Verklaring van Burgemeester Marina Starmans valt goed bij de raad

Burgemeester Starmans heeft tijdens de reguliere opiniërende raadsvergadering van donderdag 20 juni en bij het vaste agendapunt TUF een verklaring afgelegd aangaande het beleid en de ontwikkelingen bij TUF recycling. De krant wil volstaan met het publiceren van deze verklaring en u zodoende volkomen objectief te informeren . Wij komen redactioneel graag hier op terugBeste raadsleden,

Beste aanwezigen op de publieke tribune,

Beste media,

TUF Recycling is een vast agendapunt bij onze raadsvergaderingen.

En terecht. Het is een belangrijk onderwerp voor ons allemaal.

De problematiek is complex. De impact op onze samenleving is groot.

Het is goed en belangrijk om dit onderwerp structureel met elkaar te bespreken. Wat is de aanpak? Wat is de voortgang? Wat zijn de bijzonderheden?


(Recht)

U heeft allemaal recht op informatie.

Snelle informatie. Duidelijke informatie. Betrouwbare informatie.


Uw raad: om uw taak als volksvertegenwoordiger goed te kunnen uitvoeren.

Uw publieke tribune: om goed te kunnen participeren als lid van onze samenleving. Uw media: om uw lezers goed te kunnen informeren en om een goede luis in de pels te kunnen zijn.


(Dubbel spoor)

In de voorbije 5 maanden hebben we een dubbel spoor moeten doorlopen. Dat spoor is niet altijd even duidelijk zichtbaar geweest.


1) Het eerste spoor is het handhavingsspoor, gericht op het beëindigen van de overtreding(en).

2) Het tweede spoor, bestaande uit het ruimte bieden aan marktpartijen om tot een goede oplossing te komen voor de problematiek waarbij kosten voor de gemeente zoveel mogelijk worden vermeden.


Over het tweede spoor kon, gelet op het belang en kwetsbaarheid hiervan, niet in het openbaar worden gesproken. Dat is niet opgelegd, maar het belang van vertrouwelijkheid is door beide partijen, gemeente en ASIE, onderschreven en in praktijk gebracht.


(Blij)

Ik vind het prettig dat ik vanavond tegen u allen in het openbaar kan zeggen:

Op 12 maart hebben wij als college van de gemeente Dongen een Letter of Intent ontvangen. Vertrouwelijk. Van ASI Europe – een internationaal bedrijf gespecialiseerd in recycling van kunstgras.


Uw raad hebben we meteen geïnformeerd door de Letter of Intent ter inzage te leggen bij de griffier. Ook dat was vertrouwelijk. We hebben er hier in deze raadszaal tot dusver niet over kunnen spreken met elkaar. Onze inwoners en onze lokale en regionale media konden we niet informeren. Dit omdat er sprake was van een belangrijk en kwetsbaar proces, waaraan achter de schermen gewerkt diende te worden om tot resultaat te kunnen komen.


(Letter of Intent)

In de Letter of Intent meldt ASI Europe gehoord te hebben van de structurele problemen in Nederland met het recyclen van kunstgras. In de brief meldt ASI Europe op basis van marktonderzoek en vertrouwen in eigen kennis en ervaring aan de slag te willen gaan in Nederland. In de brief meldt ASI Europe serieus onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden om hun technologie en machines in te zetten op de bedrijfslocaties van TUF Recycling BV in Dongen.


(Gesprekken)

De maand daarvoor – in februari – hebben wij voor het eerst gesproken met de directie van ASI Europe. Op het gemeentehuis. Meerdere malen. Ook dat was vertrouwelijk.


De naam van ASI Europe zagen we terugkomen in het onderzoek van het ministerie (de quick scan) naar de opties voor het verwerken van kunstgras door binnen- en buitenlandse bedrijven.


Ook in maart, april, mei en deze maand, juni, hebben we contact gehad met ASI Europe.

Onzichtbaar voor uw raad, uw publieke tribune en uw media.


