Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Lokaal preventieakkoord voor een gezond Dongen

DONGENS ALLERLEI Posted on di, mei 04, 2021 17:12:22

De gemeente Dongen gaat samen met inwoners aan de slag voor een betere gezondheid van de inwoners van de gemeente. Aan de hand van een lokaal preventieakkoord worden plannen gemaakt om de gezondheid van alle inwoners van de gemeente te bevorderen. Zo gaan we samen voor een gezond leven in Dongen.

Dongen-Gemeentehuis | foto: Adriaan Raesen


Preventieakkoord

De gemeente Dongen nodigt inwoners uit mee te denken over de invulling van het preventieakkoord. Het akkoord richt zich vooral op het terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van roken, problematisch alcoholgebruik, overgewicht en op het bevorderen van de mentale gezondheid. Binnen het akkoord worden speerpunten en activiteiten voor de komende 3 jaar afgesproken door betrokken Dongense partijen. Deze activiteiten kunnen met budget van het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport worden opgezet en uitgevoerd.


Samen werken aan gezondheid

Gemeenten kunnen via de Vereniging Nederlandse Gemeenten een formateur aanstellen. In Dongen wordt deze rol als onafhankelijk procesbegeleider vervuld door Sandra Heerius. Zij heeft in de afgelopen periode al verschillende organisaties en professionals in Dongen gesproken. Bij de ontwikkeling van het akkoord worden professionals en inwoners zoveel mogelijk betrokken. Uiteindelijk moeten we namelijk samen werken aan onze gezondheid.


Denk mee
De gemeente sluit graag aan op activiteiten die er al zijn of ideeën die al leven rondom dit thema. Via www.samen.dongen.nl kunt u op de verschillende thema’s aangeven wat volgens u nodig is in de gemeente Dongen om de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.Stichting Verenigingshal Dongen op zoek naar ‘commitment’ en een alternatief voor Dongense organisaties.

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, mei 04, 2021 07:43:07

| Pilot beëindigd

| Commitment gezocht bij gemeente Dongen en raad

| Alternatief dringend nodig

|Voorzitter VHD reageert

Door Piet Eelants

Het is juli 2011. Vier Dongenaren, allen actief in het verenigingsleven in het dorp , hebben – naar eigen zeggen – een gewaagd initiatief genomen. Onder de naam ‘initiatiefgroep Verenigingshal Dongen’ (VHD), houden zij onder de verenigingen en stichtingen in Dongen een inventarisatie naar de behoefte aan opslagruimte. In de beleving van de initiatiefgroep kampt in Dongen een flink aantal verenigingen of stichtingen met opslaggebrek. De groep wil bekijken of het mogelijk is om met een aantal verenigingen en stichtingen gezamenlijk een opslaglocatie te realiseren. De Pannekoekhal aan de Aalberselaan wordt door – toen nog – Woningcorporatie Vieya al een paar jaar in gebruik gegeven aan een aantal verenigingen, om daar materialen op te slaan. Verenigingen maakten daar graag gebruik van. Maar die opslagplaats was tijdelijk. Geen zekerheid was, ook toen, een sta – in – de weg. Op die plaatst gaat gebouwd worden. En dat feit luidde het einde verhaal in. Binnen Dongen waren er meer verenigingen die her en der materialen hadden op geslagen; vaak op basis van goodwill en vaak ook tijdelijk. Wat de initiatiefgroep uiteindelijk voor ogen heeft is het realiseren van een opslaghal in Dongen, waar verenigingen en stichtingen die actief zijn in het maatschappelijk leven van Dongen naar behoefte ruimte kunnen huren. Deze huur zou dan gelijk moeten staan in verhouding tot de kostprijs van de hal. Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling om winst te maken. Op dat moment, zomer 2011 zijn er nog geen concrete plannen. Wat dan duidelijk is, is dat de initiatiefgroep het karwei niet alleen zal aankunnen. Er wordt – dan al – een beroep gedaan aan mensen en krachten die behept zijn met het ‘Dongense DNA ‘. Allereerst moet er toch wel een flink aantal verenigingen zijn die het plan zien zitten. Als het aantal deelnemende verenigingen te beperkt is, dan wordt het te kostbaar. Daarnaast zal de initiatiefgroep ook een beroep op anderen doen om de kosten beperkt te houden. Hierbij wordt gedacht aan eigen werkzaamheden (onderhoud) door de huurders, maar ook aan sponsors. De vraag is dan ook ‘wat kan de gemeente voor ons doen’.

