Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 24 juni 2014

Vorige week (dinsdag 17 juni 2014) was er geen vergadering B&W en dus ook geen besluitenlijst wegens bezoek meerdaags VNG-congres.

Pattonstraat – Coussinstraat

Het college stemt in met het sluiten van het dossier voor ontwikkeling van woningbouw aan de Pattonstraat-Coussinstraat. In 2012 heeft het college ingestemd met een ruimtelijke ontwikkelingsvisie. De ontwikkelaar heeft nu aangegeven niet aan de bijbehorende voorwaarden te kunnen voldoen. Zo is er géén overeenstemming bereikt met alle inliggende grondeigenaren.

’s Gravenmoer

Het college stemt in met een nieuwe huur- overeenkomst voor Prinsenstraat 1 te ’s Gravenmoer. De accommodatie is eigendom van de gemeente en wordt momenteel verhuurd aan Stichting Peterspeelzalen Dongen (SPD). In het kader van het Integraal Kindcentrum ’s Gravenmoer is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen SPD en De Toverdroom. Deze partijen hebben nu de intentie om samen gebruik te gaan maken van de accommodatie aan Prinsenstraat 1. Hierbij zal De Toverdroom de hoofdhuurder en SPD medegebruiker worden.

Routebureau Brabant

Het college stemt er mee in het beheer en onderhoud van de recreatieve routes, per 1 september 2014, onder te brengen bij Routebureau Brabant. De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg EZ-R&T van de regio Hart van Brabant wordt gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen. Routebureau Brabant (RBB) is een samenwerkings-verband tussen gemeenten, regio’s en de provincie Noord Brabant en houdt zich bezig met alle route gebonden activiteiten en producten in de provincie Noord Brabant. Het doel van het Routebureau is de kwaliteit van de routes te bewaken, kennis te delen en provincie Noord Brabant te promoten en positioneren als aantrekkelijke route provincie.

Jeugdzorg

Het college stemt in met het geven van een mandaat aan een vertegenwoordiger van de gemeente Waalwijk om op te treden als bestuurlijk vertegenwoordiger vanuit Midden-Brabant in de Brabantbrede stuurgroep belast met de afbouw van Bureau Jeugdzorg.

Voorschoolse voorzieningen

Het college stemt in met de notitie ‘Voorschoolse voorzieningen 0-4 jaar gemeente Dongen’ (juni 2014). Het college stemt in met het verlengen BCF-afspraken SPD (Stichting Peuterspeelzalen Dongen) voor de duur van één jaar in 2015, met inachtneming van een taakstellende bezuiniging van 10% op het peuterspeelzaalwerk per 1-1-2015 en onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting 2015 door de gemeenteraad op 6 november aanstaande.

Hoge Ham

Het college stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van materialen voor herinrichting van de Hoge Ham. Eind augustus staat de aanvang van de reconstructie van de Hoge Ham, tussen Dr. Willem Dreeslaan en Biezen, gepland. De keuze van het bestratingsmateriaal is tot stand gekomen na overleg met de werkgroep centrum, die bestaat uit afgevaardigden van Platform Centrum, Wijkraad Centrum, Dongen Promotion, bewoners en bezoekers. De keuze is gevallen op een donkerbruine gebakken klinker.

Nazorg gedetineerden

Het college stemt er mee voor de begroting van 2015 (en de komende jaren) een bedrag van € 10.000,– op te nemen ten behoeve van de nazorg van ex-gedetineerden. Deze nazorg alsmede de informatie aan het gemeentebestuur (burgemeester) over het terugkeren in de maatschappij van gedetineerden wordt al enkele jaren voor de Hart van Brabant gemeenten verzorgd door de gemeente Tilburg cq. het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant (ZVH).

Tot en met 2014 zijn hieraan geen kosten verbonden; Tilburg ontvangt daarvoor als centrumgemeente rijksgelden. Deze komen per 1 januari 2015 te vervallen en daarom zal de gemeente Dongen voor deze dienstverlening een financiële bijdrage moeten leveren.

Vergunningen

Het college heeft kennis genomen van de krachtens mandaat verleende bouwvergunningen, sloopvergunningen en gebruiksvergunningen.