UPDATE EN GELDEND VANAF 19 MEI 2020

Dongense samenleving : UPDATE 19 mei 2020

Lokaal heeft overleg plaats met partijen over de invulling van de landelijke maatregelen.

Horeca

Met horecaondernemers zijn we in gesprek over de versoepeling van de maatregelen per 1 juni en de wijze waarop zij open gaan. Bespreekpunten zijn het waarborgen van de veiligheid, het verruimen van terrassen op eigen terrein en het gebruik van de openbare ruimte. Uitgangspunt is dat we er alles aan doen om dingen mogelijk te maken, maar binnen de veiligheidskaders. De horeca en de gemeente zullen in de communicatie over de spelregels samen optrekken richting inwoners/bezoekers.

Openbare ruimte

Met verschillende partijen zijn we in gesprek over het veilig en aantrekkelijk inrichten van de openbare ruimte, bijvoorbeeld in het centrumgebied.

Mobiliteit

In het komende ambtelijke overleg mobiliteit en het portefeuillehoudersoverleg (3 juni) staan we stil bij de rol van mobiliteit bij het versoepelen van de coronamaatregelen, wat op een veilige manier en met 1,5 meter afstand moeten gebeuren. In het protocol stedelijke mobiliteit van het ministerie van IenW staan uitgangspunten, handvatten en maatregelen voor gemeenten om de verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk te voorkomen.

Pukkemuk
Ook de veiligheidsregio heeft deze week het protocol goedgekeurd van recreatiepark Pukkemuk. Eerder hadden we dat als gemeente al gedaan. Het protocol is maatwerk, maar bevat dezelfde kernpunten op het gebied van veiligheid zoals die door de veiligheidsregio ook zijn afgesproken met Efteling en Beekse Bergen. Hiermee heeft Pukkemuk toestemming om vanaf heden weer open te gaan, onder de voorwaarden van het protocol, zoals digitaal reserveren.

Coolhof is op Hemelvaartsdag gesloten

Landelijke maatregelen

19 mei 2020 maakte premier Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie bekend dat we vanaf 1 juni in Nederland opnieuw enkele maatregelen kunnen versoepelen. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. ‘Alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca – vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • Een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel).
 • Bezoekers moeten reserveren.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.

Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen – vanaf 12.00 uur

Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:

 • Een maximum van 30 mensen in het publiek;
 • Bezoekers moeten vooraf reserveren.
 • Een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen. Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Stap voor stap

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

Dashboard

Het kabinet komt in juni met een systeem om de verspreiding van het coronavirus in Nederland sneller tegen te gaan. Gegevens over bijvoorbeeld het aantal bezette IC-bedden, het aantal besmettingen en meldingen bij huisartsen worden in een computersysteem gezet. Die verzamelde informatie, het ‘dashboard’ genoemd, wordt dan in samenhang en per regio bekeken, zodat bij een nieuwe opleving van het virus sneller maatregelen genomen kunnen worden. Eventueel kan het kabinet dan tijdelijk strengere maatregelen nemen in alleen de regio waar het virus is opgelaaid.

Nieuw noodpakket

Op 1 juni gaat het noodpakket 2.0 in voor de duur van drie maanden. Het kabinet trekt nog eens 13 miljard euro uit voor verlenging van het noodpakket om banen te behouden. Voor bedrijven tot 250 werknemers komt er een nieuwe regeling met daarin tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro om de vaste lasten te kunnen betalen. Alleen ondernemingen met minimaal 30 procent omzetverlies komen daarvoor in aanmerking.

Het kabinet blijft voor bedrijven die omzetverlies hebben een groot deel (tot 90 procent) van de loonkosten op zich nemen. Wel worden aan deze NOW-regeling nieuwe voorwaarden gesteld. Zo mogen bedrijven die geld krijgen geen bonussen of dividend uitkeren. Ook worden zij verplicht om hun personeel te helpen met om- of bijscholing, zodat werknemers zich kunnen voorbereiden op een ‘veranderde toekomst’. 

In het nieuwe noodpakket keert de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 van 4.000 euro (TOGS) niet terug. Wel kunnen zelfstandigen die inkomen hebben verloren een beroep blijven doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zelfstandigen die minder dan 1.500 euro (paren) of 1.050 euro (alleenstaanden) aan inkomen hebben, krijgen een aanvulling. Nieuw is wel dat er ook naar het inkomen van de partner wordt gekeken. Is dat hoger dan het sociaal minimum, dan is er geen recht op een uitkering.

Dongense samenleving

Eerdere info voor de Dongense samenleving

Dongen , 13 mei 2020. Het Dongens college heeft in een raadinformatiebrief de raad op de hoogte gebracht van de nieuwe situatie na de persconferentie van Minister President Rutte in verband met maatregelen in verband met de coronacris. Samen buiten sporten mag weer en ook culturele jeugdactiviteiten mogen buiten worden georganiseerd, zo besloot het kabinet. Ook heeft het kabinet een eerste perspectief tot september geschetst. Aangekomen in deze nieuwe (overgangs-) fase wil het college onder andere graag van verenigingen die subsidie ontvangen, weten hoe het met hen gaat. Het college zegt te begrijpen dat nog niet alle effecten van de coronacrisis inzichtelijk zijn, dat geldt ook voor het gemeentelijk apparaat. Toch wil het college een beeld over de impact van deze coronacrisis op de organisaties. Daartoe heeft Dongen ruim 60 verenigingen op 12 mei een vragenlijst toegestuurd , met het verzoek deze uiterlijk 31 mei 2020 in te vullen en te retourneren.