(Reden vertrouwelijkheid)

Laat het voor iedereen hier aanwezig volstrekt duidelijk zijn:

Niet wij, gemeente Dongen, maar ASI Europe stelde de vertrouwelijkheid als absolute voorwaarde. Wij hebben ingestemd met vertrouwelijkheid (iets wat we zeker niet zomaar doen) om de kans te vergroten om een mogelijke uitweg te vinden in een uiterst complexe zaak.(Kluwen)

Financieel, juridisch, technisch, bedrijfsmatig: het oplossen van de problematiek bij TUF Recycling is een kluwen aan stevige uitdagingen. De afgelopen weken en maanden hebben we daar samen met specialisten en adviseurs de nodige tijd en energie ingestoken.


(Raadsvergaderingen)

In de voorbije maanden is het bij herhaling voorgekomen dat we op dinsdag of woensdag een goed en constructief gesprek hadden gevoerd met een delegatie van ASI Europe. En dat ik dan op donderdagavond bij de raadsvergadering tot u moest spreken met het in achtnemen van vertrouwelijkheid van informatie.


Ja, ik kon u voorzien van de actuele informatie betreffende de twee lasten onder bestuursdwang die we hebben opgelegd aan TUF Recycling. De voortgang, de aanpak, het in gang zetten van aanbestedingen. Belangrijke informatie die duidelijkheid geeft over hoe daadkrachtig we omgaan met onze handhavende rol vanuit het bestuursrecht.


Nee, ik kon u in de voorbije vijf maanden in deze raadszaal niet meenemen in de procesgang die we aan het doorlopen waren met ASI Europe en sinds kort: de nieuwe Nederlandse vennootschap, ASI Recycling in Rotterdam.


(Gemis)

Dat heb ik ervaren als een groot gemis. Op duidelijke vragen en behoeften van uw kant, uw raad, uw media, uw inwoners van Dongen, over de voortgang naar een constructieve oplossing voor de problematiek bij TUF Recycling BV, kon ik hier in het openbaar geen duidelijk antwoord geven.


Uiteraard wilde en wil het gemeentebestuur daadkrachtig handelen als het gaat om een dergelijk probleem. Die daadkracht hebben we ook getoond door middel van de diverse lasten onder bestuursdwang.


Maar tegelijkertijd diende en dient er de grootst mogelijk zorgvuldigheid te worden betracht om te voorkomen dat de kosten voor rekening van de gemeente zouden komen.


Daarvoor diende er zowel ruimte als tijd te worden geboden aan de markt die het probleem zou moeten oplossen. In dit geval ASIE in samenwerking met andere partijen. Ik begrijp dat niet iedereen heeft onderkend dat deze strategie in het directe belang is van de gemeente en haar inwoners.


(Balanceren)

Achter de schermen balanceerden we maandenlang op de rand van:

Wat is openbare informatie en wat is vertrouwelijke informatie?


Aan de ene kant wilden we graag onze aanpak delen en iedereen adequaat informeren over de voortgang.


Aan de andere kant moesten we zorgvuldig omgaan met vertrouwelijk informatie en onzichtbaar bouwen aan mogelijke oplossingsrichtingen. Dat was in het algemeen belang van de gemeente Dongen. Daarmee investeerden we in een mogelijke oplossing op de langere termijn.


(Begrip)

Daarvoor vraag ik uw begrip. Hopelijk draagt mijn uitleg van vanavond daar aan bij. Eerder dan nu kon ik u vanaf deze plaats deze toelichting niet geven. Na de ontwikkeling van afgelopen maandag en het openbaar maken door een journalist van het nieuws dat ASI Recycling onderhandelt met TUF Recycling BV, heeft ASI Europe besloten – nadat wij daar nadrukkelijk om hebben gevraagd – tot opheffing van de vertrouwelijkheid van de Letter of Intent. Daarmee kunnen we de informatie over de actuele stand van zaken delen op de manier zoals we dat in Dongen gewend zijn met elkaar te doen. Dat voelt een stuk beter.


(Plan van aanpak)

Wij hebben met ASI Recycling de afspraak gemaakt dat zij op korte termijn – binnen enkele weken – komen met een officieel plan van aanpak.


(Keerpunt)

Dan zal ook duidelijk worden of we mogelijk een keerpunt hebben bereikt in dit complexe dossier. Op dit moment kunnen we daar nog geen concrete uitspraken over doen. ASI Recycling heeft immers nog geen plan van aanpak overgelegd.