2011 wordt 2018

De groep werkt snel maar stuit op problemen en onmacht. Het duurt tot laat 2017 dat er echt water onder de boeg komt voor het alom wél gewaardeerde initiatief. René Jansen, nu wethouder en toen fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen en groot voorvechter en mede initiatiefnemer met betrekking tot de verenigingshal, is enthousiast en vertrouwd de lokale media toe dat meer en meer verenigingen belangstelling tonen. Ook de fractievoorzitter van de PvdA Willem Ebbers (†) is helemaal voor. Beiden krijgen ze het voor elkaar en de raad mee na een pleidooi voor de hal. Discussies waren nodig, begrip voor de verenigingen was er. De uiteindelijk uitkomst is gunstig voor het Dongense verenigingsleven: De gemeente Dongen zegt twee jaar garant te staan voor 15.000 euro huur per jaar met nóg eens een optie voor een jaar. Het werd na de verkiezingen en de coalitievorming in 2018 bovendien een onderdeel van het huidige coalitie-akkoord. De PvdA meldt in haar verkiezingsprogramma zelfs uit te zijn om de bereikte pilot ‘om te zetten in een definitieve hal in onze gemeente’. De Volkspartij Dongen is nog duidelijker en vertrouwt de volgende tekst toe aan haar verkiezingsprogramma: ”De pilot van de verenigingshal wordt na gebleken succes omgezet in een permanente oplossing. Het rijke verenigingsleven willen we immers behouden voor Dongen. Er is opslagruimte en werkruimte nodig voor alle drie de kernen”. Coalitiepartner (de Dongense) VVD is wat vaag over de zaak: In het verkiezingsprogramma is de volgende passage opgenomen: ”Algemeen staat de Dongense VVD voor het maken van heldere resultaatgerichte prestatieafspraken met maatschappelijke partners. Subsidiemogelijkheden relateren wij aan de te organiseren activiteiten met verantwoording achteraf. We houden het aanbod van culturele organisaties laagdrempelig”. De partij ondertekent wel het bestuursakkoord. Daarin staat de volgende tekst: ‘In de afgelopen bestuursperiode is een pilot opgezet voor de realisatie van een verenigingshal in de gemeente. Deze verenigingshal wordt gebruikt als opslaglocatie en als bouwplaats door verenigingen en stichtingen uit Dongen. Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de pilot geslaagd is, dan wordt onderzocht op welke wijze de medewerking van de gemeente wordt vormgegeven om te komen tot een permanente voorziening. Ook in ‘s Gravenmoer bestaat er behoefte aan opslagruimte voor het verenigingsleven. De mogelijkheden daarvoor worden onderzocht’.

Als begin 2018 de hal eindelijk wordt geopend is de belangstelling zo groot dat niet alle aanvragen tot deelname kunnen worden gehonoreerd. Het gehuurde deel van de hal is groot (750m2). Een overeenkomst verzekert het inmiddels opgerichte bestuur van de Stichting Verenigingshal Dongen voor een periode voor gebruik van uiteindelijk drie jaren. Fotoclub Dongen, Stichting Dongense Jeugdraad en stichting De Peeënstekers krijgen hun opslagruimten daar. ‘Oorzaak Draank’ is één van de vijf carnavalsverenigingen die hun carnavalswagen daar bouwt of voor hun loopgroep creaties maakt voor de Dongens carnavalsoptochten. Om de onderlinge samenwerking te bekrachtigen wordt het bestuur van Stichting Verenigingshal Dongen samengesteld uit de deelnemers van de pilot. Iedere vereniging of stichting levert 1 bestuurslid. Het dagelijks bestuur bestaat uit Frodo Rijk (voorzitter), Ad Vonk (secretaris) en Hans Trommelen (penningmeester).

