315 volle vrachtwagens reden af om 10.210 ton infill af te voeren
Europese aanbesteding voor afvoer infill bij TUF per direct beeindigd

Het college heeft op 17 september 2019 besloten de Europese aanbesteding voor afvoer van 7.557 ton infill van de locatie Vierbundersweg 15 (TUF Recycling BV) naar een vergunde inrichting, te beëindigen. Op 15 mei 2019 is de Europese aanbesteding op TenderNed gepubliceerd voor de opdracht om 7.557 ton infill van de locatie af te voeren naar een vergunde inrichting. Dit in het kader van de procedure last onder bestuursdwang die loopt tegen TUF Recycling BV. Vanwege actuele ontwikkelingen in de markt is recentelijk besloten tot opschorting en verlenging van de aanbestedingsprocedure. De raad is van dit feit op de hoogte gesteld middels een raadinformatiebrief Op 3 september 2019 is begonnen met het afvoeren van infill. Het bedrijf GRZN heeft via geijkte weegresultaten bevestigd dat op 13 september 2019 iets meer dan 10.210 ton infill is afgevoerd naar Grond en Reststoffenbank Zuid NL B.V. in Helvoirt. Nu meer dan in de aanbesteding opgenomen hoeveelheid is afgevoerd naar een vergunde inrichting, wordt de lopende aanbesteding beëindigd. De inschrijvers zijn via TenderNed op de hoogte gebracht.

Er is ook bevestigd dat in totaal 315 vrachtwagens met infill hebben gereden van Dongen naar Helvoirt. Dat is gebeurd verspreid over 9 werkdagen, van 3 september tot en met 13 september 2019. In het kader van veiligheid is een verkeersregelaar ingezet. Met een rupskraan zijn kunstgrasmatten verplaatst, reststukken uit het infill gehaald en zijn de vrachtwagens geladen. Vanuit de buurtbedrijven zijn geen klachten ontvangen en het buitenterrein is veegschoon achtergelaten en de overige opslagen zijn weer afgedekt. Met het wegrijden van de infill vindt er op het buitenterrein geen opslag van infill meer plaats en zijn de gebouwen weer bereikbaar. Binnen in de gebouwen is nog wel een hoeveelheid aan infill aanwezig De gemeente heeft gezorgd voor een veegwagen die is ingezet voor extra schoonmaakwerkzaamheden in de directe omgeving van de bedrijfslocatie van TUF

Hercontroles OMWB
Zoals aangegeven is op 3 september 2019 gestart met de afvoer van het infill. Op 3, 5, 11 en 17 september 2019 is door toezichthouders van de OMWB een controle uitgevoerd op de afvoer van infill. Uit een administratieve controle op 13 september 2019 bleek dat er totaal 10.210,980 ton aan infill is afgevoerd. Op 17 september 2019 is tijdens een controle ter plaatse vastgesteld dat de depots met infill op het buitenterrein in het geheel verwijderd zijn.

Tevens is geconstateerd dat de depots binnen in de bedrijfshallen niet gewijzigd zijn. Op basis van de door de gemeente uitgevoerde meting op 25 oktober 2018 blijkt dat deze depots gezamenlijk circa 5.300 ton infill bevatten (inclusief 15% marge). Er ligt daarmee dus op dit moment nog circa 300 ton meer dan vergund. Het verschil tussen de in oktober 2018 ingemeten hoeveelheden en de daadwerkelijk op het buitenterrein afgevoerde hoeveelheid is te verklaren door een hoger vochtgehalte van infill en de aanwezigheid van meer zuiver zand midden in de depots en minder rubber, waardoor het infill ten tijden van afvoer een hoger soortelijk gewicht (meer kg/m3) had dan tijdens de uitgevoerde inmeting op 25 oktober 2018. Er wordt dan ook (nog) niet aan de last onder bestuursdwang voldaan. TUF is hier inmiddels van op de hoogte gebracht door de gemeente Dongen. De bestuursdwangbeschikking blijft dan ook onverminderd van kracht. ASIR is voornemens om over een paar weken in opdracht van TUF over te gaan tot de volgende tranche van afvoer van infill. Ook hierin wordt samengewerkt met Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland (GRZN). Hiermee is er zicht op het volledig gaan voldoen aan de eerdere opgelegde last.

Tweede fase

De gemeente zegt in de raadinformatiebrief aan de raad aangegeven dat in de tweede fase van het proces uitvoering zal worden gegeven aan de tweede last onder bestuursdwang die door het college op 8 november 2018 aan TUF Recycling BV is opgelegd inzake de brand op het bedrijfsterrein De eigenaar van het perceel heeft aangegeven daar namens TUF Recycling BV uitvoering aan te willen geven. Daarbij is aangegeven dat dit praktisch gezien pas kan nadat de berg met infill is afgevoerd.
Nu er nog infill in de gebouwen aanwezig is, is het vooralsnog niet mogelijk te starten met het afvoeren van de brandresten en het herbouwen van het bedrijfspand. De verwachting is dat de resterende afvoer van infill over een paar weken gaat plaatsvinden, waardoor alsnog overgegaan kan worden tot de tweede fase.