‘Ingediende bezwaren hebben geen schorsende werking’

Dongen, 6 februari 2020. Vandaag werd bekend dat het college van B&W van Dongen afgelopen dinsdag heeft besloten ‘onder bindende’ voorschriften in te stemmen met de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van short-stay arbeidsmigranten in het voormalig Broederhuis Glorieux, Triangellaan 2 in Dongen. Het betreft hier een periode van maximaal tien jaar. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 20 december 2019 ingediend door Cier architecten, namens de initiatiefnemers Bouwvast Beheer BV, E&A Uitzendbureau en Leystromen. In een vandaag verschenen raadinformatiebrief werd ook gesproken over een besluit een onderzoek te gaan doen naar een door buurtbewoners gewenste permanente invulling voor het gebied. Het onderzoek wordt een samenwerking met Woningstichting Leystromen, eigenaar van de gronden waarop het voormalig Broederhuis is gevestigd. Het collegebesluit, dat in de brief aan de raad ruimschoots toegelicht wordt, wordt begeleid met de mededeling dat de aanvraag is getoetst aan de ‘Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten’, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit ruimtelijke ordening.

Dongen Broederhuis Glorieux 2010. Foto Collectie Jan Smits

Het college zegt dat genoemde ‘ voorwaarden tot stand zijn gekomen op basis van inwonersparticipatie en de inbreng in dezen van de raad’ Naar de mening van het college voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden en komt de aanvraag tegemoet aan de zorgen en aandachtspunten van de raad en omwonenden. Dit betreft vooral het aantal te huisvesten arbeidsmigranten, het ingroeimodel, de beheerafspraken, de duur van de huisvesting, monitoring /evaluatie en de toekomstige invulling van deze locatie. De gebruiksafspraken zijn in de verleende vergunning nadrukkelijk als bindende voorschriften opgenomen. “ Op deze manier wil het college de eventuele impact voor omwonenden zo beperkt mogelijk houden “ In de brief aan de raad legt het college nogmaals de bindende voorschriften voor.


Verblijf arbeidsmigranten en aantallen

Het beoogde gebruik moet zijn ten behoeve van ‘short-stay ‘ arbeidsmigranten voor een maximale aaneengesloten verblijfsperiode van 6 tot maximaal 10 weken.Er zijn maximaal 99 personen inclusief beheerders toegestaan (97 arbeidsmigranten + 2 beheerders). Het gemiddelde aantal personen zal 70 bedragen. Er zijn maximaal 6 piekmomenten toegestaan van maximaal 2 – 3 weken.

Instroommodel en monitoring / evaluatie

Nadat de omgevingsvergunning is verleend zal het huidige aantal bewoners (10 en 1 beheerder) toenemen met maximaal 10 personen per maand tot een maximum van 50 personen in totaliteit. Hierna dienen de ervaringen met gemeente, wijkraad West 1 en direct omwonenden te worden geëvalueerd alvorens het aantal mag doorgroeien naar het gemiddelde van 70 personen. Gedurende het gebruik als tijdelijke huisvesting van de ‘ short-stay ‘arbeidsmigranten dient er verder jaarlijks een evaluatie plaats te vinden met gemeente, wijkraad West 1 en omwonenden.De vergunninghouder neemt het initiatief voor beide evaluaties.

Toezicht

Op locatie zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, 2 beheerders aanwezig welke dienst doen als contactpersoon voor de wijkraad West 1, omwonenden, de arbeidsmigranten en gemeente.Bewoners van het pand die zich niet houden aan het huishoudelijk reglement dienen per direct het gebouw / het perceel te verlaten. De buitengewoon opsporingsambtenaren zullen in het begin dagelijks een bezoek aan de locatie brengen.

Mobiliteit

Er zijn geen eigen auto’s van de arbeidsmigranten toegestaan. Er zijn op het perceel maximaal 8 bedrijfsauto’s toegestaan met Nederlands kenteken. Deze auto’s parkeren achter het bestaande pand.

Periodieke tijdelijke ontheffing

De ontheffing op het gebruik volgens het geldende bestemmingsplan is aangevraagd voor een maximale periode van 10 jaar. De eigenaar / verhuurder van het complex gaat onderzoek verrichten om te komen tot een permanente invulling ter plaatse. Indien dit aan de orde is dient de huurovereenkomst voortijdig te worden beëindigd.

Huishoudelijk reglement

Aanwezige arbeidsmigranten houden zich aan het huishoudelijk reglement. Met omwonenden dienen een aantal specifieke afspraken te worden gemaakt, onder andere over de afscheidingen grenzend aan de Modestusstraat.


