Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Flink deel van de jongeren al voor corona ‘niet lekker in zijn vel’

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, juli 06, 2020 12:33:56

Een op de drie jongeren in de GGD regio Hart voor Brabant is eenzaam. Deze jongeren missen een relatie met een goede vriend(in), of goede contacten met bijvoorbeeld klasgenoten, teamgenoten of collega’s. Een op de vijf jongeren voelt zich psychisch ongezond en dat is meer dan 4 jaar geleden. Bovenop deze al bestaande problematiek, komen de mogelijke gevolgen van de corona-crisis. We kunnen aannemen dat de crisis en de daarbij behorende maatregelen voor jongeren behoorlijk ingrijpend zijn geweest. De GGD Hart voor Brabant adviseert gemeenten dan ook om de komende tijd stevig in te blijven zetten op (signalering van) psychische problematiek bij adolescenten.

De jongerenmonitor is uitgevoerd in het najaar van 2019. Ruim 10.000 jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit de GGD regio Hart voor Brabant informeerden GGD -via de digitale vragenlijst- over hun gezondheid, welzijn en leefgewoonten ten tijde van het ‘oude normaal’.

Grootste uitdaging is verbeteren mentaal welbevinden 

Uit de Jeugdmonitor blijkt dat een flink deel van de jongeren al tijdens het ‘oude normaal’ niet ‘lekker in zijn vel’ zat. Vooral jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond, 16-plussers, en jongeren in een eenoudergezin ervaren problemen. Ook blijken steeds meer jongeren zich onveilig te voelen. Bijna 3 op 10 jongeren voelt zich wel eens onveilig (tegen 2 op 10 in 2016). Jongeren voelen zich onder andere onveilig in hun eigen buurt of tijdens het uitgaan. Vooral veel meisjes voelen zich onveilig. Om het welzijn van jongeren te verbeteren, zijn steun en begeleiding vanuit de omgeving cruciaal.

Minder rokers, maar … 

De trends voor roken zijn positief. Dagelijks roken komt onder de jongeren nog maar weinig voor; slechts 2% rookt iedere dag een sigaret. Ook het roken van waterpijp en blootstelling aan rook van anderen blijven dalen. Maar omdat het zo moeilijk is om met roken te stoppen, en je er beter nooit aan kan beginnen, loont het om te blijven investeren in een rookvrije omgeving. 

.aandacht voor alcohol- en drugsgebruik blijf nodig 

Bij 90% van de jongeren zijn er thuis regels over alcoholgebruik, 38% van de ouders verbiedt alcoholgebruik. Ondanks dat, drinkt een kwart van de jongeren veel te veel (bingedrinken). De afname in bingedrinken (31% in 2011 en 23% in 2016) zet daarmee niet verder door. Hetzelfde beeld zien we voor jongeren die recent dronken of aangeschoten zijn geweest. Naast het niet verder afnemende alcoholgebruik is het zorgwekkend dat jongeren steeds vaker middelen krijgen aangeboden. Onder 16-plussers krijgt de helft wel eens middelen aangeboden en heeft een kwart wel eens middelen gebruikt. Vooral lachgas is populair. Het gebruik van lachgas onder 16-plussers nam toe van 5% in 2016 naar 11% in 2019.  

Last door oortjes en muziek 

Veel jongeren gebruiken oortjes of een koptelefoon. Een op de vijf jongeren heeft na het gebruiken daarvan soms of vaak last van het gehoor. De helft heeft last van het gehoor als zij op een plek met harde muziek zijn geweest. Omdat gehoorschade niet te genezen is, is preventie door het beschermen van het gehoor en het creëren van een veilige omgeving erg belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door het dragen van oordoppen met muziekfilter tijdens het uitgaan of door het volume van muziek op de telefoon te begrenzen. Ongeveer een kwart van de jongeren gebruikt wel eens gehoorbescherming. Op plekken met harde muziek doet slechts 6% van de jongeren dat altijd. 

Meer water  

Positief is dat er steeds meer jongeren water drinken. Het percentage jongeren dat dagelijks water of thee zonder suiker drinkt, nam toe van 62% in 2016 naar 72% in 2019. Het gebruik van energiedrankjes is gedaald. Het percentage jongeren dat wel eens energiedrankjes drinkt, daalde van 25% in 2016 naar 19% in 2019. Water drinken op school en tijdens sporten lijkt voor jongeren onderdeel te worden van het nieuwe normaalEnergie Dongen | : ‘ lokale energie vanaf nu steeds meer de norm ‘

DONGENS ALLERLEI Posted on zo, juli 05, 2020 09:13:55

De coronacrisis heeft onze generatie in een ongekende situatie gebracht. Maar het is ook juist deze situatie die ons anders gaat leren denken, ook over onze energievoorziening. De coronacrisis heeft onze afhankelijkheid blootgelegd en laat zien dat wanneer we een gezamenlijk doel hebben, we sneller kunnen schakelen.Al sinds 2013 probeert Urgenda door middel van de welbekende Klimaatzaak voor elkaar te krijgen dat de Nederlandse Staat haar verantwoordelijkheid neemt in het klimaatprobleem. En dat kan. Dat bewijst onder andere het 54puntenplan. Helaas schieten de genomen maatregelen te kort. Totdat we dit jaar te maken kregen met een gedwongen versie. Zo is de hoeveelheid CO2 wereldwijd in 4 maanden tijd met 9 procent gedaald. Natuurlijk is er niets positief aan de oorzaak hiervan en hebben de getroffen maatregelen veel verstrekkende negatieve gevolgen. Maar wat dit wel laat zien, is dat we, wanneer we samenwerken en een gemeenschappelijk belang hebben, veel voor elkaar kunnen krijgen. En daar is lokale energie bij uitstek geschikt voor.

Veel burgers hebben inmiddels het heft in eigen handen genomen, omdat zij volop kansen zien om hun eigen buurt te vergroenen. Daarom worden er door het hele land talloze energiecoöperaties opgezet, zodat Nederland van onderaf verduurzaamt. En dat doen we ook hier, via Energie Dongen | om. Omdat buurten en wijken nu samen beslissen en direct meeprofiteren, worden belangrijke drempels voor het realiseren van meer duurzame opwek weggenomen. Dankzij lokale energie zijn mensen namelijk bereid om juist wel met verduurzaming aan de slag te gaan. Coöperatieve energie heeft daarmee een vlucht genomen. Zo toont de Lokale Energie Monitor 2019 dat er in 2019 70% meer duurzame energie is opgewekt door burgercollectieven dan in 2018 en dat er inmiddels zo’n 85.000 Nederlanders meedoen. Nu we met zijn allen inzien wat we voor elkaar kunnen krijgen en dat we vervolgens ook met elkaar kunnen profiteren, zal dit alleen maar toenemen. Zo hebben de coöperaties binnen het om | nieuwe energie collectief, waar Energie Dongen | om eigenaar van is, al meer dan 100 lokale projecten kunnen ontwikkelen met een opwek voor honderdduizenden huishoudens.

Niet meer afhankelijk van de energiereuzen

Als de coronacrisis ons een ding heeft geleerd, is het dat we niet langer afhankelijk willen zijn van anderen. Wanneer productie in het buitenland stil komt te liggen of het politieke klimaat verandert, heeft dat een grote impact op de hele samenleving. Daarom willen burgers zelf kunnen beslissen over en profiteren van hun energievoorziening en dat kan bij uitstek via het coöperatieve model. Klanten van traditionele leveranciers zijn van hen afhankelijk hoe energie wordt opgewekt (met kolen, kernenergie of duurzaam) en waar dit wordt gedaan. Maar klanten van Energie Dongen | om bepalen het zelf: hoe er wordt opgewekt, waar er wordt opgewekt en wat er wordt gedaan met de opbrengsten. In een wereld waarin er met de herkomst van energie vaak wordt gesjoemeld, biedt deze transparantie een welkome oplossing.

De urgentie neemt toe

Dit jaar leert ons dat onze leefwereld zomaar ineens op zijn kop kan staan. We voelen allemaal direct de gevolgen en daarom zit er een groot verschil tussen de aanpak van het coronavirus en de aanpak van het klimaatprobleem. Omdat we de gevolgen van de coronacrisis direct merken, hebben we snel kunnen handelen. Het tastbaar maken van klimaatverandering is daarentegen een lastige opgave. Mensen voelen het niet en daarom wordt er ook nog niet naar gehandeld. Het is opmerkelijk dat we ons nu wel zorgen maken om onze oudere of zieke dierbaren en daar naar handelen, maar ons niet genoeg zorgen maken over de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen gaan opgroeien. Door de crisis gaat dit verschuiven, want we hebben de effecten op ons milieu nu zelf ervaren. Bijna driekwart van de Nederlanders geeft nu bijvoorbeeld al aan minder gebruik van de auto te willen gaan maken. Coöperatieve energie maakt het gemakkelijker om naar die nieuwe urgentie te handelen. Omdat de winst ten goede komt aan nieuwe duurzame projecten en het verlagen van de energietarieven, komt er steeds meer duurzame energie beschikbaar voor een lagere prijs. Coöperatieve energie neemt alle drempels weg, waardoor iedereen eenvoudig kan meedoen.In memoriam Theo Oerlemans

MUZIEK Posted on za, juli 04, 2020 14:19:41

Op 24 juni 2020 is Theo Oerlemans overleden, na een kortstondig ziekbed.

Theo was jarenlang actief lid van het Dongens Mannenkoor en hij werd ook erelid van het koor. Hij kwam bij het koor in februari 1979 en is actief lid geweest tot augustus 2016. Helaas moest Theo toen stoppen met zingen, vanwege gezondheidsklachten. Theo kon steeds slechter zien en hij had een loep nodig om de teksten en de muziek te kunnen lezen.

In zijn lange zangcarrière (bijna 40 jaar!) als eerste tenor, heeft Theo natuurlijk heel veel liederen gezongen. Hij kende bijna het hele repertoire van het koor uit zijn hoofd en hij had een goed muzikaal gevoel. Ook was Theo een tijd lang actief als lid van de Muziekcommissie.

Dat Theo erelid werd van het Dongens Mannenkoor was een bekroning van zijn lidmaatschap van het koor. Ook kreeg Theo, als blijk van waardering van de gemeente, een gemeentelijke oorkonde. Deze werd indertijd uitgereikt door toenmalig wethouder Piet Panis.

Als er een concert was, dan was Theo van de partij, want anders kon het concert niet doorgaan! Hij was ook bijna altijd aanwezig bij de repetities in De Gouden Leeuw. In de ‘derde helft’, na de repetitie, toonde hij zijn gevoel voor humor. Dit natuurlijk onder het genot van een drankje!

Ook nadat Theo geen lid meer was van het koor, bezocht hij altijd de concerten van ‘zijn’ Dongens Mannenkoor. Vaak in gezelschap van zijn vrouw en van zijn broer Walter (ook voormalig koorlid).

Theo Oerlemans was een vriendelijke man en iedereen bij het koor mocht hem graag. Het Dongens Mannenkoor verliest, met het overlijden van Theo, een gewaardeerd erelid. Wij zullen zijn aanwezigheid bij de concerten gaan missen!

Wij wensen zijn vrouw Corry en zijn dochters Stephanie en Chantal (en hun partners Alef en René en kado-kleinkind Ruben) heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Theo.

Bestuur en leden van het Dongens Mannenkoor.Verkeersplan s Gravenmoer blijft qua doelstellingen overeind

BIJ ONS IN DE STRAAT Posted on do, juli 02, 2020 21:11:22

Aanpassingen ontwerp gemaakt voor de Hoofdstraat

Dongen , s Gravenmoer, 2 juli 2020.

