Standpunt minister over nieuw tracé 380kV

Dongen, s Gravenmoer ,woensdag 25 september 2019. Er komt geen variant met een zogenoemde ‘knik’ in het tracé voor de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Uit een eerste reactie van wethouder Bea van Beers ,tevens voorzitter bestuurlijk overleg 380kV ZWO, blijkt dat deze op zijn minst not amused is met de beslissing van minister Wiebes . “We hebben kennis genomen van het standpunt van de minister. Het was een lang proces om hier te komen en het gaat nog lang duren. Een eerste stap is nu met de bewonersgroep ’s Gravenmoer in gesprek over wat de voortgangsbrief betekent. Dat gesprek staat binnenkort gepland. De meest prangende vraag voor nu is: Waarom vindt de minister het niet nodig om extra in te zetten op het meten van de effecten op de gezondheid. Dat is een vraag die ons en onze inwoners bezig houdt” aldus de wethouder.

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Eric Wiebes heeft in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer zijn standpunt bekend gemaakt over het voorgenomen tracé voor de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Minister Wiebes zegt in een brief aan de leden van de tweede kamer : “ ( …)de bewoners ( van s Gravenmoer red. ) stellen deze knik voor omdat het tracé daarmee op gerede afstand verwijderd zou zijn van zowel het dorp ’s Gravenmoer als het dorp Waspik. Deze knik leidt echter niet tot minder gevoelige bestemmingen en leidt ook op landschap, natuur, nettechniek niet tot een betere score. Deze knik levert € 20 miljoen meerkosten op. Ik acht deze knik daarom niet proportioneel. “ aldus minister Wiebes.

Wethouder Bea van Beers beantwoorde op verzoek van de krant nog enkele vragen

*Betekend dat de beslissing van de minister nu definitief is ?

De minister heeft een keuze gemaakt. Formeel is dat geen besluit. Hierna volgt nog een proces om te komen tot een zogeheten rijksinpassingsplan. Hier is een inspraakprocedure aan gekoppeld. Als het inpassingsplan onherroepelijk is, is er sprake van een definitieve situatie. De procedure is vergelijkbaar met een bestemmingsplanprocedure, maar dan op rijksniveau.

*Zijn er nog wegen te bewandelen door de gemeente – in casu de wethouder – of , anderszins door de tweede kamer om de huidige beslissing ten gunste van de inwoners van s Gavenmoer te keren ?

De Samenwerkende Overheden bereiden een gezamenlijke reactie voor.

Gemeente Dongen gaat met de bewonersgroep ’s Gravenmoer in gesprek om te kijken wat de keuze betekent, te luisteren naar onze inwoners om vervolgens te bepalen wat er moet gebeuren.

Verder is er de procedure rondom het rijksinpassingsplan (zie hierboven red.). Gemeenten kunnen tijdens zo’n periode een zienswijze indienen.

*Wat zijn de kansen voor de gemeente Dongen om de situatie gunstig te beïnvloeden ?

Dat weten we nog niet. De eerste stap is in gesprek met de bewonersgroep. Daarna kijken we verder.

*De argumenten die de minister noemt in de brief aan de tweede kamer zijn, gezien de ingebrachte argumenten van belanghebbende die eerder in beeld kwamen erg willekeurig en broos te noemen. Wat is de mening hier over van de wethouder.

Wij gaan een reactie aan de minister geven nadat we de bewonersgroep hebben gesproken. Maar het mag duidelijk zijn dat we teleurgesteld zijn dat de minister niet voor de knik-variant heeft gekozen.

Veel informatie wordt gedeeld op de projectwebsite over de hoogspanningsverbinding (https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuws/keuze-trac-door-minister).