk fel reageerde op het feit dat toenmalig wethouder Bas Evegaars deelnam aan nota bene hetzelfde bestuur van dezelfde stichting waaraan de huidige wethouder bestuurs-deelnemer (qq) is.

Motie van wantrouwen

Het is maart 2013. Er wordt een motie van wantrouwen ingediend tegen toenmalig wethouder Bas Evegaars. Een nu saillant detail: de motie wordt ingediend door de Volkspartij Dongen. Inzet is de rol van Evegaars als bestuurder van de Stichting OCD. Hem wordt verweten dat hij de raad niet heeft ingelicht over een statutenwijziging bij de stichting. Volgens de VPD had wijziging tot gevolg dat de Dongense gemeentekas nadelig zou worden beïnvloedt. Het bestuur van OCD ( lees: wethouder Evegaars ) had zich volgens de motie moeten verantwoorden tegenover de raad. CDA, Democratisch Podium en de Dongense VVD stemmen tegen, voor waren de VPD en de PvdA. Evegaars kan blijven zitten.

Minimaal één miljoen euro

De Podcatsite ‘De Restzetel’ heeft de zaak uit het archief gehaald en zegt op een ‘Zembla -achtige’ manier te werk zijn gegaan en aan ‘onderzoekjournalistiek ‘ te hebben gedaan. Ze zijn ‘zo te horen’ inderdaad ook grondig te werk gegaan en hebben e e a gelardeerd met oude geluidsfragmenten en door hen zogenoemde feitelijkheden.

Uit de podcast en uit de archieven van deze krant blijkt dat voordat deze statutenwijziging plaatsvond, in de statuten was opgenomen, dat bij opheffing van de stichting ,die dan samenhangt met de toen mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar de nieuwe MFA, de opbrengsten zouden terugvloeien naar de gemeente. In de nieuwe statuten staat vermeld dat de opbrengsten ten goede komen aan ‘maatschappelijke doelen’.De Volkspartij Dongen bleef ook na de uitleg van het toenmalige college, dat achter Evegaars bleef staan, vinden dat , ‘ gezien het feit dat de bibliotheek straks in de MFA gehuisvest zal worden en daarmee de doelstelling van de stichting OCD zou vervallen , opheffing van de stichting tot de mogelijkheden behoren en dat de gemeente door de statutenwijziging dus een aanzienlijk bedrag aan zich voorbij ziet gaan’. Toentertijd Jansen :

” Minimaal één miljoen euro, waarop het gemeentebestuur direct invloed had gehad, als de wethouder in onze ogen ‘meer doordacht’ had gehandeld’. Wat de Volkspartij Dongen betreft (ver)speel je niet zomaar zo’n directe invloed op gemeenschapsgeld, en weeg je dit soort besluiten goed af met collega wethouders. Wethouder Evegaars had vóóraf transparant zijn afwegingen kunnen maken, met de raad, maar vooral met zijn collega’s in het College. Ook als dit volgens formele regeltjes niet nodig is “.

Integriteit

In de podcast over deze zaak komen ook zaken aan de orde die niet helemaal als goed uitgediept kunnen worden beschouwd. Sommige fragmenten benaderen het niveau van latente uitspraken over twijfel over de integriteit van wethouder Jansen. Dat kan door de vrijheid van het woord, maar verdiend tevens meer absolute duiding. Enige satire kan ‘De Restzetel’ wel worden toegeschreven ; de podcast aflevering wordt gelardeerd met een soort van Bingo. De aflevering werd inmiddels (meetpunt 11 juni) ruim 2200 maal beluisterd. Deze krant vroeg een persoonlijke reactie van René Jansen op de inhoud van de podcast van ‘De Restzetel’. Opvallend daarbij is dat hij niet ingaat op ferme uitspraken aan zijn adres die in de podcast te horen zin. De fractie van de VPD reageerde op ons verzoek daar wel op . Die reactie kunt u als bijlage bij dit artikel hieronder lezen. De gemeente Dongen verstuurde vandaag een persbericht dat we eveneens verderop in dit artikel integraal publiceren

