Positieve ontwikkelingen in de woningbouwmarkt

Bouwprojecten in de Beljaart lopen goed en de nieuwbouwwoningen worden snel verkocht

Dongen ,23 februari 2017. Door middel van een raadinformatiebrief zijn de raadsleden vandaag geïnformeerd over de ontwikkelingen van de woningbouw in Dongens nieuwste wijk de Beljaart. “Na een aantal jaren van stagnatie in de woningbouwmarkt, constateren wij sinds enige tijd dat deze markt weer goed op gang is gekomen. “ aldus het college aan de raad . Volgens het college zijn ook in De Beljaart op dit vlak positieve ontwikkelingen te melden . Volgens Dongen lopen bouwprojecten goed en worden nieuwbouwwoningen snel verkocht. Het blijkt dat veel jonge gezinnen zich vestigen in de wijk en dat is volgens het college een goede ontwikkeling.

Bekend is dat de Beljaart ontwikkelt wordt in vijf fasen. Dongen beschouwd fase een als afgerond Er staan 163 woningen. In fase 2 zijn op dit moment 100 woningen en een woon-zorg-voorziening aanwezig .Er is in dit gedeelte van de wijk nog 1 woning in aanbouw en er staan twee kavels te koop. Een van deze twee kavels is van de gemeente en is onder optie. De andere kavel is van Moeskops’ Bouwbedrijf en eveneens onder optie. Voor het eiland in deze fase heeft De Bunte Vastgoed BV een bouwplan in ontwikkeling dat voorziet in nog eens 15 rijwoningen. De bouw van dit project is onlangs begonnen. Naar verwachting worden de woningen eind dit jaar opgeleverd. Dit wijkgedeelte bestaat straks uit 118 woningen en de woonzorgvoorziening van Amarant.

Fase 2A

In fase 2A worden in totaal 64 woningen gerealiseerd. De Bunte Vastgoed heeft vorig jaar 2 vrijstaande woningen, 8 twee-onder-een kapwoningen en 4 rijwoningen opgeleverd. Wooncorporatie Casade realiseert op dit moment 46 huurwoningen, waarvan de eerste woonblokken reeds zijn opgeleverd. De gemeente heeft in deze fase 4 vrije kavels in de verkoop, waarvan er 3 onder optie zijn.

Fase 3

Verder staat in de raadinformatiebrief dat In fase 3 Wooncorporatie Casade en de ontwikkelaars Van Wanrooij Projectontwikkeling, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling en Moeskops’ Bouwbedrijf ieder een deel van het gebied in gaan vullen.

Volgens Dongen is in dit gedeelte ruimte voor circa 175 woningen in verschillende woningtypen (vrijstaand, twee-onder-een-kap en rijwoningen) in diverse prijsklassen. De woningen worden in diverse typologieën en prijsklassen gerealiseerd. Er is aandacht voor een evenwichtig geheel. Er komen onder andere koopwoningen in zowel de goedkope, middeldure en dure prijscategorie. Daarnaast worden er ook huurwoningen gerealiseerd.

Aan het de straat Turfschip heeft Van de Ven Bouw en Ontwikkeling 14 huurwoningen volgens het MorgenWonen-concept ontwikkeld. Deze woningen zijn al opgeleverd en bewoond. Op korte termijn begint deze ontwikkelaar ook met de bouw van 14 woningen aan de Schoolsticht, Veenbies en Hamsesticht.Van Wanrooij Projectontwikkeling is momenteel bezig met de bouw van 20 woningen aan de Schoolsticht. Van Wanrooij heeft tevens 10 woningen aan de Schoolsticht in verkoop. Daarnaast heeft Van Wanrooij nog een plan van circa 27 woningen aan de Hamsesticht, Veenzegge en Baggelaar in voorbereiding.Moeskops’ Bouwbedrijf gaat in maart beginnen met de bouw van 26 woningen aan de Schoolsticht en Hamsesticht en Wooncorporatie Casade gaat 42 huurwoningen realiseren aan de Bolsterturf, Stoeken en Ribbe. De start van de bouw wordt verwacht in de tweede helft van dit jaar. In het moederplan De Beljaart is in fase 3 ook een locatie voor een IKC (Integraal Kind Centrum) opgenomen. De besluitvorming over het IKC Beljaart/Biezen zal naar verwachting in de loop van 2017 plaats hebben.

