Op zoek naar het nieuwe normaal | Hulp voor ondernemers

Dongen, 8 april 2010 Het college heeft de raad voorzien van een opsomming van de nieuwe realiteit van de dag. In een raadinformatiebrief. Dit naar aanleiding van de persconferentie van premier en minister De Jonge van dinsdag 7 april. Daarbij zijn er , zoals bekend geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Wel werden alle Nederlanders opgeroepen om zich te blijven houden aan de huidige maatregelen. Rutte zei trots te zijn op Nederland na het goed verlopen weekend: mensen bleven thuis en gingen niet massaal op pad, ondanks het mooie weer.De premier benadrukte het belang om dat ook met de paasdagen vol te houden. Deskundigen adviseren het kabinet om de maatregelen, die voorlopig zijn genomen tot en met 28 april, niet ineens te stoppen. Dit is ook wat Rutte benadrukte in de persconferentie: ‘We moeten samen op zoek naar het nieuwe normaal’. Ook vroeg Rutte aandacht voor het verlies, het verdriet en de eenzaamheid die er zijn in Nederland door het coronavirus.

Minister De Jonge ging onder meer in op het testbeleid en de mogelijkheid om op korte termijn met behulp van apps de ontwikkeling van het virus te volgen. Het gaat om twee apps. Eén die in kaart moet brengen met wie een besmet persoon in contact is geweest; de ander is bedoeld om de symptomen van de coronapatiënt te monitoren. In het buitenland (Engeland, Oostenrijk, China) wordt al gebruik gemaakt van soortgelijke apps. Volgens het college is privacy nog wel is een belangrijk aandachtspunt.Ook werd bekend dathet publieksnummer 0800-1351 deze week bereikbaar met openingstijden van 08.00 uur tot 20.00 uur.Deze tijden gelden tot en met maandag 2e paasdag. Dit nummer is er voor alle vragen over het coronavirus. Bij een wachtrij van langer dan vijf minuten, krijgen bellers een keuzemenu met antwoorden op de meest gestelde vragen. Hebben ze een andere vraag, dan blijven ze aan de lijn en worden ze zo snel mogelijk te woord gestaan. Na sluitingstijd blijven bellers het keuzemenu horen.


Regionale maatregelen
Afgelopen week was de belangrijkste prioriteit voor het interregionaal beleidsteam het reguleren van de piek van de coronapatiënten in Brabant.Inmiddels hebben ruim 20.000 mensen met een achtergrond in de zorg zich langs verschillende wegen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangemeld om te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Een deel daarvan staat nog officieel geregistreerd als zorgverlener en kan vrijwel direct aan het werk.


Paasweekeinde
De stafsectie bevolkingszorg vraagt extra aandacht voor handhaving komend paasweekeinde bij de hotspots in de regio, zoals natuurgebieden en parken. Gemeenten hebben zelf de lokale mogelijkheid om bepaalde wegen/parkeerterreinen af te sluiten (of bijvoorbeeld alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk te maken) zoals afgelopen weekend ook al op diverse plekken is gebeurd voor toeristen, wielerclubs en groepen motorrijders.

Onderwijs

In de drie Brabantse veiligheidsregio’s is overleg geweest met gemeenten en partners zoals Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorginstellingen, scholen, kinderopvang en jongerenwerk. Er is een enorm grote bereidheid binnen het hele maatschappelijke veld om de kwetsbare kinderen en jongeren opvang of begeleiding te bieden. Op veel plekken is sinds maandag 23 maart – en in enkele gevallen al daarvoor – opvang geboden aan deze groep. Dit betekent dat alle gemeenten zich sterk maken voor het opvangen van kwetsbare kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar, zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving (eigen school, kinderopvang, buurthuis etc.) Prioriteit wordt gelegd bij kinderen die in een directe onveilige thuissituatie verkeren, denk bijvoorbeeld aan kinderen die bekend zijn bij de instanties. Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid voor het identificeren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in de thuissituatie.