Jaarverslag

Het is 2021. De Stichting Verenigingshal Dongen brengt op 31 maart het jaarverslag 2020 uit en vermeldt het feit daarin dat de pilot in maart 2021 afloopt. Het jaarverslag begint optimistisch. De Stichting concludeert aan de hand van ervaring en feiten dat de hal en het doel ervan succesvol zijn gebleken. Daarnaast heeft de pilot de samenwerking tussen de deelnemers verbeterd met als direct resultaat dat er een plan is geschreven voor een structurele oplossing van het probleem. Maar tevens wordt de huidige situatie duidelijk. De pilot is beëindigd en de deelnemers kunnen de hal tot uiterlijk eind mei gebruiken, daarna zal er een tijdelijke oplossing gevonden moeten worden totdat een structurele oplossing gerealiseerd is. Eerder reageerde voorzitter Frodo Rijk op vragen van deze krant: “We hadden goede hoop dat we met een aantal verenigingen tegen een gereduceerde huurprijs in een kleiner deel van de huidige loods tijdelijk konden blijven zitten, terwijl we onze structurele oplossing verder konden uitwerken. Dit hadden we al enige maanden geleden aangekaart bij de verhuurder, maar na een lange tijd niets vernomen te hebben, hoorden we recent dat dit helaas niet mogelijk is”. De loods blijkt van eigenaar veranderd te zijn en de nieuwe eigenaar wil deze loods zelf gaan gebruiken.

Pilot succesvol, maar hoe nu verder

Deze krant vroeg aan de hand van een aantal vragen een reactie aan de in Dongense raad vertegenwoordigde actieve politieke partijen. Aangezien dit onderwerp pas in mei op de agenda van de gemeenteraad staat, wil de politiek de kwestie eerst in hun fractieberaden bespreken en aan de hand daarvan in de raadsvergadering opiniërend en besluitvormend beschouwen.

Maatschappelijk vraagstuk

Voorzitter Frodo Rijk van de stichting Verenigingshal Dongen reageerde uitgebreid op vragen van deze krant. Volgens Rijk heeft het bestuur van de VHD niet stilgezeten. “Wij wisten net als ieder ander dat er een einde aan de pilot zou komen. Daarom hebben we in mei 2020 een initiatiefgroep opgesteld om te kijken hoe aan deze pilot een vervolg gegeven kan worden met een toekomstbestendige en structurele oplossing. Deze initiatiefgroep is gestart met een brede inventarisatie binnen onze gemeente om te onderzoeken of het maatschappelijk vraagstuk voor wat betreft de noodzaak voor ruimte nog steeds relevant is, en dan met name buiten de deelnemers van de pilot. Een groot aantal organisatie en verenigingen zijn aangeschreven en er blijkt nog steeds een enorme behoefte te bestaan aan ruimte voor opslag, om in te kunnen werken, zaken te ontwikkelen en om evenementen te kunnen faciliteren. Zo gaven naast de deelnemers van de pilot onder andere DongenIce, het Oranjecomité, Museum de Looierij, Vereniging der Veteranen en jeugdwerkplaats Stronk al aan dat ze interesse hebben in een gezamenlijke werk- en opslagruimte.” Uit deze groep van organisaties is vervolgens een team samengesteld dat zich geheel op vrijwillige basis inzet voor een structureel vervolg van de verenigingshal. Frodo Rijk: “Dit team heeft naar aanleiding van de inventarisatie en veel veldwerk een concept plan geschreven voor de uitwerking van ‘De Samenwerkplaats van Dongen’, het structurele vervolg van de pilot Verenigingshal Dongen. Bij het opstellen van dit concept plan zijn we nu in de fase aangekomen waar we commitment van diverse partners nodig hebben.” Het team heeft deze week een brief gestuurd naar de raad en college. Daarin wordt gevraagd om een gesprek over de huidige stand van zaken maar vooral wil men toezegging hebben op de medewerking voor het verkrijgen van een locatie voor het plaatsen van een loods. De brief is ondertekend door de eerder genoemde en in totaal 13 verenigingen die allemaal de grote noodzaak voor structurele werk- en opslagruimte bevestigen.

