Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Zichtbaar zijn in het verkeer: Fluorfeest op Dongense basisscholen

KINDEREN Posted on di, oktober 22, 2019 16:37:36

Wethouder Lepolder bezoekt op 28 oktober OBS de Springplank en op 31 oktober de St. Jan school. Beide scholen ontvangen uit handen van de wethouder een attentie. Zij vieren namelijk dit jaar hun 10-jarig jubileum als BVL-school. Een BVL-school besteedt extra aandacht aan de verkeersveiligheid van de kinderen en mogen het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL) dragen. De aftrap van de landelijke fietsverlichtingsactie in 2019 is op zaterdag 26 oktober 2019.Dit jaar staat het thema zichtbaarheid centraal. In het weekend dat de klok naar de wintertijd wordt gezet, start de campagne ‘Ik val op!’De provincie Noord-Brabant, gemeenten, politie, Rijkswaterstaat, Veilig Verkeer Nederland en scholen werken samen aan de verkeersveiligheid, onder het motto Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. De aftrap van de landelijke fietsverlichtingsactie in 2019 is op zaterdag 26 oktober 2019. Dit jaar staat het thema zichtbaarheid centraal. In het weekend dat de klok naar de wintertijd wordt gezet, start de campagne ‘Ik val op!’. Onderdeel van deze campagne is het Fluorfeest.

Het Fluorfeest
Alle leerlingen van de 10 BVL-scholen in de gemeente Dongen krijgen een – vanuit de provincie gesubsidieerd- presentje waarmee ze opvallen in het verkeer. Zelf gaan de basisscholen in Dongen op verschillende manieren aan de slag met het thema zichtbaarheid in het verkeer. Zij vieren het ‘Fluorfeest’. Bij OBS de Springplank openen ze de week met een fluor-dag waarin zichtbaarheid en zichtbaar zijn centraal staat. De kinderen en leerkrachten komen op deze dag naar school met fluorescerende en felle kleding. Er worden mutsen met felle kleuren geknutseld en felle polsbandjes, kettingen en bandana’s gemaakt. Op het schoolplein staat een verkeersplein waar de kinderen het gehele schooljaar mee kunnen spelen. Het schoolplein wordt verder versierd met verkeerstekeningen van felle kleuren stoepkrijt. De verlichting van de kinderfietsen wordt gecontroleerd en de ANWB komt op bezoek. Bij de St. Jan school maken de leerlingen kennis met goed verlichte kleding voor als je in het donker naar buiten gaat. Er is een fietsverlichtingsactie en de fietsverlichting wordt gecontroleerd. Op de J.J. Anspachschool maken ze twee groepsfoto’s op het schoolplein: één onverlicht en één met alle kinderen verlicht of reflecterend. Ook krijgen alle klassen les over verlichting en zijn er fluoractiviteiten in de totaal verduisterde speelzaal. Ook hier wordt bij de aanwezige fietsen de fietsverlichting gecontroleerd. Op De Wegwijzer krijgen leerlingen aan de hand van ANWB Streetwise verkeerslessen, waardoor de leerlingen op verschillende praktische manieren met verkeer bezig zijn. De St. Agnes school controleert de fietsverlichting van de kinderen. Staat het licht wel aan? Knippert het achterlicht niet? Is het licht in orde? Alles goed? Dan krijgen die kinderen een groene kaart. De Heilig Hart school organiseert een fietsverlichtingsactie, een spuitbusactie ‘Zet je licht aan’ en een Fluorfeest voor de hele school. Tijdens het Fluorfeest wordt een foto vanaf het dak gemaakt, als alle leerlingen in de woorden ‘Val op!’ op het schoolplein staan. Kortom een week vol activiteiten in het kader van zichtbaarheid in het verkeer.Dongenaren behouden veelal de vruchten van het veelbesproken Dongense DNA maar OZB voor huizen en bedrijven stijgt ‘ vrij behoorlijk’