Communicatie

Direct omwonenden en de wijkraad West 1 dienen de contactgegevens te ontvangen van de beide beheerders. Bouwvast Beheer BV, Leystromen, E&A Uitzendbureau en gemeente maken nadere afspraken over het monitoren van ervaringen en de wijze van evalueren.

Gebruik park

Het park dient door de huurder te worden onderhouden. De boerderij Triangellaan 4 wordt alleen gebruikt voor opslag van goederen en de stalling van fietsen en containers.

Beleidsregel

De bepalingen genoemd in de ‘Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 2019’ moeten worden nageleefd. Dit houdt onder andere in dat het bijhouden van een nachtregister verplicht is. Dit is een doorlopend register waarin onverwijld bij aankomst van de arbeidsmigrant zijn/haar naam, woonplaats en dag van aankomst wordt aangetekend en, bij vertrek, de dag van het vertrek.

Handhaving

Het college kan op grond van de genoemde beleidsregels de omgevingsvergunning intrekken wanneer niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor verlening van de omgevingsvergunning of indien in strijd met de omgevingsvergunning wordt gehandeld. Er is veel aandacht voor de afspraak met eigenaar Woningstichting Leystromen om gezamenlijk onderzoek te doen naar een permanente invulling van de locatie. Dit is de uitdrukkelijke wens van een groep omwonenden. Het college wil verder de toekomstige invulling van het voormalige Broederhuis en het park onderdeel laten zijn van een bredere gebiedsvisie.

“ Er spelen in de directe omgeving meerdere ontwikkelingen en er zijn kansen en mogelijkheden die we in samenhang willen bekijken “aldus omschreven in de brief aan de raad.

transformatielocatie Kanaalzone

Een belangrijk gedeelte van de raadinformatiebrief wordt gevuld met informatie over het overleg met de provincie in verband met deze casus. Met de provincie is door college en ambtelijke organisatie meermalen overleg gevoerd over zowel het thema arbeidsmigranten als de locatie/het gebied Broederhuis Glorieux. Voor wat betreft de tijdelijke invulling, benadrukt de provincie dat er een grote urgentie is in het creëren van huisvestings- mogelijkheden voor arbeidsmigranten. Voor wat betreft de langere termijn voert de provincie beleid op duurzame gebiedsontwikkelingen en heeft het een eigen taskforce die gemeenten ondersteunt. In het Bestuursakkoord 2018 – 2022 is het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor de Kanaalzone opgenomen. Dit gebied is eind 2018 door de gemeente bij de provincie ingebracht als binnenstedelijke transformatielocatie. Binnen de taskforce kregen andere locaties tot dusver meer prioriteit omdat zich daar concrete ontwikkelingen voordeden. “ De provincie heeft in ons overleg van 11 december 2019 voorgesteld om de ingebrachte in te wisselen voor de transformatielocatie broederhuis Glorieux en omgeving “. Wethouder Van Boxtel heeft deze vraag op 21 januari 2020 voorgelegd aan het college en het college staat hiervoor open. De provincie is daar onlangs over geïnformeerd.

Wethouder Van Boxtel

De pas aangetreden wethouder Eline van Boxtel -Pullens krijgt met dit dossier een flinke kluif te verwerken op het gebied van bestuurskunde. Ze zei in een eerder stadium er voor klaar te zijn. Zo neemt zij contact op met een afgevaardigde van de buurtvertegenwoordigers en Leystromen om het besluit op de vergunningaanvraag toe te lichten en hen uit te nodigen samen aan de slag te gaan met het in gang zetten van het proces naar een toekomstige, definitieve invulling. Wethouder van Boxtel heeft zich direct na haar beëdiging intens laten informeren door toen tijdelijke wethouder Maarten Pieters. Pieters liet zich aan het eind van zijn tijdelijk wethouderschap en direct na zijn bekende en unieke logeerpartij in het gebouw nog ontvallen ” Ik heb vannacht goed nagedacht over de onmacht van ons allemaal’’. “Het valt niet mee om een oplossing te vinden waarin iedereen zich kan vinden’’.

In de onmiddellijke omgeving spelen diverse ontwikkelingen die Dongen graag in samenhang wil bezien. Als eerste stap ziet de wethouder heil in een wandeling met een brede groep belanghebbenden, waaronder de buurtbewoners, om het gebied te ontdekken en eerste gedachten op te halen over toekomstige mogelijkheden.

Op het moment dat de omgevingsvergunning verleend is, kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken bezwaar aantekenen. Ingediende bezwaren hebben geen schorsende werking. De initiatiefnemers kunnen vanaf het moment dat vergunning is verleend van die vergunning gebruik maken. Wel moeten de initiatiefnemers nog bouwkundige maatregelen treffen voordat het aantal te huisvesten arbeidsmigranten op de locatie kan worden uitgebreid.

UW REACTIE WORDT PAS LATER ZICHTBAAR