BRON GEMEENTE DONGEN


Dongen, 1 april 2020.
UPDATE In een raadinformatiebrief die in overleg en in samenwerking met Brabantse Veligheidsraden is samengesteld en die deze krant toegespitst op de Dongense situatie publiceert, zegt het college te zien dat de Dongense samenleving goed reageert op de coronamaatregelen. Volgens het college wordt er duidelijk gehoor gegeven aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Vergeleken met een week geleden is het aantal mensen dat aangesproken moet worden op hun gedrag, verwaarloosbaar.Dongense Boa’s zijn zeven dagen per week op pad om te kijken hoe het gaat in de gemeente Dongen. Ze houden met name de situatie bij openbare ontmoetingsplaatsen, zoals parken, pleinen en speelplaatsen in de gaten. Ze gaan in gesprek en bieden hulp waar nodig. Ook bezoeken de Boa’s de winkels. Ze gaan in gesprek met bedrijfsleiders en filiaalmanagers met betrekking tot naleving van maatregelen (1,5 meter afstand houden) door klanten. Ze reiken posters uit met de instructies van de rijksoverheid. De Boa’s worden ondersteund door collega’s van de gemeente Dongen, die vanuit een coachende rol in gesprek gaan en zaken signaleren. Namens ContourdeTwern gaan jongerenwerkers op pad.


Waar nodig spreken de Boa’s mensen aan en treden ze handhavend op. Daarbij werken ze nauw samen met de politie. Met als doel juist nu Dongen zo veilig mogelijk laten zijn. “Want alleen samen krijgen we corona onder controle”. In het weekeinde was er een melding van een feest met een groep van zo’n 15 personen. Daarop is de politie ter plaatse geweest en het feest is gestopt. De bewoners hebben een waarschuwing ontvangen. De Veiligheidsregio Midden- West-Brabant, waar Dongen onder valt, heeft een noodverordening opgesteld. Op basis hiervan kunnen de Boa’s van de gemeente en de politie handhaven op de maatregelen en boetes opleggen. Dat kan dan leiden tot een boete tot € 390 per persoon. Voor bedrijven kan dit oplopen tot € 4.000 euro. In geval het nodig is, zal niet worden geschroomd om over te gaan tot het opleggen van de hoge boetes. Inwoners die een overtreding zien, bijvoorbeeld een te grote groep bijeen, wordt verzocht eerst elkaar op een respectvolle manier aan te spreken. Brengt dat geen oplossing, dan kan worden gebeld met de politie via 0900-8844.

Ondernemers

Voor plaatselijke ondernemers probeert Dongen zo goed mogelijk inzichtelijk te maken wat de maatregelen van het kabinet (economisch noodpakket) voor hen kunnen betekenen. Informatie wordt zo toegankelijk mogelijk gedeeld via zowel digitale media (dongen.nl , social media) als op papier (gemeentelijke informatiekrant). Zie hieronder de voorbeelden van drie belangrijke regelingen:

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Wat is het:  een uitkering voor maximaal 3 maanden van  maximaal €1.500 netto. Hoe hoog dit bedrag precies is  hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw  inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug  te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.  Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen  van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient u wel terug te betalen. Voor wie: zelfstandig ondernemers die in de knel komen  door de coronacrisis.
Waar aanvragen: Aanvragen regelt u bij de gemeente.  Gemeente Dongen heeft dit onder gebracht bij de gemeente  Tilburg. Ga naar  www.tilburg.nl/ondernemersadvies  en  vul het formulier in. De verwerkingstijd is 4 weken. Om  erachter te komen of u in aanmerking komt kunt u een  check uitvoeren op  deze website.

Meer informatie en contact: vragen over Tozo kunt u  stellen via tozo@dongen.nl of 14 0162 (algemeen nummer,  u wordt doorverbonden). 

Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS)
Wat is het: gedupeerde ondernemers ontvangen een  eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste  lasten te kunnen betalen.
Voor wie: ondernemers die directe schade ondervinden  van de maatregelen om het virus in te dammen. Denk aan  horeca, kappers, evenementenlocaties en zwembaden.
Vanaf maandag 30 maart geldt de regeling ook voor de  non-foodsector, bijvoorbeeld winkeliers.  Ook sportverenigingen kunnen gebruik maken van deze  regeling.Waar aanvragen: Aanvragen regelt u via de Rijksdienst  Ondernemend Nederland: rvo.nl/tegemoetkomingcorona.  Dit kan tot en met 26 juni 17.00 uur.
Meer informatie en contact: vragen over TOGS kunt u  stellen via 088 042 25 00. Kijk op rvo.nl/tegemoetkomingcorona voor meer informatie.
Sportverenigingen uit Dongen kunnen bij vragen contact  opnemen met Nathalie Verdult via  nathalie.verdult@dongen.nl of 14 0162 (algemeen nummer,  u wordt doorverbonden).

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
Wat is het: een tegemoetkoming in de loonkosten.  Hiermee kunnen werkgevers hun werknemers met een vast  en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in  plaats van de regeling voor werktijdverkorting.Voor wie: werkgevers met tenminste 20% omzetverlies.
Waar aanvragen: U kunt de aanvraag vanaf 6 april  indienen  via www.uwv.nl.
Meer informatie en contact: Ga naar www.uwv.nl of  www.rijksoverheid.nl.

Overige maatregelen rijksoverheid
Alle andere maatregelen van de rijksoverheid, zoals verruiming borgstelling MKB en verlaging invorderingsrente leest u op de  website van de Rijksoverheid. U vindt daar altijd de meest actuele informatie. 

