Dongen, 31 maart 2020. Germaine Portier lid van de buurtvertegenwoordiging rondom oud Broederhuis Glorieux in Dongen, verklaarde vandaag tegenover deze krant dat de rechtszaak die was aangespannen door deze groep om te voorkomen dat het onderbrengen van 70 tot 100 arbeidsmigranten voor bepaalde tijd in het voormalige klooster voorlopig is ‘gewonnen’ en dat de plaatsing van deze mensen voorlopig ook   niet doorgaat.Volgens Portier is vandaag  die uitspraak gedaan door de voorzieningenrechter in Breda. Volgens Portier zegt de rechtbank dat  zij het verzoek om voorlopige voorziening toewijst, het bestreden besluit tot zes weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar schorst en het college opdraagt het betaalde griffierecht van € 178,- aan verzoekers te vergoeden.Volgens mevrouw Portier worden door deze uitspraak de bezwaarschriften behandeld en als hier een beslissing op wordt genomen betekend dat het dan nog 6 weken duurt na deze beslissing voor verdere actie. “Dit is een mooi moment in de moeilijke tijd die we nu met z ’n allen hebben ivm cornona en alle maatregelen “aldus mevrouw Portier. Zij noemt het aldus een “ een opsteker voor ons allen “. “Dat we als buurtbewoners onze stem hebben laten horen en door onze krachten te bundelen hebben we dit samen bereikt : vult zij daarbij aan. Volgens Portier was ‘aantasting van het woon- en leefklimaat’ het punt wat de doorslag heeft gegeven.

Dongen, Broederhuis Glorieux, 2010. Foto: Collectie Jan Smits

Het college denkt daar toch anders over en gaat zich beraden over de uitspraak. Dat blijkt uit een brief die vaar de raad is gestuurd vandaag waarin de raad door middel van een raadinformatiebrief op de hoogte gebracht werd van de uitspraak. In de brief vermeldt het college dat op 4 februari besloten is onder bindende voorschriften in te stemmen met de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van short-stay arbeidsmigranten in het voormalig Broederhuis Glorieux voor een periode van maximaal tien jaar. Ook besloot het college op dat moment onderzoek te gaan doen naar een permanente invulling voor het gebied, samen met de eigenaar van de gronden (Woningstichting Leystromen).

“De voorzieningenrechter is van mening dat de verleende vergunning strijdig is met één van de voorwaarden van de beleidsregel ‘Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten’. De betreffende voorwaarde bepaalt dat er geen onevenredige aantasting plaats mag vinden van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken en het woon- en leefklimaat van omliggende percelen. De voorzieningenrechter is van mening dat onvoldoende is aangetoond dat het plan geen aantasting van het woon- en leefklimaat van de omliggende percelen tot gevolg heeft “ aldus een quote uit de raadinformatiebrief, waarin ook wordt uiteengezet wat de rechter heeft bewogen tot het komen van dit oordeel. Volgens de rechter dient de gemeente Dongen het nemen van de beslissing op bezwaar de impact op het woon- en leefklimaat van het tijdelijke verblijf van 70 tot maximaal 100 arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis Glorieux aan de Triangellaan 2 beter te onderzoeken en te motiveren. Er zijn bovendien wat andere zaken die spelen. Zo moet beter geregeld worden wat er zich feitelijk kan gaan afspelen ten aanzien van de aankomst en het vertrek van de arbeidsmigranten.

Het college zegt dat de voorzieningenrechter wel van mening is dat er wordt voldaan aan de beleidsregel als het gaat om verkeersaantrekkende bewegingen en parkeerdruk. De rechter komt hier tot de voorlopige conclusie dat van strijd met de beleidsregel geen sprake is. Die zijn naar oordeel van de rechter beperkt en daarom is er geen reden te vrezen voor de verkeersveiligheid. Het college merkt verder op dat de voorzieningenrechter weliswaar begrijpt dat verzoekers ‘ geen tijdelijke huisvesting meer in het broederhuis willen en graag een definitieve invulling willen zien, maar stelt dat dit niet betekent dat het college geen omgevingsvergunning kon verlenen om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan’. Het college zegt zich te beraden op wat de uitspraak betekent voor het verdere proces.