Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Dongenaren behouden veelal de vruchten van het veelbesproken Dongense DNA maar OZB voor huizen en bedrijven stijgt ‘ vrij behoorlijk’

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, oktober 22, 2019 11:29:50

Dongen, 22 oktober 2019.“Tevreden en trots en het resultaat van knoerthard werken. “ aldus wethouder van financiën Rene Jansen. Deze sfeerbepalende opmerking was geen verrassende uitspraak aan het begin van de toelichting die het Dongense college deze ochtend gaf aan de lokale en regionale pers bij de presentatie van de programmabegroting 2020 -2023. Het college dat ook bij het aanbieden van deze editie van het gemeentelijke huishoudboekje niet gaat voor de spreekwoordelijke kaasschaafmethode van merkbare bezuinigen op de voornaamste behoeften en voorzieningen in het dorp, spreekt over noodzakelijke ombuigingen die de solidariteit van alle ruim 26.000 Dongenaren vraagt. Volgens burgemeester Marina Starmans presenteert Dongen een sluitende begroting “rekening houdend met de financiële realiteit “.De opvallend goed en in leesbare taal geschreven programmabegroting is een boekwerk van bijna 100 pagina’s geworden en wordt door het college ‘stabiel en sluitend’ genoemd.Dat laatste is zeker waar. Het college  ziet ook  ‘voldoende reserves’ voor een  ‘Doelgericht beleid’. Uit de begroting blijkt dat er voldoende geld kan blijven worden geïnvesteerd in belangrijke zaken zoals het onderwijs en veiligheid.

Omdat het rijk daarvoor middelen voor vrijgeeft vinden wethouder van Beers ( Onderwijs) en Lepolder (Sociaal domein) elkaar bij raakvlakken als taalonderwijs en zaken passend bij hun portefeuilles. Opvallend is verder dat in de begroting niet getornd wordt aan de nodige financiering ten behoeve van het verkeersplan in s Gravenmoer,maar dat dit project uitstel behoeft om technische en praktische redenen. Op het gebied van veiligheid gaat volgens burgemeester Starmans veel aandacht naar het fenomeen ‘verwarde personen’. Daar is samen met het politieteam Langstraat grote consensus over. Verder blijft ondermijning en het voorkomen van ‘kleine’ criminaliteit de nodige aandacht vragen.

De Dongense gemeenteraad gaat zich vanaf deze week verder buigen over de door het college nu vrijgegeven sluitende begroting. De raad beraadt zich in een aantal sessies over de inkomsten en uitgaven voor het komend jaar. Voor 2020 is daar een bedrag mee gemoeid van 56.3 miljoen euro aan inkomsten en uitgaven. Binnen dit bedrag zegt het Dongense college een balans te hebben weten te vinden van een evenwichtig uitgave- en inkomstenpatroon. De cijfers zijn bekend. De begroting is sluitend. Lezers van deze krant kunnen de begroting ook zelf lezen en ontleden in deze krant. De raad mocht al eerder meepraten over de besteding van lasten en baten middels de in september verschenen zogenoemde keuzenota, maar een gedeelte van de raad maakte, voornamelijk van de zijde van de oppositiepartijen daar, om voor hen moverende reden en tot verbazing van de coalitiepartijen nauwelijks gebruik van tijdens een tumultueuze vergadering op 19 september. Op woensdag 23 oktober is er een herhaling van kansen en zetten als er gelegenheid wordt geboden om voornamelijk mondeling ( technische) vragen over de begroting te stellen aan het college. Dat geeft daar op dinsdag 31 oktober antwoord op ; inclusief op de dan schriftelijk gestelde vragen. De plenaire behandeling van de begroting is voorzien voor 7 en 14 november 2019. Vandaag gaf het college een nadere toelichting aan de lokale en regionale pers.

In de komende drie jaren loopt het tekort in het geldkistje op de Hoge Ham in Dongen waarschijnlijk nog verder op. In 2020 moet al voor een dikke 4 miljoen euro bezuinigd worden. Liever spreekt het college in dit geval van ‘ombuigingen’. Het betekend in de meeste gevallen simpel dat de burger, de inwoner, gewoon duurder uit is en dus in feite moet inleveren op zijn of haar besteedbaar budget. Er zijn verzachtende omstandigheden: ook nu spreekt het college vanuit het principe ‘gedeelde smart is halve smart’. Schrale troost voor velen, logische solidariteit voor anderen. Heel veel Nederlandse gemeenten kampen met tekorten. Voornamelijk is dat tekort te vertalen naar een steeds hoger bedrag dat gemeenten moeten uitgeven aan Wmo -maatregelen voornamelijk ten aanzien van de steeds duurder wordende jeugdzorgproblematiek, om die op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te houden. Een goede analyse hoe het komt dat die kosten de pan uitrijzen is niet eenvoudig gemaakt, maar dat het voornamelijk een probleem van de tijd is waarin we leven, is zeker. De gemeente Dongen heeft , volgens wethouder Petra Lepolder dat onlangs verklaarde, een relatief klein aantal jongeren die vanwege hun ingewikkelde en uitgebreide zorgpatroon heel veel geld kosten.Ook landelijke politieke keuzes liggen aan de ontstane tekorten bij Wmo- onderdelen in vele gemeentes ten grondslag. Den Haag heeft weliswaar wat meer geld gegeven en toegezegd voor dat probleem, maar lang niet voldoende. Duidelijk, voor velen is, dat de oorzaak van de financiële malaise in de jeugdzorg ligt aan het rijk. Den Haag legde op 1 januari 2014 de jeugdzorg op het bordje van de Nederlandse gemeenten.

