Gemeente wil haring en kuit en staat juridisch sterk

Nieuwe deadline voor aannemer BMV met betrekking tot afwerkpunten nieuwbouw Cammeleur.

Dongen, 23 juli 2019.De definitieve oplevering van de nieuwbouw Cammeleur is nog steeds niet ‘echt een feit’. De stroeflopende onderhandelingen tussen het aannemersbedrijf BMV en de gemeente Dongen hebben een nieuwe deadline opgeleverd waarbij de gemeente stelt dat op 22 augustus 2019 in ieder geval drie belangrijke knelpunten, geregeld in contractuele overeenkomsten worden opgelost. De Cammeleur aan de Hoge Ham is sinds september 2018 in gebruik. Het betreffen volgens wethouder René Jansen drie restpunten die niet voldoen aan ondertekende contracten op het terrein van klimaatbeheersing, akoestiek en een aantal terugkerende lekkages. De kwestie van het storende akoestisch probleem is wel het speerpunt waarop de gemeente verregaande verbetering eist. Zo kan het zogenoemde drumlokaal niet of nauwelijks gebruikt worden vanwege het ‘doorsijpelen ‘van hinderlijk geluid naar belendende ruimtes in het gebouw. Dongen wil dat er een nieuwe vloer komt in het lokaal waarin een ‘doos in doos’ constructie wordt aangebracht. Deze constructie is te vergelijken met de zogenoemde ‘eierdoosmethode’ die toegepast wordt in radiostudio’s. Ook moeten er andere bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd van het drumlokaal aan het plafond en bijkomende elementen zoals deuren.

De Cammeleur ( toen nog achter de hekken ) foto : Dongenhomespot.nl

Volgens de wethouder is het bouwbedrijf op 5 juli 2019 voor de tweede maal ingebrekestelling aangezegd met 22 augustus 2019 als einddatum. De gemeentelijke juridische afdeling had en heeft hierin een rol.

Het bouwbedrijf heeft inmiddels een begin gemaakt met het inventariseren van het benodigde materiaal om de nodige reparaties uit te kunnen voeren. Zowel de projectleiding van het bouwbedrijf als die van de gemeente Dongen zijn bezig met de onderhandelingen daarover. De wethouder wees ook op feit dat de klimaatbeheersing, bij extreme weersomstandigheden -waarvan in feite sprake van is deze dagen- niet goed beheersbaar is. Nieuwe testen moeten verbeterpunten opleveren. De akoestiek is een verhaal apart. Die voldoet niet aan de door de gemeente gestelde eisen en normen. Hier moet opnieuw gemeten worden na de gevraagde aanpassingen.

Als de deadline van 22 augustus, die de aannemer krijgt om de knelpunten op te lossen genoemd in de ingebrekestelling niet gehaald wordt, gaat de wethouder samen met de gemeenteadvocaat overleggen over volgende , mogelijk juridische stappen. De wethouder, op dit moment ook locoburgemeester , zei namens het college dat Dongen zich daarin sterk voelt staan.

Wethouder Jansen wilde niet ingaan op vragen die te maken hebben met het uitblijven van eindafrekeningen van het geheel van werkzaamheden voor ,tijdens en na aflevering van het gebouw. Hierover wilde de wethouder wel kwijt dat de raad inzicht en inzage heeft in deze materie.

Wethouder Jansen was overigens tevreden over de gang van zaken betreffende de Cammeleur. Het gaat goed met de Bibliotheek , het Kunstpodium en er is een nieuwe horecamanager aangesteld die volgens de wethouder de zaken voortvarend aanpakt.