‘Enegiespook in de Beljaart nog steeds actief ‘

Het energiespook dat al jaren rondwaart in de nieuwbouwijk De Beljaart zorgt al lange tijd voor problemen. Volgens D66 en de Volkspartij Dongen die bij deze gelegeheid samen optrekken, hebben sommige bewoners van Beljaart fase 1 al twaalf jaar te kampen met ‘ problemen variërende van niet werkende koeling tot het niet kunnen verwarmen van het huis en van het verliezen van waterdruk tot het niet kunnen beschikken over warm water ‘. Het collectief warmte-koude systeem wat voor deze problemen zorgt is onder concessie van de gemeente aangelegd door Nuon. In de loop der jaren is de concessie regelmatig van hand tot hand gegaan. Via Greenspread is deze enkele jaren geleden in handen gekomen van Eteck. Door dit al jaren slepende energiespook is zelfs een wethouder ‘gesneuveld ‘. Het mag overigens ook in dat licht als uniek beschouwd worden dat zowel een coalitiepartij en een partij die tot de minderheid van de raad als oppostitepartij fungeert gezamelijk vragen stellen over dit voordurende debakel in Dongens nieuwse woonwijk.Dit overigens niet eerder dan na een schrijven van een ingezonden stuk in het Weekblad Dongen waarin een aantal Dongenaren zich gespeend voelen van hulp en aandacht betreffende hun problemen.

D66 en VPD zijn naar aanleiding hiervan in gesprek gegaan met een afvaardiging van de wijk. Tijdens dat gesprek bleek dat de gemoederen hoog opgelopen zijn bij de inwoners. De communicatie met Eteck loopt allerminst vlekkeloos en er wordt regelmatig van de kast naar de muur verwezen. De inwoners zeggen de steun in de rug van de gemeente als concessieverlener te missen.

Een stukje geschiedenis

De gemeente heeft in 2007 een concessieovereenkomst gesloten met Nuon, waarbij Nuon zich heeft verplicht om voor eigen rekening en risico de aanleg, de aansluiting en het beheer en onderhoud van een energievoorziening in De Beljaart, fase 1 te realiseren. Geen deel van de in de overeenkomst bedoelde energievoorziening maakt uit de binnenhuisinstallatie. De binnenhuisinstallatie betreft het geheel van leidingen en apparatuur dat zich achter het leveringspunt bevindt. De rechten en plichten uit deze concessieovereenkomst zijn overgegaan van Nuon op uiteindelijk Eteck. Nuon (inmiddels Eteck) heeft met bewoners van De Beljaart fase 1 overeenkomsten gesloten voor de levering van warmte en koude inclusief de pompen en onderdelen. De gemeente is bij deze overeenkomsten geen partij.

Aandacht gevraagd

VPD en D66 vragen of het college of Dongen zicht heeft op de aard en omvang van de problemen die in Beljaart fase 1 spelen zowel op de technische als de menselijke impact. De gemeente antwoord hierop zich door Eteck te laten informeren over het functioneren van de energievoorziening. De gemeente en de wijkraad informeren elkaar actief over de aspecten die spelen in de wijk. Ook tussen Eteck en de wijkraad vinden volgens de antwoorden gesprekken plaats. Uit de antwoorden op de vragen blijkt ook dat de energieleverancier verantwoordelijk voor het informeren van bewoners over werkzaamheden aan de energievoorziening en het beantwoorden van vragen over de energievoorziening richting bewoners. De gemeente zegt ook begin dit jaar proactief richting Eteck aangegeven te hebben dat eventuele problemen en de werkzaamheden voor het oplossen hiervan tijdig richting bewoners gecommuniceerd dienen te worden. Tijdens het laatste overleg met Eteck is nogmaals aandacht gevraagd voor een goede communicatie richting bewoners en een terugkoppeling hiervan aan de gemeente.

Ook willen VPD en D66 weten of de gemeente proactief met de bewoners wil blijven communiceren en bij wie ze daarvoor moeten zijn. Volgens het antwoord van de gemeente is de wijkraad op de hoogte wie dat binnen het ambtelijk apparaat is. Uit antwoorden op andere vragen zegt de gemeente in gesprek te zijn met Eteck in het kader van de concessieovereenkomst en dat ze zich voor het laatst op 7 oktober 2020 door Eteck heeft laten informeren . Het gesprek ging over de status van de energievoorziening en de aan de energievoorziening geplande werkzaamheden. Een vervolggesprek staat gepland in week 48.

Verder blijkt uit de antwoorden dat de gemeente vindt dat de energievoorziening eigendom is van het energiebedrijf en als zodanig ook verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud ervan inclusief voor het oplossen van mogelijk voorkomende problemen. De gemeente heeft wel bij Eteck aangedrongen op een spoedige en degelijke afhandeling van problemen met de energievoorziening en ziet toe op naleving van de verplichting die uit de concessieovereenkomst volgen. De gemeente zegt contact te hebben met Eteck over de concessieovereenkomst en dat verplichtingen volgend uit de overeenkomst worden gemonitord. Communicatie tussen bewoners en Eteck is aan de bewoners en Eteck. De gemeente heeft begrepen dat deze voornamelijk loopt via de wijkraad in Fase 1 van De Beljaart. De gemeente heeft Eteck verzocht om de gemeente te informeren en geïnformeerd te houden over werkzaamheden aan de energievoorziening in het kader van beheer en onderhoud en over de communicatie daarover met de bewoners.

Verder blijkt uit de antwoorden naar D66 en Volkspartij Dongen dat Eteck aan de gemeente een planning overhandigd heeft van werkzaamheden die Eteck in de periode van 8 oktober 2020 tot en met week 47 gaat verrichten. Een week later is er weer overleg. Eteck heeft de gemeente geïnformeerd dat de planning van de werkzaamheden ook met de bewoners is gedeeld. Het college heeft vertrouwen in de zaak , mede op basis van de contacten met Eteck, dat dit bedrijf binnen haar mogelijkheden alles in het werk stelt om een goede en volgens de eisen werkende energievoorziening in stand te houden.