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, oktober 22, 2019 11:29:50

Dongen, 22 oktober 2019.“Tevreden en trots en het resultaat van knoerthard werken. “ aldus wethouder van financiën Rene Jansen. Deze sfeerbepalende opmerking was geen verrassende uitspraak aan het begin van de toelichting die het Dongense college deze ochtend gaf aan de lokale en regionale pers bij de presentatie van de programmabegroting 2020 -2023. Het college dat ook bij het aanbieden van deze editie van het gemeentelijke huishoudboekje niet gaat voor de spreekwoordelijke kaasschaafmethode van merkbare bezuinigen op de voornaamste behoeften en voorzieningen in het dorp, spreekt over noodzakelijke ombuigingen die de solidariteit van alle ruim 26.000 Dongenaren vraagt. Volgens burgemeester Marina Starmans presenteert Dongen een sluitende begroting “rekening houdend met de financiële realiteit “.De opvallend goed en in leesbare taal geschreven programmabegroting is een boekwerk van bijna 100 pagina’s geworden en wordt door het college ‘stabiel en sluitend’ genoemd.Dat laatste is zeker waar. Het college  ziet ook  ‘voldoende reserves’ voor een  ‘Doelgericht beleid’. Uit de begroting blijkt dat er voldoende geld kan blijven worden geïnvesteerd in belangrijke zaken zoals het onderwijs en veiligheid.

Omdat het rijk daarvoor middelen voor vrijgeeft vinden wethouder van Beers ( Onderwijs) en Lepolder (Sociaal domein) elkaar bij raakvlakken als taalonderwijs en zaken passend bij hun portefeuilles. Opvallend is verder dat in de begroting niet getornd wordt aan de nodige financiering ten behoeve van het verkeersplan in s Gravenmoer,maar dat dit project uitstel behoeft om technische en praktische redenen. Op het gebied van veiligheid gaat volgens burgemeester Starmans veel aandacht naar het fenomeen ‘verwarde personen’. Daar is samen met het politieteam Langstraat grote consensus over. Verder blijft ondermijning en het voorkomen van ‘kleine’ criminaliteit de nodige aandacht vragen.

De Dongense gemeenteraad gaat zich vanaf deze week verder buigen over de door het college nu vrijgegeven sluitende begroting. De raad beraadt zich in een aantal sessies over de inkomsten en uitgaven voor het komend jaar. Voor 2020 is daar een bedrag mee gemoeid van 56.3 miljoen euro aan inkomsten en uitgaven. Binnen dit bedrag zegt het Dongense college een balans te hebben weten te vinden van een evenwichtig uitgave- en inkomstenpatroon. De cijfers zijn bekend. De begroting is sluitend. Lezers van deze krant kunnen de begroting ook zelf lezen en ontleden in deze krant. De raad mocht al eerder meepraten over de besteding van lasten en baten middels de in september verschenen zogenoemde keuzenota, maar een gedeelte van de raad maakte, voornamelijk van de zijde van de oppositiepartijen daar, om voor hen moverende reden en tot verbazing van de coalitiepartijen nauwelijks gebruik van tijdens een tumultueuze vergadering op 19 september. Op woensdag 23 oktober is er een herhaling van kansen en zetten als er gelegenheid wordt geboden om voornamelijk mondeling ( technische) vragen over de begroting te stellen aan het college. Dat geeft daar op dinsdag 31 oktober antwoord op ; inclusief op de dan schriftelijk gestelde vragen. De plenaire behandeling van de begroting is voorzien voor 7 en 14 november 2019. Vandaag gaf het college een nadere toelichting aan de lokale en regionale pers.

In de komende drie jaren loopt het tekort in het geldkistje op de Hoge Ham in Dongen waarschijnlijk nog verder op. In 2020 moet al voor een dikke 4 miljoen euro bezuinigd worden. Liever spreekt het college in dit geval van ‘ombuigingen’. Het betekend in de meeste gevallen simpel dat de burger, de inwoner, gewoon duurder uit is en dus in feite moet inleveren op zijn of haar besteedbaar budget. Er zijn verzachtende omstandigheden: ook nu spreekt het college vanuit het principe ‘gedeelde smart is halve smart’. Schrale troost voor velen, logische solidariteit voor anderen. Heel veel Nederlandse gemeenten kampen met tekorten. Voornamelijk is dat tekort te vertalen naar een steeds hoger bedrag dat gemeenten moeten uitgeven aan Wmo -maatregelen voornamelijk ten aanzien van de steeds duurder wordende jeugdzorgproblematiek, om die op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te houden. Een goede analyse hoe het komt dat die kosten de pan uitrijzen is niet eenvoudig gemaakt, maar dat het voornamelijk een probleem van de tijd is waarin we leven, is zeker. De gemeente Dongen heeft , volgens wethouder Petra Lepolder dat onlangs verklaarde, een relatief klein aantal jongeren die vanwege hun ingewikkelde en uitgebreide zorgpatroon heel veel geld kosten.Ook landelijke politieke keuzes liggen aan de ontstane tekorten bij Wmo- onderdelen in vele gemeentes ten grondslag. Den Haag heeft weliswaar wat meer geld gegeven en toegezegd voor dat probleem, maar lang niet voldoende. Duidelijk, voor velen is, dat de oorzaak van de financiële malaise in de jeugdzorg ligt aan het rijk. Den Haag legde op 1 januari 2014 de jeugdzorg op het bordje van de Nederlandse gemeenten.

