Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Financiële steun en duidelijkheid voor Dongense sportclubs

DONGEN OPTIMAAL Posted on vr, september 11, 2020 13:04:01

Besluit van B&W: Drie maanden kwijtschelding van huur

Sportverenigingen in Dongen die in maart, april en mei van dit jaar vanwege de landelijke corona-maatregelen géén gebruik konden maken van de gemeentelijke sportaccommodaties, hoeven over deze periode geen huur te betalen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten.

Met dit besluit loop het college vooruit op de uitvoering van de landelijke compensatieregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Vanaf volgende week is het voor alle gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders in Nederland mogelijk om TVS-aanvragen in te dienen bij het ministerie van VWS. Totaal is € 89.500.000,- beschikbaar voor tegemoetkomingen in gederfde huurinkomsten als gevolg van de landelijke corona-maatregelen. Dit wordt naar ratio verdeeld. Het ministerie streeft er naar de beslissing per gemeente voor compensatie uiterlijk half december 2020 kenbaar te maken.

Reactie wethouder
,,We hebben besloten hier niet op te wachten’’, aldus René Jansen, wethouder sport. ,,Als college vinden we het belangrijk dat onze sportverenigingen nu al duidelijkheid krijgen en niet aan het eind van dit jaar. Met dit besluit willen we onze sportclubs als belangrijke bouwstenen van onze lokale samenleving, financieel ondersteunen en zekerheid geven in deze moeilijke tijden’’.

Brief
De Dongense sportclubs die voldoen aan de voorwaarden voor de TVS-regeling, hebben deze week een brief ontvangen van de gemeente Dongen. In de brief staat dat de huur van maart t/m mei voor 100% wordt kwijtgescholden. Verenigingen die de factuur voor de huur in deze periode reeds hebben betaald, krijgen het bedrag teruggestort op hun rekening. In juli besloot het college al tot opschorting van de betalingsverplichting voor sportverenigingen in Dongen.

Overige huurders
Verenigingen die een sportaccommodatie huren van een andere (particuliere) verhuurder, wordt geadviseerd te informeren bij hun verhuurder of deze een TVS-aanvraag indient. In dat geval zal aan het einde van dit jaar duidelijkheid komen over de compensatie.

Tarieven 2021
Inmiddels zijn ook de tarieven voor de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties in 2021 vastgesteld. Voor de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 geldt een tariefsverhoging van 1.8%. Daarmee is de stijging beperkt gebleven tot de prijsindexering.Junior Orkest Dongen houdt op te bestaan : Geen nieuwe aanwas

DONGENS ALLERLEI Posted on vr, september 11, 2020 09:20:50

Twee jaar na de start van het Junior Orkest Dongen (JOD) heeft het bestuur deze zomer, met pijn in het hart, moeten besluiten dat dit orkest niet langer levensvatbaar is en met onmiddellijke ingang wordt opgeheven.

Het JOD wilde jongeren die een instrument wilden bespelen de mogelijkheid bieden al heel snel samen te musiceren onder leiding van een professionele dirigent. Om vervolgens een paar jaar op hun eigen niveau te spelen bij het JOD en de benodigde diploma’s te behalen bij het Kunstpodium. Met een aanmelding naar eigen keuze bij één van de Dongense- of ‘s Gravenmoerse muziekverenigingen als vervolg. Het bijzondere van dit initiatief was dat het een samenwerking was van alle muziekverenigingen. Twee jaar lang zijn door vertegenwoordigers van de verenigingen – samen met het Kunstpodium- plannen gemaakt hoe een en ander in het vat te gieten, hoe het benodigde geld bijeen gebracht kon worden, hoe jongeren enthousiast gemaakt konden worden voor de muziek etc. Dit alles in de wetenschap dat de individuele verenigingen dit niet in hun eentje meer voor elkaar zouden krijgen, maar juist in gezamenlijkheid dit van de grond zouden kunnen tillen.