Dongenaar tast verder in de beurs
Voor het eerst in vele jaren moet het stokpaardje van de doorgaans ‘liberale’ Dongense politiek het loodje leggen en gaan inwoners en ondernemers van dit dorp dieper in de beurs moeten gijpen om een aangenaam woongenot te kunnen continueren. De stijging van de OZB is de komende periode aanzienlijk. Niet enkel wordt de belasting geïndexeerd , in 2020 stijgt de opbrengst uit de OZB met € 350.000 voor woningen en met € 600.000 voor niet-woningen. Voor iedereen een flink aantal tientjes meer dan nu. In de toelichting bij de aangeboden begroting wordt alvast gezegd dat die verhoging structureel is. Het besluit brengt wel een kleine miljoen euro op voor de gemeentelijke schatkist. Dat de heffing op afvalstoffen stijgt is niet zo evident, gezien de beloften in het recente verleden : ‘ze stijgen vanwege landelijk doorgevoerde verhogingen van de verbrandingstarieven en mondiale ontwikkelingen in de afvalmarkt ‘ zoals de te lezen voetnoot in de toelichting laat weten. De rioolrechten én de hondenbelasting worden verlaagd. Het invoeren van een soort van toeristenbelasting staat niet gepland in deze programmabegrotingsperiode , maar wordt later in de tijd serieus overwogen.

De kans dat de cijfertjes in de begroting nog zullen kunnen worden aangepast na eerdere en nog komende behandelingen in de raadszaal is bijna niet denkbaar. Wethouder van financiën René Jansen sprak al eerder uit dat, hoe dan ook de geschatte ombuigingen van ruim 4 miljoen euro hard zijn. Elke inbreng van welk politiek spectrum dan ook zal natuurlijk en traditioneel door het college op haar waarde en mogelijkheid worden afgewogen. Maar de politieke keuzes zijn gemaakt. De stemverhoudingen staan vast. De kaarten zijn voor een groot gedeelte geschud. Wie nog energie wil steken veranderingen aan te brengen bij het verdelen van ruim 56 miljoen euro over het wel en wee van ruim 26.000 Dongense inwoners is de vraag. Het antwoord laat zich wellicht raden.

De lastenverhogingen voor de Dongense burger werden tijdens de persbijeenkomst door het college verdedigd .Dat zal ook gebeuren in het overleg tijdens de behandeling van de begroting met de raad. Het college beoogt en betoogt tot goed overwogen beleid te willen komen door een aanvaardbare balans te maken tussen aan de ene kant de mogelijkheden om ‘de uitgaven te verlagen en aan de andere kant inkomsten te verhogen’. Het de laatste tijd veel besproken Dongens DNA wil het college graag zo veel mogelijk in stand houden en wijst er op dat ook in de gemeentelijke organisatie omgebogen is. Voorzieningen zoals een zwembad , een muziekschool en belangrijke andere nutsvoorzieningen blijven in Dongen gewoon beschikbaar. Zonder lastenverhoging zegt het college ‘zouden we verdergaande bezuinigingen moeten doorvoeren’ en ‘snijden in maatschappelijke voorzieningen ‘.Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgt ook in Dongen voor aanpassingen. Uitspraak Raad van State : ‘Dongen in afwachting van meer duidelijkheid’

DONGEN OPTIMAAL, Uncategorised Posted on di, oktober 01, 2019 11:04:45

Dongen, 1 oktober 2019. In een raadsinformatiebrief informeert het college de raad hoe ‘het bevoegd gezag’ in Dongen omgaat met de uitspraak van de RvS van 29 mei dit jaar, dat de tot dan geldende PAS-systematiek in strijd is met de Europese richtlijnen. De uitspraak houdt in dat die niet langer als basis mag dienen voor het geven van toestemming voor activiteiten en plannen die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden.Het is nu noodzakelijk om op andere wijze ontwikkelingen te beoordelen op het onderdeel stikstof, ook in Dongen. Er moet volgens Dongen ook meer duidelijkheid komen op dit gebied. Uit de brief aan de raad blijkt dat ‘Dongen ontwikkelingen niet onnodig op slot zetten’. Dongen zegt wel degelijk oog te hebben voor de mogelijke toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. “Bij de invulling van dit uitgangspunt wordt onderscheid gemaakt tussen bestemmingsplannen (ruimtelijke ontwikkeling) en aanvragen voor omgevingsvergunningen”aldus een citaat uit de brief aan de raad. Binnen de gemeentelijke organisatie is gesproken over de gevolgen van de uitspraak en hoe om te gaan met ontwikkelingen zolang er nog geen nieuwe landelijke en provinciale regels en instrumenten beschikbaar zijn.