Reactie wethouder René Jansen

De aanleiding in 2013 was de statutenwijziging van stichting OCD. Daar is een stevig debat over gevoerd. De gemeente heeft sindsdien een minderheidsbelang in de stichting, belegd bij de wethouder Cultuur. Sinds 2018 vervul ik die rol. Als wethouder sta je midden in de samenleving en dien je de belangen van alle Dongenaren. De Dongense gemeenschap staat daarbij voorop en nooit het persoonlijk belang. De afgelopen periode is de financiële afwikkeling van de verkoop van de ‘oude bibliotheek’ afgerond. Per 1 juli treedt een nieuwe wet WBTR in werking, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wetswijziging is aanleiding om als bestuurder uit OCD te stappen met het verzoek aan de stichting om de statuten te wijzigen. Ik heb daartoe reeds de benodigde stappen gezet en er is een collegebesluit genomen. Binnen OCD hou ik me buiten beraadslaging en besluitvorming van alle aanvragen’” tot zover de letterlijke verklaring van Jansen.

INTEGRAAL : Reactie podcast OCD van de Volkspartij Dongen

Voor de Volkspartij Dongen staat de integriteit van wethouder René Jansen niet ter discussie. In de podcast worden fragmenten en data zonder context bij elkaar gezet. We waren graag met de Restzetel in gesprek gegaan om die context te geven en te duiden.

 • Gemeente Dongen is als oprichter van de Stichting al 55 jaar verbonden aan Stichting OCD. Omwille van de financiering en omwille van het doel van de stichting. De gemeente sloot een geldlening af bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Alleen gemeenten kunnen daar voor geldleningen terecht. Sindsdien is er vermogen opgebouwd door de stichting middels exploitatie van de (gesubsidieerde) bibliotheek en destijds het Wit-Gele Kruis.
 • Al vele periodes is de wethouder met cultuur in zijn portefeuille, namens het college van B&W, bestuurslid van stichting OCD.
 • In januari 2011 zijn de statuten gewijzigd waarmee fundamentele wijzigingen hebben plaatsgevonden in de afwikkeling van de financiën. Tegelijk bleef de doelstelling van de stichting ongewijzigd: huisvesting van maatschappelijke functies. De fractie van de Volkspartij Dongen heeft in 2013 inderdaad scherpe vragen gesteld en een interpellatiedebat gevoerd over de manier en beweegredenen van de statutenwijzigingen en uitgebleven communicatie hierover.
 • In 2018 is er een wijziging opgetreden ten aanzien van de grootste functie: De bibliotheek nam intrek in de Cammeleur. Hiermee verviel de huisvesting van maatschappelijke functie van stichting OCD.
 • Hierop werd door stichting OCD besloten om het pad in de verkoop te doen.
 • Tot medio 2020 heeft de GGD gebruikgemaakt van het pand voor huisvesting van het consultatiebureau.
 • Onlangs heeft de feitelijke overdracht van het pand aan de nieuwe eigenaar plaats gevonden.
 • De gemeente heeft sindsdien geen financieel en/of huisvestingsbelang meer in de stichting.
 • Logisch dat de gemeente via de wethouder tot aan het einde (verkoop pand) betrokken is gebleven. De geldlening liep immers via de BNG.
 • Per 1 juli nieuwe wetgeving WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen).
 • Er is dus nu om twee redenen sprake van een nieuwe afweging: verkoop van het pand en nieuwe wetgeving.
 • Binnen stichting OCD is altijd een meerderheid nodig om besluiten te nemen.
 • Voor toekenning kent OCD eigen richtlijnen en voorschriften.
 • Het staat iedereen vrij om aanvragen te doen bij Stichting OCD. Hiervoor hebben zij zelf een oproep gedaan in de media begin dit jaar.

Beluister hieronder de podcast

Integraal : persbericht van de gemeente Dongen

Gemeente Dongen stapt uit bestuur OCD

Na 55 jaar komt er een einde aan de vertegenwoordiging van de gemeente Dongen in de stichting OCD. Het college heeft dit gisteren bij de B&W-vergadering besloten vanwege de nieuwe koers van de stichting en vanwege de wetswijzing bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli aanstaande.

