Verantwoording

Dongen, 27 januari 2020. Op landelijk gebied is de politieke bestuurlijke drijfsfeer op sociaal beleid doorgaans gericht op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Ook Dongen voert dit beleid in het sociaal domein en geeft dit ook aan in de programmabegroting 2020-2023. Het is vooral een liberale gedachte dat zelf regie voeren over eigen leven de mens naar een hoger plan drijft. Mensen kunnen wel rekenen op de ( gemeentelijke) overheid daar waar het mogelijk en echt nodig is. De burger wordt ondersteunt vanuit voorzieningen die vooral de wet ‘Wmo’ oplegt aan de gemeenten. “De gemeente doet dit samen met alle partners en vanuit een integrale benadering. Waarbij gezocht wordt naar effectieve oplossingen, met oog en zorg voor de financiële beheersing “. Dat laatste zegt het college in een vorige week aan de raad gestuurde raadinformatiebrief betreffende het te voeren beleid in het sociaal domein- gebied.

Concrete acties

In de brief legt het college verantwoording af over het vooral vorig jaar gevoerde beleid en blikt verder naar de nabije toekomst .In 2019 is uitvoering gegeven aan de afspraken die de gemeenten in het ‘Hart van Brabant ‘maakten in eerste fase van het Maatpact, dat voorheen ‘Yoghurtpact’ heette. Die afspraken zijn inmiddels geëvalueerd . In het kader van het VN-verdrag voor de rechten voor mensen met een beperking en om te komen tot een gezonde inclusieve samenleving is het opstellen en uitvoeren van een daarop gericht beleid noodzakelijk . Het college onderschrijft dat mensen met een beperking belemmeringen ondervinden op allerlei terreinen zoals werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding die het voor hen onmogelijk maken om op een gelijkwaardige manier, zoals mensen zonder beperking aan de samenleving deel te nemen. Om hierin verandering te brengen, zijn in overleg met organisaties als Samen TOP, Prisma en Amarant, stappen gezet om te komen tot een soort VN-panel dat in deze voor de gemeente als klankbord kan fungeren.

Een aantal concrete acties van de afgelopen tijd:

 Met de organisatoren van de grootste evenementen in Dongen is overleg geweest over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van die evenementen.

 Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt contact met het panel gezocht.

 Er vindt overleg met winkeliers plaats over een betere toegankelijkheid van winkels.

 De ‘Hoge Nood’ app wordt uitgerold.

 Laaggeletterdheid wordt via het Taalhuis Dongen aangepakt.

 Er worden voorbereidingen getroffen om samen met het VN-panel te komen tot een lokale inclusie agenda op de terreinen van werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding.

Participatiewet

De belangrijkste resultaten van de teams Dongen Werkt! en Inkomen over 2019, zijn de volgende:

 Totaal aantal personen in de uitkering: 366 (peildatum 1 januari 2020)

 Totaal aantal uitkeringen: 309 (peildatum 1 januari 2020. Verschil is te verklaren doordat meerdere personen samen een uitkering kunnen ontvangen)

 Instroom in uitkering: 61 aanvragen toegekend, dit zijn 67 personen (een aanvraag kan meerdere personen bevatten, bijvoorbeeld bij een echtpaar)

 Tegengehouden uitkeringen: 35 aanvragen afgewezen, buiten behandeling of aanvraag ingetrokken

 Uitstroom via volledige uitstroom: 21

 Gedeeltelijke uitstroom door deels betaald werk: 33

 Uitstroom door gesubsidieerd werk:

 Aantal plaatsingen met loonkostensubsidie: 33:

 Beschut Werk: taakstelling 5 fte. Realisatie: 4,7 fte. Taakstelling 2020: 6 fte in totaal.

 Uitstroom naar studie: 1

 Uitstroom om andere redenen: 44

 Activering via werkervaringsplaats: 18

 Activering via vrijwilligersplek: 15

Het college zegt dat de doelgroep steeds complexer wordt, ‘ waardoor voor succesvolle plaatsing van de kandidaat steeds meer begeleiding en maatwerk nodig is’. “Onze belangrijkste uitdaging is om in het nieuwe jaar met minder budget een kwalitatief goede begeleiding te blijven bieden “zegt het college aan de raad.

gemeente Dongen

2020

Het college constateert in de raadinformatiebrief dat ‘werkgevers staan te springen om personeel’ “Tegelijkertijd” zegt het college “.. staat nog een flinke groep mensen aan de kant van de arbeidsmarkt die het niet lukt om hieraan deel te nemen “De arbeidsregio waar Dongen onder valt, ontving in 2019 één miljoen Euro. Ook in 2020 ontvangt de regio voor dit doel hetzelfde bedrag. Onder de noemer ‘Perspectief op Werk’ heeft onze regio een actieplan ingediend – een doe-agenda- voor de korte termijn. In Midden-Brabant wordt dat gedaan door de instroom van deelnemers aan trajecten te verbeteren, door betere matches te maken bijvoorbeeld door uitkeringsgerechtigden op andere manieren aan werkgevers te laten zien en door te kijken naar maatwerktrajecten, alternatieve vacature-invulling en door meer in de praktijk te kijken naar waar mensen goed in zijn. De regionale bestuurders gaan ook werken aan een nog betere samenwerking met het speciaal onderwijs en de GGZ. In het voorjaar van 2020 vindt de daadwerkelijke kick-off plaats van Perspectief op Werk.

In het voorjaar van 2020 wordt tegelijkertijd een nieuwe stap gezet in regionale werkgeversdienstverlening binnen Werkgeversservicepunt (WSP) Werkhart.

Dan gaat men namelijk een deel van de gemeentelijke budgetten voor werkgeversdienstverlening bundelen. Dit heeft als belangrijkste voordeel voor onze werkgeversdienstverleners en voor werkgevers dat in de hele regio dezelfde voorwaarden gaan gelden bij de inzet van instrumenten, dat sneller geschakeld kan worden bij een (potentiële) plaatsing op werk, maar ook dat er meer geld is voor out-of-the-box oplossingen en vernieuwingen. Daarmee gaat het makkelijker worden om klanten aan een nieuwe baan te helpen.

Huishoudelijke hulp

Uit onderzoek van onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat gemeenten het aantal aanvragen van huishoudelijke hulp binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) fors zien toenemen. Volgens een groot deel van hen komt dat mede door de gelijkgetrokken eigen bijdrage, waarvan vooral hogere inkomens zouden profiteren. Ook in Dongen zei wethouder Lepolder onlangs de verhoging te hebben geconstateerd.

Knelpunt hierbij is dat gemeenten niet na kunnen gaan of de toename bestaat uit personen met een hoger inkomen, die vanwege de lage eigen bijdrage nu alsnog aankloppen voor hulp. Omdat inkomsten en vermogen niet meer van belang zijn voor het beoordelen van een aanvraag kunnen wij inwoners ook niet om deze gegevens vragen en worden zij dus ook niet geregistreerd. Het college zegt in de brief aan de raad hierover nog het volgende “Een belangrijk punt van aandacht binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het vergroten van de transparantie voor wat betreft de rechtmatige inzet van ondersteuning en de daaraan gerelateerde zorgkosten.”

gemeente Dongen

Het college kondigt in dit verband ook aan dat zorgorganisatie vóór de zomer van 2020 ‘ ActiefZorg’ binnen de gemeente Dongen gaat starten met een nieuwe werkwijze om de transparantie van de geboden ondersteuning te vergroten. Fair Care Solutions heeft een systeem ontwikkeld dat bijdraagt aan transparantie in de thuiszorg. Fair Care, een op blockchain-technologie gebaseerde manier van registratie, geeft gemeenten de mogelijkheid om te controleren of gemeenschapsgeld bedoeld voor huishoudelijke ondersteuning daadwerkelijk goed besteed wordt.

Schuldhulpverlening

In september 2019 is het beleidsplan schuldhulpverlening door de raad vastgesteld. Het college wil de komende periode meer invulling geven aan de gemeentelijke regierol. Op dit moment vindt de werving van de regievoerder schuldhulpverlening plaats.

gemeente Dongen

Naast regievoering op schuldhulpverleningstrajecten heeft de nieuw aan te trekken medewerker een belangrijke taak op het gebied van preventie en vroeg -signalering. Ingevolge de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treedt, is vroeg- signalering ook een wettelijke taak. In het programma van ‘maatwerk naar preventie’ is onder meer aangegeven dat door het inzetten op preventie en vroeg -signalering complexe en dus duurdere schuldhulpverleningstrajecten kunnen worden voorkomen.

Verder ingezette acties sociaal domein

 Om de juiste zorgverlening te kunnen verlenen is het in beginsel noodzakelijk dat een op de persoon afgestemd plan van aanpak wordt opgesteld. Pas dan kan adequate hulpverlening worden ingezet en kunnen de kosten van hulpverlening op een verantwoorde wijze worden beheerst. Vandaar dat reeds vorig jaar is ingezet op het terugdringen van het afgeven van beschikkingen met terugwerkende kracht. Natuurlijk kan in spoedzaken na overleg direct met de zorg worden gestart en komt in die gevallen de beschikking achteraf. Inmiddels is een duidelijke daling te zien van het aantal beschikkingen dat met terugwerkende kracht is afgegeven (in de nog uit te brengen monitor zal hierop nader worden ingegaan).

gemeente Dongen

 Er is een begin gemaakt met het trainen van collega’s om bij de dienstverlening in te zetten op werk boven inkomen en wel door klanten eerder in de actiestand te zetten bij het vinden van werk, hen duidelijk te maken wat de rechten en plichten zijn die bij het krijgen van een uitkering horen enzovoorts.

 Er is een begin gemaakt met het trainen van collega’s om fraude bij uitkeringen tegen te gaan door de informatievoorziening aan de klant te verbeteren en de alertheid bij de medewerkers zelf te vergroten.

Jeugdhulp

In de brief aan de raad worden tal van andere zaken binnen het sociaal domein opgesomd en verduidelijkt. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de problematiek rond wachttijden in verzorgingstehuizen en de stijgende kosten in de jeugdzorg . Hierover komt binnenkort een separate raadinformatiebrief uit. Ook wordt verantwoording gegeven over het beleid ten aanzien van statushouders en de inburgering daaromtrent. Ook hierover bereikt de raad binnenkort een raadinformatiebrief.

UW REACTIE WORDT PAS LATER ZICHTBAAR