Huisvesting arbeidsmigranten

De landelijke lijn is dat huurders op dit moment niet uit huis worden gezet. Dit geldt dus ook voor huurders waarvan de huur wordt ingehouden op het loon door de werkgever. Ook arbeidsmigranten mogen niet op straat gezet worden. Zeker niet gezien ze op dit moment niet terug naar huis kunnen. Er is een moreel appèl gedaan op werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters om hun verantwoordelijkheid te nemen voor deze medewerkers. Als het wel gebeurt, dan worden de burgemeesters gevraagd om hierop actie te ondernemen en indien nodig op te schalen naar de voorzitter van de veiligheidsregio.


Website voor en door ondernemers

Op dinsdag 7 april is een regionale website beschikbaar gekomen die gemaakt is voor en door ondernemers: www.werk-samen.nl Het betreft een initiatief van onder meer regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Het doel is het samenbrengen van ondernemers die, tijdens de Corona periode, personeel beschikbaar hebben óf juist medewerkers tekort komen.

Dongense samenleving
Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe groter de impact op onze lokale samenleving. Bij de gemeente Dongen komen zorgen en vragen binnen van inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties, instellingen, stichtingen en partners: Hoe gaan we om met de effecten van de corona-crisis? Met onze dienstverlening / communicatie zetten we in op maatwerk.

Extra communicatie
Namens de gemeente Dongen wordt deze week een extra informatiepagina gepubliceerd in Weekblad Dongen, waarvan de oplage huis-aan-huis wordt verspreid in onze gemeente. In een open brief doen burgemeester en wethouders een oproep aan onze inwoners: ‘Help elkaar, toon je hart, wees flexibel’. Deze brief is in de digitale media op dit moment al gepubliceerd en zal morgen in het Weekblad Dongen te lezen zijn. Ook is er in het weekblad en andere lokale media berichtgeving over hoe je vanaf thuis de raadsvergadering van 9 april kunt volgen. Zoals bekend wordt de vergadering via onder andere kanaal 42 van Ziggo en deze krant rechtstreeks uitgezonden. Het college heeft de bevolking op deze manier ook gewaarschuwd over malafide zaken en hoe je (als oudere) kunt voorkomen dat je slachtoffer wordt van fraude via WhatsApp en hoe je als ondernemer hulp kunt aanvragen voor financiële maatregelen tijdens de coronacrisis.

Overzicht hulp voor ondernemers
De coronacrisis treft ondernemers hard. Daartoe heeft het rijk een set van ondersteunings-maatregelen afgekondigd.Het college heeft voor de Dongense ondernemers een illustratie gemaakt met een overzicht van de diverse regelingen en de contactgegevens. Deze wordt via meerdere communicatiemiddelen verspreid. Ook vind je hier onder deze terug in dit artikel

Tozo
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor een lening bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Criteria

In de Kamerbrief van 27 maart heeft het rijk de criteria van de Tozo bekend gemaakt. De regeling is voor 3 maanden en werkt terug ( met terugwerkende kracht) tot 1 maart. Om in aanmerking te komen, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. De zelfstandige moet in Nederland woonachtig zijn en het bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn (of de hoofdzakelijke werkzaamheden). Daarnaast moet een zelfstandige voldoen aan het urencriterium, wat neerkomt op 1.225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week. Tot slot moet een zelfstandige bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, vóórdat deze regeling is aangekondigd (dus voor 17 maart 2020).

Voorschotten

De regeling wordt officieel van kracht via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze gaat naar verwachting eind april in. Voor die tijd hebben gemeenten de mogelijkheid om voorschotten te verlenen, op basis van artikel 52 Participatiewet. De gemeente Dongen kiest ervoor – net zoals Tilburg en veel andere (regio)gemeenten – om voorschotten te verlenen voor die ondernemers die dit het hardst nodig hebben. Op het aanvraagformulier kunnen ondernemers aangeven of ze per direct in de problemen komen en dus aanspraak willen maken op een voorschot; ca. 30% heeft dit aangekruist.

