Beoogde realiseringslocatie verhuizing blijft De Beljaart

Haalbaarheidsonderzoek is volgende stap naar de mogelijke verplaatsing van sportpark De Biezen

Dongen, 13 december 2017. De gemeenteraad heeft dinsdag de door de raad verlangde financiële analyse ontvangen van het extern accountantsbureau BDO, als onderdeel van de beoogde verhuizing van het sportpark De Biezen naar een perceel in de nieuwbouwwijk De Beljaart. Aanleiding voor het financieel onderzoek was de twijfel bij een deel van de raad of een van aanbieders voor uitvoering van de in eerste instantie door vvDongen verlangde verplaatsing van de sportaccommodatie met de twee componenten de verhuizing zelf en de bouw van huizen daarvoor in de plaats, ook financieel kon realiseren.De eventuele verhuizing of de plannen daarvoor, kunnen nu in een volgende fase komen door het instellen van een haalbaarheidsonderzoek ,hetgeen de raad ook verlangd heeft.

Drie amendementen en twee moties ( van het CDA )ten spijt stemde de raad in oktober met uitzondering van het DP en CDA in om een haalbaarheidsonderzoek voor mogelijke verhuizing zoals beschreven in het collegevoorstel en betreffende de Dongense Derde Divisie voetbalvereniging vvDongen op te starten. Het financieel doorlichten van alle aanbieders voor zo’n onderzoek volgde later in de raad als compromis. Het nu wel voor de hand liggende haalbaarheidsonderzoek zal volgens het college vandaag en toegelicht door wethouder Panis, nu de volgende stap zijn en zal dan wel moeten gebeuren met een andere ontwikkelaar dan Paridome Vastgoed BV .Dit bedrijf is de rechtsopvolger van PVH Vastgoed BV. die op verzoek van vvDongen de plannen voor een verhuizing mede een impuls gaf.


Te veel risico’s

Het accountantsbureau BDO heeft in voorbije maanden onafhankelijk onderzoek gedaan naar de financiële positie van niet enkel het nu genoemde ‘Paridome’ , maar ook de andere ontwikkelaars die plannen hadden ingediend voor de bouw van een nieuw sportcomplex en het realiseren van woningbouw op het huidige sportpark De Biezen, zijn door BDO doorgelicht en onderzocht. Het college is na het lezen en bestuderen van het rapport tot de conclusie gekomen dat de gemeente te veel risico’s loopt met Paridome Vastgoed BV als partner. Zowel voor wat betreft de financiële haalbaarheid van het ingediende plan, als ook de gekozen financieringsconstructie van dit bedrijf , is er sprake van te veel ‘bijzonderheden’ en onzekerheden.

Bureau BDO stelde volgens wethouder Panis ook vast dat Paridome 177 huizen wil bouwen op het grondgebied van het huidige Biezensportcomplex. Meer dan dat de gemeente in feiten wettelijk mag bouwen in een bepaalde periode . “Dat is beduidend meer dan de andere twee ontwikkelaars aankondigen “ aldus wethouder Panis. De Bunte wil 151 woningen bouwen en Van Wanrooij 145 . Bovendien wijkt Paridome met de verdeling van woningen per categorie (goedkoop-midden-duur . red. ), fors af van de norm die de gemeente Dongen hanteert bij het woningbeleid. “Aanpassing door Paridome door bijvoorbeeld minder woningen te bouwen, tegen een gemiddeld lagere verkoopprijs, zal leiden tot beduidend minder inkomsten, dat ook een risico inhoudt voor de gemeente “ aldus Panis