Belastingsamenwerking West-Brabant: Uitstel lokale belastingen
Bedrijven in de gemeente Dongen krijgen uitstel van  betaling lokale belastingen tot 30 juni 2020. Hierdoor wordt het voor bedrijven  iets makkelijker in deze lastige tijden. Meer informatie  staat op de website van Belastingsamenwerking  West-Brabant (BWB).Sportverenigingen
De sportbestuurders in Dongen hebben vandaag een brief ontvangen namens het college. Daarin worden ze geïnformeerd over de landelijke regeling en over de gevolgen van de maatregelen op lokaal niveau, voor zover nu bekend. Zie verderop in dit artikel.

Onderwijs
Het gaat goed met de noodopvang van kinderen in het onderwijs. Het aantal neemt iets toe, net als bij de kinderopvang, maar dat leidt niet tot problemen. Zo worden bij Sint Jan en Achterberg nu 50 kinderen opgevangen, terwijl de capaciteit wordt uitgebreid naar 80. Er bereiken de scholen geen signalen dat er een tekort is aan laptops of andere apparatuur. Een zwakke WiFi is soms wel lastig. Het is goed om te zien dat ouders binnen hun eigen netwerk zaken en middelen goed geregeld krijgen. Dongen blijft goed monitoren of er voldoende leermiddelen voorhanden zijn, zeker nu de periode van maatregelen langer duurt.

Milieustraat
Het is druk bij de milieustraat, maar de piek is eraf. Het aantal verkeersregelaars wordt afgeschaald. Dit zijn steeds medewerkers van de gemeente Dongen. Door minder dienst te doen als verkeersregelaar, kunnen medewerkers voor andere taken worden ingezet.

Paasweekeinde
Dongen heeft alvast vooruit gekeken naar het paasweekeinde. Het college is in gesprek gegaan met diverse ondernemers om passende, preventieve maatregelen te nemen. Publiekstrekker Van Cranenbroek heeft aangegeven op tweede paasdag niet open te gaan. Met de gemeente Oosterhout is contact geweest in het kader van tuincentrum AVRI.

GGD
Wethouders en medewerkers van de gemeentelijke organisatie hebben afgelopen week gehoor gegeven aan de oproep van de GGD om telefonische diensten mee te draaien bij het klant-contactcentrum van de GGD wegens de grote drukte en een gebrek aan medewerkerscapaciteit. Vandaag heeft het college van de GGD het bericht ontvangen dat dit niet meer nodig is.

Sportverenigingen

De situatie rondom het coronavirus verandert continu, zeker nu de maatregelen zijn verlengd t/m 28 april 2020. Dit kan leiden voorstellen tot nieuwe uitdagingen en vraagstukken voor sportverenigingen. Er is een Landelijke regeling voor sportclubs (TOGS) dat voorziet in een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- . Sportverenigingen, – stichtingen en fitnessclubs kunnen via het noodloket van het kabinet een eenmalige tegemoetkoming á € 4.000,- aanvragen ter ondersteuning tijdens de coronacrisis. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten zoals huur en onderhoud vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het coronavirus. Het te ontvangen bedrag is dus een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Gebleken is dat sommige SBI codes (van de Kamer van Koophandel) geen toegang tot de regeling boden. Hierop zijn inmiddels enkele aanvullingen gekomen.

Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/financiele-regelingen/noodloket.

Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, leest u dat via de website van www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona en in de meeste media.

Huur van binnensportaccommodaties

Sportverenigingen die maandelijks de sporthal of gymzaal huren ontvangen zoals regulier een factuur van B.S.A. Dongen. Dit valt onder de vaste lasten waarvoor de landelijke compensatieregeling kan worden ingezet. Door deze handelswijze komen meer aanbieders in aanmerking voor de eerder genoemde landelijke steunmaatregel TOGS. Een van de voorwaarden bij deze regeling is immers dat er aangetoond moet kunnen worden dat er minstens € 4.000,- aan vaste lasten zijn in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020. Op het moment dat het wegens financiële problemen niet lukt om de huur te betalen kan dit worden opgeschort tot 1 juni 2020 (uitstel van betaling). Op dit moment wordt onderzocht of er lokaal ondersteunende / aanvullende maatregelen mogelijk zijn. Zodra dit bekend is wordt dit gecorrespondeerd.

Toegang tot de sportaccommodaties

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zijn alle sportinrichtingen zoals sportvelden en binnensportaccommodaties t/m 28 april gesloten. Er vinden ook geen georganiseerde sportactiviteiten plaats. Voor informatie over het vroegtijdig stopzetten van competities, verzetten van toernooien en evenementen, kunnen sportverenigingen contact opnemen met hun sportbond. Sportinrichtingen mogen in principe niet worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Daarom het verzoek van Nathalie Verdult Beleidsadviseur maatschappelijk beleid in Dongen aan de verenigingen om regulier onderhoud, keuringen etc. zo minimaal mogelijk te houden, te beperken tot het strikt noodzakelijke en uitsluitend te doen op basis van toestemming van de burgemeester. Het is bij de uitvoering van het onderhoud belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen. Een verzoek om onderhoud te plegen in de periode van sluiting kan gemaild worden naar: bestuurssecretariaat@dongen.nl én een cc naar nathalie.verdult@dongen.nl. Waar van toepassing worden door de gemeente per sportvereniging afspraken gemaakt over de planning van groot onderhoud aan de sportvelden.

Uitstel presentatie Lokaal Sportakkoord

De afgelopen maanden is door velen hard gewerkt aan de invulling van een Lokaal Sportakkoord. Onder aanvoering van sportformateur Sandra Heerius wordt het definitieve sportakkoord in april opgeleverd via: https://ssnb.nl/sportakkoord-dongen. Het gezamenlijk ondertekenen en vieren van de oplevering zal door de coronacrisis worden uitgesteld naar september 2020. Tijdens de Nationale Sportweek wordt samen het startsein gegeven voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.