Dongen wil een financieel gezonde en toekomstbestendige Cammeleur en treedt op als opdrachtgever van de vier partners

Dongen, 25 mei 2020. ‘De gemeente moet de regie pakken en de Cammeleur-partners zouden hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en ondernemerschap tonen’. Het college moet die wens nog verder uitwerken maar staat prominent op de to do list. Deze conclusie komt voort en is voor rekening van het college nadat de raad na de hier en daar felle discussie in de besluitvormende raadsvergadering van 17 april over de voorgestelde nieuwe koers van ‘Dongens trots’ de Cammeleur. Een deel van de raad wil zelfs een toevoeging van een nieuwe partner, maar het gehele voorgestelde tijdspad voor de vernieuwing viel niet in goede aarde bij de oppositiepartijen. Vandaag kwam middels een raadinformatiebrief beweging in de zaak.

Het college meldt daarin dat de Cammeleur-partners in samenwerking met de gemeente op basis van de inhoudelijke koers een plan opgesteld hebben voor de inrichting en sturing van de projectorganisatie. Het college is nu opdrachtgever ten aanzien van de partners, verenigd in een stuurgroep waarin bestuurders van de vier Cammeleur-partners zitting hebben. De stuurgroep is dus opdrachtnemer en verantwoordelijk voor het resultaat. Als het nodig is of wenselijk, sluit de gemeente inhoudelijk aan. De vingen is stevig aan de pols. Daarnaast wordt met project- en werkgroepen gewerkt voor het uitwerken van deelopgaven. De procesbegeleiding is in handen van de gemeente die dus overkoepelend en ‘de baas ‘ is. Volgens het college moet deze handelswijze leiden tot een plan van aanpak om op lange termijn te zorgen voor een financieel gezonde en toekomstbestendige Cammeleur’ .Ook de (deel)opgaven voor de korte termijn (zoals opdracht horeca en visie kunstonderwijs) worden in samenwerking met de Cammeleur-partners uitgevoerd” aldus het college aan de raad.

Het financieel plaatje van ‘de vier ‘

Theek 5

Het financiële plaatje van de Cammeleur -partners is niet echt rooskleurig te noemen. Theek 5 Dongen heeft 2019 afgesloten met klein positief resultaat van € 1.156, maar heeft in combinatie met andere vestingen een tekort laten zien van ruim € 4.500. De financiële impact van de coronacrisis lijkt beperkt voor Theek 5. De inkomsten van Theek 5 komen slechts voor een klein deel uit contributies en activiteiten. Voor het overgrote deel bestaan de inkomsten uit de gemeentelijke subsidie. Daardoor blijft de financiële impact beperkt

s Gravenmoer-De Geubel : Kind van de rekening ?

Het KunstPodium

De door Het KunstPodium getroffen maatregelen beginnen voorzichtig hun vruchten af te werpen. Het KunstPodium heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 27.302. Daarbij moet worden opgemerkt dat op de reguliere gemeentesubsidie al een voorschot is verleend dat moet worden ingelopen. Het coronavirus speelt deze partner ook flink parten. Dat wordt gevoeld in de geldkist. Er is gemiste omzet voor groepslessen, gemiste omzet van instromers , het geven van proeflessen en voorkomende restitutie van groepslessen en individuele cursussen. Het college gaat er overigens nu nog vanuit dat dit geen consequenties heeft voor de lopende subsidieafspraken. Maar helemaal zeker is men daar niet van, getuige de zinsnede in de brief waarin het college zegt dat het nog te vroeg is ‘om op dit moment met zekerheid te kunnen aangeven in welke omvang eventuele aanvullende steunmaatregelen nodig zullen zijn’.

ContourdeTwern

Met ContourdeTwern heeft de gemeente Dongen geen subsidierelatie, maar een inkooprelatie. Het door ContourdeTwern behaalde financiële resultaat is daarbij niet zozeer van belang, er is immers vooraf een prijs met elkaar afgesproken, als wel dat ContourdeTwern de gevraagde prestaties heeft geleverd. De financiële impact op de coronacrisis lijkt beperkt voor ContourdeTwern zegt het college. ContourdeTwern heeft de dienstverlening in dit kader immers anders vormgegeven, waardoor het wel in staat is om prestaties te leveren op de afgesproken thema’s. Wel wordt het werk bemoeilijkt, doordat veel partners vanuit huis werken en daardoor minder zichtbaar zijn. Daarnaast is de inzet achter de voordeur minder of in ieder geval minder zichtbaar.

Voorschot subsidieboorschot Stichting DonckHuys niet eerder bekend

De grootste partner Stichting DonckHuys kreeg in 2019 een substantieel bedrag van € 268.270 aan subsidie. Nu zit DonckHuys dik in de rode cijfers. De raad kreeg een cijfer van € 130.193 verlies over 2019 te zien. Het bestuur wijdt dit verlies voornamelijk aan hogere beheers-, huisvestings- en servicekosten. In het eerste jaar is gebleken dat kosten voor beheer en service, ten behoeve van De Cammeleur en al haar partners, hoger uitpakken en dat deze meerkosten op rekening van DonckHuys terecht zijn gekomen waardoor er een onbalans ontstond . Daarbij komt nog een slordige € 80.000 huurschuld en onverwachte energiekosten aan de gemeente uit 2019 die alsnog betaald zal moeten worden. Bovendien is er dit jaar al een achterstand ontstaan op diezelfde huurbetalingen en energie. Daarbovenop heeft de Stichting al flink van de vervroegd uitbetaalde subsidie gesnoept. Iets dat tot nu toe enkel bij de raadsleden bekend was overigens. De uitgaande Dongenaar merkte het al : geen vervangings- reserveringen, prijsverhoging huur en horeca, aanpassingen in beheer en dienstverlening. Voor de Dongenaar die gebruik maakt van de accommodatie geen leuke ervaring .

Ook hier een waarschuwing van het college aan de raad. “Het bestuur van DonckHuys heeft de maatregelen genomen om nog in 2020 tot een sluitende exploitatie te komen. Daarbij dient in ogenschouw genomen te worden dat ‘een deel van de effecten pas op langere termijn zal optreden ‘. Volgens ingewijden een mooie formulering voor het feit dat het erg moeilijk gaat worden dat doel te bereiken.

De Geubel

De Geubel in Dongens mooiste dorp s Gravenmoer is volgens insiders die deze krant informeerden waarschijnlijk het kind van de rekening. In hoeverre dat bewaarheidt wordt is niet helemaal duidelijk. Toch heeft het college meermalen kenbaar gemaakt de Geubel te willen behouden. De zogenoemde ‘Geubelcommissie ‘ moet daar handvatten voor aangeven.