Dongenaar tast verder in de beurs
Voor het eerst in vele jaren moet het stokpaardje van de doorgaans ‘liberale’ Dongense politiek het loodje leggen en gaan inwoners en ondernemers van dit dorp dieper in de beurs moeten gijpen om een aangenaam woongenot te kunnen continueren. De stijging van de OZB is de komende periode aanzienlijk. Niet enkel wordt de belasting geïndexeerd , in 2020 stijgt de opbrengst uit de OZB met € 350.000 voor woningen en met € 600.000 voor niet-woningen. Voor iedereen een flink aantal tientjes meer dan nu. In de toelichting bij de aangeboden begroting wordt alvast gezegd dat die verhoging structureel is. Het besluit brengt wel een kleine miljoen euro op voor de gemeentelijke schatkist. Dat de heffing op afvalstoffen stijgt is niet zo evident, gezien de beloften in het recente verleden : ‘ze stijgen vanwege landelijk doorgevoerde verhogingen van de verbrandingstarieven en mondiale ontwikkelingen in de afvalmarkt ‘ zoals de te lezen voetnoot in de toelichting laat weten. De rioolrechten én de hondenbelasting worden verlaagd. Het invoeren van een soort van toeristenbelasting staat niet gepland in deze programmabegrotingsperiode , maar wordt later in de tijd serieus overwogen.

De kans dat de cijfertjes in de begroting nog zullen kunnen worden aangepast na eerdere en nog komende behandelingen in de raadszaal is bijna niet denkbaar. Wethouder van financiën René Jansen sprak al eerder uit dat, hoe dan ook de geschatte ombuigingen van ruim 4 miljoen euro hard zijn. Elke inbreng van welk politiek spectrum dan ook zal natuurlijk en traditioneel door het college op haar waarde en mogelijkheid worden afgewogen. Maar de politieke keuzes zijn gemaakt. De stemverhoudingen staan vast. De kaarten zijn voor een groot gedeelte geschud. Wie nog energie wil steken veranderingen aan te brengen bij het verdelen van ruim 56 miljoen euro over het wel en wee van ruim 26.000 Dongense inwoners is de vraag. Het antwoord laat zich wellicht raden.

De lastenverhogingen voor de Dongense burger werden tijdens de persbijeenkomst door het college verdedigd .Dat zal ook gebeuren in het overleg tijdens de behandeling van de begroting met de raad. Het college beoogt en betoogt tot goed overwogen beleid te willen komen door een aanvaardbare balans te maken tussen aan de ene kant de mogelijkheden om ‘de uitgaven te verlagen en aan de andere kant inkomsten te verhogen’. Het de laatste tijd veel besproken Dongens DNA wil het college graag zo veel mogelijk in stand houden en wijst er op dat ook in de gemeentelijke organisatie omgebogen is. Voorzieningen zoals een zwembad , een muziekschool en belangrijke andere nutsvoorzieningen blijven in Dongen gewoon beschikbaar. Zonder lastenverhoging zegt het college ‘zouden we verdergaande bezuinigingen moeten doorvoeren’ en ‘snijden in maatschappelijke voorzieningen ‘.Gemeentehuis plaatst ideeënbus La Vuelta Holanda 2020.