Hoopvol

Volgens Rijk heerst er een dubbele sfeer bij de verenigingen die binnenkort ‘op straat’ staan. Frodo Rijk: “De deelnemende verenigingen zijn verheugd dat het plan voor een structurele oplossing breed wordt gedragen en de samenwerking hierin prima is, maar natuurlijk balen we allemaal dat we wéér op zoek moeten naar een nieuw onderkomen”. De huidige situatie bevestigd nogmaals de noodzaak voor het vinden van een structurele oplossing. Aan de hand van enkele voorbeelden licht Rijk de malaise bij een aantal verenigingen toe. Zo moet de Jeugdraad ergens een nieuwe locatie vinden en vervolgens wederom verhuizen. Het betekent dat, zodra er een geschikte locatie wordt gevonden alles wat nu op voorraad ligt nog verhuisd moet worden. Rijk: “Dit is handwerk en wordt door de vrijwilligers van de Jeugdraad gedaan. Je kan je voorstellen hoe veel werk dit is en dat dit werk naast de normale activiteiten zoals het organiseren van de Dongense Zomerspelen komt. Als er geen structurele oplossing komt, zal dit probleem zich in de toekomst blijven herhalen en zal de onzekerheid blijven”. De Zomerspelen vieren dit jaar – als corona het toelaat – hun 60-jarige bestaan. De consequenties gaan verder. Zo vreest Frodo Rijk dat de spraakmakende Dongense carnavalsoptocht een stuk minder groot en minder van kwaliteit zal zijn en een direct gevolg kan zijn dat het voortbestaan van de bekende lampkesoptocht – die Dongen veel regionale bekendheid geeft – in gevaar komt. Dit omdat hier minimaal 10 wagens aan deel dienen te nemen en 5 van de wagens uit de huidige verenigingshal doen hier jaarlijks aan mee. Maar ook de fotoclub zal minder of geen exposities meer kunnen geven omdat het materiaal hiervoor niet meer op te slaan is.

Frodo Rijk is en blijft hoopvol maar maakt van zijn hart geen moordkuil: Rijk: “Door het faciliteren van een werkruimte voor diverse non-profit clubs, verenigingen, stichtingen, etc. houden we Dongen leefbaar, zorgen we er voor het Dongense DNA blijft bestaan. Indien we dit niet faciliteren zijn niet alleen de huidige deelnemers de dupe, maar heel Dongen. Zo zal het voor nieuwe initiatieven moeilijker zijn om hun zaken te organiseren. Een verenigingshal of samenwerkplaats is vooral in Dongen – de plaats waar we dingen samen doen – van enorm belang”.

De Stichting Verenigingshal Dongen en haar deelnemers zoeken dus tijdelijke ruimte(s) om het acute probleem op te lossen. “ En daarnaast hebben we ‘commitment’ nodig van diverse partijen voor het uitwerken van de toekomstige structurele oplossing!”.Sobere dodenherdenking van 4 mei in Dongen en zonder publiek.

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, mei 03, 2021 21:38:46

Locoburgemeester in s Gravenmoer

Sobere viering van 4 in Dongen zonder publiek.

Er komt ook dit jaar een hele sobere dodenherdenking zonder publiek. Volgens een woordvoerster van de gemeente Dongen worden er in Dongen 2 kransen gelegd en zal Danielle DeLeij op trompet the last post blazen. De ( zieke) burgemeester wordt in s Gravenmoer waargenomen door locoburgemeester Rene Jansen. Ook daar zal de herdenking een sober karakter hebben en zonder publiek zijn . Volgens voorzitter Comité 4 en 5 mei Dongen is de opzet van de herdenking te vergelijken met 2020 tijdens de de eerste Corona-golf. Gaandeweg de eerst maanden van dit jaar werd meer en meer duidelijk, dat de organisatie zich weer zou moeten beperken tot een minimum scenario.

