Aanpassingen ontwerp gemaakt voor de Hoofdstraat

Dongen , s Gravenmoer, 2 juli 2020.

Het college heeft deze dinsdag in haar besluiten-vergadering gesproken over de stand van zaken rondom het Verkeersplan ’s Gravenmoer, in het bijzonder over de herinrichting van de Hoofdstraat. Dit naar aanleiding van de reacties van inwoners, ondernemers en organisaties op het in juni 2019 gepresenteerde schetsontwerp voor de Hoofdstraat (inclusief de komgrens met Klein-Dongen), de vervolggesprekken die met diverse doelgroepen hebben plaatsgehad en de resultaten van het aangekondigd aanvullend onderzoek ter voorbereiding op het nemen van een besluit over het vervolg.Er is ook een besluit genomen : De doelstelling van het Verkeersplan ’s Gravenmoer wordt onverkort gehandhaafd. Met de herinrichting van de Hoofdstraat wordt ingezet op het verhogen van de leefbaarheid, wat vooral betekent het verlagen van de snelheid en niet de verkeersintensiteit. Het deel Molendijk en Hoofdstraat tussen de Grutterijstraat en Kerkebosdreef wordt ingericht als een duidelijk en handhaafbaar 30km-verblijfsgebied, de komgrens nabij de Klein- Dongenseweg wordt conform het verkeersplan aangepast ,d e fietspaden langs de Hoofdstraat krijgen een prominentere en bredere uitstraling,d e toepassing van een flexibele verkeersdrempel wordt onderzocht, er komt een goede wegfundering om geluid- en trillingsoverlast te beperken. Er komen ook snelheidsbeperkende maatregelen door middel vaneen combinatie van flexdrempels en versmalling. Wat niet meer gebeurt is het onderzoeken van een mogelijkheid een rondweg aan te leggen en komt ook geen vrachtwagenverbod in ’s Gravenmoer. Knooppunt ‘Hooipolder’ verdwijnt uit het dossier en en er komt geen geen kentekenonderzoek.

Terugblik

s Gravenmoer foto : Adriaan Raesen

Op 10 december vorig jaar besloten het college dat er aanvullend onderzoek nodig was om weloverwogen keuzes te kunnen maken voor de nieuwe inrichting van de Hoofdstraat. Dit naar aanleiding van de reacties op het eerste schetsontwerp. Dit werd op 5 juni vorig jaar gepresenteerd. Hierop kwamen uiteenlopende en soms tegengestelde reacties binnen. De reacties gingen met name over de veiligheid van fietsers, overlast als gevolg van geluid en trillingen en de snelheid van het verkeer. De vraag leefde of met het schetsontwerp de doelstelling van het Verkeersplan ’s Gravenmoer ( het verhogen leefbaarheid) zou worden behaald. Naar aanleiding van de reacties voerde wethouder Petra Lepolder (Verkeer) gesprekken met agrariërs, ondernemers, de dorpsraad en de verkeerswerkgroep ‘s Gravenmoer. In de afgelopen maanden is aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een verbod op vrachtverkeer, de effecten van de reconstructie van knooppunt Hooipolder, een rondweg, het verplaatsen van agrarisch verkeer en alternatieve snelheidsremmende maatregelen.

gemeente Dongen afbeelding

Diverse gemeenten in de regio die onlangs een vrachtverkeerverbod hebben ingevoerd, geven aan dat het verbod weinig effect heeft. Het verbod is niet handhaafbaar omdat voor bestemmingsverkeer een uitzondering gemaakt moet worden, wat nauwelijks te controleren is. Het is vooral een symbolische maatregel, die verwachtingen wekt die niet waargemaakt kunnen worden. De politie bevestigt dit. Daarnaast blijkt uit het gesprek met plaatselijke ondernemers dat zij een behoorlijk aandeel van het vrachtverkeer genereren. Dit is verkeer met bestemming ‘s Gravenmoer/Hoofdstraat. Om het overige vrachtverkeer te weren, is een goed alternatief nodig. Er zijn geen andere routes die daarvoor geschikt zijn. Met de provincie is gesproken over de mogelijkheden om een rondweg aan te leggen. Het blijkt een zeer langdurig en lastig traject. De jarenlange procedures en de benodigde financiële middelen voor de realisatie ervan bieden geen oplossing voor de korte termijn. Er zijn diverse gemeenten bij betrokken en de aanleg past niet binnen het bestaande bestemmingsplan. Ook het verwerven van de gronden is moeilijk en tijdrovend.

