Gemeente Dongen wint een grote slag in de zaak TUF

Dongen int voor € 98.000 aan boetes bij TUF Recycling BV

Met behulp van het sturen sturen van een deurwaarder heeft de gemeente Dongen voor € 98.000 euro aan boetes geïnd bij TUF Recycling BV. Dit bedrag stond open aan niet-betaalde dwangsommen. Daarnaast heeft de gemeente een conservatoir beslag laten leggen op het resterende banksaldo van het bedrijf. Het banktegoed van het bedrijf dat handelt in kunstgrasmatten is hierdoor ‘bevroren’. De gemeente Dongen kan in de komende periode via de deurwaarder aanspraak maken op dit bedrag mocht blijken dat TUF Recycling BV niet voldoet aan nieuwe financiële verplichtingen jegens de gemeente Dongen die het gevolg zijn van de procedure last onder bestuursdwang. Dit is de zwaarst mogelijke sanctie in het bestuursrecht. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten om een einde te maken aan de reeks van overtredingen op beide bedrijfslocaties (Vierbundersweg, De Schacht).

Burgemeester: ‘Tegelijkertijd blijft het een vervelende situatie’.

Op de vraag van deze krant wanneer de zaak in een stroomversnelling kwam antwoordde gemeentewoordvoerder Olga van Vugt-Blaauw dat de gemeente een zorgvuldig proces heeft doorlopen: “Zodra het moment daar was dat we de bank konden verzoeken om het bedrag af te staan aan de deurwaarder, hebben we dat gedaan “. De woordvoerster zei verder dat geen andere juridische steun – anders dan de gemeentelijke – geweest is. “Het geïnde bedrag is verkregen via inschakeling van de deurwaarder ” . Volgens mevrouw van Vugt- Blaauw is het bedrijf ,ondanks de betaling van de dwangsommen nog steeds verplicht om binnen de door de gemeente vastgestelde termijn moet beginnen met de opruiming van de grasmatten tot de vergunde hoogte.Burgemeester Marina Starmans gaf een eerste reactie aan deze krant “We hebben het bedrag na een zorgvuldig gelopen proces veilig kunnen stellen voor Dongen. Tegelijkertijd blijft het een vervelende situatie.”

Mocht TUF Recyling BV binnen de gestelde tijdslimieten niet zelf de overtredingen beëindigen, dan zal de gemeente Dongen in samenwerking met Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zorg dragen voor het terugbrengen van de bedrijfsinrichting naar de vergunde situatie. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen in dat geval worden verhaald op TUF Recycling BV. Dat kan dan indien nodig met inzet van de deurwaarder en op basis van het conservatoir beslag.

Controle OMWB

Daarnaast heeft de OMWB op 7 januari 2019 een controle uitgevoerd bij TUF Recycling BV inzake de procedure definitieve last onder bestuursdwang naar aanleiding van de brand. Deze procedure is ingezet om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de brand zoveel mogelijk te voorkomen. De OMWB maakt een rapport dat spoedig door het college zal worden beoordeeld.

Dwangsommen

Op 16 juni 2017, 25 januari 2018 en 22 februari 2018 heeft het college aan TUF Recycling BV lasten onder dwangsom opgelegd voor verschillende overtredingen. Het totaal bedrag aan dwangsommen was opgelopen tot € 100.000. Daarvan was door het bedrijf op 2 oktober 2018 slechts € 2.000 betaald. Vandaar het besluit tot inzet van de deurwaarder voor € 98.000,- Deze procedure is nu afgerond. In totaal betreft het ontvangen bedrag de som van € 101.918,90. Ook de aanmanings- vergoedingen, kosten voor dwangbevelen, kosten van betekening en kosten van executie zijn in rekening gebracht.

UPDATE 21 januari 2019

Last onder bestuursdwang voor brandresten

Zoals gemeld in raadsinformatiebrief 52 van 2018, heeft het college op 8 november 2018 een definitieve last onder bestuursdwang opgelegd aan TUF Recycling BV. Dit om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de brand te voorkomen. Voor 26 november 2018 moest het bedrijf de verbrande rollen kunstgrasmatten en brandresten/assen opruimen, dan wel tijdelijke maatregelen treffen. Voor 1 januari 2019 moesten de verbrande resten definitief zijn opgeruimd.

Op 12 november 2018 heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) geconstateerd dat er voldoende tijdelijke maatregelen waren getroffen om nadelige milieugevolgen te voorkomen. Uit een hercontrole van de OMWB op 7 januari 2019 blijkt dat de tijdelijke maatregelen om nadelige milieugevolgen te voorkomen afdoende aanwezig zijn, maar de verbrande resten niet zijn opgeruimd.

Opruimen door gemeente

De gemeente Dongen heeft – nu de termijn voor TUF Recycling BV is verstreken – de bevoegdheid om de verbrande rollen kunstgrasmatten en brandresten/assen door een bedrijf te laten opruimen en de kosten daarvan te verhalen op TUF Recycling BV. Op dit moment verkennen wij de mogelijkheden hiertoe. Daarbij trekken we samen op met de OMWB en de eigenaar van de opstallen.Bij de verkenning van de mogelijkheden betrekken we het op 19 december 2018 binnengekomen bezwaar van TUF Recycling BV tegen de last onder bestuursdwang en de nog te verwachten uitspraak van de verzekeringsmaatschappijen.