SPORTBERICHTEN Posted on ma, oktober 21, 2019 14:26:39

Dongen, 21 oktober 2019. De gemeente Dongen plaatste vandaag een ideeënbus in de hal van het gemeentehuis. Eigenlijk en bij gelegenheid heet het opvallende tafereel De Vuelta Box. Zie je de fiets op de box dan ben uitgenodigd om ideeën rond dit grote evenement daarin te deponeren. Dongen wil dit fietsfestijn dat het dorp volgend jaar doorkruist niet zomaar voorbij laten gaan. Dongen wordt er door op de kaart gezet. Ook de Langstraat wil het fenomeen onder de aandacht brengen. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Langstraat was daarom bij de introductie van de Box aanwezig. Wethouder René Jansen, Dongens wielercoryfee Mathieu Hermans en Inge Sprangers van RBT De Langstraat lichtten vandaag de actie toe. Dongenaren die een zogenoemd ‘side- event ‘ willen organiseren of anderszins de aandacht willen vestigen op dit grote sportieve gebeuren en daarvoor een grandioos idee hebben zijn welkom dat aan te bieden. Dat kan in de opvallende idee-box en via deze website . De aandachtstrekker die de Dongenaar aanbrengt mag ook vooraf aan de doortocht van La Vuelta Holanda 2020 worden georganiseerd . De beste ideeën voor een leuke activiteit komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. De De Vuelta Box staat deze week in de hal van het gemeentehuis aan de Hoge Ham.

Als je een financiële bijdrage van ‘ La Vuelta Holanda ‘ nodig denkt te hebben om jouw aandachtstrekker te organiseren kun je dat aangeven op de aanmeldpagina van de organisatie. In dat geval moet je vlug zijn ; de organisatie wil dat plan binnen hebben op uiterlijk 31 oktober 2019.

Volgens Inge Sprangers van RBT Langstraat gaat een deskundige jury de inzendingen bekijken en er haar al dan niet goedkeuring aan geven.

Wethouder René Jansen die samen met Mathieu Hermans voor Vuelta Box poseerden is verheugd over de doorkomst van het peloton van dit internationale gebeuren door een flink deel van Dongen. Hij is blij met het bereikte resultaat van eerder overleg over de uitbreiding van de doortocht door een gedeelte van het dorp. De eerste plannen bestonden enkel uit een doortocht vanuit de Westerlaan met een bocht langs de AVRI richting Oosterhout. De enige aanpassing die de gemeente Dongen heeft toegezegd is een kleine aanpassing bij de rotonde Noorderlaan / lage Ham nabij de Lidlwinkel. Het is volgens de wethouder jammer dat de Dongense kasseien rond de watertoren niet gebruikt worden. Die ‘kinderkopkes’ blijken telkens sensationeel in een wielerkoers. Technisch bleek dat niet haalbaar.”Hopelijk komen de Dongense molen en de watertoren als blikvanger wel in de televisiebeelden terug”. Jansen rekent op een aantal bijdragen via de Vuelta Box die ook Dongen op de kaart zullen zetten.

Mathieu Hermans zei dat de organisatie ook goede doelen gaat steunen. In Nederland wordt dat het Fonds Gehandicaptensport. Via de diverse activiteiten rondom de start van de Ronde van Spanje hoopt dit fonds zoveel mogelijk geld op te halen voor de gehandicaptensport in ons land waardoor de drie ‘Nederlandse etappes’meerwaarde krijgenStronk creëert waarde voor Dongense jongeren

DONGENSE COLUMN Posted on di, oktober 15, 2019 14:51:17

Af en toe komen er mensen op je pad waardoor je geraakt wordt. Ik had zo’n moment toen ik op de koffie ging bij Stronk in de st. Josephstraat, een Dongense sociale onderneming waar impact wordt gecreëerd door jongeren weer zingeving en een gevoel van eigenwaarde te laten ervaren. Dit gevoel zijn zij in hun leven, maar ook regelmatig door het hulpverleningstraject, kwijtgeraakt. Mark Jonkers en Jorus Rompa zijn twee mannen die werken vanuit visie en bevlogenheid. Zij zijn in staat om op een grensverleggende manier jongeren te helpen hun weg terug te vinden naar de maatschappij. Tijdens het gesprek maakte ik kennis met een jongen die verstrikt was geraakt in het web van zorg waar hij niet de hulp kreeg die hij nodig had. Deze instantie wordt betaald voor de zorg, maar leverde hem niet. De jongen kwam thuis te zitten. Door Stronk ging de jongen weer stralen.

