Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

In memoriam Joke van Dongen –van den Nieuwenhuijzen

GEDICHTEN Posted on vr, april 13, 2012 21:37

In memoriam Joke van Dongen –van den Nieuwenhuijzen

Deze week bereikte mij het droevige bericht dat Joke van Dongen –van den Nieuwenhuijzen is overleden.

Joke. Een sterke vrouw met een vrolijk karakter. Ik raakte met Joke in contact op een manier die niet vreemd is voor een hoofdredacteur van een krant.Een ingezonden gedicht.

Het werden er tientallen. Tenslotte kreeg Joke dit vaste plaatsje in de krant. Joke schreef blijmoedig leuke gedichtjes die gewoon een moment van stilte en bezinning vroegen, brachten, gaven.We werden ook vrienden. Privé schreven we elkaar alleen. Ontmoeten zou nog komen. Maar persoonlijk was het wel. Zo wist ik van haar grote verdriet en troostte haar soms met haar kleine verdrietjes, terwijl zij mijn en de zwakheden van anderen niet telde.

Het is een oase in een hectische tijd om iemand als Joke gekend te hebben. Vele lezers waardeerden haar gedachten die ze omzette in gedichten. Vanaf deze zomer gaan we ze allemaal herhalen. Dit plekje is van Joke. En dat blijft voorlopig zo. Alles is eindig. Joke werd 83. Mijn condoleances gaan uit naar haar naasten en iedereen die van haar hielden en aan wie ze haar liefde en aandacht gaf. Dag Joke, Bedankt ! Fijn dat ik je mocht kennen.

Piet Eelants

hoofdredacteur DHSOpenbare besluiten B&W van 3 en 10 april 2012 ( week 14 en 15 )

DONGEN OPTIMAAL Posted on vr, april 13, 2012 18:03

Openbare besluiten B&W van 3 en 10 april 2012 ( week 14 en 15 )

Jeugdzorg

Het college stemt in met de begroting ‘regionale voorbereidingsactiviteiten transitie zorg voor jeugd’. De voorbereiding van de transitie Jeugdzorg wordt voor een groot deel op regionaal niveau uitgevoerd. Om de regionale activiteiten uit te kunnen voeren, is een regionale begroting 2012 opgesteld. De begroting geeft de tijdsplanning en de kostenverdeling per gemeente weer voor 2012, zowel in financiën als ambtelijke capaciteit. De genoemde ureninzet voor de gemeente Dongen is conform een collegebesluit van 13 september 2011 en de gevraagde financiële bijdrage valt binnen dedoor het rijk beschikbaar gestelde voorbereidingsgelden.

Bestemmingsplan Noorden Oost Dongen

Het college heeft kennis genomen van de ingekomen zienswijzen op het bestemmingsplan Noord en Oost Dongen. Het college stemt in met de voorgestelde wijzigingen zoals opgenomen in de ‘Nota van Zienswijzen’ en samengevat in de ‘Lijst van wijzigingen bestemmingsplan Noord en Oost Dongen’. Het presidium wordt voorgesteld het raadsvoorstel en –besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Noord en Oost Dongen te agenderen voor de opiniërende raadsvergadering van 10 mei 2012 en voor de besluitvormende raadsvergadering van 24 mei 2012.

GGD

Het college stemt in met de algemene strekking van de voorjaarsnota van de GGD Hart voor Brabant 2012. Het college stemt in met de voorgestelde inwonersbijdrage van € 13,22 voor 2013 voor de regio Midden-Brabant.

Bezwaarschrift

Het college heeft besloten tot opvolging van het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften, om de indiener van het bezwaarschrift (betreffende legaliseren van een stalen wand en het plaatsen van een bouwkundige ondersteuning t.b.v. deze wand op het perceel Eindsestraat 108 te Dongen) ontvankelijk te verklaren en de ingediende bezwaren ongegrond.

Gunning

Het college heeft besloten het werk “aanleg brug Veenbies 24-62” te gunnen aan de firma Meerdink Bruggen, zijnde laagste inschrijver.

Wabo, KCC

Het college heeft besloten een krediet van € 213.502,- beschikbaar te stellen voor het afwikkelen en starten van projecten. Het betreft budgetten PAO 2012 (WABO, WIZ, KCC, Procesmanagement en samenwerking).

Onderwijshuisvesting

Het college stemt in met het met het meerjarig onderhoudsprogramma Onderwijshuisvesting 2012 – 2020. De raming voor 2013 en verder wordt opgenomen in de meerjarenbegroting. De jaarlijkse cyclus voor onderhoud aan basisscholen wordt op dit moment gestroomlijnd, met als doel inzicht te krijgen in de investeringen die meerjarig noodzakelijk zijn om de basisscholen in Dongen te onderhouden. Dit voorstel is doorgesproken met de bouwadviesbureaus van de drie schoolbesturen en met de afdeling Realisatie en Beheer, zodat de meerjarige ramingen aansluiten bij de visie van de gemeente op groot onderhoud. 2012 is een overgangsjaar in dit proces, waardoor er een samenvoeging ontstaat van de meerjarige raming die is opgesteld door Rader Advies als onderdeel van het accommodatieonderzoek en de aanvragen die door de bouwadviesbureaus namens de schoolbesturen zijn ingediend. Dit leidt voor 2012 tot een eenmalige overschrijding van het geraamde budget met € 30.000,-. Meerjarig blijft het gemiddelde investeringsbedrag rond de € 110.000,-.