De aanpassing van knooppunt Hooipolder, naar verwachting omstreeks 2023, bevordert de doorstroming op de A59 positief. De verwachting is dat filevorming op de A59 richting de A27 sterk zal afnemen of verdwijnen. Hierdoor vervalt de noodzaak om eventueel de route door ’s Gravenmoer te nemen. Daardoor neemt de extra verkeersdrukte in de spits in de Hoofdstraat af.

Opnieuw aan de ontwerptafel

Met alle input van de informatieavond van 5 juni 2019/de reacties op het eerste schetsontwerp, de gesprekken met de belangengroepen en de uitkomsten van de onderzoeken wordt een nieuw schetsontwerp voor de Hoofdstraat gemaakt. Met als vertrekpunt: de veiligheid van fietsers vergroten, de overlast van geluid en trilling verminderen en de snelheid van het verkeer verlagen. Bij het maken van een nieuw ontwerp worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het deel Molendijk en Hoofdstraat tussen de Grutterijstraat en Kerkebosdreef wordt ingericht als een duidelijk handhaafbaar 30km-zone. Dat kan door belijning, bebording, het gebruik van verschillende bestratingsmaterialen en straatmeubilair. Hierdoor krijgt het hart van ’s Gravenmoer een duidelijk andere inrichting. De politie krijgt een nadrukkelijke rol in het ontwerpproces, zodat de inrichting aan de voorwaarden voldoet om te kunnen handhaven op toegestane snelheid. Zoals in het Verkeersplan ’s Gravenmoer is aangegeven en ook reeds in het oude ontwerp voor de Hoofdstraat was verwerkt, krijgt de bebouwde komaanduiding bij de Klein Dongenseweg een andere inrichting. Deze wordt enkele tientallen meters verplaatst richting Klein Dongen. Om de Hoofdstraat optisch te versmallen en de fietser een prominentere en veiligere plaats te geven, krijgen de fietsstroken voldoende breedte en een onderscheidende uitstraling ten opzichte van de rijweg. De totale breedte van de weg blijft zoals die nu is. Er wordt gekeken of het toepassen van flexibele verkeersdrempels mogelijk is, waarbij het voorkomen van geluid en trillingen een belangrijk aspect is.

Financiën en externe financieringsmogelijkheden

In de begroting is voor het jaar 2021 € 706.000 gereserveerd voor de aanpak van de Hoofdstraat. Het plan is nu om daar een deel van de Molendijk bij te betrekken, zodat vanaf de Grutterijstraat tot aan de Kerkebosdreef een duidelijk 30km-verblijfsgebied kan worden ingericht. Daarmee is het waarschijnlijk dat de kosten ook zullen toenemen. Deze kunnen in mindering worden gebracht op de geraamde kosten voor de Molendijk, die over een aantal jaren gepland staat. Omstreeks de begrotingsbehandeling in september/oktober zal duidelijk zijn of het gereserveerde bedrag toereikend is en komen we met een financieel voorstel. De herinrichting van de Hoofdstraat komt mogelijk in aanmerking voor subsidie van de provincie en het Rijk. De subsidieregeling Verkeer en Vervoer van de Provincie Noord Brabant is echter in de huidige vorm stop gezet. Vanuit de regio Hart van Brabant is aan de provincie gevraagd duidelijkheid te verschaffen over een nieuwe wijze van cofinanciering. Inmiddels heeft zich een nieuwe subsidiemogelijkheid aangediend vanuit het Rijk. Helaas is er nog veel onduidelijk over de regeling en de toetsingscriteria die het Rijk gaat hanteren. Dongen volgt de ontwikkelingen en mogelijkheden om subsidie aan te vragen op de voet. Komende maanden wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp. De bedoeling is om in september het nieuwe ontwerp te presenteren. Daarna kan het ontwerp technisch worden uitgewerkt en aanbesteed. Uitvoering heeft op zijn vroegst in 2021 plaats.

De stand van zaken deelt de gemeente Dongen via een digitaal voortgangsbericht met iedereen die een reactie heeft ingediend op het schetsontwerp voor de Hoofdstraat en aangegeven heeft op de hoogte te willen blijven.