Dongen, 31 januari 2020. Wethouder René Jansen kan op twee oren slapen. Het raadsvoorstel over een flinke aanpassing van de manier van afvalinzameling die moet leiden tot een hoeveelheid restafval van -voorlopig – 100 kg per jaar voor een Dongense gezin, haalde met een flinke meerderheid de eindstreep in de raad. Uiteindelijk en uiterlijk in 2025 gaat daar nog eens 70 kg vanaf. Het gehele raadsvoorstel werd bijna raadsbreed gesteund. Gaande de discussie was Jansen vrij toegeeflijk. Een tenslotte raadsbreed amendement door de raad zonder het CDA ingebracht , dat een open einde behelsde voor het wel of niet weghalen van de PMD ondergrondse ‘supermarktcontainers’ was dan ook niet echt een probleem voor de wethouder. Jansen heeft er vertrouwen in , dat hij, onder andere door dit te monitoren uiteindelijk zijn gelijk zal halen waardoor die verdwijen uit het straatbeeld. De discussie rond het moverend ter zaken doende amendement bracht tevens wat verwarring. Voorzitter burgemeester Marina Starmans gaf daarom een kort college door de begrippen ‘motie’ en ‘amendement’ nader toe te lichten aan André Vonk van het CDA .Het deed er toe en zorgde voor het raadsbreed instemmen met het ingebrachte amendement.

Zonder eerst de ‘kwetsbare groepen ‘ zoals ouderen en mindervaliden met naam te benoemen, waren het deze Dongenaren wel, waarom de raad voorstellen deed om de lasten te verzachten door de frequente te verhogen van 1 keer per week in plaats van 1 keer per twee weken met betrekking tot het inzamelen van het PMD- afval. Dat kost wel zo’n € 140.000 per jaar extra en moet worden doorberekend. Ook naar ouderen en mindervaliden. De belangrijkheid van het onderwerp bleek uit het feit dat er diverse moties nodig waren en een tweetal amendementen om tot het uiteindelijke resultaat van instemming te komen van het raadsvoorstel .

Onbegrip

Opvallend was ook dit keer de houding van het CDA in de raad. Deze partij volgde ook nu een duidelijk eigen koers maar stuit daardoor ook op groeiend onbegrip. Vooral de Dongense VVD was hier de havik die de ‘gebeten hond’ een fabel voorhield dat weer leidde tot een latent ontluikend beeld van persoonlijke verwijten. VVD fractievoorzitter Pieter Brooijmans verweet CDA- raadslid André Vonk niet goed te luisteren, hetgeen resulteerde in een weinig passende en zeker niet zakelijk er toe doende paramedische opmerking dat laatstgenoemde niets aan zijn oren mankeerde. Jammer voor de tot dan toe inhoudelijke de belangrijke discussie .Een infantiele en onnodige onderbreking van beide kanten.

Gelijkheidsbeginsel

Het CDA had wel grote moeite met het drastisch naar beneden gehaalde keren (39) dat de Dongenaar gebruik kan maken van de ondergrondse restafvalcontainers. De partij stelde dat 51 maal realistischer is. De partij diende een amendement in waarin dit tot in de kleinste cijfertjes werd uitgerekend en beargumenteerd. Alleen de Ouderen Partij Dongen zag daar wel wat in en stemde in. De geringe steun bij dit onder de vlag van het ‘gelijkheidsbeginsel’ bedoelde voorstel gaf in feite de doorslag voor het CDA om als enige tegen het gehele raadsvoorstel te stemmen.

Communicatie

De raad vindt unaniem dat er een grote voorlichtingscampagne moet komen richting de Dongenaren. De wethouder zegde dat al bij een eerdere gelegenheid toe. Waarschijnlijk wordt de afdeling communicatie van de gemeente Dongen met deze voorlichtingscampagne belast. Getracht wordt om daar nog voor de zomerperiode een begin mee te maken. Het starten van de nieuw in te richten manier van afvalverzameling is voor na de vakantieperiode voorzien

UW REACTIE WORDT PAS LATER ZICHTBAAR