Pukkemuk

Nieuwe bestemmingsplannen worden beoordeeld in het licht van de RvS-uitspraak. Initiatiefnemers dienen aan te tonen of er stikstofeffecten zijn op Natura 2000-gebieden. Hiermee wordt de uitvoerbaarheid van een plan aangetoond. Of voor de uitvoering van een bestemmingsplan toestemming op grond van de natuurbeschermingswet-vergunning nodig is en, zo ja, of deze kan worden verleend, komt aan de orde bij de omgevingsvergunning. De provincie krijgt als wettelijk adviseur het plan voorgelegd. Voor lopende bestemmingsplanprocedures wordt naast mogelijke stikstofeffecten ook gekeken of er een procedureel risico is. Zijn er tijdens de zienswijzeperiode reacties binnengekomen over stikstof? Zo ja, dan kan dit leiden tot een extra berekening dan wel toelichting op of aanpassing van het plan. Voorbeelden hiervan zijn het recent vastgestelde bestemmingsplan Geer/Hoge Ham; berekening wijst uit dat de ontwikkeling daar niet leidt tot stikstofeffecten. Bij bestemmingsplan Pukkemuk, waarvan vaststelling heeft plaatsgevonden voor de uitspraak van de RvS, is gekeken naar het procedurele risico. Deze is niet aanwezig.

Lopende aanvragen

Bij (lopende) aanvragen en besluiten voor omgevingsvergunningen betrekt Dongen de RvS-uitspraak. De aanvrager/initiatiefnemer dient in beeld te brengen of er stikstofeffecten in verband met de voorgenomen activiteit zijn op Natura 2000-gebieden en/of een natuurbeschermingswet-vergunning is vereist. Indien dit het geval is dan zal de provincie beoordelen of deze toestemming verleend kan worden. Indien dit niet kan of nog niet kan, vanwege het ontbreken van nieuwe wettelijke instrumenten, kan een aanvraag aangehouden worden.
Een voorbeeld hiervan is de vergunningsprocedure bij Protix. Daarnaast is het mogelijk om het onderdeel natuur los te koppelen van de aanvraag omgevingsvergunning. De aanvrager kan dan een omgevingsvergunning krijgen, maar die mag niet gebruikt worden zolang nog niet beschikt over een nog apart bij de provincie aan te vragen natuurbeschermingswet-vergunning. Het risico ligt hierdoor bij de initiatiefnemer.

De stikstofeffecten hoeven niet in beeld gebracht te worden voor aanvragen van kleine bouwwerken, zoals de verbouw van een woning, aanbouwen, dakkapellen, garages, schuurtjes en of voor tijdelijke situaties. Dergelijke plannen leiden normaliter niet tot een toename van gasverbruik en verkeer. Bovendien liggen op korte afstand geen Natura 2000-gebieden.

Maatwerk

Dongen heeft nu globaal bekeken op welke projecten de RvS-uitspraak van invloed is of kan zijn. Invloed is er, maar in welke mate is nog niet te overzien. Voor ieder project geldt maatwerk. De handelswijze is dus afhankelijk van het soort project en de fase waarin het project zich bevindt. Binnen de regio heeft overleg en afstemming plaats over de aanpak van de verschillende gemeenten ten aanzien van de RvS-uitspraak. Met de provincie is er overleg over de N629 en met initiatiefnemers over hun plannen. “We volgen de ontwikkelingen op de voet en sturen bij waar nodig “ luidt het in de raadsinformatiebrief .

Laatste stand van zaken
Sinds 16 september is de gewijzigde zogeheten AERIUS-Calculator weer beschikbaar. Met behulp van deze calculator kan voor activiteiten die de natuur niet raken weer een vergunning worden aangevraagd. Dit betekent dat de vergunningverlening voor Natura 2000 weer (deels) op gang komt. Daarnaast heeft de voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, de heer Remkes, op 25 september zijn eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (‘Niet alles kan’) aangeboden. Wij wachten de kabinetsreactie op dit advies af. Op 10 oktober aanstaande houdt de provincie opnieuw een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen, waaronder gemeenten.Gemeente Dongen geeft ‘geheim’ prijs

DONGEN OPTIMAAL Posted on do, september 26, 2019 20:00:45

Eindafrekening met betrekking van de bouw Cammeleur spoedig te verwachten

Dongense Turkse gemeenschap nu officieel eigenaar van voormalige ’t Schouw

Een analyse van Piet Eelants

Dongen, 26 september 2019. Deze krant kreeg vandaag van de gemeente Dongen en onder een kort embargo tot het moment dat de raad was ingelicht over de feiten van vandaag het bericht, dat vandaag, 26 september 2019 , er een bedrag van € 450.000,- ontvangen is van de Islamitische Stichting Nederland. Daarmee is de afspraak nagekomen om voor 1 oktober 2019 de volledige koopsom te betalen voor de overname van ’t Schouw door de Dongense Turkse gemeenschap. De  opbrengst uit de verkoop van ’t Schouw was onderdeel van de financiële ondersteuning voor de bouw van de nieuwe Cammeleur. De officieuze overdracht onder voorwaarden vond al plaatst in december 2017. Het college hield elke vraag over de lange tijd dat het duurde wanneer de uiteindelijke afrekening van het bouwen van de nieuwe Cammeleur zou verschijnen af. Op tal van vragen van de raad en van vertegenwoordigers van de lokale en regionale pers kwamen geen noemenswaardige of steekhoudende antwoorden. Vermoedt wordt wel dat vertrouwelijk info naar de raad is gegaan. De pers en dus ook Dongenaar had het nakijken. Enkel de argumenten rondom het niet- of niet voldoende nakomen van afspraken en bouwkundige verbeteringen aan het gebouw van de Cammeleur werden als argument voor het wegblijven van afrekening met de aannemer van de bouw gebruikt. De andere reden voor het uitblijven van de afrekening rond de nieuwe Cammeleur werd vandaag bekend gemaakt en eerder nooit bevestigd. Het was te lang een soort van publiek geheim. Deze krant had overigens al voldoende informatie verzameld om het nieuws van vandaag eerder wereldkundig te maken. Afspraken met tipgevers , vertrouwelijk verkregen informatie en – doorslaggevende – principiële redenen weerhield de redactie hier van. Saillant detail is wel dat de gemeente Dongen de voorwaarden voor transactie inzake de verkoop van ’t Schouw in het kader van ‘Project Herhuisvesten gebruikers en herontwikkelen locaties ‘ in de raadsinformatiebrief 56 van 17 december 2018 al bekend maakte. Doel van het gehele project was het afstoten van gemeentelijke mono-locaties en de gebruikers in deze panden ergens anders onder te brengen. De netto opbrengsten van de diverse locaties waren bestemd voor de medefinanciering van De Cammeleur. Enige transparantie over bepaalde zaken rond de Cammeleur en de ‘financieel poot ‘ ’t Schouw’ werd nooit betracht. Het werd het geheim van Dongen wat niet echt een geheim was.