Samen sterk

Het college heeft kennis genomen van de eindrapportage ‘Samen sterk voor kwetsbare burgers 2008-2011’. Het college stemt in met de uitgangspunten regionale samenwerking 2012- 2015 Samen sterk voor kwetsbare burgers.

Vergunningen

Het college heeft kennis genomen van de krachtens mandaat verleende bouwvergunningen, sloopvergunningen en gebruiksvergunningen.

Vertrouwelijk

De overige besluiten die B&W deze week hebben genomen zijn vertrouwelijkStichting Peuterspeelzalen Dongen mag voorlopig doorgaan in huidige vorm

DONGEN OPTIMAAL Posted on vr, april 13, 2012 16:17

Medewerkers ontvingen certificaat na zware opleiding

Stichting Peuterspeelzalen Dongen mag voorlopig doorgaan in huidige vorm

Dongen, 12 april 2012. Alhoewel vrijdag de dertiende doorgaans wordt gezien als ongeluksdag was dat geenszins het geval voor het personeel van de Stichting Peuterspeelzalen in de gemeente Dongen. Vandaag hebben zij op een feestelijke en verrassende manier de certificerings- opleiding PUK en KO afgesloten door het verkrijgen van het certificaat zelf.Die werden, gevolgd door het uitbrengen van een toast, uitgereikt door de docenten Monique Horvers en Ineke van Schijndel die de dames van de peuterspeelzalen in Dongen anderhalf jaar intensief hebben begeleid tijdens de opleiding via het Fontys /Fydes. Ook wethouder Bas Evegaars was bij deze gelegenheid aanwezig om de dames daarmee proficiat te wensen. PUK en KO is een opleiding kinderopvang die ten doel heeft het versterken van en het spelenderwijs leren van het jonge kind en dat toegespitst op taalontwikkeling . Leerkrachten en groepsleid(st)ers spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind.

Volgens voorzitter Cees Breugelmans was het hard werken voor de dames onder een dikwijls onzeker spanningsveld. Zo moest er door minder subsidie werk worden verricht door minder collega’s . “ Bovendien was er de wens van het gemeentebestuur om het peuterspeelzaal-werk onder te brengen in een grotere organisatie die gekoppeld is aan een lang besluitvormingsproces .Zo lang, dat je motivatie om nog verder te scholen een wankele basis kreeg “ aldus de voorzitter . De pluim die de voorzitter aan de medewerkers uitdeelde was dan ook erg verdiend. Breugelmans : “ Een goede reden om hen een grote pluim op de hoed te steken, want het was hard werken, lessen, huiswerk , video-observatie, persoonlijke coachingstrajecten , portfolio’ s vullen enzovoorts “.

Onderzoek

Voorzitter Cees Breugelmans zei vandaag dat de Stichting Peuterspeelzalen onlangs in het kader van de harmonisatiewetgeving uitgebreid onder de loep is genomen door de inspecteur van de GGD. De complimenten over de professionaliteit en de prima pedagogische sfeer die op alle vestigingen hetzelfde was, deed met name ook het bestuur goed volgens Breugelmans. “Een constant goed product is dus op alle zes vestigingen gegarandeerd. Iets wat ook tevoorschijn komt in het binnenkort te verschijnen onderzoeksrapport over het peuterspeelzaalwerk dat de gemeente Dongen onlangs door derden heeft laten uitvoeren”.

Uitstel en overleg

Wethouder Bas Evegaars vertelde de toehoorders vandaag dat er uitstel is van de ondertekening van een contract voor een nieuwe organisatie dat voor vandaag was gepland. Tijdens de duur dit uitstel en aan de hand van de uitkomsten van het nu pas afgesloten neutraal onderzoek zal in overleg worden getreden tussen de gemeente, het bestuur en Initia – de overkoepelende organisatie voor katholiek primair onderwijs in Dongen en omstreken -en andere betrokkenen . Wethouder Evegaars zei dat hij de uitkomsten van het onderzoek nog niet helemaal had bestudeerd. “..maar we willen geen haast maken” aldus de wethouder. Het uitstel is er. Wethouder Bas Evegaars : “… een oplossing moet er komen die past bij de nieuwe feiten zoals deze succesvolle afgesloten opleiding”.Voorzitter Cees Breugelmans van de Stichting Peuterspeelzalen Dongen kon het ook aan het eind van het officiële gedeelte van deze middag in de Geubel niet laten, wederom een van de hem bekende gevleugelde opmerkingen te maken die dit keer zeker mag worden gezien als een hint voor het gemeentebestuur in de gehele context van dit onderwerp. : “ Investeren is geen uitgave “ .Het feestelijk gedeelte werd afgesloten na een rondrit langs alle locaties van de Stichting om het certificaatschildje op te hangen,met een High Tea in de De Geubel verzorgd door de Heren van Dongen. Hier werd ook de speciaal vervaardigde taart aangesneden.