Vol trots liet hij mij zijn portfolio zien. Zijn angsten zaten hem in de weg, maar zeker niet zijn talenten. Mark en Jorus zijn in staat om deze jongen, en andere jongeren, weer op de rit te krijgen. Zij hebben al hun geld geïnvesteerd in een prachtige werkplaats waardoor mensen niet meer zo in hun hoofd zitten, maar vanuit het hart mooie dingen kunnen maken. Ik voelde tijdens dat gesprek meer moedeloosheid ontstaan over het zorgsysteem dat we met zijn allen gecreëerd hebben. De bureaucratie en de regels die zijn gerealiseerd zorgen ervoor dat Stronk erg veel moeite moet doen om het hoofd boven water te houden. Er is geen eerlijk tarief voor deze jonge ondernemers terwijl zij wel de effecten realiseren. De verschillen tussen de vergoedingen zijn groot. De persoon die de impact realiseert, moet hier ook passend voor worden beloond. Mannen zoals Mark en Jorus werken vanuit het hart en volgens een bedoeling. Dat moeten we meer en beter waarderen. Bij dit soort kleine organisaties kunnen we de effecten realiseren die we beogen, maar wel door bureaucratievrij te denken en te handelen. Bij de grote zorginstelling is dit voor de betreffende jongen niet gelukt, terwijl zij wel het geld krijgen (en niet zo weinig ook…). Wat mij betreft is het de vraag of grote instellingen nog wel kunnen werken vanuit de bedoeling. Daarmee wil ik niet alle instellingen over één kam scheren. Maar schaalgrootte kent wel het gevaar van het verliezen van overzicht en zeker het verlies van continuïteit door het enorme verloop aan mensen. Ik gun onze gemeente initiatieven zoals Stronk die dichtbij mensen staat. Kleinschalig en vanuit waarde gedreven. En met zo min mogelijk administratieve last. Kortom, deze kleine initiatieven moeten we grootser waarderen en we moeten mogelijkheden creëren om bureaucratievrij te denken en te werken om het geld vooral naar de cliënt te laten gaan waarbij tijd en aandacht voorop staan. Daar gaan mensen opnieuw van stralen. Dat is duidelijk geworden tijdens mijn bezoek aan Stronk. Daar had ik geen zorgdossier voor nodig, maar een gesprek met de betreffende jongere.

Angela Horsten,
Dongense VVD.Integrale veiligheidscontroles in Dongen succesvol verlopen

Uncategorised Posted on di, oktober 15, 2019 14:21:49

In totaal zijn 17 specifieke locaties en daarnaast 24 personen gecontroleerd.

De gemeente Dongen wil graag pal staan voor een veilig Dongen. De veiligheid van haar inwoners, ondernemers en bezoekers wordt als zeer belangrijk gezien. Constant wordt aan dit doel gewerkt en daar waar nodig en mogelijk verbetert. Om de leefbaarheid en veiligheid in Dongen te bewaken, vinden regelmatig controles plaats. Ondermijning wordt met alle mogelijke instrumenten bestreden.
Regelmatig worden controles met betrekking tot de veiligheid van het dorp gehouden. Zo ook op 27 september, 3 en 8 oktober 2019. Deze controles waren een gezamenlijke actie van gemeente Dongen, Politie, Enexis en in een geval de Belastingdienst. Tijdens de controles hebben de verschillende instanties gezamenlijk een aantal bedrijven gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Doel was met name het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de bedrijven. Daarnaast zijn Basisregistratie Personen- bijvoorbeeld woont iemand waar hij staat ingeschreven – brandveiligheid en constructie ook aspecten waarop gecontroleerd is. De gemeente Dongen wil hiermee de veiligheid en leefbaarheid in Dongen vergroten en mogelijke illegale activiteiten terugdringen. Op bovengenoemde dagen werden in totaal 17 specifieke locaties en daarnaast 24 personen gecontroleerd.