In de loop van de maanden werd een aantal geplande onderdelen van de Dodenherdenking uit het programma verwijderd. Volgens Driesen is er in goed overleg met de Gemeente Dongen, bewust nauwelijks publiciteit aan gegeven ; vanzelfsprekend met als doel om geen groepen mensen op de been te brengen. Er zal zowel in s Gravenmoer als in Dongen een kort voorprogramma zijn dat afgesloten zal worden met het spelen van ‘De Last Post’ en het spelen van het Wilhelmus Gemeentesecretaris Hr. Van Noort en Wethouder Van Boxtel zullen de gemeente vertegenwoordigen en een krans leggen bij de bevrijdingskapel . Bas de Jong en Rob Driessen doen dat namens Oranje Comité, Vereniging Militaire Veteranen Dongen, Voormalig Verzet, Groep Antifascisten zullen hierna volgen. De pers zal mondjesmaat aanwezig zijn. Door de organisatie zal een video worden opgenomen die deels van te voren is opgenomen. Deze zal in de lokale media verschijnen en ook HIER te zien zijn. Op 5 mei zijn er geen activiteitenWerkzaamheden aan de torenspits vorderen gestaag

DONGENS ALLERLEI Posted on za, mei 01, 2021 22:33:38

De spits heeft na de sloop van de kerk een markante plaats gekregen. Op deze manier is een stukje Dongense historie bewaard gebleven. Helaas zagen we de toren de laatste tijd steeds schuiner gaan staan en een inspectie leerde ons dat de houten dragende constructie behoorlijk aangetast was door houtrot. Deze schade zorgde ervoor dat de spits niet meer op alle steunbalken droeg en daardoor aan een zijde aan het verzakken was.

De Dongense Heemkundekring de Heerlyckheit zou de heemkundekring niet zijn als niet alles in het werk gesteld zou worden om deze schade te herstellen. In overleg met het gemeentebestuur en onder begeleiding van aannemer van Leijsen is besloten om de spits grondig te reviseren en de balken waar nodig te vervangen. Op de foto’s is duidelijk de aantasting te zien. Om veilig te kunnen werken is de spits van de lantaarn verwijderd waarna een aanvang genomen is om de balken een voor een te vervangen.

De vrijwilligers zijn inmiddels zover dat ze weer in de opbouwende fase zitten. Vorige week zaterdag is met vereende krachten door de deskundige werkploeg de Blikvanger (genoemd naar de Vlaamse schuur) van de heemkundekring de gehele constructie 30 cm omhoog gebracht. Dit was een behoorlijke klus maar ’s avonds was de klus met succes volbracht. Deze week is alles waterpas, op de juiste maat gezet en kan er een nieuwe vloer gestort worden. Deze acties zijn nodig om te voorkomen dat er in de toekomst weer houtrot ontstaat. Mem wil voorkomen dat de zelfde situatie weer zou kunnen ontstaan uiteraard!

Op de foto’s is te zien dat met behulp van hefapparatuur de constructie omhoog gebracht wordt en de verlengde voetplaten aangebracht worden. Voor ons een begin van de opbouw, we kijken uit naar het moment dat het lood weer aangebracht kan worden en alles weer in originele staat teruggebracht is.Cammeleur-partners ontvangen notitie

DONGEN OPTIMAAL Posted on vr, april 30, 2021 12:57:24

College biedt bouwstenen voor toekomst CammeleurDe vier Cammeleur-partners (Stichting DonckHuys, Theek 5, Het KunstPodium en ContourdeTwern) hebben deze week van het college een notitie ontvangen. Daarin bieden burgemeester en wethouders namens de gemeente Dongen oplossingen en oplossingsrichtingen aan voor het toekomstbestendig maken van het Cammeleur-concept.