Historie
Volgens de statuten maakt de wethouder cultuur deel uit van het OCD-bestuur. In 1966 bouwde Ontwikkel Centrum Dongen (OCD) een gebouw aan de Schaepmanlaan. Dit was ten dienste van het Wit Gele Kruis en de Katholiek Openbare Bibliotheek. De gemeente stelde zich garant voor de lening van 560.000 gulden die OCD bij de bank moest doen. Vanaf dat moment was er een band en hebben 7 wethouders cultuur de lokale maatschappelijke nevenfunctie vervuld.

Ontwikkelingen
In de afgelopen jaren waren er belangrijke ontwikkelingen in taken en beheer. De bibliotheek verhuisde naar de nieuwbouw van De Cammeleur. De sloop van het gebouw is nu aanstaande. Een projectontwikkelaar heeft de locatie aangekocht en bouwt er de komende periode 23 appartementen. Dat betekent een forse kapitaalinjectie voor de stichting OCD.

Heden
Op 28 januari van dit jaar maakte OCD bekend dat de verkoop van het gebouw niet betekent dat het werk van de stichting erop zit. Wel wordt de doelstelling aangepast. Stichting OCD wil haar financiële middelen de komende jaren gebruiken voor ondersteuning van organisaties met educatieve, culturele en sociaalmaatschappelijke doelstellingen in de gemeente Dongen. Er is een oproep gedaan om te komen met voorstellen. Het OCD-bestuur gaat de aanvragen één keer per drie maanden toetsen.

Besluit
,,Dat heeft mij de laatste maanden aan het denken gezet’’, aldus René Jansen die als wethouder cultuur qualitate qua (in de hoedanigheid van) is afgevaardigd in het OCD-bestuur. ,,De nieuwe koers van OCD en de nieuwe wet WBTR verhouden zich niet goed tot het wethouderschap. Er komen in de toekomst zeker subsidieverzoeken waar de gemeente nee tegen gaat zeggen en die bij OCD terecht komen. Of bij beide. Telkens lastige afwegingen die aanleiding kunnen geven voor discussie over belangen. Uittreden uit het OCD-bestuur voorkomt dat casussen of aanvragen aanleiding geven om de ‘schijn van belangenverstrengeling’ op te roepen over de rol van de gemeente.’’

Podcast
In de podcast van zaterdag 5 juni plaatste De Restzetel kritische kanttekeningen over een dubbelrol van wethouder en OCD-bestuurslid Jansen. ,,Het is terecht dat ze opmerken dat de gemeente zich niet moet verschuilen achter oude statuten en zich moet afvragen of het op dit moment nog wel gewenst is dat de gemeente zitting heeft in de OCD-stichting. Het antwoord is duidelijk: nee.’’

Dubbele pet
De wethouder benadrukt dat hij tot op heden ‘geen dubbele pet op heeft gehad’, zoals de titel van de podcast luidde. ,,Als wethouder sta je midden in de samenleving en dien je de belangen van alle Dongenaren. De Dongense gemeenschap staat bij mij voorop en nooit het persoonlijk belang.’’Watsnjoe! Zorgorganisaties bundelen krachten rondom innovatie in online event

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, juni 08, 2021 11:17

Drie Brabantse ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo organiseren op 10 juni een uniek online evenement voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten om innovaties, kennis en ervaringen met elkaar te delen. Het betreft een 14-uur durende radio-uitzending inclusief livestream die tevens toegankelijk is voor iedereen die in dit onderwerp is geïnteresseerd.

Slim werken en welzijn cliënt verbeteren

In de afgelopen weken hebben medewerkers en vrijwilligers hun innovaties aan kunnen melden. Hierbij gaat het niet per se om technische innovaties, maar juist ook slimmere manieren van werken of een idee dat de het welzijn van de cliënt verbetert. De drie nominaties zijn te vinden op de website www.watsnjoe.nl. Tijdens de radio-uitzending kunnen luisteraars stemmen op deze nominaties.

Gevarieerd programma

De website is tevens de plek om de radio-uitzending en livestream te volgen. Het wordt een gezellige dag met een gevarieerd programma waarbij razende reporter Christel de Laat een bezoek brengt aan een aantal locaties, er zijn diverse gasten in de studio en DJ Jules van Hest (met sidekick Rens Merkelbach) draait toffe muziek. Tevens wordt tussen 16.00 en 17.00 uur de winnaar van de Watsnjoe Innovatieprijs bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een cheque van € 20.000,- om de innovatie (door) te ontwikkelen en te implementeren. De innovatie zal daarna ook bij de twee andere organisaties worden geïmplementeerd.