Fase 4

Voor fase 4 is momenteel een uitwerkingsplan in voorbereiding. In deze fase is ruimte voor maximaal 200 woningen. De bebouwing bestaat uit diverse woningtypen van vrijstaande woningen tot rijwoningen. In het park, de zogenaamde ‘groene long’, worden twee vrij liggende parkblokken gerealiseerd. Deze blokken hebben een relatie met de al gerealiseerde blokken/eilanden in het gebied tussen fase 1 en 2. De parkblokken krijgen een eigentijdse uitstraling, waarbij variatie in typologie per blok gewenst is. Uiteraard is ook in deze fase de ruimtelijke visie van het moederplan met onder andere de kenmerkende stichtenstructuur opgenomen. Ten opzichte van de eerdere fases is fase 4 ruimer opgezet met meer groen in de wijk en meer verbinding naar agrarisch gebied en groene long. Naast projectmatige woningbouw is in fase 4 ook ruimte voor een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het betreft een project van circa 8 patiowoningen. Om een CPO-project goed tot stand te laten komen, is professionele begeleiding essentieel. Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) gaat dit traject in opdracht van de gemeente verzorgen en zal de toekomstige kopers begeleiden.

Voorontwerp uitwerkingsplan

Vanaf 24 februari aanstaande ligt het voorontwerp uitwerkingsplan ter inzage in het kader van de inspraakprocedure. Begin maart 2017 worden de bewoners van het plangebied en de wijkraad over het plan bijgepraat. Naar verwachting kan het uitwerkingsplan medio 2017 door ons Dongense college worden vastgesteld. Fase 4 wordt eind 2017 in ontwikkeling gebracht.

Fase 5

In fase 5 spelen volgens het college van B&W nog geen woningbouwontwikkelingen. Wel wordt in de loop van dit jaar, in overleg met de wijkraad, de speelvoorziening in fase 2A verplaatst naar een definitieve locatie in fase 5. Fase 5 wordt aansluitend aan fase 4 ontwikkeld en zal plaats bieden aan circa 60 woningen. Na realisatie van deze laatste fase zal de gehele wijk de Beljaart rond 2020 uit ongeveer 750 woningen bestaan.

Groene long

Centraal in De Beljaart is de ‘groene long’ voorzien. Deze centrale groenzone vormt de verbinding van de fases in de wijk en verbindt de wijk met de ecologische verbindingszone en de speelvoorziening Beljaart Buiten. In samenwerking met de wijkraad wordt momenteel gewerkt aan het ontwerp van de groene long. In de loop van dit jaar wordt het ontwerp aan de bewoners van de wijk gepresenteerd.

Beeldkwaliteit

De welstandstoetsing binnen De Beljaart heeft plaats door een supervisor . Dat is mevrouw Inge Burg van Welmers Burg Stedenbouw. Zij beoordeelt bouwplannen op redelijke eisen van welstand. De taak van de supervisor is om zoveel mogelijk vooraf op de bouwplannen te sturen, in plaats van een toetsing achteraf. De uitgangspunten, waaraan de supervisor toetst, zijn vastgelegd in het visiedocument beeldkwaliteit De Beljaart. Het visiedocument is een leidraad op hoofdlijnen. Per deelgebied heeft een nadere invulling plaats en wordt een uitwerking van het visiedocument vastgesteld. Met het aanstellen van de supervisor en het vaststellen van het visiedocument en de uitwerkingen daarvan is de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de bouwplannen in voldoende mate geborgd. Het visiedocument beeldkwaliteit De Beljaart is op 16 december 2014 door het college vastgesteld. Daarna zijn, in overleg met de ontwikkelaars en de wijkraad, voor fase 2A, fase 3 en fase 4 separate uitwerkingen van het visiedocument opgesteld en vervolgens door het college vastgesteld. De ervaringen met de supervisor zijn bijzonder positief. Dongen zegt dat ook de ontwikkelaars deze werkwijze bijzonder weten te waarderen.