Dongen-Buurthuis ’t Schouw. foto: Adriaan Raesen

De afrekening van de totale kosten en baten van de Cammeleur zal binnenkort aan de raad worden overhandigd. Deze krant is maanden bezig geweest om er achter te komen waarom de pers steeds op afstand werd gehouden. Nu blijkt inderdaad dat het voornamelijk draaide rond de verkoop en de penningen van cultureel centrum ’t Schouw. Uit informatie die bij deze krant al maanden bekend was blijk nu , dat De Turkse gemeenschap in oktober 2019 met een eenmalige aflossing zou moeten voldoen om voormalig buurthuis ’t Schouw in eigendom voort te kunnen zetten. Het gaat om een bedrag van in totaal € 450.000, het bedrag dat ook de gemeente Dongen zegt te hebben ontvangen op donderdag 26 september 2019. Van de zijde van het bestuur van de Moskee werd aan deze krant al eerder bevestigd dat het moskeebestuur zijn verplichtingen gewoon zou nakomen. Een vertegenwoordiger van het bestuur van de ISRA moskee verklaarde onlangs: “ (…) Zowel de stichting als de gemeente hebben er geen baat bij dat de afhandeling van de verkoop op losse schroeven komt te staan. Dan zou de gemeente in een worst case scenario nog zitten met een pand welke zij niet verkocht krijgen. Al met al zal de stichting aan haar verplichtingen voldoen en is daarmee deze kostendrager voor de Nieuwe Cammeleur voor de gemeente geborgd“. Het gebouw ’t Schouw dat nu officieel ISRA Cultureel Centrum mag heten, mag die naam met alle daaraan verbonden rechten behouden

hypothecaire lening

Moslims mogen geen hypothecaire lening aangaan. Een flink deel van het benodigde geld om ’t Schouw te kopen werd dan ook voorgeschoten door ISRA Nederland. Een ander gedeelte van de koopsom moest worden opgebracht door de Dongense Turkse gemeenschap. Ook deze bijdragen bestonden uit giften zonder last. Geheel volgens de Islamitische traditie en geloofsregels. De consequenties van het niet betalen van de volledige koopsom aan de gemeente Dongen zou zijn dat de reeds betaalde waarborgsom aan de verkoper ( gemeente Dongen) niet gestorneerd hoefde te worden. De Dongense Turkse gemeenschap zou in dat uiterste geval zelfs het pas opgeknapte gebouw weer moeten verlaten en de gemeente Dongen zou dan noodgedwongen weer eigenaar worden van het pand. Alleen het tot dan toe betaalde geld ( waarborgsom) kon in dat geval dan daadwerkelijk gebruikt worden als financiële ondersteuning bij de aankoopbedrag van de Cammeleur. Een tegenvaller van € 450.000. De mogelijkheid tot executoriaal verkopen door het verkregen hypotheekrecht op ’t Schouw zou dan nog soelaas bieden .

Het is dus onder andere daarom dat de gemeente nog geen finale berekening kon maken over de werkelijke stichtingskosten van de Cammeleur en ook niet bekend maken of het beschikbare budget is overschreden of niet. Bekend is dat aan het begin van de bouw het afgesproken bedrag met aannemer BMV uit Velthoven € 5.125 miljoen was. Dat was de limit. Daar moest de nieuwe Cammeleur voor verijzen in het centrum van het dorp. Lang was er een dispuut met de aannemer over afwerkkwesties volgens wethouder Jansen de officiële de voornaamste beweegreden van het niet bekend kunnen maken van de financiële afrekening van de Cammeleur. Die verklaring is meermalen langsgekomen in raadsvergaderingen en óók meermalen aangekaart door met name de oppositiepartijen. Onlangs nog vroeg de raad er nog naar. Jansen zei nu tevreden te zijn over de vorderingen die het bouwbedrijf maakt bij de gewenste klussen aan de Cammeleur. De totale kosten voor de bouw van de Cammeleur worden op 25 juni 2015 genoemd en gevoteerd door de raad .De raad voteert een bouw- en investeringskrediet van € 9.000.000,-. Dit is inclusief BTW en het eerder door de raad gevoteerde voorbereidingskrediet van € 800.000,-.