Het innovatiecongres is live te beluisteren tussen 6.00 uur en 20.00 uur via watsnjoe.nl. De uitzending wordt voor de avond- en nachtdiensten herhaald. Meer informatie en het volledige programma is te vinden op: www.watsnjoe.nl.College blijft optimistisch over Dongense toekomst

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, juni 01, 2021 16:51

Door Piet Eelants

Dongen, 1 juni 2021. Gisteren stuurde het college drie lijvige stukken naar de raad en de lokale en regionale pers. Het jaarverslag (2020), de BERAP 1 ( bestuursraportage) en de Kadernota 2022 kregen daardoor groen licht voor publicatie. Wederom is er sprake van grote transparantie in lopende en gedane  zaken en ook de vandaag toegevoegde mondelinge toelichting voor de pers via digitale weg gebeurde met een open blik bij soms moeilijke onderwerpen. De raad vergadert er binnenkort over. Met de bestuursrapportage informeert het college over de actuele stand van zaken van de lopende gemeentebegroting. Er wordt beleidsverantwoording afgelegd over zaken als coronabestrijding ,de nadelige kostenontwikkeling sociaal domein in het onderdeel WMO en Jeugd, maar ook  over de € 75.000 voor raadinitiatieven die bij de behandeling van de programmabegroting 2021-2024 is getroffen. Van  dat laatste  maakte De raad eerder al een eerste keer gebruik bij de financiering van het trapveldje aan de Hertog Janstraat.  Er wordt vooruitgekeken op dit  jaar en de komende jaren. Zo wordt Dongen bestuurd en wordt er pas geld uitgegeven als er water onder de boeg is. 

Ondanks dat er voor 2020 als financiële doelstelling het ombuigen van het structurele tekort van ruim € 4 miljoen lag, ademt het jaarverslag een positieve sfeer. Er wordt, verantwoording in afgelegd over het beleid vanuit de strakke begroting van het jaar 2020.

Het college zegt het wel moeilijk te hebben met de beperkte financiële middelen waarin ook de gemeentelijke organisatie zelf kampte met een taakstelling van bijna 1 miljoen euro. Ook heeft de coronacrissis grote invloed gehad op het reilen en zeilen van de gemeente in al haar facetten. Het virus zorgde er voor dat bepaalde nodige zaken niet tot uitvoering konden leiden en de zich daardoor aandienende belangrijkere taken kregen uiteraard voorrang. Het college uit haar zorgen over de toegenomen druk op de organisatie.

Gemeentesecretaris van Oort, die onder andere verantwoordelijk is voor de personeelsdossiers, onderstreepte de noodzaak om de raad te vragen na te denken over middelen de ambtelijke taken te verlichten. Tegenover de in 2019 besloten bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke organisatie van € 900.000 (circa 12 fte) , staat geen reductie van taken. Het college vraagt de raad dan ook om een structurele uitbreiding van de formatie van 4 fte om de grootste knelpunten op te lossen en een adequate uitvoering van het bestaande en zich uitbreidende takenpakket.

Met enige trots doet het college er kond van dat de jaarrekening afgesloten kon worden met een positief saldo van € 2.309.000. In 2018 was er nog een negatief saldo van zo’n slordige 1,5 miljoen euro. Ook in 2019 was er een negatief saldo. Volgens wethouder René Jansen wordt het positief saldo via algemene reserve onder andere aangewend om iets te doen aan de schuldenlast van de gemeente. Volgens Jansen is het zaak om scherp aan de wind te blijven varen.

In de kadernota is het college minder positief over de nabije toekomst. Er komen mogelijk aanpassingen in het te voeren beleid naar de toekomst toe. In een toelichting schrijft het college ‘dat het meerjarenperspectief laat dit zien dat het positieve jaarrekeningresultaat 2020 niet maatgevend is voor de komende jaren’. Er wordt een tekort verwacht van € 256.000.Een tekort wordt ook in latere jaren (2022-2024) verwacht, tenzij daar lagere uitgaven tegenover staan of nieuwe meevallers ontstaan. Volgens burgemeester Marina Starmans is – vrij vertaald – nog alles mogelijk en is goed beleid de sleutel voor optimisme.

