Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Vernieuwd subsidiebeleid Dongen

DONGENS ALLERLEI Posted on ma, oktober 30, 2017 22:03

Vernieuwd subsidiebeleid Dongen

De gemeenteraad heeft de Algemene Subsidieverordening gemeente Dongen 2017 en het Subsidiebeleid 2018 vastgesteld. Daaruit voortvloeiend heeft het college van burgemeester en wethouders de Subsidieregeling gemeente Dongen 2018 vastgesteld. Het vorige subsidieprogramma had een looptijd van 2013 t/m 2016 en is destijds met een jaar verlengd tot en met 2017. Met het vernieuwde subsidiebeleid, dat in gaat per 1 januari 2018, wordt verder gebouwd aan de toen ingeslagen weg en wordt een verbeteringsslag doorgevoerd.

Proces

In juni 2017 zijn er drie meedenksessies voor verenigingen/stichtingen en belangstellenden georganiseerd. Uit de meedenksessies kwam vooral naar voren dat men best tevreden is over het subsidiebeleid. De verdere uitkomsten en ideeën die naar voren kwamen uit de sessies en de uitgangspunten van de gemeenteraad zijn vertaald in een vernieuwd subsidiebeleid en aangepaste subsidieverordening. Beide documenten zijn op 28 september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De verdere uitwerking hiervan heeft het college nu vastgelegd in de Subsidieregeling gemeente Dongen 2018. Hierin is o.a. opgenomen:

de wijze van subsidiëring

subsidieplafonds per cluster

activiteiten en doelgroepen die in aanmerking komen voor subsidie

nadere weigeringsgronden, verplichtingen en voorwaarden.


Verandering en innovatie

Een van de nieuwe uitgangpunten waar de gemeenteraad op heeft ingezet is innovatie. Het doel hiervan is het verenigingsleven toekomstbestendig maken. Hiervoor is een apart subsidiepotje beschikbaar van € 15.000,-.

Ook wordt het proces eenvoudiger gemaakt (deregulering van het subsidiebeleid). Zo hoeven tot 10.000 euro subsidieaanvragers geen verantwoording meer af te leggen en worden subsidies direct vastgesteld.

Indieningsdatum voor aanvragen 2018

Het college heeft besloten om de indieningsdatum voor aanvragen voor 2018 te verplaatsen van 1 november 2017 naar 19 november 2017. Organisaties kunnen voor die datum hun aanvragen indienen via de gemeentelijke website http://www.dongen.nl/.Dongen op weg naar de aanstaande verkiezingen ( 1 ) ‘De aanloop’

VERKIEZINGEN 2018 Posted on ma, oktober 30, 2017 19:10

In een aantal artikelen zal deze krant tot aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018, regelmatig aandacht schenken en vragen aan en voor dit grote democratische goed dat ook de Dongenaar aangaat. Onderdeel hiervan is ook het al dan niet samen met de andere plaatselijke media, organiseren van activiteiten in het dorp in de aanloop naar maart 2018 .In deze reeks artikelen die vlak voor een politieke activiteit in verband met de komende verkiezingen worden gepubliceerd hopen we de Dongenaar een dienst te bewijzen en te bewegen te reageren op deze artikelen én te bewerkstelligen dat die inderdaad gebruik gaat maken van zijn of haar democratisch recht een raad te kiezen die Dongen waard is.

Dongen op weg naar de aanstaande verkiezingen ( 1 ) ‘De aanloop’

Op 21 maart 2018 gaan alle Dongenaren die de wettelijke stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar hebben of ouder zijn , naar de stembus. Tenminste daar wordt door burgemeester Marina Starmans vurig op gehoopt. Samen met griffier Willem Vulto en een door hen opgezette plan de campagne moet dat resulteren in een grotere opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Dit jaar al op 21 maart startte Dongen met een grote bijeenkomst in de centrale hal van het gemeentehuis. Die avond , niet toevallig precies een jaar voor de verkiezingen en waarop alle politieke partijen van Dongen aanwezig waren, werd door een groot publiek geluisterd naar Pieter Tops ,hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg .Deze had toen samen met journalist Jan Tromp net het boek“de Achterkant van Nederland” geschreven over de lokale democratie. De inhoud van dat boek speelt op dit moment een grote rol en kwam ter sprake tijdens een bijeenkomst met de lokale en regionale media gisteren in het gemeentehuis van Dongen. Het gesprek was tevens de start van het plan de campagne om de komende verkiezingen in Dongen onder de aandacht te brengen. In het recent verschenen boek beschrijven Tops en Tromp hoe met name de onderwereld steeds nadrukkelijker het contact met het openbaar bestuur opzoekt en beïnvloedt.