Samenwerkende overheid
In district Hart van Brabant werken gemeenten samen met andere overheden om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan dat wet- of regelgeving wordt overtreden, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen. Bij bestuurlijke controles heeft de gemeente de leiding van het controleteam. Gemeentelijke toezichthouders voeren hun taak uit. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft toezichthouders een standaardpakket met bevoegdheden, zoals het betreden van plaatsen, het vorderen van inlichtingen en het inzien van het identiteitsbewijs. Om ervoor te zorgen dat de toezichthouder zijn bevoegdheden daadwerkelijk kan effectueren is er een medewerkingsplicht in de wet opgenomen. De bezochte personen waren over het algemeen zeer tevreden met het controlebezoek, de reden ervan en een mogelijke continuïteit van de actie Naast de rol van de overheid is volgens de gemeente ook de rol van de inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk. De gemeente waardeert de inwoner als de ogen en oren van de wijk en een oplettende blik kan ondermijning nóg beter worden aangepakt. De gemeente Dongen zegt dat het aantal meldingen in de afgelopen periode enorm is toegenomen.

*Op een locatie werden diverse materialen aangetroffen die (kunnen) duiden op de constructie van een drugslab. De politie heeft dit verder in onderzoek.
*Op twee andere locaties hebben we diverse strijdigheden met het bestemmingsplan aangetroffen waaronder illegale bewoning van een bijgebouw.
*Op een locatie wordt door de omgevingsdienst een nadere controle gedaan i.v.m. milieuovertredingen.
*Enexis trof op 1 locatie fraude aan van elektriciteit / gas.


De rest van de bedrijven voldoet aan de regels waarop gecontroleerd is. De Basisregistratie Personen was hoofdzakelijk op orde.

Heeft u vermoedens van ondermijning of criminaliteit? Meld verdachte situaties altijd! Bel 112 bij spoed of heterdaad situaties. Geen spoed: Dan kan dit bijvoorbeeld bij uw wijkagent, de boa maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).Geslaagde Battle van het Dongens Mannenkoor en Popkoor Spirit

CONCERTEN Posted on wo, oktober 09, 2019 18:19:39

DONGEN – Op zondagmiddag 6 oktober zat de Theaterzaal van De Cammeleur bijna helemaal vol. Een betere invulling voor een regenachtige zondagmiddag was er bijna niet te bedenken: luisteren en kijken naar het concert The Battle van het Dongens Mannenkoor en Popkoor Spirit. Een ‘battle’ omdat beide koren wel een heel ander repertoire zingen. Daarnaast een ‘battle’ van de presentatoren deze middag, Saskia van Baaren (Popkoor Spirit) en Dré van den Bosch (Dongens Mannenkoor). Als er al winnaars waren deze middag, waren het ongetwijfeld de twee presentatoren.

Het concert begon met een gezamenlijke uitvoering van ‘Hallelujah’. Een prachtig openingsnummer, dat mag gerust gezegd worden. Daarna was het de beurt aan Popkoor Spirit, onder de bezielende leiding van dirigente Maaike Hermans. Het koor bracht heel eigenzinnige uitvoeringen van onder andere River Deep Mountain High. De choreografie, de geweldige soliste, alles klopte aan dit nummer. De choreografie van het Dongens Mannenkoor viel, na dit spetterende optreden, wel een beetje tegen, de nummers die het koor liet horen allerminst.

The Battle

Er volgde een afwisselend concert, waarin de ene keer drie nummers te horen waren van Popkoor Spirit, de andere keer drie nummers van het Dongens Mannenkoor. Ook zongen de koren een aantal nummers samen, zoals ‘The Sound of Silence’. Het was bijzonder om deze twee koren afwisselend in zeer verschillende nummers te kunnen horen. Tijdens de pauze werd er druk gepraat over het concert dat bezig was. Bijna iedereen was het er over eens, dat deze combinatie een goede gok was!

Na de pauze gingen de beide koren met veel enthousiasme verder. Dat er niet gedanst werd bij het nummer ‘I could have danced all night’, vond presentatrice Saskia van Baaren wel heel erg jammer. Misschien had zij ook wel gelijk.

Pianist Erik van Soelen zorgde voor de muzikale begeleiding van beide koren. Dat hij en Jan Terpstra even een misverstand hadden bij de inzet van een van de nummers, paste goed bij de naam van het concert ‘The Battle’! Die ‘battle’ was ook duidelijk toen er wat mis ging bij het nummer ‘Der Hammerschmied’. Gelukkig pakten zowel het Dongens Mannenkoor als Jan Terpstra de draad weer snel op en klonk het aambeeld zoals het nog nooit geklonken had in De Cammeleur.