We zijn positief, we zijn ook kritisch. We hebben slechte ervaringen opgedaan met TUF Recycling BV, we zijn waakzaam, we weten heel goed wat we niet meer willen.


(Kaders)

In de gesprekken met ASI Recycling hebben wij een aantal kaders benoemd die voor de gemeente Dongen cruciaal zijn en die duidelijk terug moeten komen in het plan van aanpak.


In het kader van de bedrijfsvoering en het zich structureel niet houden aan de vergunde situatie, loopt er een last onder bestuursdwang tegen TUF Recycling BV. Dit geldt voor beide bedrijfsterreinen: Vierbundersweg en De Schacht.

In het kader van gevolgen van de grote brand op 11 oktober 2018, loopt er een last onder bestuursdwang tegen TUF Recycling BV.


ASI Recycling heeft van ons luid en duidelijk en bij herhaling te horen gekregen:

De gemeente Dongen houdt vast aan de uitvoering van beide lasten.

De bedrijfsvoering moet terug naar onder de vergunde situatie.


(Tot slot, samenvattend)

Beste raadsleden,

Beste aanwezigen op de publieke tribune,

Beste media,


U kunt er verzekerd van zijn dat er in de afgelopen vijf maanden achter de schermen door een team keihard is gewerkt aan de best mogelijke oplossing voor Dongen. Wij hebben zowel bij de provincie als bij het ministerie tot op het hoogste niveau de actuele stand van zaken en onze ziens- en handelswijze onder de aandacht gebracht. Daarvoor hebben wij ook complimenten gekregen. Wij blijven hen op de hoogte houden, zoals gisteren toen de Commissaris van de Koning op bezoek was in Dongen.Tot zover mijn toelichting,


Burgemeester Marina Starmans,

Donderdag 20 juni 2019, gemeenteraad Dongen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terug brengen hoogte stapels kunstgrasvelden naar vergunde situatie blijft prioriteit

Mogelijke oplossingen problemen met TUF dienen zich aan door onder andere nieuwe technieken.

Dongen, 18 juni 2019. Er zijn ‘ontwikkelingen ‘ rondom TUF. Advanced Sports Installations & Recycling (ASIE) zou in beeld zijn om oplossingsgericht te kunnen handelen en is in gesprek met TUF. Het bedrijf is volgens deskundigen in staat om kunstgrasvelden te recycleren in mobiele installaties. De plannen van Re-Match , een ander bedrijf op dit gebied en eerder in beeld als deel van een mogelijke oplossing van het TUF- probleem, kunnen hierdoor doorkruist worden en zouden het bouwen van een nieuwe fabriek niet echt nodig maken.

In een telefonisch gesprek vandaag van deze krant met burgemeester Marina Starmans zei de burgemeester middels voorlichtingsfilmpjes op de hoogte te zijn van de nieuwe technieken en de mogelijkheden daarvan. Uiteraard is Dongen blij en hoopvol met de ontwikkelingen als dat zou kunnen inhouden dat de hoogte van de stapels kunstgrasvelden naar de vergunde situatie terug te brengen is . “Dat is wel het belangrijkste : de hoogte van de kunstgrasvelden terugbrengen naar de vergunde situatie “ aldus Starmans .De burgemeester zei niet op de hoogte te zijn over het verloop van de gesprekken tussen Tuf en ASIE. “Dat is aan die partijen”. Wel verwacht ze binnen enkele weken een uitgewerkt plan van aanpak als resultaat van die onderhandelingen.

Burgemeester Starmans zei desgevraagd nog dat de lopende aanbestedingsprocedure om de overtollige en dus niet vergunde infil van het bedrijfsterrein te verwijderen, gewoon door loopt. De procedure wordt bij gebleken gunstige ontwikkelingen hoogstens aangehouden maar zeker niet stopgezet. De huidige situatie is nog steeds zo dat TUF de rekening betaald bij een eventuele opruimingsactie. De burgemeester zei verder niets te kunnen zeggen over eventuele resultaten zoals tips naar aanleiding van het televisieprogramma Bureau Brabant dat tot vandaag heeft gelopen op Omroep Brabant . ”Zodra daarover of van het lopende politieonderzoek iets bekend wordt, zal ik eerst de raad en zeker ook de pers daarvan direct in kennis stellen“ aldus burgemeester Marina Starmans.