‘Dezelfde functie’

Bekend was al dat de gemeente Dongen het gebouw ’t Schouw voor uiteindelijk €450.000 heeft ‘verkocht ‘ aan de Turkse gemeenschap. Het blijkt nu dat bij de transactie echter een aantal clausules zaten waarvan bovenstaande meest vergaande inhoudt. Er werd in september vorig jaar georganiseerde omwonende – inloopavond zowel door vertegenwoordigers van gemeente als van het Moskeebestuur nog geopperd dat het gebouw ‘dezelfde functie ‘ blijft behouden ook voor wat onder de noemer valt ‘Nederlandse activiteiten’.Wethouder René Jansen bevestigde dat onlangs ‘onder voorbehoud van andere berichten’ nog nog op vragen vanuit de Volkspartij Dongen. Die suggestie kan in de praktijk niet worden waargemaakt zo blijkt uit degelijk onderzoek van deze krant.GEEN ‘KNIK’IN 380KV. VERBINDING BIJ S GRAVENMOER

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, september 25, 2019 19:12:16

Standpunt minister over nieuw tracé 380kV

Dongen, s Gravenmoer ,woensdag 25 september 2019. Er komt geen variant met een zogenoemde ‘knik’ in het tracé voor de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Uit een eerste reactie van wethouder Bea van Beers ,tevens voorzitter bestuurlijk overleg 380kV ZWO, blijkt dat deze op zijn minst not amused is met de beslissing van minister Wiebes . “We hebben kennis genomen van het standpunt van de minister. Het was een lang proces om hier te komen en het gaat nog lang duren. Een eerste stap is nu met de bewonersgroep ’s Gravenmoer in gesprek over wat de voortgangsbrief betekent. Dat gesprek staat binnenkort gepland. De meest prangende vraag voor nu is: Waarom vindt de minister het niet nodig om extra in te zetten op het meten van de effecten op de gezondheid. Dat is een vraag die ons en onze inwoners bezig houdt” aldus de wethouder.

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Eric Wiebes heeft in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer zijn standpunt bekend gemaakt over het voorgenomen tracé voor de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Minister Wiebes zegt in een brief aan de leden van de tweede kamer : “ ( …)de bewoners ( van s Gravenmoer red. ) stellen deze knik voor omdat het tracé daarmee op gerede afstand verwijderd zou zijn van zowel het dorp ’s Gravenmoer als het dorp Waspik. Deze knik leidt echter niet tot minder gevoelige bestemmingen en leidt ook op landschap, natuur, nettechniek niet tot een betere score. Deze knik levert € 20 miljoen meerkosten op. Ik acht deze knik daarom niet proportioneel. “ aldus minister Wiebes.

Wethouder Bea van Beers beantwoorde op verzoek van de krant nog enkele vragen

*Betekend dat de beslissing van de minister nu definitief is ?

De minister heeft een keuze gemaakt. Formeel is dat geen besluit. Hierna volgt nog een proces om te komen tot een zogeheten rijksinpassingsplan. Hier is een inspraakprocedure aan gekoppeld. Als het inpassingsplan onherroepelijk is, is er sprake van een definitieve situatie. De procedure is vergelijkbaar met een bestemmingsplanprocedure, maar dan op rijksniveau.

*Zijn er nog wegen te bewandelen door de gemeente – in casu de wethouder – of , anderszins door de tweede kamer om de huidige beslissing ten gunste van de inwoners van s Gavenmoer te keren ?

De Samenwerkende Overheden bereiden een gezamenlijke reactie voor.

Gemeente Dongen gaat met de bewonersgroep ’s Gravenmoer in gesprek om te kijken wat de keuze betekent, te luisteren naar onze inwoners om vervolgens te bepalen wat er moet gebeuren.

Verder is er de procedure rondom het rijksinpassingsplan (zie hierboven red.). Gemeenten kunnen tijdens zo’n periode een zienswijze indienen.

*Wat zijn de kansen voor de gemeente Dongen om de situatie gunstig te beïnvloeden ?

Dat weten we nog niet. De eerste stap is in gesprek met de bewonersgroep. Daarna kijken we verder.

*De argumenten die de minister noemt in de brief aan de tweede kamer zijn, gezien de ingebrachte argumenten van belanghebbende die eerder in beeld kwamen erg willekeurig en broos te noemen. Wat is de mening hier over van de wethouder.

Wij gaan een reactie aan de minister geven nadat we de bewonersgroep hebben gesproken. Maar het mag duidelijk zijn dat we teleurgesteld zijn dat de minister niet voor de knik-variant heeft gekozen.

Veel informatie wordt gedeeld op de projectwebsite over de hoogspanningsverbinding (https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuws/keuze-trac-door-minister).315 volle vrachtwagens reden af om 10.210 ton infill af te voeren

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, september 18, 2019 21:22:03

315 volle vrachtwagens reden af om 10.210 ton infill af te voeren
Europese aanbesteding voor afvoer infill bij TUF per direct beeindigd

Het college heeft op 17 september 2019 besloten de Europese aanbesteding voor afvoer van 7.557 ton infill van de locatie Vierbundersweg 15 (TUF Recycling BV) naar een vergunde inrichting, te beëindigen. Op 15 mei 2019 is de Europese aanbesteding op TenderNed gepubliceerd voor de opdracht om 7.557 ton infill van de locatie af te voeren naar een vergunde inrichting. Dit in het kader van de procedure last onder bestuursdwang die loopt tegen TUF Recycling BV. Vanwege actuele ontwikkelingen in de markt is recentelijk besloten tot opschorting en verlenging van de aanbestedingsprocedure. De raad is van dit feit op de hoogte gesteld middels een raadinformatiebrief Op 3 september 2019 is begonnen met het afvoeren van infill. Het bedrijf GRZN heeft via geijkte weegresultaten bevestigd dat op 13 september 2019 iets meer dan 10.210 ton infill is afgevoerd naar Grond en Reststoffenbank Zuid NL B.V. in Helvoirt. Nu meer dan in de aanbesteding opgenomen hoeveelheid is afgevoerd naar een vergunde inrichting, wordt de lopende aanbesteding beëindigd. De inschrijvers zijn via TenderNed op de hoogte gebracht.