Sport

Het college zegt in goed contact te wille blijven in goed contact met alle buiten- en binnensportverenigingen in de gemeente. Via een brief zijn sportbestuurders en sportaanbieders geïnformeerd over het veilig en verantwoord opstarten van de buitensport in de gemeente Dongen voor alle leeftijdscategorieën. Ook zijn er de protocollen van NOC*NSF meegestuurd. Negen buitensportverenigingen geven gehoor aan de oproep van het kabinet om sport voor niet-leden aan te bieden voor jongeren tot en met 18 jaar. Ook de jongerenwerkers van ContourdeTwern bieden buiten bij de Poort sportactiviteiten aan. In de Informatiekrant van 14 mei wordt het complete aanbod gepresenteerd. De Dongenaar ontvangt die huis aan huis.

Het binnenzwembad van zwembad de Vennen gaat maandag 18 mei weer open met inachtneming van de landelijke coronamaatregelen. Er is goed overleg geweest over de uitvoering van het landelijke protocol en het hygiëneplan op locatie. Wethouder Jansen van sport, beleidsadviseur sport en een communicatieadviseur hebben de afgelopen weken een aantal keren een digitaal overleg gevoerd met bestuurders van de buitensportverenigingen.

Onderwijs en opvang

Op 11 mei mochten deuren van de basisscholen en de kinderdagverblijven na acht weken weer open. Dus ook in ’s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart en Dongen ging iedereen weer naar school en de opvang. Het opstarten van het onderwijs en de opvang is in alle kernen goed verlopen. Organisaties hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen zodat docenten, opvangmedewerkers, kinderen en ouders de mogelijkheid op besmetting van het coronavirus zo laag mogelijk houden. Zo worden de handen goed gewassen, mogen ouders een schoolgebouw niet binnen en wordt er 1,5 meter afstand gehouden tussen de kinderen en docenten.

Culturele jeugdactiviteiten

Op 8 mei is er een brief verstuurd naar de (muziek)verenigingen met daarin informatie over de mogelijkheden om activiteiten voor de jeugd tot en met 18 jaar te hervatten. In de brief wordt aangegeven binnen welke richtlijnen dat dient te gebeuren, en welke aandachtspunten er zijn. De richtlijnen zijn conform de richtlijnen voor sport en spel.

Tozo

Momenteel zijn er voor Dongen 342 Tozo-aanvragen binnen. Op 27 april waren dat er nog 318. Het lijkt erop dat een klein deel van die aanvragen dubbel is gedaan (schatting: ca. 20): ondernemers hebben per ongeluk twee keer een formulier ingevuld omdat het systeem even uitviel, meerdere personen in het huishouden hebben de aanvraag ingediend. Ruim 150 klanten hebben een of twee keer een voorschot van de gemeente ontvangen. In navolging van Kamervragen, is de reikwijdte van de Tozo vanaf deze week iets verruimd. De verruiming geldt voor ondernemers in grenssituaties en AOW-gerechtigde zelfstandigen. Voor Dongen lijken vooral de grenssituaties te spelen. Hiervoor gelden regels.

Dagbesteding

Verschillende vormen van dagbesteding/dagopvang voor kwetsbare groepen zijn weer opgestart, waaronder Thebe, Maria-oord, Ora et Labora en Eagle Shelter. Er wordt gewerkt conform de richtlijnen van het ministerie van VWS, die akkoord bevonden zijn door het RIVM. Omdat het gaat om een kwetsbare doelgroepen is men extra voorzichtig. Bij de dagbestedingslocaties zijndan ook niet meer dan vier cliënten tegelijkertijd aanwezig.

Recreatie en horeca

Het protocol Veilig Thuis van de landelijke groep grote pretparken en dierentuinen ziet Dongen als een goede basis voor het lokaal vertalen van landelijke maatregelen in diverse sectoren, waaronder horeca en recreatie en toerisme. Ook Dongen leeft het protocol dat Koninklijke Horeca Nederland op 11 mei jl. heeft verspreid na.. Deze week heeft de verdere inventarisatie/belronde plaats bij Dongense horecaondernemers in relatie tot de openstelling vanaf 1 juni.

Centrum Dongen

Winkeliersvereniging Dongen Promotion (DP) heeft een centrummanager (Hans van Aalst) aangesteld. Vanuit DP wordt ingezet op ‘Koop lokaal’, een initiatief dat wij van harte ondersteunen. Wethouder Eline van Boxtel (centrum) maakt deze week een ronde langs diverse winkeliers in het centrumgebied, samen met de centrummanager.

Weekmarkt

Na het besluit van de veiligheidsregio van 8 mei jl. over de weekmarkten, heeft de weekmarkt in Dongen sinds deze week weer non-foodkramen staan. Met de ondernemers zijn afspraken gemaakt over hoe zij uitvoering moeten geven aan de coronamaatregelen.

Bibliotheek

Bibliotheek 5 in De Cammeleur gaat vanaf 18 mei weer open voor publiek. Ook met Theek 5 zijn wij in gesprek over de uitvoering van de maatregelen.

Inzet vrijwilligers

Vanaf zaterdag 23 mei wordt de oud-papierinzameling weer opgepakt met vrijwilligers van verenigingen met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. Eerder werd dit stopgezet vanwege de coronamaatregelen en verzorgden medewerkers van de buitendienst de dienstverlening.