Dat Saskia van Baaren niet alleen kan presenteren, maar ook nog kan zingen, liet zij horen in het solonummer ‘Lef’. Met ‘The Power of Love’ werd The Battle afgesloten. Het publiek reageerde enthousiast. En ook de beide koren kijken terug op een geweldig en uniek concert. Een samenwerking van het Dongens Mannenkoor met Popkoor Spirit, die misschien wel voor herhaling vatbaar is!2 februari 2020: Peeënrijk Got Talent !

EVENEMENTEN Posted on wo, oktober 02, 2019 11:18:07

Dit seizoen organiseert Stichting de Peeënstekers weer het Peeënrijk Got Talent. Dit evenement zal plaatsvinden in de Cammeleur.
Op zondagmiddag 2 februari zal voor de jeugd vanwege het enorme succes van vorig jaar de tweede editie van Peeënrijk Got Talent plaatsvinden.Deze middag is speciaal voor de jeugd om hun verborgen talenten aan groot publiek te laten zien.


Peeënrijk Got Talent is voortgekomen uit de jeugdsauwelmiddag. Door het teruglopen van deelnemertjes is vorig jaar besloten ook andere acts toe te laten om een mooi gevarieerd middagprogramma aan te kunnen bieden aan de Dongense bevolking.
Tijdens deze middag zullen het sauwelen en de diverse acts apart gejureerd worden. Je kan je opgeven voor het jeugdsauwelen, of je kan een andere act doen bijvoorbeeld playbacken, zingen, dansen, goochelen enz.Ben je een lolbroek, kletskous, een goede playbacker, zanger of danser, dan is het vanaf nu mogelijk om je op te geven. Dit kan via sauwelcommissie@peeenstekers.nl of via hofschrijver@peeenstekers.nl tav. René Broeders De entree en deelname van deze middag is geheel gratis.

Foto’s : Ad Vonk

Grand Gala du Pee 2019

foto: Ad Vonk

Nu de meeste vakanties weer achter de rug zijn, kunnen we onze aandacht richten op het komende Carnavalsseizoen. En natuurlijk kijken jullie nu al uit naar het 48e Grand Gala Du Pee! Ons eigen Peeënrijkse Songfestival. Het GGDP vindt dit jaar plaats op 23 november om 20.00 uur. LET OP! Dit is een week later dan je gewend bent zodat er nog meer Peeën en Peejerinnen mee kunnen doen. We gaan de Cammeleur weer op zijn grondvesten laten trillen! En daar wil jij natuurlijk bij zijn!
Je kunt meedoen aan de wedstrijdklasse en strijden om de 1e plaats. Het enige dat je hoeft te doen is een een orginele tekst maken op orginele muziek en wie weet ga je niet alleen met die felbegeerde notenbalk naar huis, maar mag je je een jaar lang de titel dragen van Winnaar van de grootste Carnavalskraker van het Peeënrijk 2019.
Zie je de wedstrijdklasse niet zo zitten, dan kun je je natuurlijk ook aanmelden voor de leutklasse. Om aan deze Blèr  du Pee  deel    te nemen dien je een zelfverzonnen  carnavaleske tekst op een  bestaande melodie te vertolken!  Wel is het van belang dat de  carnavalsmelodie reeds 11 jaar of ouder is. 


Dus heb je zin in een geweldige avond vol leut en muziek, meld je dan snel aan. Alleen, met zijn twee of met de hele vereniging. Het maakt niet uit! Twijfel niet meer, maar schrijf je in! Dit kan via www.peeënstekers.nl of op de eerste CV vergadering op 6 oktober. Wacht niet te lang, want de inschrijving sluit op 3 november 2019.
Noteer zaterdag 23 november 2019 in je agenda als de dag dat je kunt gaan voor eeuwige  roem in ons schôn en onvolprezen Peeënrijk! Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het een geweldige avond wordt waar nog lang over wordt nagepraat.
  Tot ziens op 23 november  in  de Carnavals Krakers tempel de  Cammeleur  (entree is p.p. €5,-  )Volgende »