Er is ook bevestigd dat in totaal 315 vrachtwagens met infill hebben gereden van Dongen naar Helvoirt. Dat is gebeurd verspreid over 9 werkdagen, van 3 september tot en met 13 september 2019. In het kader van veiligheid is een verkeersregelaar ingezet. Met een rupskraan zijn kunstgrasmatten verplaatst, reststukken uit het infill gehaald en zijn de vrachtwagens geladen. Vanuit de buurtbedrijven zijn geen klachten ontvangen en het buitenterrein is veegschoon achtergelaten en de overige opslagen zijn weer afgedekt. Met het wegrijden van de infill vindt er op het buitenterrein geen opslag van infill meer plaats en zijn de gebouwen weer bereikbaar. Binnen in de gebouwen is nog wel een hoeveelheid aan infill aanwezig De gemeente heeft gezorgd voor een veegwagen die is ingezet voor extra schoonmaakwerkzaamheden in de directe omgeving van de bedrijfslocatie van TUF

Hercontroles OMWB
Zoals aangegeven is op 3 september 2019 gestart met de afvoer van het infill. Op 3, 5, 11 en 17 september 2019 is door toezichthouders van de OMWB een controle uitgevoerd op de afvoer van infill. Uit een administratieve controle op 13 september 2019 bleek dat er totaal 10.210,980 ton aan infill is afgevoerd. Op 17 september 2019 is tijdens een controle ter plaatse vastgesteld dat de depots met infill op het buitenterrein in het geheel verwijderd zijn.

Tevens is geconstateerd dat de depots binnen in de bedrijfshallen niet gewijzigd zijn. Op basis van de door de gemeente uitgevoerde meting op 25 oktober 2018 blijkt dat deze depots gezamenlijk circa 5.300 ton infill bevatten (inclusief 15% marge). Er ligt daarmee dus op dit moment nog circa 300 ton meer dan vergund. Het verschil tussen de in oktober 2018 ingemeten hoeveelheden en de daadwerkelijk op het buitenterrein afgevoerde hoeveelheid is te verklaren door een hoger vochtgehalte van infill en de aanwezigheid van meer zuiver zand midden in de depots en minder rubber, waardoor het infill ten tijden van afvoer een hoger soortelijk gewicht (meer kg/m3) had dan tijdens de uitgevoerde inmeting op 25 oktober 2018. Er wordt dan ook (nog) niet aan de last onder bestuursdwang voldaan. TUF is hier inmiddels van op de hoogte gebracht door de gemeente Dongen. De bestuursdwangbeschikking blijft dan ook onverminderd van kracht. ASIR is voornemens om over een paar weken in opdracht van TUF over te gaan tot de volgende tranche van afvoer van infill. Ook hierin wordt samengewerkt met Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland (GRZN). Hiermee is er zicht op het volledig gaan voldoen aan de eerdere opgelegde last.

Tweede fase

De gemeente zegt in de raadinformatiebrief aan de raad aangegeven dat in de tweede fase van het proces uitvoering zal worden gegeven aan de tweede last onder bestuursdwang die door het college op 8 november 2018 aan TUF Recycling BV is opgelegd inzake de brand op het bedrijfsterrein De eigenaar van het perceel heeft aangegeven daar namens TUF Recycling BV uitvoering aan te willen geven. Daarbij is aangegeven dat dit praktisch gezien pas kan nadat de berg met infill is afgevoerd.
Nu er nog infill in de gebouwen aanwezig is, is het vooralsnog niet mogelijk te starten met het afvoeren van de brandresten en het herbouwen van het bedrijfspand. De verwachting is dat de resterende afvoer van infill over een paar weken gaat plaatsvinden, waardoor alsnog overgegaan kan worden tot de tweede fase.Oosteind blij met resultaat van eigen inbreng Nieuw ontwerp in fase twee van aanleg N629 fase 1

DONGEN OPTIMAAL Posted on za, september 07, 2019 22:00:35

Oosteind blij met resultaat van eigen inbreng


Nieuw ontwerp in fase twee van aanleg N629 fase 1

We is een nieuw ontwerp voor fase één van de aanleg van de N629 . Het betreft het kruispunt N629- Provincialeweg Oosteind. De provincie meldt dit in haar N629 – nieuwsbrief. In de optimalisatiefase van het ontwerp heeft Heijmans samen met De Provincie en de Gemeente Oosterhout gezamenlijk nog de vele varianten bekeken om het ontwerp van het kruispunt verder te optimaliseren. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van ideeën en tips die vanuit de directe omgeving zijn aangeleverd. Het ontwerp met een opstelstrook voor links afslaand verkeer vanaf de N629 naar de Provincialeweg kwam hier als beste uit naar voren. Door slimme ontwerpoplossingen is het mogelijk gemaakt om een verkeersveilige linksaf opstelstrook in het ontwerp te integreren, waardoor Oosteind een betere ontsluiting krijgt vanaf de N629.