Vervolg

Accountantsbureau BDO zegt in de in opdracht van de gemeente gemaakte analyse ook dat er grote verschillen zijn in de wijze waarop de drie ontwikkelaars de financiering van het project hebben voorzien. Dat varieert van uitvoering in volledig eigen beheer, tot volledig afhankelijk zijn van externe financiering. Paridome gebruikt geen eigen kapitaal en heeft onlangs een overeenkomst gesloten met een zogenoemd vermogensfonds dat gevestigd is buiten de EG, teneinde projecten te financieren . “ Het college ziet daarin – en daarbij denkend aan de vorige financiële crisis- een extra risico “ aldus de wethouder tijdens het persgesprek vandaag. Het BDO – rapport en het standpunt van het college worden in januari besproken in de huidige raad ,die de zaak zeker zal moeten doorgeven aan de in maart nieuw te kiezen gemeenteraad. Het wordt volgens wethouder Piet Panis een lang traject waarin zorgvuldig alle voors en tegens met elkaar zullen worden afgewogen. Er komen zeker overlegsituaties en de ook geëigende procedures in zaken zoals deze,vragen zorgvuldigheid en dus tijd. Voorafgaand het besluit dat genomen wordt over de verdere gang van zaken gaat het college in gesprek met vvDongen en Stichting Tennis De Biezen. Ook is er een gesprek met de Wijkraad van de Beljaart voorzien op deze woensdagavond .Omdat aan het begin van de verhuisplannen ook een locatie aan de Noorderlaan ter sprake is geweest ,is er ook nog een overleg met de wijkraad van West 2 . Volgens de wethouder is die laatste optie voor een nieuwe locatie overigens achterhaald en ligt de focus op de wijk Beljaart.

UPDATE ( 1) 14 december 2017

Vandaag ontvingen wij op onze redactie een reactie per mail met als afzender Paul van Heteren namens Paridome Vastgoed BV.
Wij publiceren hieronder de letterlijke tekst in de vorm van een quote. In het kader van hoor en wederhoor

“”Wij zijn door de gemeente geïnformeerd . Met verbijstering hebben wij dan ook kennis genomen van de uitlatingen van het College van B&W in de pers over onze rol en positie in de verplaatsing van het sportcomplex VV Don en tennis de Biezen .De rol van Paridome Vastgoed wel te verstaan waarin PvH participant is. De gemeente is hiervan al heel lang op de hoogte net als van de inhoud van onze plannen die door VV Dongen enthousiast zijn omarmd.Dat de gemeenteraad van de zomer heeft verzocht om te onderzoeken of onze financiële basis solide is ,alvorens onze plannen verder te brengen snappen wij volkomen. En om die reden hebben wij volledig meegewerkt aan het onderzoek van BDO. Daaruit blijkt onomwonden dat onze financiële basis prima in orde is. Dat er nu door het college anders wordt gesuggereerd is pertinent onjuist en volstrekt ongepast . En dat geldt ook over een plotselinge mening over de inhoud van onze plannen die niet eerder ter discussie stond. Volgens ons heeft het college volstrekt voor zijn beurt gesproken en is het woord nu aan de gemeenteraad . Wij hebben overigens onze advocaten al uitvoering gesproken en beraden ons nu op de te nemen stappen “”

UPDATE (2) 15 december 2017

Op bovenstaande persbericht van Paridome heeft de gemeente vandaag op de volgende wijze gereageerd

Uit oogpunt van feitelijkheid heeft de gemeente Dongen er behoefte aan te reageren op het persbericht van PVH Vastgoed.

Moment van informeren
De gemeente heeft op woensdag 13 december jl. om 17.00 uur een persgesprek gehouden, met embargo op publicatie tot 18.00 uur.
Eerder die dag zijn de drie betrokken ontwikkelaars (onder wie PVH Vastgoed) geïnformeerd. Toegezonden zijn het BDO-rapport en het standpunt van het college. Alle drie de ontwikkelaars zijn daarmee direct en compleet geïnformeerd door de gemeente Dongen.

Moment van duidelijkheid PVH/Paridome
Op dinsdag 5 december jl. heeft BDO de rapportage toegelicht aan het college.
Dat was het moment dat het college er voor het eerst kennis van nam dat PvH Vastgoed zich had teruggetrokken uit het project en er een nieuwe juridische entiteit was gevormd in de vorm van Paridome Vastgoed BV.

