Wethouder Jansen reageert op bief voorzitter vvDongen

Dongen, 16 november 2020. UPDATE. vvDongen wilde in het recente verleden verhuizen. Hiermee zouden veel problemen die de vereniging ondervond en ondervindt opgelost worden. De ledenvergadering van VV Dongen stemde op 21 juni 2017 overduidelijk in met de door het bestuur voorgestelde verhuizing naar een nieuw sportpark aan De Beljaart. Met een overweldigende meerderheid van 382 voor, 9 tegen en 1 onthouding werd gekozen voor een nieuw sportpark aan De Beljaartlaan. De verhuizing naar Beljaart ging niet door en ook  de  later geopperde locatie Noorderlaan verdween naar het land van nooit. Zaken veranderen en worden geschiedenis. Wensen én overleg bleef en blijft . Er kwamen ommezwaaien en nieuwe inzichten. Nu , november 2020 spreekt voorzitter John Paul Verkooijen namens het bestuur van de grootste voetbalvereniging in Dongen in een brief aan de leden van voetbalvereniging vvDongen zijn teleurstelling uit over het uiteindelijke resultaat voor zijn vereniging die uiteindelijk voortkomt uit de sportnota Sportvisie 2019 en de nu door instemming van de raad geldende programmabegroting 2021-2024. In de sportvisie wordt veel aandacht besteedt aan de positie van vvDongen.

de Beljaartplannen

Geen sporttechnische aanleiding

Door de gemeente wordt erkent dat er problemen zijn met onder onder andere de parkeercapaciteit rondom het sportpark. Die kunnen, zo blijkt uit een ruimtelijke scan, met aanpassingen op het sportpark, opgelost worden. Het college zegt dat ook in een recente brief aan de club. In de brief aan de leden zegt vvDongen met dezelfde bewoordingen dat die problemen inderdaad kunnen worden opgelost. De manier waarop blijft een vraag. Er zijn meer wensen: “Afgelopen zomer heeft VV Dongen op verzoek van de gemeente een actuele behoeftebepaling aangevraagd bij de KNVB. Op basis daarvan ziet de gemeente Dongen geen sporttechnische aanleiding en noodzaak om de koers van de sportvisie te wijzigen en alsnog tot verplaatsing van het sportpark over te gaan “.zegt voorzitter Verkooijen in de brief aan de leden. “Het KNVB rapport geeft (……)aan dat er vier wedstrijdvelden en twee trainingsvelden noodzakelijk zijn, maar dit is op lossen door drie kunstgrasvelden, twee minivelden en één gras hoofdveld te maken, om de lange termijn te waarborgen. Daarnaast moet ook de verlichting onder handen genomen worden om te kunnen voldoen aan de energienormen die hieraan worden gesteld “aldus de voorzitter van vvDongen. Hij hekelt het besluit van de gemeente dat er nu alleen een kunstgrasveld komt en dat daarmee de capaciteitsproblemen niet zijn opgelost. Verkooijen wil in feite terug naar een koppeling met een projectontwikkelaar ‘ om vernieuwing velden, moderne verlichting, opwaardering accommodatie en voldoende parkeergelegenheid budgetneutraal uit te voeren’

Budgetneutraal

Wethouder René Jansen zegt in een verklaring tegenover deze krant dat de gemeente niet kiest voor ‘verhuizing’ met een projectontwikkelaar. Jansen: Ja, budgetneutraal,…. voor vvDongen wel.” Maar de gemeente is er voor alle sportverenigingen, en andere verenigingen (scouting etc)., organisaties (Arm in Arm, etc) en inwoners (woningbouw) het geld van de opbrengst van woningbouw op locatie sportpark De Biezen of bouwrechten Noorderlaan kan moeilijk aan één specifiek project worden besteed (nieuw sportpark VV Dongen), zeker niet in deze tijd van ombuigingen, schuldenpositie en corona/vitale samenleving. Daar ligt de essentie van het verhaal. Wat ook te begrijpen is voor onze inwoners, verenigingen en organisaties “

De wethouder verwijst verder naar een brief gericht aan vvDongen: Waarin de ‘inspanningen die de afgelopen anderhalf jaar door mij zijn geleverd in de zoektocht naar een oplossing ‘ zijn vervat. In de brief wordt opgemerkt ‘dat op dit moment we ( gemeente dongen red. ) helaas niet anders dan kunnen concluderen, dat de opties die de afgelopen tijd verkend zijn vooralsnog niet tot adequate en haalbare oplossingen hebben geleid ‘. Het college zegt verder in de brief dat ondanks dat de gemeente gedurende dit traject geen toezeggingen heeft gedaan aan vvDongen, ze natuurlijk wel al geruime tijd met elkaar in gesprek zijn ‘. Ook zegt het college te betreuren als bij de vereniging ‘mogelijk verwachtingen zijn ontstaan dat een algehele herinrichting van het sportpark tot de mogelijkheden behoort’

Vervolg

Wethouder Jansen wil overigens op korte termijn verder met het bestuur in gesprek gaan om ‘gezamenlijk de uitgangspunten en vervolgstappen te bepalen en mogelijkheden te onderzoeken’. Volgens het college gebeurt dat met inachtneming van ieders rol en verantwoordelijkheid op basis van de gemaakte afspraken in het kader van de verzelfstandiging. Dongen denkt daarbij aan ‘prioritering en fasering van investeringen, mogelijke stappen in het kader van privatisering, samenwerking met andere verenigingen en externe financieringsmogelijkheden.

LEES OOK ( archief)