Openbare besluiten van het colege van BenW van Dongen van dinsdag 1 juli 2014 ( week 27)

Buurtbus ’s Gravenmoer

Het college heeft besloten buurtbusvereniging ’s Gravenmoer een subsidie toe te kennen van € 1500,- toe te kennen. Jaarlijks wordt subsidie verstrekt aan diverse buurtbusverenigingen die een buurtbusdienst verzorgen in onze gemeente. De buurtbusdiensten zijn ter aanvulling op de regionale busverbindingen. In het kader van het verkeersbeleidsplan wordt de komende jaren ingezet op handhaven van het openbaar vervoer op lokaal niveau.

Hart van Brabant

Het college heeft kennis genomen van het Jaarverslag 2013 regio Hart van Brabant en legt het verslag voor aan de gemeenteraad. Er is geen reden voor het geven van een andere inhoudelijke zienswijze namens de gemeente Dongen. Het jaarverslag geeft een goed beeld van wat in 2013 nieuw is opgezet dan wel is voortgezet. Het betreft zowel inhoudelijke projecten als zaken die de organisatie van de regio raken. In totaal zijn 19 projecten opgenomen in de Hart van Brabantbegroting 2013. Grofweg de helft van de deze projecten was inhoudelijk faciliterend aan de programma’s van Midpoint Brabant. Bijvoorbeeld: A58/A59/N65, Leisure Boulevard, Regiomarketing en Acquisitie, Havenbedrijf Midden-Brabant, het civiel medegebruik van de vliegbasis Gilze-Rijen.

De regio kent ook een aantal publieke samen-werkingsopgaven, voornamelijk in het sociale en ruimtelijke domein. Voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn: regionale sociale agenda, investeringsagenda regionale infrastructuur, regionale ruimtelijke visie, regionale detailhandels-foto. De jaarrekening sluit met een positief resultaat. Het voorstel is om het positieve resultaat toe te voegen aan de reserve voor de uitvoering van de Regionale Werkagenda.

MEE 2015

Het college heeft besloten voor 2015 opdracht te verlenen aan MEE Brabant Noord voor het continueren van cliëntondersteuning en coördinatie Integrale Vroeghulp. Het ministerie van VWS, MEE Nederland en de VNG hebben eerder dit jaar transitieafspraken gemaakt over de cliënt-ondersteuning en Integrale Vroeghulp. Gemeenten hebben de opdracht gekregen om met MEE afspraken te maken over de continuïteit van de cliëntondersteuning voor in elk geval het jaar 2015. De raad wordt nader geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Kinderopvang

Het college stemt in met het jaarverslag 2013 Kinderopvang. Het verslag wordt conform de regels aangeboden aan de inspectie voor het onderwijs. In dit jaarverslag staan alle toezicht- en handhavingstaken die de gemeente in het voorgaande kalenderjaar heeft verricht. Er is een klein aantal tekortkomingen gesignaleerd; deze punten zijn inmiddels verbeterd of worden in de loop van dit jaar verholpen (zoals een reglement oudercommissie, verduidelijking van taakomschrijving vrijwilligersbeleid).

Cambreurcollege

Het college stemt in met een bijdrage van € 225,- aan het Cambreurcollege. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten voor de preventieactiviteit “Zomeractie Seks en Alcohol”. Dit is een theatervoorstelling voor VMBO-leerlingen waarin op een luchtige manier wordt ingespeeld op verschillende verleidingen van de zomervakantie, zoals alcohol en drugs.

Vergunningen

Het college heeft kennis genomen van de krachtens mandaat verleende bouwvergunningen, sloopvergunningen en gebruiksvergunningen.