Het college is er uit…

Besluitvorming over locaties en aantallen tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

Veelzeggend is misschien de eindconclusie die het college koos bij de vandaag verzonden raadinformatiebrief over het tot nog toe gevoerde beleid inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Dongen. : “Ons beleid voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten is heel recent. Er is nog beperkt ervaring mee opgedaan. De resultaten van en ervaringen met het gemeentelijke beleid worden gemonitord en jaarlijks geëvalueerd, voor het eerst in september 2019 ( …) “.

Toch is het college er in geslaagd zo evenwichtig mogelijk besluiten te nemen over huisvesting van arbeidsmigranten op 11 locaties in de gemeente. Met name de 70 tot hoogstens 100 voornamelijk vrouwelijke Poolse werknemers die gehuisvest zullen worden in het oude broederhuis Glorieux is nog omstreden bij een aantal buurtgenoten. Er was deze week nog overleg met vertegenwoordigers van de bewonersgroep waarbij de bezwaren overeind bleven. Er zijn in Dongen overigens in totaal 11 locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten die in aanmerking komen voor bewoning of waar zelfs al daadwerkelijk arbeidsmigranten wonen.

Een werkgever spant de kroon in dezen. Het bedrijf ‘Jong Fruit’ laat in op totaal zes locaties 326 arbeidsmigranten wonen. In tegenstelling tot de beoogde locatie in West 1 zijn er bij juist deze locaties geen ernstige bezwaren geuit door bijvoorbeeld de omwonenden. Dat geldt zowel voor de al bestaande aanwezigheid van 234 mensen als voor de 92 nog te huisvesten tijdelijke werknemers van het bedrijf. Voor in totaal zes principeverzoeken stemt het college in voor dit bedrijf.

Saillant detail is, dat met deze instemmingsronde van het college illegale bewoning door 116 personen in een bedrijfswoning en oude units worden beëindigd. Ook bij deze locatie waren er bezwaren van omwonenden.Inmiddels zijn de plooien gladgestreken en wordt de toekomstige situatie ondersteund door de buurt onder voorwaarde dat de units alleen in het teeltseizoen bewoond worden.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning Fazantenweg 39 door Aspergekwekerij A. van Bee wordt nog even in beraad gehouden. Het betreft hier het huisvesten van 25 arbeidsmigranten in 5 woonunits. De omwonenden zijn door het bedrijf pas recent geïnformeerd over het initiatief.. “Wanneer voldaan wordt aan de beleidsregel en andere geldende regelgeving, zal vergunning worden verleend “ zegt het college in de raadinformatiebrief

Voorwaarden

Eén locatie wijkt in vele opzichten af van de anderen. De locatie in West 2 ligt precies in een woonwijk en vraagt daarom de meeste aandacht op het gebied van cohesie ,begrip ,maar ook beleid. Het gaat hier om het huisvesten van 70 personen in het voormalige Broederhuis Glorieux. Tijdens wat wordt gezegd ‘pieken’ zullen dat er ten hoogste 98 zijn. Tel daar de twee beheerders bij en het getal reikt het maximum van 100 personen.
Het gaat hier om voornamelijk arbeidsmigranten die werken op bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg die vanuit het regionale principe hier gaan wonen en in dienst zijn bij uitzendbureau E&A. “De voorwaarden hebben betrekking op aspecten die uit de omgevingsdialoog met de bewoners naar voren zijn gekomen”.
De raad heeft aandacht gevraagd voor het aantal te huisvesten arbeidsmigranten, de duur van de huisvesting, monitoring/evaluatie en de toekomstige permanente invulling in bewoning van deze locatie. Dat deed de raad voor en na de soms emotionele inspreekrondes tijdens een raadsvergadering en een meer dan 500 maal ondertekende petitie.Bewoners hameren steeds op de mogelijkheid en wens van permanente invulling qua bewoning van het pand. In de toekomst gezien wordt daar zeker rekening mee gehouden

Vanwege de ligging van deze locatie zijn huisregels opgesteld. “Daarin worden zaken geborgd die voor omwonenden belangrijk zijn, zoals geen eigen auto’s toegestaan, beschermen privacy van omwonenden; – monitoring en tussentijdse evaluatie met buurt(vertegenwoordigers)/wijkraad/omwonenden; – een aanpak om te komen tot een structurele invulling van de locatie “ zo laat het college aan de raad weten. De andere huisregels worden nog in een separate brief meegedeeld aan de raad.

Afgewezen

Het principeverzoek van een bedrijf aan de Uiterste Stuiver Oost voor het plaatsen van 80 personen op overigens tijdelijke basis is door het college afgewezen . Deze mensen zijn werkzaam op het bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg. De vastgelegde beleidsregel voorziet in het buitengebied alleen in het huisvesten van arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven.