Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

CAMBREUR NIEUWS ( JUNI )

CAMBREUR NIEUWS Posted on di, juni 01, 2021 17:53:30

Cambreurleerlingen nemen spectaculair afscheid van hun gebouw

Minder uitbundig door de beperkingen vanwege corona, maar toch …

LO-docent Tom Deelen organiseerde vrijdag ondersteund door Bram Thielen een aantal bijzondere activiteiten, waaraan leerlingen op inschrijving konden deelnemen. Ze mochten doen wat op school normaal gesproken niet kan: lasergamen, graffiti en fanatieke partijtjes voetgolf. Het meest spectaculair was het abseilen aan de voorkant van het gebouw. Dit leverde heel wat belangstelling op van voorbijgangers en een ervaring om nooit te vergeten voor de deelnemers.

Maandag 31 mei nemen havo5 en vwo6 afscheid. Zij hebben op het oude hoofdgebouw immers het langst les gehad en kunnen alleen bij hun afscheid van de nieuwbouw profiteren. Lasergamen staat op het programma. En zo net na het laatste examen in het eerste tijdvak werd er fanatiek meegedaan. Alle hoeken en gaten van het gebouw werden benut. Hun docenten Tennebroek en Smits waren eveneens van de partij en deden aan enthousiasme niet onder voor de leerlingen. Resultaat: bezweet, uitgelaten en enthousiast keerde iedereen huiswaarts.

Dinsdag 1 juni startte de sloop van het gebouw. De hekken staan er al, een groot deel van de mozaïeken is al verwijderd, het strippen kan beginnen.College blijft optimistisch over Dongense toekomst

DONGEN OPTIMAAL Posted on di, juni 01, 2021 16:51:20

Door Piet Eelants

Dongen, 1 juni 2021. Gisteren stuurde het college drie lijvige stukken naar de raad en de lokale en regionale pers. Het jaarverslag (2020), de BERAP 1 ( bestuursraportage) en de Kadernota 2022 kregen daardoor groen licht voor publicatie. Wederom is er sprake van grote transparantie in lopende en gedane  zaken en ook de vandaag toegevoegde mondelinge toelichting voor de pers via digitale weg gebeurde met een open blik bij soms moeilijke onderwerpen. De raad vergadert er binnenkort over. Met de bestuursrapportage informeert het college over de actuele stand van zaken van de lopende gemeentebegroting. Er wordt beleidsverantwoording afgelegd over zaken als coronabestrijding ,de nadelige kostenontwikkeling sociaal domein in het onderdeel WMO en Jeugd, maar ook  over de € 75.000 voor raadinitiatieven die bij de behandeling van de programmabegroting 2021-2024 is getroffen. Van  dat laatste  maakte De raad eerder al een eerste keer gebruik bij de financiering van het trapveldje aan de Hertog Janstraat.  Er wordt vooruitgekeken op dit  jaar en de komende jaren. Zo wordt Dongen bestuurd en wordt er pas geld uitgegeven als er water onder de boeg is. 

Ondanks dat er voor 2020 als financiële doelstelling het ombuigen van het structurele tekort van ruim € 4 miljoen lag, ademt het jaarverslag een positieve sfeer. Er wordt, verantwoording in afgelegd over het beleid vanuit de strakke begroting van het jaar 2020.

Het college zegt het wel moeilijk te hebben met de beperkte financiële middelen waarin ook de gemeentelijke organisatie zelf kampte met een taakstelling van bijna 1 miljoen euro. Ook heeft de coronacrissis grote invloed gehad op het reilen en zeilen van de gemeente in al haar facetten. Het virus zorgde er voor dat bepaalde nodige zaken niet tot uitvoering konden leiden en de zich daardoor aandienende belangrijkere taken kregen uiteraard voorrang. Het college uit haar zorgen over de toegenomen druk op de organisatie.

Gemeentesecretaris van Oort, die onder andere verantwoordelijk is voor de personeelsdossiers, onderstreepte de noodzaak om de raad te vragen na te denken over middelen de ambtelijke taken te verlichten. Tegenover de in 2019 besloten bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke organisatie van € 900.000 (circa 12 fte) , staat geen reductie van taken. Het college vraagt de raad dan ook om een structurele uitbreiding van de formatie van 4 fte om de grootste knelpunten op te lossen en een adequate uitvoering van het bestaande en zich uitbreidende takenpakket.

optimisme geeft hoop ….

Met enige trots doet het college er kond van dat de jaarrekening afgesloten kon worden met een positief saldo van € 2.309.000. In 2018 was er nog een negatief saldo van zo’n slordige 1,5 miljoen euro. Ook in 2019 was er een negatief saldo. Volgens wethouder René Jansen wordt het positief saldo via algemene reserve onder andere aangewend om iets te doen aan de schuldenlast van de gemeente. Volgens Jansen is het zaak om scherp aan de wind te blijven varen.

In de kadernota is het college minder positief over de nabije toekomst. Er komen mogelijk aanpassingen in het te voeren beleid naar de toekomst toe. In een toelichting schrijft het college ‘dat het meerjarenperspectief laat dit zien dat het positieve jaarrekeningresultaat 2020 niet maatgevend is voor de komende jaren’. Er wordt een tekort verwacht van € 256.000.Een tekort wordt ook in latere jaren (2022-2024) verwacht, tenzij daar lagere uitgaven tegenover staan of nieuwe meevallers ontstaan. Volgens burgemeester Marina Starmans is – vrij vertaald – nog alles mogelijk en is goed beleid de sleutel voor optimisme.

Het college houdt er aan vast de schuldquote te maximeren op 130% naar 2025 toe. Dat plafond is volgens wethouder Jansen nodig om te voorkomen dat schulden te hard kunnen groeien. Ook de provincie gaat daar van uit en stelt dit als, overigens niet ultieme financiële zorgvuldige grens. Wettelijk wordt die grens niet gesteld en de provincie zal hierbij niet ingrijpen, maar 130% is een grens waarboven zij van mening zijn dat de inpasbaarheid van de kapitaallasten een risico vormt voor het structureel sluitend houden van de begroting. Het strak hanteren van het percentage helpt ook mee om de juiste keuzes te maken die nut en noodzaak in zich bergen. Om die reden stelt het college voor deze grens (130%) als maximum te hanteren voor de schuldquote van de gemeente Dongen. De keuze voor het jaar 2025 past binnen de horizon van de komende programmabegroting 2022-2025. De raad beslist daarover en kan andere keuzes maken.

Volgens goed gebruik kan de lezer stukken van bijzondere importantie in deze krant zelf downloaden