Dongen, 1 oktober 2019. In een raadsinformatiebrief informeert het college de raad hoe ‘het bevoegd gezag’ in Dongen omgaat met de uitspraak van de RvS van 29 mei dit jaar, dat de tot dan geldende PAS-systematiek in strijd is met de Europese richtlijnen. De uitspraak houdt in dat die niet langer als basis mag dienen voor het geven van toestemming voor activiteiten en plannen die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden.Het is nu noodzakelijk om op andere wijze ontwikkelingen te beoordelen op het onderdeel stikstof, ook in Dongen. Er moet volgens Dongen ook meer duidelijkheid komen op dit gebied. Uit de brief aan de raad blijkt dat ‘Dongen ontwikkelingen niet onnodig op slot zetten’. Dongen zegt wel degelijk oog te hebben voor de mogelijke toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. “Bij de invulling van dit uitgangspunt wordt onderscheid gemaakt tussen bestemmingsplannen (ruimtelijke ontwikkeling) en aanvragen voor omgevingsvergunningen”aldus een citaat uit de brief aan de raad. Binnen de gemeentelijke organisatie is gesproken over de gevolgen van de uitspraak en hoe om te gaan met ontwikkelingen zolang er nog geen nieuwe landelijke en provinciale regels en instrumenten beschikbaar zijn.

Pukkemuk

Nieuwe bestemmingsplannen worden beoordeeld in het licht van de RvS-uitspraak. Initiatiefnemers dienen aan te tonen of er stikstofeffecten zijn op Natura 2000-gebieden. Hiermee wordt de uitvoerbaarheid van een plan aangetoond. Of voor de uitvoering van een bestemmingsplan toestemming op grond van de natuurbeschermingswet-vergunning nodig is en, zo ja, of deze kan worden verleend, komt aan de orde bij de omgevingsvergunning. De provincie krijgt als wettelijk adviseur het plan voorgelegd. Voor lopende bestemmingsplanprocedures wordt naast mogelijke stikstofeffecten ook gekeken of er een procedureel risico is. Zijn er tijdens de zienswijzeperiode reacties binnengekomen over stikstof? Zo ja, dan kan dit leiden tot een extra berekening dan wel toelichting op of aanpassing van het plan. Voorbeelden hiervan zijn het recent vastgestelde bestemmingsplan Geer/Hoge Ham; berekening wijst uit dat de ontwikkeling daar niet leidt tot stikstofeffecten. Bij bestemmingsplan Pukkemuk, waarvan vaststelling heeft plaatsgevonden voor de uitspraak van de RvS, is gekeken naar het procedurele risico. Deze is niet aanwezig.

Lopende aanvragen

Bij (lopende) aanvragen en besluiten voor omgevingsvergunningen betrekt Dongen de RvS-uitspraak. De aanvrager/initiatiefnemer dient in beeld te brengen of er stikstofeffecten in verband met de voorgenomen activiteit zijn op Natura 2000-gebieden en/of een natuurbeschermingswet-vergunning is vereist. Indien dit het geval is dan zal de provincie beoordelen of deze toestemming verleend kan worden. Indien dit niet kan of nog niet kan, vanwege het ontbreken van nieuwe wettelijke instrumenten, kan een aanvraag aangehouden worden.
Een voorbeeld hiervan is de vergunningsprocedure bij Protix. Daarnaast is het mogelijk om het onderdeel natuur los te koppelen van de aanvraag omgevingsvergunning. De aanvrager kan dan een omgevingsvergunning krijgen, maar die mag niet gebruikt worden zolang nog niet beschikt over een nog apart bij de provincie aan te vragen natuurbeschermingswet-vergunning. Het risico ligt hierdoor bij de initiatiefnemer.

De stikstofeffecten hoeven niet in beeld gebracht te worden voor aanvragen van kleine bouwwerken, zoals de verbouw van een woning, aanbouwen, dakkapellen, garages, schuurtjes en of voor tijdelijke situaties. Dergelijke plannen leiden normaliter niet tot een toename van gasverbruik en verkeer. Bovendien liggen op korte afstand geen Natura 2000-gebieden.

Maatwerk

Dongen heeft nu globaal bekeken op welke projecten de RvS-uitspraak van invloed is of kan zijn. Invloed is er, maar in welke mate is nog niet te overzien. Voor ieder project geldt maatwerk. De handelswijze is dus afhankelijk van het soort project en de fase waarin het project zich bevindt. Binnen de regio heeft overleg en afstemming plaats over de aanpak van de verschillende gemeenten ten aanzien van de RvS-uitspraak. Met de provincie is er overleg over de N629 en met initiatiefnemers over hun plannen. “We volgen de ontwikkelingen op de voet en sturen bij waar nodig “ luidt het in de raadsinformatiebrief .

Laatste stand van zaken
Sinds 16 september is de gewijzigde zogeheten AERIUS-Calculator weer beschikbaar. Met behulp van deze calculator kan voor activiteiten die de natuur niet raken weer een vergunning worden aangevraagd. Dit betekent dat de vergunningverlening voor Natura 2000 weer (deels) op gang komt. Daarnaast heeft de voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, de heer Remkes, op 25 september zijn eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (‘Niet alles kan’) aangeboden. Wij wachten de kabinetsreactie op dit advies af. Op 10 oktober aanstaande houdt de provincie opnieuw een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen, waaronder gemeenten.