Dongen, 19 april 2021. Hoe Nederland er op den duur uit gaat zien is voor velen nog ‘een ver van mijn bed- show ‘. Toch heeft het Rijk daar al verreikende plannen voor klaar liggen. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) worden de doelen bepaald voor de toekomstige inrichting en ontwikkeling van ons land. Ook onze provincie en ons dorp gaat er mee te maken krijgen. In onze provincie is een plan actueel aan het worden voor een zogenoemde verstedelijking van de steden Breda en Tilburg waarin wordt benadrukt dat daarbinnen de kracht van de regio’s centraal staat. De samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten van de ‘Baronie van Breda ‘en de ‘ Hart van Brabant ‘ gemeenten omvatten in totaal zo’n negentien grote en middelgrote gemeenten. Zij vormen straks één bubbel en gaan nu samen zitten ter voorbereidingen van een ‘verstedelijkingsakkoord’. In het najaar van 2021 moet er een conceptakkoord zijn. Half volgend jaar wordt het verstedelijkingsakkoord met het Rijk daadwerkelijk gesloten , zo is de verwachting. De Dongense raad is hier vandaag in een raadinformatiebrief over ingelicht .Ook de gemeenteraden van de twee samenwerkingsverbanden ontvangen deze week alle voorhanden zijnde info over de plannen. In de brief aan de raad zegt het Dongense college dat het zich nog bestuurlijk aan het beraden is , hoe Dongen zich zal positioneren in het geheel. Het college zegt in de brief aan de raad dat bij een vorige bijeenkomst van de 19 betrokken wethouders al een ‘ inhoudelijke consensus ‘ was. ** Zie bijlage

Er wordt ook in deze plannen uitgegaan van een vruchtbare gezamenlijkheid. Er wordt gesproken over ‘verstedelijking op z’n Brabants’ ;maar wat dat in de praktijk inhoudt is nog niet echt duidelijk. De waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland en de provincie Noord Brabant worden bij de plannen van de belangrijke opgaven voor de komende 10 jaar betrokken. In een ook vandaag verschenen persbericht van de steden Breda en Tilburg komen twee wethouders aan het woord.

Wethouder Paul de Beer van gemeente Breda: “We geven hierin aan hoe wij de gezamenlijke toekomst van de regio zien en welke lokale en regionale ambities er zijn. Daarmee spreken we ook uit dat we een substantiële bijdrage willen leveren aan het Nederland van de toekomst”

Wethouder Berend de Vries van gemeente Tilburg: Met deze samenwerking tussen verschillende overheden slaan we de handen ineen. We combineren de opgaven op het vlak van woningbouw, natuur en de inrichting van het landschap en water. Tegelijkertijd versterken we de economische slagkracht, versnellen we digitalisering en investeren we in klimaat en energie en daarmee in de kwaliteit van onze leefomgeving. Dat doen we bewust in gezamenlijkheid om daarmee een gesprekspartner te zijn voor andere delen van Brabant en het Rijk.”

Nu al hangen de regio’s rondom Tilburg (Hart van Brabant) en Breda (Baronie) onderling sterk samen. Veel inwoners maken gebruik van elkaars voorzieningen in dit gebied, werken er of recreëren er regelmatig . Er wordt door de instanties van uitgegaan dat het dan ook logisch is ‘om de ontwikkeling van deze twee regio’s nog meer in samenhang te bekijken en te ontwikkelen’. De twee steden schijnen niet te twijfelen over hun rol in de nieuwe samenwerkingsstrategie die overigens Rijks- geïnitieerd is. Vooral wordt verwacht dat de woningproductie die steeds duidelijker een stempel op de samenleving zet, een duidelijk speerpunt zal worden. In de plannen zal de genoemde woningbouw voornamelijk plaats gaan vinden in Breda, Tilburg en de (voor)steden Oosterhout en Etten – Leur. Stedelijk gebied dus. De regio’s kennen ook een gevarieerd en rijk landschap. Natuur, water, polders en landbouwgebieden. Die vormen buffers tussen de stad en de woonkernen op het platteland. Dat geldt zowel voor de Regio Tilburg als Breda. Het gebied kan dus verstedelijken én vergroenen .

In een omschrijving vanuit de regio ‘Baronie’ wordt de bedoeling van het verstedelijken nader geduid en wordt gesteld dat niet al het groen in de stad ligt : ‘ om meer mensen van het groen buiten de stad te laten genieten en gebruik te laten maken zijn er verbindingen nodig tussen stad en landschap; een bereikbaar landschap door intensiveren van het openbaar vervoer ‘. Ook daar wordt nu al aan gewerkt , getuige de nog grotendeels in plannen bedachte snel- fietsroutes. Hier en daar is de aanleg ervan al in volle gang. Daardoor blijven de stedelijke voorzieningen op een duurzame manier bereikbaar en visa versa voor stadsmensen, ‘het platte land’ . Voor verstedelijking zijn er ook groene buffers nodig tussen de kernen. Die buffers zorgen ervoor dat kernen eigen kunnen blijven en niet aan elkaar vast groeien.

Piet Eelants