Uitvoering

Voor Dongense zelfstandigen wordt de regeling uitgevoerd door de gemeenten Tilburg en Dongen. Zelfstandig ondernemers dienen de aanvraag in bij Ondernemersadvies Tilburg (tilburg.nl/ondernemersadvies). Ondernemersadvies zorgt voor de beoordeling, vervolgens heeft De administratieve afhandeling en betaling plaats door de gemeente Dongen. Vanaf eind maart hebben is er met elkaar hard gewerkt om de regeling goed en snel van de grond te krijgen. Dit betekende onder meer aanvraagformulieren opstellen, werkprocessen aanmaken, betalingen inregelen, communiceren over deze regeling, etc.

Van start

Dongen is nu nu zover dat van start kan worden gegaan. De eerste voorschotten worden eind deze week verstrekt. In Dongen zijn tot nu toe ca. 190 aanvragen binnengekomen. Op de site van de gemeente Dongen, via social media en andere kanalen wordt actief gecommuniceerd over deze regeling. De Tozo is niet de enige regeling voor ondernemers, daarom neemt Dongen in dezen ook informatie mee over de andere corona-regelingen voor ondernemers. Op die manier staat alle informatie handzaam bij elkaar.Ook hebben we namens de gemeente Dongen een apart mailadres waar ondernemers met vragen terecht kunnen ondernemers@dongen.nl en tozo@dongen.nl .

NOW
Vanaf afgelopen maandag 6 april is het mogelijk voor ondernemers om bij het UWV aanvragen in te dienen voor de ondersteuningsmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW). Dit is een tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers met tenminste 20% omzetverlies.

Extra toegankelijke informatie
Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus best veel en complex zijn. Op www.dongen.nl is daar extra aandacht voor. Zo is er een animatie geplaatst van de stichting lezen en schrijven. Ook kan naar de website https://corona.steffie.nl worden doorgeklikt. Op makkelijke wijze wordt uitgelegd wat het coronavirus is en hoe je hiermee omgaat.

Filmpjes
Inmiddels zijn drie afleveringen gemaakt van een serie filmpjes die het goede werk laten zien van de stille krachten in onze lokale samenleving. Dit naar aanleiding van de oproep ‘Toon je Hart’ die recent is gedaan door de burgemeester. In beeld zijn gebracht: de maaltijdbezorger van de SWOD, de activiteitenbegeleidster van De Volckaert en de initiatiefneemster van Dongen Helpt Elkaar. In totaal zijn de filmpjes nu ruim 18.000 keer bekeken, met veel positieve reacties van inwoners. Het regionaal piketteam heeft in de mailing van 7 april de serie benoemd als ‘heel mooi communicatievoorbeeld’. Ze staan ook in deze krant

Milieustraat
Het algemene beeld in zowel de regio als de provincie is dat het (extreem) druk is bij de milieustraten. In Breda is de wachttijd drie uur, in veel andere gemeenten twee uur. Ook bij De Coolhof in Dongen is het extra druk en de wachttijden kan oplopen tot drie kwartier. Medewerkers van de gemeente fungeren als verkeersregelaar. Via communicatiemiddelen die ter beschikking staan van de gemeente worden Dongenaren opgeroepen om een bezoek aan de milieustraat uit te stellen als het niet strikt noodzakelijk is. Ook voor de aanpassing in openingstijden en de huidige wachttijden wordt begrip gevraagd. Zoals eerder gemeld heeft onze milieustraat vanwege de corona-maatregelen aangepaste openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 9.00 – 12.00 uur. Helaas heeft Dongen ook te maken met zieke collega’s of medewerkers die vanwege een zieke huisgenoot niet naar hun werk mogen of kunnen. Door de aangepaste openingstijden kunnen de werkzaamheden beter gespreid worden onder de aanwezige werknemers en aldus ook uitvoering blijven geven aan primaire taken. Denk aan de dienstverlening op De Coolhof, de storingsdienst voor wegen en riolen, de dagelijkse afvalinzameling huis-aan-huis in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart en het ophalen van oud papier op zaterdag (waarbij geen vrijwilligers ingezet kunnen worden als gevolg van coronacrisis).