Het college heeft deze dinsdag in haar besluiten-vergadering gesproken over de stand van zaken rondom het Verkeersplan ’s Gravenmoer, in het bijzonder over de herinrichting van de Hoofdstraat. Dit naar aanleiding van de reacties van inwoners, ondernemers en organisaties op het in juni 2019 gepresenteerde schetsontwerp voor de Hoofdstraat (inclusief de komgrens met Klein-Dongen), de vervolggesprekken die met diverse doelgroepen hebben plaatsgehad en de resultaten van het aangekondigd aanvullend onderzoek ter voorbereiding op het nemen van een besluit over het vervolg.Er is ook een besluit genomen : De doelstelling van het Verkeersplan ’s Gravenmoer wordt onverkort gehandhaafd. Met de herinrichting van de Hoofdstraat wordt ingezet op het verhogen van de leefbaarheid, wat vooral betekent het verlagen van de snelheid en niet de verkeersintensiteit. Het deel Molendijk en Hoofdstraat tussen de Grutterijstraat en Kerkebosdreef wordt ingericht als een duidelijk en handhaafbaar 30km-verblijfsgebied, de komgrens nabij de Klein- Dongenseweg wordt conform het verkeersplan aangepast ,d e fietspaden langs de Hoofdstraat krijgen een prominentere en bredere uitstraling,d e toepassing van een flexibele verkeersdrempel wordt onderzocht, er komt een goede wegfundering om geluid- en trillingsoverlast te beperken. Er komen ook snelheidsbeperkende maatregelen door middel vaneen combinatie van flexdrempels en versmalling. Wat niet meer gebeurt is het onderzoeken van een mogelijkheid een rondweg aan te leggen en komt ook geen vrachtwagenverbod in ’s Gravenmoer. Knooppunt ‘Hooipolder’ verdwijnt uit het dossier en en er komt geen geen kentekenonderzoek.

Terugblik

s Gravenmoer foto : Adriaan Raesen

Op 10 december vorig jaar besloten het college dat er aanvullend onderzoek nodig was om weloverwogen keuzes te kunnen maken voor de nieuwe inrichting van de Hoofdstraat. Dit naar aanleiding van de reacties op het eerste schetsontwerp. Dit werd op 5 juni vorig jaar gepresenteerd. Hierop kwamen uiteenlopende en soms tegengestelde reacties binnen. De reacties gingen met name over de veiligheid van fietsers, overlast als gevolg van geluid en trillingen en de snelheid van het verkeer. De vraag leefde of met het schetsontwerp de doelstelling van het Verkeersplan ’s Gravenmoer ( het verhogen leefbaarheid) zou worden behaald. Naar aanleiding van de reacties voerde wethouder Petra Lepolder (Verkeer) gesprekken met agrariërs, ondernemers, de dorpsraad en de verkeerswerkgroep ‘s Gravenmoer. In de afgelopen maanden is aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een verbod op vrachtverkeer, de effecten van de reconstructie van knooppunt Hooipolder, een rondweg, het verplaatsen van agrarisch verkeer en alternatieve snelheidsremmende maatregelen.

gemeente Dongen afbeelding

Diverse gemeenten in de regio die onlangs een vrachtverkeerverbod hebben ingevoerd, geven aan dat het verbod weinig effect heeft. Het verbod is niet handhaafbaar omdat voor bestemmingsverkeer een uitzondering gemaakt moet worden, wat nauwelijks te controleren is. Het is vooral een symbolische maatregel, die verwachtingen wekt die niet waargemaakt kunnen worden. De politie bevestigt dit. Daarnaast blijkt uit het gesprek met plaatselijke ondernemers dat zij een behoorlijk aandeel van het vrachtverkeer genereren. Dit is verkeer met bestemming ‘s Gravenmoer/Hoofdstraat. Om het overige vrachtverkeer te weren, is een goed alternatief nodig. Er zijn geen andere routes die daarvoor geschikt zijn. Met de provincie is gesproken over de mogelijkheden om een rondweg aan te leggen. Het blijkt een zeer langdurig en lastig traject. De jarenlange procedures en de benodigde financiële middelen voor de realisatie ervan bieden geen oplossing voor de korte termijn. Er zijn diverse gemeenten bij betrokken en de aanleg past niet binnen het bestaande bestemmingsplan. Ook het verwerven van de gronden is moeilijk en tijdrovend.