Belangrijkste wijzigingen tov het bestaande ontwerp is ,dat het gemotoriseerd verkeer van Oosterhout richting Oosteind beter wordt geleid. Vanaf de kluifrotonde (richting Dongen) wordt een voorsorteerstrook gemaakt voor linksafslaand verkeer richting Oosteind. In het bestaande (oude) ontwerp was de landbouwweg (parallel aan de N629) de ontsluitingsweg voor verkeer richting Oosteind. Door het nieuwe ontwerp wordt Oosteind beter verbonden met de N629. De veiligheid voor fietsers wordt door het nieuwe ontwerp verbeterd door ook de fietsoversteek in de verkeersregelinstallatie op te nemen. Ook de parallelweg wordt opgenomen in deze regeling. De parallelweg is toegankelijk voor landbouwverkeer vanuit Oosterhout richting Oosteind en voor automobilisten die gebruik willen maken van de carpoolplaats. De werkzaamheden aan de Bovensteweg zijn bijna klaar! De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat op 9 september 2019 06.00 uur het wegtracé weer open gesteld wordt voor verkeer. Vanaf de A 27 richting Breda (afslag 19) is het dan weer mogelijk om via de Bovensteweg Oosterhout te bereiken. De extra verkeersdruk op de Hoogstraat in Oosterhout , die door de omleidingen ontstond, zal hierdoor ook voorbij zijn

Belangrijk voor ‘Dongens verkeer’

Begin september wordt gestart met de aanleg van de “kluifrotonde” aan de westelijke zijde van de N629. Daarnaast starten de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe viaduct over de A27. Er is werk gestart aan de bouw van het tussensteunpunt gezien naast het viaduct. Dit tussensteunpunt wordt tijdens een weekendafsluiting op de A27 geplaatst.Na de openstelling van het weggedeelte bij de tunnelbak zal het verkeer vanaf maandag 9 september, vanuit Oosterhout richting Oosteind/Dongen, in een tijdelijk, verschoven situatie rijden, waarbij de huidige verkeerslichten worden vervangen door tijdelijke verkeerslichten. Alle verkeer kan gewoon doorgang vinden in alle richtingen met dit systeem.

In het weekend van 20 t/m 22 september wordt het tussensteunpunt van het nieuwe viaduct gerealiseerd. Het tussensteunpunt wordt met een grote kraan op zijn plek gehesen. Om dit in deze korte tijd te kunnen bouwen, zal de A27 richting Utrecht worden afgesloten. Richting Breda is in de nacht van 20/21 september één rijstrook beschikbaar, daarna zijn 2 rijbanen open. Na dit weekend zijn er weer twee rijbanen beschikbaar. De Bovensteweg blijft dit weekend gewoon open, de toe- en afritten aan de oostzijde van de A27 zijn gedurende dit weekend afgesloten.Deze week nog begint grote opruiming bij TUF Recycling BV

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, september 03, 2019 12:00:07

Burgemeester Starmans: Goed nieuws voor Dongen!

Oplossing hoofdpijndossier nabij

Deze week nog begint grote opruiming bij TUF Recycling BV

Dongen, 3 september 2019. Vandaag nog begint het begin van de de finale, de oplossing van het voor sommigen immense grote probleem waarmee Dongen al jaren kamt.Het hoofdpijndossier, de ergernissen, de slechte vooruitzichten, de patstellingen, het niet of gedeeltelijk nakomen van afspraken en beloften. De angst, de onwil en het onvermogen. Het water is onder de boeg. het politieke gesteggel en de uiteindelijke oplossing is nu echt in zicht. Burgemeester Marina Starmans is blij met de ontwikkelingen die nu gaande zijn en spreekt over een ‘belangrijke stap’ Ze vindt het overigens nog te vroeg ‘om al te kunnen spreken van de definitieve oplossing’. Starmans spreekt over een ‘complex dossier’ waarin nog ‘veel meer belangrijke stappen moeten worden genomen’. “ We blijven waakzaam”. Aldus de burgemeester. Maar Dongen heeft nieuwe hoop: het TUF- probleem is eindig. Uit contacten met ASI Recycling (ASIR) uit Rotterdam vloeien contracten Daaruit wordt geregeld dat er door samenwerkende partijen een grote opruimingsactie uitgevoerd gaat worden bij TUF Recycling BV. De werkzaamheden beginnen deze week nog schrijft de gemeente Dongen in een persbericht vandaag en woensdag 4 september wordt de pers verder ingelicht over de bijzonderheden van de aanstaande werkzaamheden die uit verschillende fasen zal bestaan. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een bedrijfsvoering die niet langer in strijd is met de vergunde situatie, zowel aan de Vierbundersweg als De Schacht.

Eerste fase

De eerste fase bestaat uit het wegrijden van de berg met infill van het bedrijfsterrein aan de Vierbundersweg 15. Infill is een mengsel van zand en rubber dat gebruikt wordt als toplaag op kunstgrasvoetbalvelden. De gemeente Dongen heeft eind vorig jaar de zwaarst mogelijke sanctie (last onder bestuursdwang) opgelegd aan TUF Recycling wegens structurele overtreding van de bedrijfsvoering op meerdere fronten. Het teveel aan opgeslagen infill bedraagt 7.500 ton. In totaal zal 10.000 ton worden afgevoerd. Er zijn in totaal naar verwachting ruim 300 vrachtwagens nodig om dit alles af te voeren.