exit …

Met financiële hulp van de gemeente Dongen en bijdrages uit de nalatenschap van de opgeheven fanfare St. Hubertus uit Dongen-Vaart ging op 3 september 2018 de eerste repetitie van start. Het plan werkte. Jongeren vonden het leuk om samen te gaan spelen en onder leiding van dirigent Rolf Rombouts zijn ook diverse uitvoeringen gegeven in Dongen. Nu 2 jaar later werkt het nog steeds, maar is er geen nieuwe aanwas meer. Een aantal leden van het JOD wil zich aan gaan melden bij een vereniging en voor de resterende leden worden de bedragen, die gemoeid zijn met het in stand houden van het orkest, simpelweg te hoog. Het was een mooi initiatief waarbij intensief is samengewerkt door alle muziekverenigingen, maar waarbij we helaas moeten besluiten dat het misschien wel te mooi was om waar te zijn.Gemeenteraad stemt voor herbenoeming burgemeester Marina Starmans

DONGEN OPTIMAAL Posted on vr, september 11, 2020 08:43:18

De gemeenteraad van Dongen draagt burgemeester Marina Starmans voor om te worden herbenoemd. Dat is bekend gemaakt bij de openbare raadsvergadering van donderdag 10 september 2020. Een klein zinnetje van de duidelijk blije Marina Starmans tegenover deze krant maakte alles duidelijk : “Ja, ik wil”. Het betekend dat ook de burgemeester zelf er op nieuw voor wilt gaan. Ook dat is in deze procedure een belangrijk item. Er volgde bloemen, applaus en gelukwensen in coronastijl ook vanaf de publieke tribune. Nestor gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Dongense VVD las de geloofsbrief namens de raad voor. Mevrouw Marina Starmans zei in haar dankwoord blij te zijn met het vertrouwen dat de raad in haar stelt.Ook hier weer een veelzeggend zinnetje: “Ik heb er zin in “

De eerste termijn van de burgemeester loopt af op 2 februari 2021. De aanbeveling is de afgelopen maanden op zorgvuldige wijze voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle zes partijen uit de raad vertegenwoordigd waren. De commissie heeft een interactief proces doorlopen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Daarbij is gesproken met zowel de Dongense samenleving als (regionale) partners.

Procedure

De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning in Brabant. Deze adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Een burgemeester wordt herbenoemd voor zes jaar. De aanbeveling moet volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht.

Gemeentewet
De raad stemde in met de aanbeveling tot herbenoeming tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 10 september 2020 die besloten was. Deze beslotenheid was geen keuze van de Dongense raad, maar een wettelijke verplichting. Conform artikel 23 van de Gemeentewet heeft de raad zichzelf geheimhouding opgelegd voor de duur van 75 jaar. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen alsmede de beraadslagingen van de gemeenteraad dienen volgens wettelijke voorschriften geheim te blijven.

Benoeming
In december 2014 maakte de Commissaris van de Koning prof. dr. Wim van de Donk bekend dat drs. Marina Starmans – Gelijns per 2 februari 2015 zou worden benoemd als burgemeester van Dongen. Op woensdag 4 februari 2015 had de installatie plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. Commissaris van de Koning Van de Donk hield een toespraak en loco-burgemeester Piet Panis hing haar de ambtsketen om.

Eerste kennismaking
De Dongense politiek en samenleving had al eerder kennis gemaakt met Marina Starmans. In 2011 ging ze in Dongen gedurende drie jaar aan de slag als wethouder van sociale zaken na het plotseling wegvallen van de SP uit de coalitie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 werd ze wethouder in Waalre. Deze functie bekleedde ze tot in januari 2015. Marina Starmans begon haar politieke loopbaan in Son en Breugel, waar ze na de verkiezingen van 2006 wethouder werd.

Heden

Als burgemeester van Dongen heeft Marina Starmans onder meer in portefeuille: openbare orde en veiligheid, handhaving, communicatie, representatie, beleidscoördinatie, personeel en organisatie, juridische zaken, bestuurlijke vernieuwing, regionale en intergemeentelijke samenwerking. Ze is onder andere voorzitter van de burgemeesterskring Midden-Brabant, lid van het dagelijks bestuur Hart van Brabant en de toezichtraad Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs besloten haar voor te dragen als lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal (portefeuille regionale samenwerking).