De aanpassing van knooppunt Hooipolder, naar verwachting omstreeks 2023, bevordert de doorstroming op de A59 positief. De verwachting is dat filevorming op de A59 richting de A27 sterk zal afnemen of verdwijnen. Hierdoor vervalt de noodzaak om eventueel de route door ’s Gravenmoer te nemen. Daardoor neemt de extra verkeersdrukte in de spits in de Hoofdstraat af.

Opnieuw aan de ontwerptafel

Met alle input van de informatieavond van 5 juni 2019/de reacties op het eerste schetsontwerp, de gesprekken met de belangengroepen en de uitkomsten van de onderzoeken wordt een nieuw schetsontwerp voor de Hoofdstraat gemaakt. Met als vertrekpunt: de veiligheid van fietsers vergroten, de overlast van geluid en trilling verminderen en de snelheid van het verkeer verlagen. Bij het maken van een nieuw ontwerp worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het deel Molendijk en Hoofdstraat tussen de Grutterijstraat en Kerkebosdreef wordt ingericht als een duidelijk handhaafbaar 30km-zone. Dat kan door belijning, bebording, het gebruik van verschillende bestratingsmaterialen en straatmeubilair. Hierdoor krijgt het hart van ’s Gravenmoer een duidelijk andere inrichting. De politie krijgt een nadrukkelijke rol in het ontwerpproces, zodat de inrichting aan de voorwaarden voldoet om te kunnen handhaven op toegestane snelheid. Zoals in het Verkeersplan ’s Gravenmoer is aangegeven en ook reeds in het oude ontwerp voor de Hoofdstraat was verwerkt, krijgt de bebouwde komaanduiding bij de Klein Dongenseweg een andere inrichting. Deze wordt enkele tientallen meters verplaatst richting Klein Dongen. Om de Hoofdstraat optisch te versmallen en de fietser een prominentere en veiligere plaats te geven, krijgen de fietsstroken voldoende breedte en een onderscheidende uitstraling ten opzichte van de rijweg. De totale breedte van de weg blijft zoals die nu is. Er wordt gekeken of het toepassen van flexibele verkeersdrempels mogelijk is, waarbij het voorkomen van geluid en trillingen een belangrijk aspect is.

Financiën en externe financieringsmogelijkheden

In de begroting is voor het jaar 2021 € 706.000 gereserveerd voor de aanpak van de Hoofdstraat. Het plan is nu om daar een deel van de Molendijk bij te betrekken, zodat vanaf de Grutterijstraat tot aan de Kerkebosdreef een duidelijk 30km-verblijfsgebied kan worden ingericht. Daarmee is het waarschijnlijk dat de kosten ook zullen toenemen. Deze kunnen in mindering worden gebracht op de geraamde kosten voor de Molendijk, die over een aantal jaren gepland staat. Omstreeks de begrotingsbehandeling in september/oktober zal duidelijk zijn of het gereserveerde bedrag toereikend is en komen we met een financieel voorstel. De herinrichting van de Hoofdstraat komt mogelijk in aanmerking voor subsidie van de provincie en het Rijk. De subsidieregeling Verkeer en Vervoer van de Provincie Noord Brabant is echter in de huidige vorm stop gezet. Vanuit de regio Hart van Brabant is aan de provincie gevraagd duidelijkheid te verschaffen over een nieuwe wijze van cofinanciering. Inmiddels heeft zich een nieuwe subsidiemogelijkheid aangediend vanuit het Rijk. Helaas is er nog veel onduidelijk over de regeling en de toetsingscriteria die het Rijk gaat hanteren. Dongen volgt de ontwikkelingen en mogelijkheden om subsidie aan te vragen op de voet. Komende maanden wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp. De bedoeling is om in september het nieuwe ontwerp te presenteren. Daarna kan het ontwerp technisch worden uitgewerkt en aanbesteed. Uitvoering heeft op zijn vroegst in 2021 plaats.

De stand van zaken deelt de gemeente Dongen via een digitaal voortgangsbericht met iedereen die een reactie heeft ingediend op het schetsontwerp voor de Hoofdstraat en aangegeven heeft op de hoogte te willen blijven.ALTERNATIEVEN GENOEG ….

ZOMERSPELEN 2020 Posted on wo, juli 01, 2020 21:00:31

Buitenspelen? Thuisspelen!