Samenwerkende partijen

ASIR gaat deze actie uitvoeren in opdracht van TUF Recycling BV. Daarbij wordt samengewerkt met Grond- en Reststoffenbank Zuid- Nederland (GRZN) Gubbels. Deze firma beschikt over de capaciteit en de vergunning voor transport, opslag en verwerking van infill op de eigen bedrijfslocatie. Op dinsdag 3 september aanstaande wordt op locatie aan de Vierbundersweg 15 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. De eerste vrachtwagens gaan rijden op woensdag 4 september aanstaande. Dit zorgt voor extra verkeer op Tichelrijt. De buurtbedrijven worden hierover geïnformeerd. Namens de gemeente zal de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) toezicht houden en controles uitvoeren. Ook is er aandacht voor tijdelijke maatregelen op industrieterrein Tichelrijt in het kader van verkeersveiligheid.

Tweede fase

In de tweede fase zal uitvoering worden gegeven aan de tweede last onder bestuursdwang die door de gemeente aan TUF Recycling BV is opgelegd. Deze sanctie verplicht tot het opruimen van de gevolgen van de grote brand die in oktober van het vorig jaar heeft plaatsgehad bij TUF Recycling BV. De eigenaar van het perceel heeft aangeven daar namens TUF Recycling BV uitvoering aan te willen geven. Praktisch gezien kan dat pas nadat de berg met infill is afgevoerd en het bedrijfsterrein goed toegankelijk is. Dan kan, met inzet van verzekeringsgeld, ook de schade worden hersteld die is ontstaan aan het bedrijfsgebouw. Vanuit de nieuwe situatie met nieuwe bedrijfsmatige mogelijkheden die dan ontstaan, kan verder worden gewerkt aan het beëindigen van andere structurele overtredingen, zoals het teveel aan opgeslagen kunstgrasmatten.

ASIR

ASIR is een Nederlandse vennootschap opgericht door de aandeelhouders van Advanced Sports Installations Europe (ASIE). Dit is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het recyclen van kunstgrasvelden. ASIR is inmiddels in Nederland actief en onderzoekt de mogelijkheden om met inzet van eigen machines, eigen concept en eigen medewerkers structureel aan de slag te gaan op bedrijfslocatie van TUF Recycling aan de Vierbunderweg. Daartoe wordt een plan van aanpak ontwikkeld. Dat zal op korte termijn ter beoordeling worden aangeboden aan het college van de gemeente Dongen.

Reactie college

Burgemeester Marina Starmans is tevreden met de huidige ontwikkeling die tot stand is gekomen na diverse gesprekken met ASIR op het gemeentehuis. ,,We hebben steeds gezegd: niet de Dongense samenleving of de overheid moeten de problemen bij TUF Recycling opruimen, maar bij voorkeur de markt zelf. Vanuit de commerciële markt gaan gespecialiseerde partijen nu aan de slag om de bedrijfsvoering bij TUF Recycling terug te brengen naar onder de vergunde situatie en een einde te maken aan beide lasten onder bestuursdwang. Dat is goed nieuws en de beste oplossingsrichting voor Dongen”, aldus de burgemeester.

In maart van dit jaar ontving het college een Letter of Intent van ASIE. De gemeenteraad werd daarvan meteen op de hoogte gebracht. De afgelopen maanden zijn meerdere aandachtspunten door de samenwerkende partijen uitgediept en voorbereid, met als concreet resultaat dat deze week kan worden begonnen met de wegrijden van infill. ,,Het is een belangrijke stap, maar het is te vroeg om al te kunnen spreken van de definitieve oplossing. In dit complexe dossier moeten nog veel meer belangrijke stappen worden genomen. We blijven waakzaam”, aldus de burgemeester.

UPDATE 4 SEPTEMBER 2019

Burgemeester Starmans : ‘situatie nog heel complex ‘

Dongen, 4 september 2019. Tijdens de dinsdag 3 september aangekondigde persbijeenkomst vandaag in het gemeentehuis van Dongen is nagenoeg niets toegevoegd aan het nieuws dat deze week bekend werd over het begin van de grote opruiming bij TUF recycling. De vertegenwoordiger en woordvoerder van het bedrijf ASI Recycling (ASIR) Peter Fousert , dat de kosten gaat betalen van de opruiming en de afvoer van infill op het terrein van TUF naar Helvoirt , bleef onduidelijk over de uiteindelijke plannen die het bedrijf heeft na de eerste stappen in casu de opgestarte samenwerking met TUF. Of die samenwerking hierna wordt voortgezet of leidt tot overname van dat bedrijf wilde hij niet zeggen. Hij bevestigde wel dat de nu in gang gezette activiteit onderdeel is van een in fase ingedeeld businessplan. Het feit dat ASIR die operatie gaat betalen is ter zaken opvallend. Burgemeester Marina Starmans zei nog niet in staat te zijn de volgende stappen te overzien. “Er zit een negatief verhaal aan Tuf, maar feit is, dat het bedrijf nog bestaat”. Aldus Starmans. Volgens de burgemeester zou het bedrijf weer operationeel kunnen worden als het kan garanderen aan alle wettelijke eisen op vooral vergunde eisen te voldoen. Dongens burgemeester is blij dat de kwestie in een volgende ( oplossingsgerichte) fase is gekomen, maar vindt de situatie nog heel complex.Volgende »