Méér mensen maken – ook in Dongen – gebruik van de mogelijkheid om hulp in de huishouding te verkrijgen. Enerzijds komt dat door de toenemende vergrijzing, waardoor de zelfredzaamheid afneemt. Maar ook het feit dat het tarief van de eigen bijdrage vrij laag is, is oorzaak van die stijging in vraag en daarmee ook de stijging in kosten voor de gemeente die voor ook deze vorm van Wmo verantwoordelijk is. Gemeenten worden nog steeds niet volledig gecompenseerd door het Rijk. De tarieven van zorgverleners stijgen wel mee. Iedereen die hulp behoeft en zodanig wordt geïndiceerd betaald daarvoor de relatief lage eigen bijdragen van € 19.00 per maand Gelet op het bovenstaande vindt het college dat de ontwikkeling van beheersmaatregelen noodzakelijk is, met als voornaamste doel de kosten van Hulp bij het huishouden te stabiliseren. Dat valt nog niet mee omdat, als er een duidelijke indicatie is voor het verlenen van huishoudelijke hulp, deze gewoon gehonoreerd moet worden. Dongen heeft nu voor nieuwe aanvragen een scherpere definiëring uitgewerkt van wat de ‘Dongenaar op eigen kracht kan, wat zijn sociale netwerk kan bieden en pas dan welke ondersteuning vanuit de gemeente aanvullend hierop noodzakelijk is’.

Zo staat het ook in de raadinformatiebrief die de raad vandaag ontving. Dongen heeft de gewijzigde beleidsregels op 6 oktober 2021 vastgesteld. ‘Voorafgaan zijn de beleidsregels voorgelegd aan de Wmo-adviesraad. Deze kan zich verenigen met de voorgestelde verfijnde en aangescherpte beleidsregels’ aldus het college in de brief aan de raad.

De indicatiecriteria t.a.v. hulp bij het huishouden zijn vastgelegd in de beleidsregels Wmo. ‘ Met de aanpassing van de beleidsregels wordt in Dongen een reductie van het gemiddeld aantal uren per client en daarmee een kostenreductie van 5% op jaarbasis beoogd. Op termijn betreft het dan een bedrag van circa € 100.000 per jaar. Door de autonome groei van het cliëntenbestand zal de besparing waarschijnlijk niet gaan leiden tot een budgetverlaging in de begroting’ …aldus het Dongense college. Het gewijzigde beleidscriterium wordt vooralsnog alleen toegepast bij nieuwe aanvragen Ook is er een herindicatie bij beëindiging van de vastgestelde duur van een bestaand contract.

Belangrijkste wijzigingen Beleidsregels

De juridische marges t.a.v. aanscherping beleid zijn beperkt: het CIZ-protocol waarop ons normenkader is gebaseerd is leidend voor de Centrale Raad van Beroep. Binnen deze bandbreedte zijn de belangrijkste aanpassingen:

  • Algemeen: een scherpere definitie van wat wel en wat niet wordt schoongemaakt, meer afbakening voor consulenten en zorgaanbieders;
  • Alleen de ruimten die noodzakelijk zijn voor dagelijks gebruik van de woning worden geïndiceerd: woonkamer, keuken, natte cel, toilet, slaapkamer en trap;
  • Er wordt uitgegaan van het niveau sociale woningbouw – grotere woning leidt niet tot meer hulp;
  • Er wordt meer nadruk gelegd op eigen mogelijkheden, algemene, algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen;
  • Niet meer geïndiceerd worden: ramenlappen aan de buitenkant en tuinonderhoud;
  • Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn aangepast aan recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (zoals maaltijdservice, boodschappenservice, tuinonderhoud, kreuk/strijkvrije kleding).