UPDATE ( 3) 15 december 2017

Paridome op haar beurt reageerde als volgt op het bericht van de gemeente

“”Naar aanleiding van de reactie van de Gemeente Dongen op ons persbericht zullen wij op dit moment niet reageren.Het lijkt ons verstandiger een en ander in een constructief overleg te bespreken. Een mening die door VV Dongen wordt gedeeld””

UPDATE ( 4) 5 januari 2018

UPDATE ( 4) 5 januari 2018

Belanghebbenden rond mogelijke verplaatsing van sportcomplex De Biezen in gesprek

Dongen, 5 januari 2018. Update 6 januari De gemeente Dongen is gisteren een gesprek aangegaan met een delegatie van Paridom B.V. Aanleiding was de conclusie die B&W van de gemeente Dongen getrokken had na bestudering van het rapport van onderzoeksbureau BDO naar de financiële staat van alle ontwikkelaars die in aanmerking komen als kandidaat bij een eventuele verplaatsing van sportcomplex De Biezen en de latere woningbouw op die plaats. De gemeente heeft onder andere de wijkraad en andere betrokkenen van het gesprek op de hoogte gesteld . Door de gemeente zijn geen bijzonderheid of eventuele conclusies uit het gesprek bekend gemaakt.Volgens de gemeentevoorlichter Mark van Rijen is wel tijdens dat gesprek Paridome B.V. in de gelegenheid gesteld te reageren op het standpunt dat het college op 12 december naar aanleiding van de financiële analyse van BDO heeft ingenomen aangaande Paridome. Een van de conclusies die het college trok na het lezen van het rapport was, dat zowel voor wat betreft de financiële haalbaarheid van het ingediende plan, als ook de gekozen financieringsconstructie van dit bedrijf , er sprake is van te veel ‘bijzonderheden’ en onzekerheden. Ontwikkelaar PvH die eerder ook kandidaat was in deze plannen, maakt sinds kort deel uit van dat bedrijf . Paridome heeft volgens de gemeentewoordvoerder in het gesprek haar zienswijze kenbaar gemaakt. Paridome is volgens info die deze krant inwon een besloten vennootschap . PARIDOME Vastgoed B.V. is gevestigd te ‘S GRAVENMOER en is actief in de branche Beheer van onroerend goed. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd in juni 2017l . Bij PARIDOME Vastgoed B.V. is 1 persoon werkzaam. Van het gesprek wordt volgens de woordvoerder een concept verslag aangemaakt. Dit wordt aan Paridome B.V. aangeboden zodat men hierop desgewenst commentaar kan geven. Komende dinsdag, 9 januari bespreekt het college dit onderwerp tijdens het reguliere collegeoverleg en vindt beraad plaats over het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Op voorhand wordt niet uitgesloten dat het collegebesluit later in de week zal worden genomen .

UPDATE (5) 6 januari 2018

In aansluiting op de recente ontwikkelingen rond de mogelijke verplaatsing van sportcomplex De Biezen naar een andere locatie schreef de Wijkraad van de woonwijk De Beljaart de volgende brief naar de gemeenteraadsleden. Een afschrift van deze door de voorzitter van de Wijkraad Bob van der Meer ondertekende brief is verstuurt naar het college van B&W en de lokale pers. Hieronder de complete tekst. Wij publiceren deze brief in zijn geheel als update nummer 5

Aan de leden van de Gemeenteraad

Geachte Raad,

Afgelopen zomer heeft de verplaatsing van sportpark De Biezen (VV-Dongen) hoog op de agenda van het college en de gemeenteraad gestaan. Dit heeft in juli 2017 uiteindelijk geresulteerd in een motie van waaruit de drie ontwikkelaars en bijbehorende voorstellen nader zijn onderzocht door BDO.