Het college houdt er aan vast de schuldquote te maximeren op 130% naar 2025 toe. Dat plafond is volgens wethouder Jansen nodig om te voorkomen dat schulden te hard kunnen groeien. Ook de provincie gaat daar van uit en stelt dit als, overigens niet ultieme financiële zorgvuldige grens. Wettelijk wordt die grens niet gesteld en de provincie zal hierbij niet ingrijpen, maar 130% is een grens waarboven zij van mening zijn dat de inpasbaarheid van de kapitaallasten een risico vormt voor het structureel sluitend houden van de begroting. Het strak hanteren van het percentage helpt ook mee om de juiste keuzes te maken die nut en noodzaak in zich bergen. Om die reden stelt het college voor deze grens (130%) als maximum te hanteren voor de schuldquote van de gemeente Dongen. De keuze voor het jaar 2025 past binnen de horizon van de komende programmabegroting 2022-2025. De raad beslist daarover en kan andere keuzes maken.

Volgens goed gebruik kan de lezer stukken van bijzondere importantie in deze krant zelf downloadenStichting Verenigingshal Dongen op zoek naar ‘commitment’ en een alternatief voor Dongense organisaties.

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, mei 04, 2021 07:43

| Pilot beëindigd

| Commitment gezocht bij gemeente Dongen en raad

| Alternatief dringend nodig

|Voorzitter VHD reageert

Door Piet Eelants

Het is juli 2011. Vier Dongenaren, allen actief in het verenigingsleven in het dorp , hebben – naar eigen zeggen – een gewaagd initiatief genomen. Onder de naam ‘initiatiefgroep Verenigingshal Dongen’ (VHD), houden zij onder de verenigingen en stichtingen in Dongen een inventarisatie naar de behoefte aan opslagruimte. In de beleving van de initiatiefgroep kampt in Dongen een flink aantal verenigingen of stichtingen met opslaggebrek. De groep wil bekijken of het mogelijk is om met een aantal verenigingen en stichtingen gezamenlijk een opslaglocatie te realiseren. De Pannekoekhal aan de Aalberselaan wordt door – toen nog – Woningcorporatie Vieya al een paar jaar in gebruik gegeven aan een aantal verenigingen, om daar materialen op te slaan. Verenigingen maakten daar graag gebruik van. Maar die opslagplaats was tijdelijk. Geen zekerheid was, ook toen, een sta – in – de weg. Op die plaatst gaat gebouwd worden. En dat feit luidde het einde verhaal in. Binnen Dongen waren er meer verenigingen die her en der materialen hadden op geslagen; vaak op basis van goodwill en vaak ook tijdelijk. Wat de initiatiefgroep uiteindelijk voor ogen heeft is het realiseren van een opslaghal in Dongen, waar verenigingen en stichtingen die actief zijn in het maatschappelijk leven van Dongen naar behoefte ruimte kunnen huren. Deze huur zou dan gelijk moeten staan in verhouding tot de kostprijs van de hal. Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling om winst te maken. Op dat moment, zomer 2011 zijn er nog geen concrete plannen. Wat dan duidelijk is, is dat de initiatiefgroep het karwei niet alleen zal aankunnen. Er wordt – dan al – een beroep gedaan aan mensen en krachten die behept zijn met het ‘Dongense DNA ‘. Allereerst moet er toch wel een flink aantal verenigingen zijn die het plan zien zitten. Als het aantal deelnemende verenigingen te beperkt is, dan wordt het te kostbaar. Daarnaast zal de initiatiefgroep ook een beroep op anderen doen om de kosten beperkt te houden. Hierbij wordt gedacht aan eigen werkzaamheden (onderhoud) door de huurders, maar ook aan sponsors. De vraag is dan ook ‘wat kan de gemeente voor ons doen’.

