Vernieuwd subsidiebeleid Dongen

De gemeenteraad heeft de Algemene Subsidieverordening gemeente Dongen 2017 en het Subsidiebeleid 2018 vastgesteld. Daaruit voortvloeiend heeft het college van burgemeester en wethouders de Subsidieregeling gemeente Dongen 2018 vastgesteld. Het vorige subsidieprogramma had een looptijd van 2013 t/m 2016 en is destijds met een jaar verlengd tot en met 2017. Met het vernieuwde subsidiebeleid, dat in gaat per 1 januari 2018, wordt verder gebouwd aan de toen ingeslagen weg en wordt een verbeteringsslag doorgevoerd.

Proces

In juni 2017 zijn er drie meedenksessies voor verenigingen/stichtingen en belangstellenden georganiseerd. Uit de meedenksessies kwam vooral naar voren dat men best tevreden is over het subsidiebeleid. De verdere uitkomsten en ideeën die naar voren kwamen uit de sessies en de uitgangspunten van de gemeenteraad zijn vertaald in een vernieuwd subsidiebeleid en aangepaste subsidieverordening. Beide documenten zijn op 28 september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De verdere uitwerking hiervan heeft het college nu vastgelegd in de Subsidieregeling gemeente Dongen 2018. Hierin is o.a. opgenomen:

de wijze van subsidiëring

subsidieplafonds per cluster

activiteiten en doelgroepen die in aanmerking komen voor subsidie

nadere weigeringsgronden, verplichtingen en voorwaarden.


Verandering en innovatie

Een van de nieuwe uitgangpunten waar de gemeenteraad op heeft ingezet is innovatie. Het doel hiervan is het verenigingsleven toekomstbestendig maken. Hiervoor is een apart subsidiepotje beschikbaar van € 15.000,-.

Ook wordt het proces eenvoudiger gemaakt (deregulering van het subsidiebeleid). Zo hoeven tot 10.000 euro subsidieaanvragers geen verantwoording meer af te leggen en worden subsidies direct vastgesteld.

Indieningsdatum voor aanvragen 2018

Het college heeft besloten om de indieningsdatum voor aanvragen voor 2018 te verplaatsen van 1 november 2017 naar 19 november 2017. Organisaties kunnen voor die datum hun aanvragen indienen via de gemeentelijke website http://www.dongen.nl/.