Een stap waarmee de wijkraad erg tevreden is en waarmee de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Een maatschappelijke verantwoordelijkheid die niet hoort te liggen bij een voetbalvereniging of een projectontwikkelaar.

Op basis van de resultaten uit het BDO-onderzoek heeft het college als standpunt ingenomen niet verder in zee te gaan met ontwikkelaar PvH-Vastgoed/Paridome. De intentie van de motie was tenslotte om uitsluitend in zee te gaan met een betrouwbare partner met een solide financiële basis. Ook Tennis de Biezen heeft volgens een artikel in BN De Stem geen vertrouwen meer in PvH-Vastgoed/Paridome. Maar het college heeft ook als standpunt ingenomen, nog steeds de voorkeurslocatie van VVDongen voor de locatie aan De Beljaartlaan te onderschrijven.

Dit laatste is hoogst opmerkelijk. De locatie Beljaartlaan is onderdeel van de businesscase van PvH-Vastgoed/Paridome. Een businesscase die duidelijk niet haalbaar blijkt te zijn en dus naar alle waarschijnlijkheid ook niet haalbaar voor andere partijen. Deze andere partijen, Van Wanrooij en De Bunte, hebben hun businesscase gebaseerd op een eigen grondpositie aan respectievelijk de Noorderlaan en de Berlagestraat. Dit is niet zonder meer te projecteren op een andere locatie, waarbij géén sprake is van een grondpositie (en toch zeker niet op een locatie waar de concurrent een grondpositie heeft).

Een locatie zonder enig draagvlak bij de omgeving, wat kan resulteren in discussies over de haalbaarheid en jarenlange vertragingen. Dit is voor geen van de partijen wenselijk. Zeker niet in de huidige situatie waarbij sprake is van een urgent parkeerprobleem en faciliteiten die niet voldoen aan de wensen van VV-Dongen.

De Beljaart heeft als unique selling point dat het gelegen is aan de rand van Dongen, direct grenzend aan het open agrarisch buitengebied. Veel bewoners zijn juist in De Beljaart gaan wonen vanwege het uitzicht op- en de openheid van het omliggend agrarisch landschap. Daar past geen sportpark bij. Daarbij heeft de wijk volgens het visiedocument Beeldkwaliteit ‘De Beljaart’ een dorps karakter met ingetogenheid en samenhang. Een sportpark van een voetbalvereniging met hoge ambities op landelijk niveau sluit hier niet bij aan.


Bovendien een locatie welke in strijd is met de gemeentelijke Structuurvisie 2020. Deze locatie is volgens de Structuurvisie 2020 gelegen binnen de groene strategische rand. Een serieuze en duurzame landschappelijke en ecologische structuur om Dongen. Deze strategische rand is van belang voor de ruimtelijke kwaliteit. Een sportpark is ook om die reden niet passend op deze locatie.

Naar mening van de wijkraad zou het een hele logische stap zijn om deze ontwikkeling te gunnen aan 1 van de overgebleven partijen. Uit het BDO-onderzoek blijkt dat deze partijen wel solide zijn en dat de businesscases wel kloppen en op niet al te lange termijn uitvoerbaar zijn. Hiermee krijgt VV-Dongen in ieder geval haar verdiende sportpark en de gemeente een mooie invulling van de huidige locatie.

Ook is de wijkraad van mening dat het in ieders belang is om de regie van de ontwikkeling van het nieuwe sportpark en de woningbouwontwikkeling op de huidige locatie van het sportpark, weer te leggen waar deze hoort; bij de gemeente. Gebleken is dat deze regiefunctie essentieel is voor een goed en betrouwbaar proces.

Tenslotte is de wijkraad er nog steeds van overtuigd dat de locatie aan De Beljaartlaan in alle opzichten geen goede locatie is voor een sportpark. VV-Dongen en Tennis de Biezen verdienen een nieuw sportpark, op een passende locatie waarvan het plan (en een sluitende businesscase) reeds klaar ligt.

Namens wijkraad De Beljaart,
Bob van der Meer Voorzitter