’s Gravenmoerse ‘KNIK’ meegenomen

vanuit ‘Samenwerkende overheden ‘ inzake ZW380kV hoogspanningsverbinding vandaag naar minister

Dongen, 6 juni 2019 . Vandaag overhandigden de ‘Samenwerkende Overheden’ haar advies over het tracé ZW380kV aan de minister. Zestien gemeenten, één provincie en twee waterschappen hebben zich met betrekking tot de uitbreiding van de hoogspanningsverbinding hierin verenigd. Het advies gaat over het 380Kv traject dat gedeeltelijk dicht langs de dorpsgrens van s Gravenmoer gaat lopen . “De Samenwerkende Overheden zetten in algemene zin in op bundeling met de bestaande infrastructuur, een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de leefomgeving met zo min mogelijk gevoelige bestemmingen en een zorgvuldige landschappelijk inpassing van de nieuwe hoogspannningsverbinding.”. Zo staat te lezen in vandaag verschenen persbericht. Het is dit adviesorgaan waarvan de Dongense wethouder Bea van Beers voorzitter is, het gehele traject adviseerde op het door TenneT gelopen participatieproces en de integrale effectanalyses. Daarnaast gaf het orgaan adviezen op de richtlijnen vanaf 2017 aan de minister. Het eindadvies van vadaag gaat uit van een zo’n maximale aandacht voor leefbaarheid en bundeling van de nieuwe hoogspanningsverbinding met bestaande infrastructuren. Bea van Beers, bestuurlijk voorzitter namens de Samenwerkende Overheden: “Een hoogspanningsverbinding in je achtertuin, of door prachtige natuur maakt uiteraard veel emotie los. Juist daarom ben ik blij dat bewoners zo actief mee- dachten in het grotere geheel.” Ze zegt verder ‘trots te zijn op de Samenwerkende Overheden, die samen met betrokkenen en elkaar tot een advies gekomen zijn die het hoogst haalbare op leefbaarheid, landschap en natuur weet te combineren. “ Draagvlak is voor ons van groot belang “, aldus van Beers; “Ik kijk met vertrouwen uit naar het vervolgproces.”

S Gravenmoer

Het advies bestaat uit twee hoofdzaken ; in algemene zin worden adviezen aan de minister gegeven over onderwerpen die voor het gehele vervolgproces van belang worden of blijven. Denk hierbij aan aandacht voor de communicatie met betrokkenen, de uitkoopregeling, mastposities en uniformiteit in uitstraling van de masten, landschap, natuur en bos en de gezondheid van inwoners en dieren. In het tweede deel worden per specifiek uitwerkingsgebied adviezen meegegeven. Voor wat betreft s Gravenmoer wordt onder andere de veelbesproken ‘knik’- variant ingebracht, die bij de bewoners van ’s Gravenmoer de voorkeur heeft. De zogenoemde bewonersgroep ’s Gravenmoer en de dorpsraad ’s Gravenmoer ontvangen vandaag de lokale Dongense raadinformatiebrief met alle bijlagen Ook in deze krant kunt u kennis nemen van het gehele rapport en de bijlagen. Onderaan en als bijlage dit artikel


Minister

Op 14 juni bezoekt wethouder Van Beers samen met een afvaardiging van de Samenwerkende Overheden het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een mondelinge toelichting op het advies. De verwachting is dat de minister nog vóór het zomerreces een definitieve tracékeuze maakt.

De zo gewilde ‘KNIK’ is meegenomen in het advies aan de minister