Heb jij zin in een leuk avontuur deze zomer? Doe dan mee met de Thuisspelen! Tijdens de Thuisspelen zal er in de vijf traditionele groepen elke dag een verhaal te beleven zijn met een superleuke thuisactiviteit. Voor deze Thuisspelen zijn er zelfs vijf unieke thema’s! Elke dag beginnen we met een video, waarna de kinderen zelf aan de slag kunnen. De hulp van kinderen is weer hard nodig bij alle groepen! Daarnaast hebben we nog een leuk nieuwtje! Na overleg met Gemeente Dongen hebben wij een extra invulling! Voor alle kinderen wordt er per groep een sport-en-speldagdeel (ochtend óf middag) georganiseerd op een buitenlocatie, natuurlijk binnen alle geldende maatregelen. Zo kunnen de kinderen de figuren uit hun verhaal in real life ontmoeten en samen een dagdeel vol plezier beleven. Voor de sport-en-speldagdelen is inschrijven verplicht.

Ad Hessels fotostill uit video

Op deze manier zijn wij op de hoogte van het aantal deelnemers en kunnen wij in een later stadium ouders/verzorgers informeren over alle maatregelen, locaties en ophaal- en wegbrengtijden. Je kunt jezelf digitaal aanmelden via onze website: www.dongensejeugdraad.nl Jouwouder(s)/verzorger(s) willen je hier vast bij helpen! Het inschrijfgeld voor de fysieke dag bedraagt €2,50- en de online inschrijftermijn loopt tot en met 24 juli 2020. Let op: Voor de thuisavonturen is inschrijving niet verplicht. Mocht uw kind niet deelnemen aan de sport-en-speldagdelen, dan zal het avontuur niet stoppen. Wij zullen op die dag ook een thuisactiviteit verzorgen.  Alle kinderen uit de Gemeente Dongen kunnen deelnemen aan dit thuisavontuur. Voor de sport-en-speldagdelen geldt dat alle kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot en met de kinderen van de brugklas mogen deelnemen. 

Dit is dus inclusief de nog niet naar schoolgaande kleuters. Ook dit jaar zullen de kinderen worden ingedeeld in de verschillende leeftijdsgroepen. Elke groep heeft een eigen thema, maar deze thema’s blijven nog even geheim. De kleuters zijn ook dit jaar verdeeld over 2 groepen. Belangrijk! Schrijf zaterdag 25 juli alvast in je agenda! Op deze dag kun je jouw eigen gele doe-boekje komen ophalen op het Wilhelminaplein.  Meer informatie en tijden volgen binnenkort op onze social media en op de website van de Dongense JeugdraadJANA AKKERMANS – IN ’T GROEN 100 JAAR

DONGENS ALLERLEI Posted on wo, juni 24, 2020 22:27:51

Dongen, 24 juni 2020. Burgemeester Marina Starmans was in haar nopjes en mevrouw Jana Akkermans – in ’t Groen niet minder. Handen schudden mocht niet maar een hartelijke felicitatie kan ook overgebracht worden met een vriendelijke lach en onze burgervrouwe weet daar wel raad mee.

Jana in ’t Groen werd geboren op 24 juni 1920 in de Torenstraat in Dongen.

Dat waren toen huizen “voor grote gezinnen”! Het was een samengesteld gezin; haar vader Janus was weduwnaar en had al 4 kinderen uit zijn eerste huwelijk en Trijntje Raaijmakers-Ebing was weduwe en bracht 6 kinderen mee uit haar eerste huwelijk. Samen kregen zij nóg 2 kinderen, eerst Lena en als laatste Jana. 12 kinderen totaal dus!

DONGEN, Pix4Profs / Jan Stads. Burgemeester Marina Starmans brengt een bezoek op haar verjaardag bij de 100 jarige MW. Akkermans – in ’t Groen

Na de lagere school mocht ze verder leren voor naaister i.p.v. meteen te gaan werken (wat in die tijd best gebruikelijk was). Het vak naaister heeft ze lang uitgeoefend en ze maakte werkelijk van alles voor haar aanzienlijke klantenkring. Ook later tot ver in negentig borduurde ze – als hobby – de mooiste dingen bij De Zonnebloem. Een tweede grote hobby van Jana was toneelspelen bij Kunst naar Kracht. Ze was er 75 jaar lid van en werd op haar 91e tot erelid benoemd. Haar grootste succes was de rol van Kniertje in Op hoop van Zegen.