2011 wordt 2018

De groep werkt snel maar stuit op problemen en onmacht. Het duurt tot laat 2017 dat er echt water onder de boeg komt voor het alom wél gewaardeerde initiatief. René Jansen, nu wethouder en toen fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen en groot voorvechter en mede initiatiefnemer met betrekking tot de verenigingshal, is enthousiast en vertrouwd de lokale media toe dat meer en meer verenigingen belangstelling tonen. Ook de fractievoorzitter van de PvdA Willem Ebbers (†) is helemaal voor. Beiden krijgen ze het voor elkaar en de raad mee na een pleidooi voor de hal. Discussies waren nodig, begrip voor de verenigingen was er. De uiteindelijk uitkomst is gunstig voor het Dongense verenigingsleven: De gemeente Dongen zegt twee jaar garant te staan voor 15.000 euro huur per jaar met nóg eens een optie voor een jaar. Het werd na de verkiezingen en de coalitievorming in 2018 bovendien een onderdeel van het huidige coalitie-akkoord. De PvdA meldt in haar verkiezingsprogramma zelfs uit te zijn om de bereikte pilot ‘om te zetten in een definitieve hal in onze gemeente’. De Volkspartij Dongen is nog duidelijker en vertrouwt de volgende tekst toe aan haar verkiezingsprogramma: ”De pilot van de verenigingshal wordt na gebleken succes omgezet in een permanente oplossing. Het rijke verenigingsleven willen we immers behouden voor Dongen. Er is opslagruimte en werkruimte nodig voor alle drie de kernen”. Coalitiepartner (de Dongense) VVD is wat vaag over de zaak: In het verkiezingsprogramma is de volgende passage opgenomen: ”Algemeen staat de Dongense VVD voor het maken van heldere resultaatgerichte prestatieafspraken met maatschappelijke partners. Subsidiemogelijkheden relateren wij aan de te organiseren activiteiten met verantwoording achteraf. We houden het aanbod van culturele organisaties laagdrempelig”. De partij ondertekent wel het bestuursakkoord. Daarin staat de volgende tekst: ‘In de afgelopen bestuursperiode is een pilot opgezet voor de realisatie van een verenigingshal in de gemeente. Deze verenigingshal wordt gebruikt als opslaglocatie en als bouwplaats door verenigingen en stichtingen uit Dongen. Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de pilot geslaagd is, dan wordt onderzocht op welke wijze de medewerking van de gemeente wordt vormgegeven om te komen tot een permanente voorziening. Ook in ‘s Gravenmoer bestaat er behoefte aan opslagruimte voor het verenigingsleven. De mogelijkheden daarvoor worden onderzocht’.

Als begin 2018 de hal eindelijk wordt geopend is de belangstelling zo groot dat niet alle aanvragen tot deelname kunnen worden gehonoreerd. Het gehuurde deel van de hal is groot (750m2). Een overeenkomst verzekert het inmiddels opgerichte bestuur van de Stichting Verenigingshal Dongen voor een periode voor gebruik van uiteindelijk drie jaren. Fotoclub Dongen, Stichting Dongense Jeugdraad en stichting De Peeënstekers krijgen hun opslagruimten daar. ‘Oorzaak Draank’ is één van de vijf carnavalsverenigingen die hun carnavalswagen daar bouwt of voor hun loopgroep creaties maakt voor de Dongens carnavalsoptochten. Om de onderlinge samenwerking te bekrachtigen wordt het bestuur van Stichting Verenigingshal Dongen samengesteld uit de deelnemers van de pilot. Iedere vereniging of stichting levert 1 bestuurslid. Het dagelijks bestuur bestaat uit Frodo Rijk (voorzitter), Ad Vonk (secretaris) en Hans Trommelen (penningmeester).