In 2018 is de nieuwbouw van De Cammeleur in gebruik genomen. Het concept en het gebouw bleken goed in de smaak te vallen bij de Dongense samenleving. Bezoekers en gebruikers spraken ruim een jaar na de opening hun waardering uit met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Tegelijkertijd gaven de vier partners aan dat er problemen waren in de bedrijfsvoering en de samenwerking. In 2020 hebben de partners geprobeerd om tot oplossingen te komen voor de ontstane problemen. De partners zijn daar niet in geslaagd. Hierop is door de gemeente een ambtelijk opgaveteam geformeerd. Dat heeft geleid tot de Uitgangspuntennotitie Cammeleurconcept 3.0.

Standpunt college

Onder meer op basis van de evaluatie door de Cammeleur-partners en onafhankelijke onderzoek naar de exploitatie, beheer en horeca door bureau Culturele Zaken, komt het college tot de conclusie dat het oorspronkelijke concept De Cammeleur waardevol is voor de Dongense gemeenschap en daarom zoveel als mogelijk overeind moet blijven. In de uitwerking om het concept succesvol te laten zijn met ook een gezonde financiële exploitatie, zijn aanpassingen en aanscherpingen nodig. Zoals bij de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de vier partners. Deze moeten strakker en duidelijker worden omschreven. Om de maatregelen succesvol te laten zijn, zijn de partners gezamenlijk aan zet. De partners zullen in elkaar en in het concept moeten investeren, aldus het college.

Hoe verder
De vier partners is gevraagd om uiterlijk donderdag 13 mei aanstaande een reactie op de notitie te geven. Deze zienswijzen worden daarna gedeeld met de gemeenteraad. Op basis van de planning is behandeling in de raad voorzien in de vergadering van donderdag 20 mei (opiniërend). Na afloop van de opiniërende behandeling, besluit de gemeenteraad of de stukken gereed zijn voor besluitvorming. Als de gemeenteraad van mening is dat er besluitvorming kan plaatsvinden, dan is de eerste mogelijkheid daartoe op donderdag 27 mei. Als de raad de uitgangspunten vaststelt, gaat het college aan de slag met de uitwerking zoals die in de bouwstenennotitie is benoemd.


In de komende maanden moeten de onderwerpen die om een financiële uitwerking vragen, worden doorgerekend. Vóór het samenstellen van de gemeentelijke begroting 2022 moet daar inzicht in zijn. Ook afspraken met de Cammeleur-partners die worden verwerkt in subsidieafspraken moeten voor 1 oktober (termijn voor aanvraag subsidie) worden uitgewerkt. De uitwerking van een aantal andere punten vraagt om een langere termijn.

Bron : Gemeente DongenOpening Gezondheidscentrum Kloosterpad

DONGENS ALLERLEI Posted on do, april 29, 2021 10:16:12

Op 10 mei 2021 opent het nieuwe Gezondheidscentrum Kloosterpad haar deuren. Na een ingrijpende verbouwing is het voormalige politiebureau op de hoek van de Bolkensteeg en Kloosterpad in Dongen omgetoverd in een modern ingericht en makkelijk bereikbare plek waar eerstelijns gezondheidszorg en preventieve gezondheidszorg samenkomt.

Op de benedenverdieping is de nieuwe locatie van Huisartsenpraktijk Kloosterpad gevestigd. Ten opzichte van de voormalige locatie 150 meter verderop is een flinke slag gemaakt in uitbreiding van ruimte en mogelijkheden van de praktijk. Verder blijft alles vertrouwd bij het oude.

Op de bovenverdieping wordt het grootste gedeelte ingenomen door de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Het consultatiebureau van de GGD Hart voor Brabant komt dus na een tijdelijke huisvesting in Loon op Zand terug naar Dongen. Vanaf 17 mei aanstaande zijn ouders van harte welkom op de bovenverdieping van het gezondheidscentrum.

Persfoto

Een aantal al bekende paramedische praktijken uit Dongen opent in het nieuwe gezondheidscentrum een nieuwe locatie. Het gaat om Tract Psychologen, Gerrits Hoofd Hals Therapie en Ademregie en Fysiotherapie Beljaart. Nieuw in Dongen is een vestiging van RondOm Podotherapeuten. De Dongense apothekers hebben gezorgd voor een medicatie-automaat waar u 24/7 uw herhaalmedicatie kunt afhalen.