deelnemen
Per 1 januari 2017 was het aantal gemeenten in ons land 388. De trend van minder gemeenten zet zich voort. Zo’n 30 jaar geleden waren er nog 774. In maart 2018 zullen er dat weer een aantal minder zijn. Met name in het noorden en oosten van ons land zullen dan een aantal gemeenten samengevloeid zijn. Het streven om Dongen een zelfstandige gemeente te laten blijven is bekend en zal voorlopig niet veranderen. Dongen gaat dus stemmen voor een eigen raad. Het aantal leden is gerelateerd naar het aantal inwoners van een gemeente. Dongen ( 25.651 inwoners op 30 april 2017, bron: CBS ) heeft en krijgt een raad van 21 leden. Het aantal raadsleden is overigens altijd oneven. Volgens de Dongense griffer Willem Vulto moeten op 5 februari 2018 tussen 9.00 en 17.00 uur alle partijen hun kandidatenlijsten inleveren. Nieuwe partijen moeten zich echter formeel voor 24 december registreren als partij die aan de verkiezingen wil meedoen. Partijen die in 2014 aan de verkiezingen meededen, hoeven zich niet te registreren. “ Formeel kan er op 24 december worden aangeven of er nieuwe partijen meedoen en formeel kunnen we pas op 5 februari om 17.00 uur aangeven of zowel alle nieuwe partijen als ook de zittende partijen gaan deelnemen

VOLGENDE AFLEVERING ‘het gevaar van ondermijning’Winkeliersvereniging wil meer beleving in het centrum

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, oktober 30, 2017 11:20

DP stopt met mede-organiseren van intocht Sinterklaas op zondag 19 november

Winkeliersvereniging wil meer beleving in het centrum

Vernieuwen is volgens bestuurslid John Jansen het sleutelwoord voor de toekomst. Daarbij wil Dongen Promotion de verbinding zoeken met alle ondernemers van het centrum, omdat zij er van overtuigd zijn dat iedereen hetzelfde doel na streeft, beleving in het centrum.De vereniging staat er goed voor. Financieel gaat het goed en het ledenaantal loopt weer gestaag op. Maar nu de interim-voorzitter Betsie Beijers gestopt is en ook de secretaris Alouis Asselman aangegeven heeft om in het voorjaar van 2018 zijn functie neer te leggen is Dongen Promotion op zoek naar nieuwe bestuurders om deze vernieuwing vorm te geven. Ook de Gemeente, in de vorm van de mogelijk maker Johan Meesters, wil vernieuwing en er zullen hopelijk een aantal zaken in Dongen op termijn gaan veranderen.

Door Piet Scheepers

In ieder geval is zeker dat DP op 12 november de nieuwe feestverlichting in Dongen gaat hangen. Namens de evenementen commissie presenteerde Paul Biekens en Peter Broekhoven het nieuwe model, gekozen door de inwoners van Dongen. De grootste stap is echter dat DP dit jaar voor het laatst meewerkt aan de intocht van sinterklaas. Sinds mensenheugenis weten de inwoners van Dongen niet beter dat DP, in samenwerking met de stichting Dongense Jeugdraad, deze intocht organiseert. Tijdens de afgelopen winkeliersborrel opende bestuurslid John Jansen namens DP de bijeenkomst. Ruim 50 leden en niet leden gaven acte de presence.

Drie belangrijke zaken werden toegelicht. De activiteiten die DP organiseert, uitbreiding bestuur en Johan Meesters lichtte namens de gemeente Dongen de laatste ontwikkelingen toe.

De kerstmarkt op zaterdag 9 december moet in de ogen van het huidige bestuur meer beleving krijgen. De opzet wordt veranderd. Zo zal er op de het Looiersplein en het plein nabij Oog & Blik meet food & drink mogelijkheden gecreëerd worden. Ook zal er weer meer livemuziek, denk aan koren en muziekgezelschappen, in het parkoers opgenomen worden. Dit jaar zullen de kramen staan vanaf Winkk via de Hoge Ham richting Looiersplein. Bekeken wordt of de mogelijkheid bestaat tot aan Intertoys door te gaan met het uitzetten van kramen. Overigens kost een kraam huren 15 euro, voor leden van DP is dit gratis. Er worden geen handelaren en politieke partijen op deze markt toegelaten.


DP stopt met mede-organiseren van intocht Sinterklaas op zondag 19 november

Ook werd bekend gemaakt het niet meer mede-organiseren van de sinterklaasintocht. De vraag binnen het bestuur was: Waarom moeten wij deze intocht betalen? Is het onze kerntaak dit te regelen? En wij hebben jaren gedraaid zonder enige subsidie van de gemeente Dongen. Twee jaar geleden vroeg DP voor het eerst subsidie voor de intocht aan. Deze werd toegekend evenals de bijdrage voor dit jaar. ,,Deze bijdrage is lang niet toereikend. Over het terugtrekken hebben wij met de jeugdraad gesprekken gehad. Dit jaar nemen wij alles nog voor onze rekening. Dat gaat van het huren van de pakjesboot, strooigoed, eten en drinken voor de medewerkers en al wat er verder nodig is. Volgend jaar is het aan hun,” legt Jansen uit. Alles wat met de sinterklaasintocht te maken heeft hevelt DP gratis over naar de jeugdraad. Daaronder ook de vele zwarte pieten pakken.

De kersverse voorzitter van de stichting Dongense Jeugdraad, Jesse Pfrommer, is druk in onderhandeling met de gemeente over de financiële gevolgen. ,,Wij zijn wel van plan volgend jaar deze intocht zelf te gaan regelen. Wij gaan nu bekijken hoe wij het financiële plaatje rond krijgen. Mocht de subsidie niet toereikend zijn, dan moeten wij het op de

Niewe feestverlichting.


Model hangt bij John Jansen voor de deur