Na de oorlog kreeg ze verkering met Harrie Akkermans en op 26 mei 1948 trouwden ze. Ze kregen 3 kinderen; Corrie, Ad en Kees. Tussentijds waren er helaas 2 kindjes overleden; eentje nog vóór en eentje kort na de geboorte.

Eind 1955 namen ze Café De Viersprong over en maakten er een zeer succesvolle kroeg van met erg veel verenigingen die daar hun thuishonk hadden. Later met de aangebouwde feestzaal erbij was het een gekend adres voor trouwpartijen en bijeenkomsten (nu nog steeds overigens). Eind 1977 stopten ze ermee en droegen de zaak over aan Mari en Nel van Os. In april 1979 werd Jana – voor haar grote maatschappelijke bijdrage – beloond (en verrast) met een koninklijke onderscheiding. Ze woonden inmiddels in het huis van Mari en Nel in de Helfrichstraat, echter niet lang daarna werd Harrie ziek en overleed helaas op 15 december 1984. De Helfrichstraat was een geliefd logeeradres voor de kleinkinderen, vooral omdat oma altijd wel in was voor een spelletje of een potje kaarten.

Het huis werd te groot voor Jana alleen, daarom ging ze verhuizen naar het Brabantpark waar ze 19 jaar met plezier gewoond heeft. Toen het bericht kwam dat het Brabantpark gesloopt ging worden werd het tijd voor een woning in de verzorging, ze was immers inmiddels al 98 jaar en nog altijd zelfstandig, zij het met enige hulp van de thuiszorg. Als je op 82-jarige leeftijd vanwege een nieuwe heup voor het eerst in je leven een ponsplaatje in het ziekenhuis moet laten maken mag je al niet klagen, toch? Bij de balie wisten ze niet wat ze meemaakten!

Buiten wat gebruikelijke ouderdoms-ongemakken (slechthorend, slecht ter been, 1 oog blind) heeft ze het nog steeds naar haar zin in dit leven en volgt nog altijd haar favoriete quiz programma’s als De Slimste Mens, Met het mes op Tafel, 2 Voor Twaalf, Eén tegen honderd, Postcodeloterij Miljoenenjacht en noem ze maar op. Verder leest ze graag en luistert ze graag naar muziek. Ze roemt dan ook de zorg en (het eten!) bij De Volckaert!

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen komen allemaal graag op visite, maar ook een aantal nichtjes en neven gaan nog wel eens bij haar op bezoek. Met die visites is ze altijd erg blij, maar ja, momenteel met alle Corona-beperkingen is het allemaal wel erg stil geworden. Op dit moment een groot feest geven is niet gepast omdat het overgrote deel van de familie zowat tot de risicogroep behoort! Als het Jana gegund is gaat ze nu voor “100 jaar en 100 dagen”, want dit unieke feest wil ze de familie niet onthouden. Ergens eind september hoopt haar familie weer voldoende versoepeling te hebben om op een verantwoorde manier stil te staan bij haar 100e verjaardag en een daverend feest te geven voor deze “eeuwig jonge blom”. En dat natuurlijk in “De Viersprong”!Het Zomerspelenpad is een cadeau aan heel Dongen

ZOMERSPELEN 2020 Posted on wo, juni 17, 2020 20:20:04

Een audioroute voor groot en klein

De gele zomerspelentegels die sinds afgelopen weekend verspreid door Dongen liggen, zijn vanaf vandaag klaar voor gebruik. De opvallende stoeptegels vormen een audioroute van 5,5 kilometer langs twaalf zomerspelenlocaties. Het Zomerspelenpad is een initiatief van Stichting Dongense Jeugdraad en legt hiermee een kleine pleister op de wonde voor iedereen die deze zomer het afgelaste jubileumjaar van de 60ste Zomerspelen moet missen. Op de gele stoeptegel staat een QR-code die je met een mobiele telefoon scant om zo een audioverhaal van ongeveer twee à drie minuten te beluisteren. De kleine luisterverhalen zitten boordevol leuke liedjes, korte geluidsfragmenten en interessante achtergrondinformatie.

