In een raadinformatiebrief aan de raad herinnert het college de raad dat in de programmabegroting Dongen 2020 – 2023 is aangegeven, dat de focus in het sociaal domein gericht is op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, waarbij ze zelf regie voeren over hun eigen leven, waar mogelijk ondersteunt vanuit voorzieningen. De gemeente doet dit samen met alle partners en vanuit een integrale benadering. Hierbij wordt gezocht naar effectieve oplossingen, met oog en zorg voor de financiële beheersing.

Volgens het college wordt De Entree onder de loep genomen. In dat verband wordt zowel de functie en het gebruik van De Entree beoordeeld als de vraag, of de huidige locatie gehandhaafd blijft dan wel dat De Entree ondergebracht kan worden in het gemeentehuis. Daar wordt in 2020 in het kader van een businesscase verder aan gewerkt die het college onlangs heeft vastgesteld. Daarmee is voldaan aan de opdracht om De Entree binnen de gemeente Dongen te evalueren en scenario’s uit te werken voor doorontwikkeling, compleet met sub- opdrachten waaronder evaluatie met medewerkers en partners en natuurlijk de locatie. De planning is dat de businesscase medio juni 2020 is afgerond.

Leerlingenvervoer

Aansluitend op de informatiebijeenkomst van 13 februari jl. over leerlingenvervoer en collectief vervoer is gevraagd om voorstellen te ontwikkelen voor het leerlingenvervoer. Deze voorstellen moeten twee doelen dienen: Het actualiseren van de verordening leerlingenvervoer 2012 en het voorbereiden van acties en besluiten die de hoge kosten van leerlingenvervoer zullen moeten verminderen. Het college biedt de raad in juni een conceptverordening Leerlingenvervoer 2020 aan. Voor de uitvoering van het leerlingenvervoer ontbreekt een geactualiseerde verordening. De conceptverordening 2020 omvat geen wijzigingen die met de raad in de geplande opiniërende vergadering van mei besproken zouden moeten worden. Een lijst van wijzigingen wordt aan het voorstel toegevoegd. In het concept zelf zitten dus geen recente wijzigingen.

Kosten

Het college oppert in deze raadinformatiebrief dat meerdere acties en analyses er op gericht zijn op het verminderen van de kosten, waaronder het verkleinen van reisafstanden voor leerlingen. Verder wordt in overleg met de regio geëvalueerd wat de kosten en baten zijn van stimuleringsmaatregelen openbaar vervoer. Na de meivakantie wordt overleg gestart met de schoolbesturen. Dit overleg is gericht op een breder onderwijsaanbod door uitbreiding leerlabs voor leerlingen in Dongen, zodat ook hier reisafstanden kleiner worden.

Armoedebeleid

In het kader van de ingezette ombuigingen is gevraagd om het gemeentelijk armoedebeleid in 2020 integraal tegen het licht te houden. Daarnaast is in de beleidsbegroting 2020-2023 aangegeven dat een herijking van het armoedebeleid nodig is, met als doel te komen tot beleidsdifferentiatie, vereenvoudiging van procedures en vermindering van administratieve lasten voor de inwoners van Dongen. De Rekenkamercommissie heeft in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar hoe armoede in de gemeente Dongen wordt ervaren. Deze commissie heeft aandachtspunten en suggesties voor beleid en uitvoering geformuleerd. Het college heeft op 3 maart 2020 de opdracht voor de voortgang armoedebeleid goedgekeurd. Hiermee is opdracht gegeven om:Het armoedebeleid te herijken, zoals differentiatie van het beleid, doorbreken van generatiearmoede, aanpak armoede onder ouderen en welke instrumenten waar in te zetten. Verder om instrumentarium armoedebeleid op orde brengen met behulp van een klantreis en gesprekken met inwoners en stakeholders.