Loet Birker, een van de huisartsen van Huisartsenpraktijk Kloosterpad: “Het was een hele klus afgelopen jaar om het gebouw gebruiksklaar te maken als gezondheidscentrum. De binnenkant is volledig op de schop genomen en het gebouw is qua energievoorziening helemaal aangepast aan de eisen van vandaag. Het buitenterrein is een heel stuk toegankelijker gemaakt en de nodige maatregelen zijn genomen om corona-proof te kunnen werken. We kijken uit naar de samenwerking met de andere partijen in het pand. We zijn enorm trots op het resultaat en vinden dat we voor iedereen die er komt werken en voor Dongen iets heel moois hebben neergezet”.

Ook GGD Consultatiebureau Dongen verhuist naar Gezondheidscentrum Kloosterpad

Met ingang van 17 mei verhuist het consultatiebureau Dongen naar het nieuwe Gezondheidscentrum Kloosterpad 2B, 5104 JT Dongen. Ouders kunnen vanaf die datum weer met hun kind terecht in het consultatiebureau in hun eigen dorp.

Gezondheidscentrum Kloosterpad

Het nieuwe gezondheidscentrum is een modern ingericht en makkelijk bereikbare plek waar eerstelijns gezondheidszorg en preventieve gezondheidszorg samenkomt. Zo kunnen bezoekers onder andere terecht bij de huisarts, psycholoog en podotherapeut.

Het consultatiebureau is gevestigd op de bovenverdieping van het pand. Het team van het consultatiebureau Dongen staat graag weer voor je klaar!

Vragen over opvoeden en opgroeien?

Helaas is het vanwege corona niet mogelijk om de inloopspreekuren te bezoeken. Heb je vragen over opvoeden en opgroeien? Gebruik dan onze ouderchat op werkdagen 08.30 -17.00 uur op onze website.

Mer weten?

Neem dan contact met ons op via 0900 – 463 64 43, bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur of via www.ggdhvb.nl.‘Digitaal’ Oranjeparkfestival blijkt voor de tweede maal een succes

DONGEN OPTIMAAL Posted on wo, april 28, 2021 10:49:33

Of het voor volgend jaar weer 15.000 bezoekers verwachte aantal bezoekers dit jaar gehaald is op de ‘digitale’ manier is nog niet bekend. De kijkcijfers moeten nog worden geanalyseerd, maar dat het een succes was is al wel zeker. Via deze krant keken in ieder geval gemiddeld 1600 Dongenaren naar de uitgezonden livestream van het Oranjeparkfestival. Langstraat-media televisie was het hoofdkanaal. Het ‘Oranje Comité ‘, met daar rondom vele enthousiaste vrijwilligers, hebben ( weer ) een knap stuk amusante televisie gemaakt ter furore van de ongetwijfeld vele kijkers. De reacties van thuisvierende oranjeparkfans waren zeer positief ,getuige het resultaat van het direct reageren via een rechtstreeks telefoonlijn tijdens de uitzendingen.

BEKIJK HIER DE FOTO’S

Het programmaschema op beide avonden was goed in balans en gevuld met vele, vooral plaatselijke artiesten die op bijna professionele manier werden begeleid door de feestband BAM. Ruim 130 vooral Dongense bedrijven en instanties maakten het spektakel financieel mogelijk. Er waren ook bijzondere momenten: De drie nieuw gedecoreerde leden van Oranje Nassau, die bij de lintjesregen al werden verrast, werden weer eens in zonnetje gezet door een prachtig gedicht van de Dongense dichter Gerard Oostveen. Ook werd de kennis van de Dongenaar op de proef gesteld door een heuse quiz. Hiervoor moest men zich tevoren aanmelden ;zevenentwintig teams deden dat en de ‘Kuierclub’ bleek de beste te zijn. Jammer dat de (uitzend)techniek hier en daar niet voldeed aan de verwachtingen. De storingen in beeld en geluid waren door de heersende positieve stemming gauw vergeten.Volgende »