aan het werk in het ‘Geel ‘

Anderhalf jaar geleden startten verschillende groepjes van zomerspelenvrijwilligers met de organisatie van diverse jubileumactiviteiten voor de kinderen, de vrijwilligers en de Dongense gemeenschap. Alle jubileumactiviteiten zijn vanwege COVID19 afgelast en verplaatst naar 2021, behalve het Zomerspelenpad. Met het volgen van de audioroute kunnen, in tegenstelling tot alle andere jubileumactiviteiten, de huidige RIVM-richtlijnen wel worden nageleefd. Er was voor de organisatie daarom ook geen reden om nog een jaar te wachten met het schenken van dit cadeau aan Dongen. De route kan alleen of met meerdere personen worden beleefd. De tocht kent geen vaste route; men kan dus op iedere locatie starten of eindigen. De makers geven de tip om een koptelefoon of oortjes te gebruiken, zodat het stereogeluid de luisterervaring verhoogt.

Klankkleur

De vrijwilligers van Stichting Dongense Jeugdraad zijn een tijd terug benaderd voor het insturen van ideeën voor het 60-jarig jubileumjaar. Uit al deze ideeën is onder andere het Zomerspelenpad gekozen. Giselle van Kessel (34) en Tjietse Broeders (33) zijn onderdeel van de projectgroep die zich heeft gebogen over het Zomerspelenpad. Beiden waren jarenlang zomerspelenvrijwilliger bij kleutergroep 1-2 Noorderpoort en deze ereklus was een prachtige herbeleving van hun vroegere samenwerking. Van Kessel: “Tijdens het zoeken naar inspiratie bladerden we door het zomerspelenboek. Er kwamen weer zoveel vergeten herinneringen bij ons naar boven. Stuk voor stuk belevenissen die de Zomerspelen tot een uniek evenement maken. De audioverhalen van de verschillende zomerspelenlocaties hebben hierdoor ieder hun eigen klankkleur gekregen.”

Mooi hé ,…..’Geel ‘

Inzet

Het Zomerspelenpad is een creatief bewijsstuk dat de Jeugdraad een platform biedt aan het Dongense vrijwilligersleven. Dat toont ook de samenstelling van de projectgroep. Broeders: “Iedere vrijwilliger droeg belangeloos haar of zijn tijd en talent aan.” Van Kessel vult aan: “Van creëren tot organiseren en van schrijven tot ensceneren. Veel van die talenten ontdekten en ontwikkelden zij tijdens de Zomerspelen. Sommigen verdienen tegenwoordig met deze creatieve talenten hun brood.”

Voorstellingsvermogen

Ze liggen al op hun plaats ( nu)

In de afgelopen zestig jaar hebben de Zomerspelen haar sporen nagelaten door heel Dongen. De zomerspelengeschiedenis is daarmee veelomvattend en loopt als een gele draad door het dorp. Het Zomerspelenpad richt zich op het recente zomerspelenverleden en start daar waar het 50-jarig zomerspelenboek eindigt. Volgens de makers is er in de afgelopen tien jaar bij de Zomerspelen veel gebeurd en ontwikkelde de technologie zich razendsnel. Daarom ditmaal geen boek, maar volstaat een mobiele telefoon met daarop een QR-codescan-app. “Ondanks de technologische vooruitgang ligt de kracht van de Zomerspelen al zestig jaar in hetzelfde uitgangspunt: de verbeelding aan de macht. Ieder audioverhaal stimuleert daarom de verbeeldingskracht van de kinderen en de herinneringen van de volwassenen,” aldus Broeders. “Het Zomerspelenpad is daarmee een feest voor velen!”

Ben je ook nieuwsgierig naar het Zomerspelenpad of Stichting Dongense Jeugdraad? Surf dan snel naar www.dongensejeugdraad.nl.Volgende »