Onderwijs

Deze week ontvangen alle ouders met schoolgaande kinderen in onze gemeente een brief met informatie over de noodopvang tijdens de meivakantie. De brief is  in goed overleg met de aanbieders van buitenschoolse opvang tot stand gekomen. Alle aanbieders in Dongen dragen de komende weken hun steentje bij aan de noodopvang.

BELANGRIJKE INFO VOOR ouders / verzorgers
Dongen, 8 april 2020
Betreft : Noodopvang tijdens de meivakantie

Dongen :

Contactpersoon/tel.nr. : Sylvia van der Westen- van den Broek / 14 0162
Vorige week heeft het kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen om de verspreiding van het Corona virus te stoppen zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Het kabinet geeft al voorzichtig aan dat de maatregelen misschien langer duren en er wordt geadviseerd om in de meivakantie niet te reizen. De meivakantie duurt van 20 april tot en met 5 mei. Alle scholen in de gemeente Dongen zijn gedurende deze periode gesloten. De scholen zijn dan niet voor noodopvang toegankelijk. Gedurende de meivakantie kunt u voor noodopvang een beroep doen op een aanbieder van buitenschoolse opvang in onze gemeente. Wat is voor u als ouder belangrijk om te weten? Hebt u al een plaatsingsovereenkomst met een aanbieder van buitenschoolse opvang in de gemeente Dongen? Dan kunt u gedurende de meivakantie daar terecht. Vriendelijk verzoek om hierover zo snel mogelijk in contact te treden met uw aanbieder.


Voor ouders die normaal gesproken geen gebruik maken van buitenschoolse opvang maar nu door de coronacrisis gedurende de meivakantie een opvangprobleem hebben omdat opvang thuis of op school niet tot de mogelijkheden behoort, geldt het volgende. Deze ouders kunnen kosteloos een beroep doen op buitenschoolse opvang in onze gemeente. Let wel, voorwaarde blijft natuurlijk dat minimaal één ouder een cruciale functie uitoefent en dat absoluut alles in het werk is gesteld om op een andere manier thuis het kind op te vangen. We verzoeken u alleen gebruik te maken van de noodopvang als het echt niet anders kan. Alleen dan kan, in een zo veilig mogelijke omgeving voor iedereen, opvang worden geboden. Opvanglocaties noodopvang gedurende de meivakantie U kunt met één van de zes onderstaande opvanglocaties in de gemeente Dongen contact opnemen. Doe dit uiterlijk dinsdag 14 april (voor de gehele meivakantie). Dit is belangrijk in verband met de activiteitenplanning voor de kinderen en de zorg voor voldoende pedagogisch begeleiders

  • De Toverdroom BSO Slot Ravot: Gruterijstraat 27 in ’s Gravenmoer BSO De Bikkels: Vermeerstraat 1 in Dongen Telefoonnummer 06 252 268 24 Aanmelden via info@detoverdroom.nl
  • De Tovertuin (BSO De Kastanjetuin en BSO De Ottertuin) Oude Baan 88 in Dongen Telefoonnummer 06 427 869 26 Aanmelden via info@detovertuindongen.nl
  • Kinderopvang Egeltje Goo Dongen Sint Josephstraat 76 in Dongen www.goo4it.nl Aanmelden via goo4it@outlook.com
  • Kindercentrum Kiddy BSO Okido & kinderdagverblijf Tijgertjes St Josephstraat 62 in Dongen Telefoonnummer 06 254 637 50 Aanmelden via info@kinderopvangindongen.nl
  • BSO Monito’s Club Sint Josephstraat 93 www.kids-time.nl Aanmelden via 06 497 593 28
  • Kindercentrum Petito’s Wilhelminastraat 78 in DONGEN Aanmelden via info@petitos.nl

Breng uw kind niet zonder aanmelding. Hierdoor kunnen groepen te groot worden en dat brengt de gezondheid van kinderen en medewerkers mogelijk in gevaar.
Voor meer informatie verwijzen we u ook naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen