Wijkraad De Beljaart heeft grote bezwaren tegen eventuele verhuizing van vvDongen naar randje woonwijk.

Dongen, 3 juli 2017. Namens wijkraad De Beljaart zal Mireille de Korte aanstaande donderdag 6 juli bij aanvang van de opiniërende raadsvergadering het woord voeren over de voorgenomen en eventuele verhuizing van vvDongen naar een locatie aan de rand van de woonwijk De Beljaart. De Wijkraad heeft een aantal bezwaren ten aanzien van de verhuizing en staat hier zeer kritisch tegenover. Bob van der Meer , voorzitter van de wijkraad zegt in een memo dat gericht is aan de gemeenteraadsleden dat ‘ de wijkraad De Beljaart niet kan instemmen met het voorstel om Sportpark De Biezen VV Dongen te verplaatsen naar de Beljaartlaan,’ Volgens van der Meer is een groot deel van de bewoners van De Beljaart tegen dit plan. Het standpunt van de wijkraad wordt uitgebreid toegelicht in de vijf minuten spreektijd voorafgaan de raadsvergadering van donderdag aanstaande.

De wijkraad zet onder andere vraagtekens bij de gang van zaken bij de stemming van de leden van vvDongen voor de verplaatsing tijdens de onlangs belegde Algemene Ledenvergadering. Het overgrote deel van de aanwezige leden en ouders van minderjarige stemde voor het plan van verhuizing. Voorzitter van der Meer : “Gerelateerd aan het totaal aantal leden van VV Dongen is dit echter een grote minderheid. Daarbij moet worden opgemerkt dat tijdens deze vergadering de leden niet hebben gekozen voor de locatie aan de Beljaartlaan; deze locatie was tenslotte al bepaald door het bestuur van VV Dongen “zo zegt van der Meer. Ook de toekomstige exploitatiekosten van het sportcomplex zullen volgens de wijkraad niet gelijk blijven ,zoals het bestuur van de voetbalclub zegt. “ De omvang van het nieuwe sportpark en de opstallen is veel groter dan het huidige sportpark; dan zullen de exploitatiekosten logischerwijs ook hoger zijn. Dit moeten de leden uiteindelijk gaan betalen, hetgeen strijdig is met het door VV Dongen opgestelde plan van eisen “volgens Bob van der Mee

Veiligheid

De wijkraad maakt zich zorgen om de veiligheid van met name kinderen in de wijk. Ook de zogenoemde ‘sociale ‘ veiligheid komt in het geding door de toekomstige en aangegeven infrastructuur .Volgens de wijkraad zijn veel bewoners juist in De Beljaart gaan wonen ‘vanwege het uitzicht op- en de openheid van het omliggend agrarisch landschap ‘ Binnen de woonwijk is veel dynamiek, direct daarbuiten kunnen de bewoners genieten van de rust en natuur. “Dit ‘unique selling point van de wijk gaat grotendeels verloren als hier een nieuw sportpark wordt ontwikkeld “ zo zegt van der Meer.

Nieuw debacle voorkomen

De wijkraad zegt met zoveel woorden dat ‘de beoogde projectontwikkelaar waar het bestuur van VV Dongen haar voorkeur voor heeft uitgesproken, nauw betrokken is bij de bedrijfsvoering van VV Dongen. De heer Van Heteren ( de beoogde projectontwikkelaar red.) maakt actief onderdeel uit van de Business Club Commissie van VV Dongen. “ Hierdoor kan op zijn minst worden betwist of de keuze voor de voorkeursvariant door het bestuur van VV Dongen wel integer te noemen is “aldus de memo van de wijkraad. Volgens de wijkraad is gebleken dat de beoogde projectontwikkelaar PvH Vastgoed zelf geen voldoende financiële draagkracht heeft om een dergelijk project te kunnen ontwikkelen ‘. “Hierdoor zal PvH Vastgoed naar verwachting zelf geen bank- of concerngarantie verkrijgen en is ze afhankelijk van externe investeerders “. “Dit betekent een groot –maatschappelijk risico voor de gemeente Dongen en voor VV Dongen. Gezien het debacle van het collectieve warmtemoppensysteem in de Beljaart, hetgeen de gemeenschap van Dongen veel geld gekost heeft, willen we u met klem verzoeken een dergelijk nieuw debacle voor de gemeenschap van Dongen te voorkomen“ zo krijgt de raad te horen .

Aanbesteding

De wijkraad trekt ook de wijze van ‘aanbesteding ‘ van het eventuele project zeer in twijfel. “ De wijkraad is van mening dat de gemeente verplicht is zich te houden aan de aanbestedingswet. De gemeente heeft namelijk in haar woningbeleid eisen gesteld betreffende het woningprogramma. Hierdoor kan worden gesteld dat de gemeente een project aanbesteed en zal ze simpelweg moeten handelen conform de aanbestedingsregels “ zo zegt van der Meer


Twijfel

Volgens de wijkraad is VV Dongen ‘voorbijgegaan aan het feit dat in een woonwijk mensen wonen die overlast kunnen ondervinden van een nieuw sportpark ‘ Van der Meer besluit de memo met de opmerking dat ‘ de enige aanvulling die PvH de vereniging geeft is een toezegging van € 400.000 als men voor zijn plan kiest ‘ “ Derhalve stellen wij dat de vereniging haar besluitvorming op deze laatste aanvulling heeft gedaan en derhalve trekken wij de besluitvorming in dit proces zeer in twijfel”

Hieronder het memo van de Wijkraad aan de gemeenteraad