Dongenhomespot.nl PRIMEUR

vanaf dit moment geen officiële organisatie die gevraagd of ongevraagd advies aan het college uitbrengt

Bestuur van Wijkraad WEST 1 stapt per direct op

Dongen, 24 februari 2011 . Het bestuur van Wijkraad West 1 heeft per direct haar functies neergelegd . In het persbericht dat vanmorgen is uitgegeven zeggen voorzitter Harry Vos en Frédy Volbeda : “ Het is – het bestuur – niet gelukt om verder inhoud te geven aan het motto ‘samen verantwoordelijk voor de toekomst van onze wijk ‘“. In een nader gesprek met de heer Vos zegt deze desgevraagd niet op alle argumenten voor dit besluit in te kunnen gegaan. “ Hierover hebben we binnen het bestuur goede afspraken gemaakt “ aldus de scheidende voorzitter van de Wijkraad . In het persbericht wordt verder gezegd dat ‘met het aftreden is en vanaf dit moment geen officiële organisatie die gevraagd of ongevraagd advies aan het college uitbrengt over zaken die de leefbaarheid onder druk zetten of die de leefbaarheid verbeteren ‘. Het nu afgetreden bestuur zegt ook dat het aantal vrijwilligers de laatste jaren sterk is teruggelopen en ook de vergrijzing in de wijk is mede oorzaak van het nu genomen besluit. De Heer Vos verder : “ De bestuursleden hebben gestreefd naar een zo optimaal mogelijke samenwerking, zowel in- als extern. Dat is echter niet gelukt. Het aftredens bestuur is hierin teleurgesteld . “ Dat maakt ook de motivatie niet groter om de bestuurlijke activiteiten voort te zetten “ .

lange adem nodig

Uit openbare stukken van de Wijkraad blijkt overigens dat de Wijkraad West 1 en de gemeente nogal verschillend denken over taken en items die de wijk aangaat. Het wederzijdse overleg verliep volgens het bestuur niet altijd naar tevredenheid en afspraken waren te vrijblijvend of werden volgens de wijkraad niet of onvoldoende nagekomen .In de decemberuitgave van het ‘Wijknieuws ’ lezen we : “Eens per jaar, meestal in oktober/november voert de wijkraad overleg met burgemeester en wethouders over woningbouw, verkeer, veiligheid en uitvoering van ons wijkplan. In tegenstelling tot voorgaande jaren wenst het college nu voltallig bij deze bespreking aanwezig te zijn. Helaas, alleen wethouder Rene Roovers met leefbaarheid in zijn portefeuille komt opdagen.(…) Teleurstellend en nu niet bepaald een voorbeeld van betrouwbaarheid. Nog erger, de inkt van de gemeentelijke begroting is nog niet droog of het college houdt zich niet aan haar eigen woorden. “Het college wil maximaal inzetten op samenwerking met inwoners.” Het college zegt dat zij met elkaar en naast elkaar inhoud wenst te geven aan het beleid en de te maken beleidskeuzen. “We hebben elkaar nodig om gewenste zaken te realiseren.” Wij constateren dat woord en daad wel erg ver uit elkaar liggen, of hebben de wijk- en dorpsraden geen plaats in het nieuwe denken over inwonerparticipatie? ( …) Aldus de verslaglegging in het ‘Wijknieuws’ van de Wijkraad West 1 in december .

financiële haalbaarheid

Bij monde van gemeentevoorlichtster Olga van Vugt liet de gemeente deze krant vandaag het volgende weten . “De bestuursleden hebben persoonlijk bij wethouder René Roovers en de medewerkers Leefbaarheid toegelicht waarom ze hun werkzaamheden als bestuursleden van wijkraad West 1 neer willen leggen. Oorzaken liggen in de privé-sfeer en de lange zittingstermijnen met de roep om verjonging. Diverse wervingspogingen om het bestuur te versterken hebben tot dusver niet tot nieuwe aanmeldingen geleid. Daarnaast hebben de bestuursleden hun teleurstelling uitgesproken over het feit dat niet alle zaken –die in de afgelopen periode zijn aangedragen door het bestuur van West 1 – in het door hen gewenste tempo konden worden gerealiseerd. De praktijk vraagt vaak om een ‘lange adem’ voordat zaken kunnen worden gerealiseerd. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn: financiële haalbaarheid – bestuurlijke besluitvorming – vereiste input door derden – creëren van draagvlak bij de belanghebbenden. Wethouder René Roovers respecteert de beweegredenen van de huidige bestuursleden om hun taken neer te leggen en zal hen binnenkort op informele, gepaste wijze bedanken voor hun jarenlange inzet voor hun wijk. Ook worden acties opgestart om te komen tot een nieuwe bezetting voor het bestuur van wijkraad West 1.Overigens bestaat de wijkraad niet alleen uit het bestuur, maar ook uit diverse werkgroepen, die nog heel enthousiast diverse werkzaamheden uitvoeren en activiteiten plannen.” Aldus de gemeentewoordvoerster .>