Jaarverslag

Het is 2021. De Stichting Verenigingshal Dongen brengt op 31 maart het jaarverslag 2020 uit en vermeldt het feit daarin dat de pilot in maart 2021 afloopt. Het jaarverslag begint optimistisch. De Stichting concludeert aan de hand van ervaring en feiten dat de hal en het doel ervan succesvol zijn gebleken. Daarnaast heeft de pilot de samenwerking tussen de deelnemers verbeterd met als direct resultaat dat er een plan is geschreven voor een structurele oplossing van het probleem. Maar tevens wordt de huidige situatie duidelijk. De pilot is beëindigd en de deelnemers kunnen de hal tot uiterlijk eind mei gebruiken, daarna zal er een tijdelijke oplossing gevonden moeten worden totdat een structurele oplossing gerealiseerd is. Eerder reageerde voorzitter Frodo Rijk op vragen van deze krant: “We hadden goede hoop dat we met een aantal verenigingen tegen een gereduceerde huurprijs in een kleiner deel van de huidige loods tijdelijk konden blijven zitten, terwijl we onze structurele oplossing verder konden uitwerken. Dit hadden we al enige maanden geleden aangekaart bij de verhuurder, maar na een lange tijd niets vernomen te hebben, hoorden we recent dat dit helaas niet mogelijk is”. De loods blijkt van eigenaar veranderd te zijn en de nieuwe eigenaar wil deze loods zelf gaan gebruiken.

Pilot succesvol, maar hoe nu verder

Deze krant vroeg aan de hand van een aantal vragen een reactie aan de in Dongense raad vertegenwoordigde actieve politieke partijen. Aangezien dit onderwerp pas in mei op de agenda van de gemeenteraad staat, wil de politiek de kwestie eerst in hun fractieberaden bespreken en aan de hand daarvan in de raadsvergadering opiniërend en besluitvormend beschouwen.

Maatschappelijk vraagstuk

Voorzitter Frodo Rijk van de stichting Verenigingshal Dongen reageerde uitgebreid op vragen van deze krant. Volgens Rijk heeft het bestuur van de VHD niet stilgezeten. “Wij wisten net als ieder ander dat er een einde aan de pilot zou komen. Daarom hebben we in mei 2020 een initiatiefgroep opgesteld om te kijken hoe aan deze pilot een vervolg gegeven kan worden met een toekomstbestendige en structurele oplossing. Deze initiatiefgroep is gestart met een brede inventarisatie binnen onze gemeente om te onderzoeken of het maatschappelijk vraagstuk voor wat betreft de noodzaak voor ruimte nog steeds relevant is, en dan met name buiten de deelnemers van de pilot. Een groot aantal organisatie en verenigingen zijn aangeschreven en er blijkt nog steeds een enorme behoefte te bestaan aan ruimte voor opslag, om in te kunnen werken, zaken te ontwikkelen en om evenementen te kunnen faciliteren. Zo gaven naast de deelnemers van de pilot onder andere DongenIce, het Oranjecomité, Museum de Looierij, Vereniging der Veteranen en jeugdwerkplaats Stronk al aan dat ze interesse hebben in een gezamenlijke werk- en opslagruimte.” Uit deze groep van organisaties is vervolgens een team samengesteld dat zich geheel op vrijwillige basis inzet voor een structureel vervolg van de verenigingshal. Frodo Rijk: “Dit team heeft naar aanleiding van de inventarisatie en veel veldwerk een concept plan geschreven voor de uitwerking van ‘De Samenwerkplaats van Dongen’, het structurele vervolg van de pilot Verenigingshal Dongen. Bij het opstellen van dit concept plan zijn we nu in de fase aangekomen waar we commitment van diverse partners nodig hebben.” Het team heeft deze week een brief gestuurd naar de raad en college. Daarin wordt gevraagd om een gesprek over de huidige stand van zaken maar vooral wil men toezegging hebben op de medewerking voor het verkrijgen van een locatie voor het plaatsen van een loods. De brief is ondertekend door de eerder genoemde en in totaal 13 verenigingen die allemaal de grote noodzaak voor structurele werk- en opslagruimte bevestigen.

Hoopvol

Volgens Rijk heerst er een dubbele sfeer bij de verenigingen die binnenkort ‘op straat’ staan. Frodo Rijk: “De deelnemende verenigingen zijn verheugd dat het plan voor een structurele oplossing breed wordt gedragen en de samenwerking hierin prima is, maar natuurlijk balen we allemaal dat we wéér op zoek moeten naar een nieuw onderkomen”. De huidige situatie bevestigd nogmaals de noodzaak voor het vinden van een structurele oplossing. Aan de hand van enkele voorbeelden licht Rijk de malaise bij een aantal verenigingen toe. Zo moet de Jeugdraad ergens een nieuwe locatie vinden en vervolgens wederom verhuizen. Het betekent dat, zodra er een geschikte locatie wordt gevonden alles wat nu op voorraad ligt nog verhuisd moet worden. Rijk: “Dit is handwerk en wordt door de vrijwilligers van de Jeugdraad gedaan. Je kan je voorstellen hoe veel werk dit is en dat dit werk naast de normale activiteiten zoals het organiseren van de Dongense Zomerspelen komt. Als er geen structurele oplossing komt, zal dit probleem zich in de toekomst blijven herhalen en zal de onzekerheid blijven”. De Zomerspelen vieren dit jaar – als corona het toelaat – hun 60-jarige bestaan. De consequenties gaan verder. Zo vreest Frodo Rijk dat de spraakmakende Dongense carnavalsoptocht een stuk minder groot en minder van kwaliteit zal zijn en een direct gevolg kan zijn dat het voortbestaan van de bekende lampkesoptocht – die Dongen veel regionale bekendheid geeft – in gevaar komt. Dit omdat hier minimaal 10 wagens aan deel dienen te nemen en 5 van de wagens uit de huidige verenigingshal doen hier jaarlijks aan mee. Maar ook de fotoclub zal minder of geen exposities meer kunnen geven omdat het materiaal hiervoor niet meer op te slaan is.

Frodo Rijk is en blijft hoopvol maar maakt van zijn hart geen moordkuil: Rijk: “Door het faciliteren van een werkruimte voor diverse non-profit clubs, verenigingen, stichtingen, etc. houden we Dongen leefbaar, zorgen we er voor het Dongense DNA blijft bestaan. Indien we dit niet faciliteren zijn niet alleen de huidige deelnemers de dupe, maar heel Dongen. Zo zal het voor nieuwe initiatieven moeilijker zijn om hun zaken te organiseren. Een verenigingshal of samenwerkplaats is vooral in Dongen – de plaats waar we dingen samen doen – van enorm belang”.

De Stichting Verenigingshal Dongen en haar deelnemers zoeken dus tijdelijke ruimte(s) om het acute probleem op te lossen. “ En daarnaast hebben we ‘commitment’ nodig van diverse partijen voor het uitwerken van de toekomstige structurele oplossing!”.Sobere dodenherdenking van 4 mei in Dongen en zonder publiek.

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, mei 03, 2021 21:38

Locoburgemeester in s Gravenmoer

Sobere viering van 4 in Dongen zonder publiek.

Er komt ook dit jaar een hele sobere dodenherdenking zonder publiek. Volgens een woordvoerster van de gemeente Dongen worden er in Dongen 2 kransen gelegd en zal Danielle DeLeij op trompet the last post blazen. De ( zieke) burgemeester wordt in s Gravenmoer waargenomen door locoburgemeester Rene Jansen. Ook daar zal de herdenking een sober karakter hebben en zonder publiek zijn . Volgens voorzitter Comité 4 en 5 mei Dongen is de opzet van de herdenking te vergelijken met 2020 tijdens de de eerste Corona-golf. Gaandeweg de eerst maanden van dit jaar werd meer en meer duidelijk, dat de organisatie zich weer zou moeten beperken tot een minimum scenario.

In de loop van de maanden werd een aantal geplande onderdelen van de Dodenherdenking uit het programma verwijderd. Volgens Driesen is er in goed overleg met de Gemeente Dongen, bewust nauwelijks publiciteit aan gegeven ; vanzelfsprekend met als doel om geen groepen mensen op de been te brengen. Er zal zowel in s Gravenmoer als in Dongen een kort voorprogramma zijn dat afgesloten zal worden met het spelen van ‘De Last Post’ en het spelen van het Wilhelmus Gemeentesecretaris Hr. Van Noort en Wethouder Van Boxtel zullen de gemeente vertegenwoordigen en een krans leggen bij de bevrijdingskapel . Bas de Jong en Rob Driessen doen dat namens Oranje Comité, Vereniging Militaire Veteranen Dongen, Voormalig Verzet, Groep Antifascisten zullen hierna volgen. De pers zal mondjesmaat aanwezig zijn. Door de organisatie zal een video worden opgenomen die deels van te voren is opgenomen. Deze zal in de lokale media verschijnen en ook HIER te zien zijn. Op 5 mei zijn er geen activiteitenVolgende »